EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0955

2014/955/EU: Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

UL L 370, 30.12.2014, p. 44–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj

30.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/44


SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2014

o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(2014/955/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) ter zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam nevarnih odpadkov Unije (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov) je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 94/904/ES (2), ta pa je bil nadomeščen z Odločbo Komisije 2000/532/ES (3).

(2)

Direktiva 2008/98/ES določa, da pripis nevarnih lastnosti H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 in H 14 temelji na merilih, določenih v Prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EG (4).

(3)

Direktiva 67/548/EGS je bila zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) z učinkom od 1. junija 2015. Z odstopanjem od tega datuma se Direktiva 67/548/EGS za nekatere zmesi lahko uporablja do 1. junija 2017, če so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter dane na trg pred 1. junijem 2015.

(4)

Zahteve iz Odločbe 2000/532/ES za razvrščanje odpadkov kot nevarnih zaradi nevarnih lastnosti od H 3 do H 8, H 10 in H 11 je treba prilagoditi tehničnemu in znanstvenemu napredku ter po potrebi uskladiti z novo zakonodajo o kemikalijah. Te zahteve so bile vključene v Prilogo III k Direktivi 2008/98/ES.

(5)

Prilogo k Odločbi 2000/532/ES o oblikovanju seznama odpadkov je treba spremeniti zaradi uskladitve s terminologijo, uporabljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008. Primerno se je sklicevati na Uredbo Komisije (ES) št. 440/2008 (7) ali druge mednarodno priznane testne metode in smernice, kadar se nevarne lastnosti pripišejo na podlagi testa.

(6)

Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni, so natančno opredeljene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Zato so lastnosti odpadkov, zaradi katerih se ti štejejo za nevarne glede oznak od H 3 do H 8, H 10 in H 11 in ki so bile vključene v člen 2 Odločbe 2000/532/ES, postale odvečne.

(7)

Zahteve iz člena 3 Odločbe 2000/532/ES so vključene v člen 7(2) in (3) Direktive 2008/98/ES. Zato so postale odvečne.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 39 Direktive 2008/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2000/532/ES se spremeni, kot sledi:

(1)

Člena 2 in 3 se črtata.

(2)

Priloga se nadomesti s prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2015.

V Bruslju, 18. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  Odločba Sveta 94/904/ES z dne 22. decembra 1994 o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 356, 31.12.1994, str. 14).

(3)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

(4)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(6)  Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1).


PRILOGA

SEZNAM ODPADKOV IZ ČLENA 7 DIREKTIVE 2008/98/ES

OPREDELITEV POJMOV

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„nevarna snov“ pomeni snov, ki je razvrščena kot nevarna zaradi izpolnjevanja meril iz delov od 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

2.

„težka kovina“ pomeni katero koli spojino antimona, arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, svinca, živega srebra, niklja, selena, telurja, talija in kositra, vključno s temi materiali v kovinski obliki, če so te razvrščene kot nevarne snovi;

3.

„poliklorirani bifenili in poliklorirani terfenili“ (PCB-ji) pomenijo PCB-je, kakor so opredeljeni v členu 2(a) Direktive Sveta 96/59/ES (1);

4.

„prehodne kovine“ pomenijo naslednje kovine: katero koli spojino skandija, vanadija, mangana, kobalta, bakra, itrija, niobija, hafnija, volframa, titana, kroma, železa, niklja, cinka, cirkonija, molibdena in tantala, vključno s temi materiali v kovinski obliki, če so te razvrščene kot nevarne snovi;

5.

„stabilizacija“ pomeni postopke, s katerimi se spremenijo nevarne lastnosti sestavin v odpadkih in nevarni odpadki pretvorijo v nenevarne odpadke;

6.

„solidifikacija“ pomeni postopke, s katerimi se spremeni zgolj agregatno stanje odpadkov z uporabo dodatkov, ne spremenijo pa se kemične lastnosti odpadkov;

7.

„delno stabilizirani odpadki“ pomenijo odpadke, ki po postopku stabilizacije vsebujejo nevarne sestavine, ki niso bile v celoti spremenjene v nenevarne sestavine in se lahko na kratki, srednji ali dolgi rok sprostijo v okolje.

VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE

1.   Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka

Pri vrednotenju nevarnih lastnosti odpadkov se uporabljajo merila, določena v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Za nevarne lastnosti HP 4, HP 6 in HP 8 se pri vrednotenju upoštevajo mejne vrednosti za posamezne snovi, kakor so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Kadar je snov v odpadku prisotna v vrednostih, ki so nižje od mejne vrednosti, se ta snov ne vključi v izračun praga. Kadar je nevarna lastnost odpadka ovrednotena s testom in na podlagi koncentracij nevarnih snovi, kot so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, prevladajo rezultati testa.

2.   Razvrščanje odpadkov kot nevarnih

Vsi odpadki na seznamu odpadkov, ki so označeni z zvezdico (*), se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/ES, razen če se uporablja člen 20 navedene direktive.

Za tiste odpadke, katerim se lahko pripišejo oznake za nevarne in nenevarne odpadke, velja naslednje:

Številka odpadka na harmoniziranem seznamu odpadkov, ki je označen kot nevaren, s specifičnim ali splošnim sklicevanjem na „nevarne snovi“, je ustrezna le za odpadek, ki vsebuje zadevne nevarne snovi, zaradi katerih ta odpadek kaže eno ali več nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 8 in/ali od HP 10 do HP 15, kot so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES. Vrednotenje nevarne lastnosti HP 9 „Infektivno“ se izvede v skladu z ustrezno zakonodajo ali referenčnimi dokumenti držav članic.

Nevarna lastnost se lahko ovrednoti na podlagi koncentracije snovi v odpadku, kakor je opredeljeno v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, ali, če ni drugače določeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008, z izvedbo preskusa v skladu z Uredbo (ES) št. 440/2008 ali drugimi mednarodno priznanimi preskusnimi metodami in smernicami ob upoštevanju člena 7 Uredbe (ES) št. 1272/2008 v zvezi s testi na živalih in ljudeh.

Odpadki, ki vsebujejo poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan), klordan, heksaklorocikloheksane (vključno z lindanom), dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, klordekon, aldrin, pentaklorobenzen, mireks, toksafen heksabromobifenil in/ali PCB in presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se razvrstijo kot nevarni.

Mejne koncentracije iz Priloge III k Direktivi 2008/98/ES se ne uporabljajo za čiste kovinske zlitine v masivni obliki (ki niso onesnažene z nevarnimi snovmi). Tiste odpadne zlitine, ki se štejejo za nevarne odpadke, so na tem seznamu posebej naštete in označene z zvezdico (*).

Kjer je to primerno, se naslednje opombe, vključene v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, lahko upoštevajo pri določanju nevarnih lastnosti odpadkov:

1.1.3.1. Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi: opombe B, D, F, J, L, M, P, Q, R in U.

1.1.3.2. Opombe v zvezi z razvrščanjem in označevanjem zmesi: opombe 1, 2, 3 in 5.

Po ovrednotenju nevarnih lastnosti odpadka v skladu s to metodo se odpadku dodeli ustrezna številka za nevarni ali nenevarni odpadek s seznama odpadkov.

Vsi ostali odpadki, navedeni na harmoniziranem seznamu odpadkov, se štejejo za nenevarne.

SEZNAM ODPADKOV

Različne vrste odpadkov na seznamu so v celoti določene s šestmestno številčno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno in štirimestno številčno kodo naslovov poglavij. Zato je treba za iskanje posameznih odpadkov na seznamu slediti naslednjim korakom:

V poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 najprej poiščemo vir nastanka odpadka in nato še ustrezno šestmestno kodo odpadka (razen kod, ki se v teh poglavjih končajo z 99). Opozoriti je treba, da mora posamezna proizvodna enota morda svoje dejavnosti uvrstiti v več poglavij. Tako lahko na primer proizvajalec avtomobilov svoje odpadke najde navedene v poglavju 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 11 (anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine, iz obdelave in površinske zaščite kovin) in 08 (odpadki iz uporabe površinske zaščite), saj različna poglavja ustrezajo različnim korakom v procesu proizvodnje.

Če v poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 ne najdemo ustrezne kode odpadka, jo je treba poiskati v poglavjih 13, 14 in 15.

Če ne ustreza nobena od teh kod odpadkov, je treba odpadek poiskati v poglavju 16.

Če odpadka ni niti v poglavju 16, se v delu seznama, ki ustreza dejavnosti iz prvega koraka, uporabi koda 99 (odpadki, ki niso navedeni drugje).

KAZALO

Poglavja seznama

01

Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične obdelave mineralnih surovin

02

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva ter priprave in predelave hrane

03

Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, vlaknin, papirja ter kartona in lepenke

04

Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstila

05

Odpadki iz predelave nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga

06

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07

Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv

09

Odpadki iz fotografske industrije

10

Odpadki iz termičnih postopkov

11

Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; hidrometalurgija barvnih kovin

12

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike

13

Odpadki olj in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj, 05 in 12)

14

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08)

15

Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje

16

Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu

17

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)

18

Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene ali veterinarske oskrbe)

19

Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav zunaj kraja nastanka ter iz priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo

20

Komunalni odpadki (odpadki iz gospodinjstev in podobni odpadki iz trgovine, industrije in ustanov), vključno z ločeno zbranimi frakcijami


01

ODPADKI IZ ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI KAMNOLOMOV TER FIZIKALNE IN KEMIČNE OBDELAVE MINERALNIH SUROVIN

01 01

Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin

01 01 01

Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

01 03

Odpadki iz fizikalni in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 04*

Kisli ostanki iz predelave sulfidne rude

01 03 05*

Drugi ostanki, ki vsebujejo nevarne snovi

01 03 06

Ostanki, ki niso navedeni v 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 03 07

01 03 09

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno v 01 03 10

01 03 10*

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki vsebuje druge nevarne snovi, kot so odpadki, ki so navedeni v 01 03 07

01 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 04

Odpadki iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 07*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemijske predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 08

Odpadna gramoz in drobir, ki nista navedena v 01 04 07

01 04 09

Odpadni pesek in gline

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 11

Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 12

Ostanki in drugi odpadki iz pranja in čiščenja mineralnih surovin, ki niso navedeni v 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

Odpadki iz rezanja in žaganja kamna, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 05

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja

01 05 04

Mulji in odpadki iz vrtanja sladkovodnih vrtin

01 05 05*

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

01 05 06*

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo klorid in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02

ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA TER PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE

02 01

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva

02 01 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 01 02

Odpadna živalska tkiva

02 01 03

Odpadna rastlinska tkiva

02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže)

02 01 06

Živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo) ter ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07

Odpadki iz gozdarstva

02 01 08*

Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09

Agrokemični odpadki, ki niso navedeni v 02 01 08

02 01 10

Odpadne kovine

02 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 02

Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

02 02 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 02 02

Odpadna živalska tkiva

02 02 03

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 02 04

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 03

Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in fermentacije melase

02 03 01

Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja

02 03 02

Odpadni konzervansi

02 03 03

Odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 03 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 04

Odpadki iz proizvodnje sladkorja

02 04 01

Zemlja iz čiščenja in pranja sladkorne pese

02 04 02

Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji

02 04 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 05

Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov

02 05 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 05 02

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 06

Odpadki iz pekarn in slaščičarn

02 06 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 06 02

Odpadni konzervansi

02 06 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 07

Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)

02 07 01

Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin

02 07 02

Odpadki iz destilacije žganih pijač

02 07 03

Odpadki iz kemijske obdelave

02 07 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 07 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03

ODPADKI IZ PREDELAVE LESA TER PROIZVODNJE PLOŠČ IN POHIŠTVA, VLAKNIN, PAPIRJA TER KARTONA IN LEPENKE

03 01

Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva

03 01 01

Odpadna lubje in pluta

03 01 04*

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi

03 01 05

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04

03 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03 02

Odpadki iz zaščite lesa

03 02 01*

Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02*

Klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03*

Organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04*

Anorganska sredstva za zaščito lesa

03 02 05*

Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99

Sredstva za zaščito lesa, ki niso navedena drugje

03 03

Odpadki iz proizvodnje in predelave vlaknin, papirja ter kartona in lepenke

03 03 01

Odpadna lubje in les

03 03 02

Mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)

03 03 05

Mulji iz odstranjevanja tiskarske barve (de-inking) pri recikliranju papirja

03 03 07

Mehansko ločeni rejekti iz razpuščanja odpadnega papirja ter kartona in lepenke

03 03 08

Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in lepenke, namenjenih za recikliranje

03 03 09

Odpadni apneni mulj

03 03 10

Vlakninski rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije

03 03 11

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10

03 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04

ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILA

04 01

Odpadki iz industrije usnja in krzna

04 01 01

Mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02

Odpadki iz luženja

04 01 03*

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

04 01 04

Strojilna kopel, ki vsebuje krom

04 01 05

Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

04 01 06

Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 07

Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 08

Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, prah iz brušenja)

04 01 09

Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja

04 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04 02

Odpadki iz industrije tekstila

04 02 09

Odpadni sestavljeni (kompozitnih) materiali (impregniran tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organske snovi iz naravnih sestavin (npr. maščoba, vosek)

04 02 14*

Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila

04 02 15

Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni v 04 02 14

04 02 16*

Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17

Barvila in pigmenti, ki niso navedeni v 04 02 16

04 02 19*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 02 20

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 04 02 19

04 02 21

Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken

04 02 22

Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken

04 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05

ODPADKI IZ PREDELAVE NAFTE, ČIŠČENJA ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZE PREMOGA

05 01

Odpadki iz predelave nafte

05 01 02*

Mulji iz razsoljevanja

05 01 03*

Mulji z dna rezervoarjev

05 01 04*

Kisli alkilni mulji

05 01 05*

Razlita nafta

05 01 06*

Zaoljeni mulji iz postopkov vzdrževanja obrata ali opreme

05 01 07*

Kisli katrani

05 01 08*

Drugi katrani

05 01 09*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

05 01 10

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 05 01 09

05 01 11*

Odpadki iz čiščenja goriv z lugi

05 01 12*

Nafta, ki vsebuje kisline

05 01 13

Mulji iz grelnikov kotlovne vode

05 01 14

Odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15*

Izrabljene filtrirne gline

05 01 16

Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 06

Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01*

Kisli katrani

05 06 03*

Drugi katrani

05 06 04

Odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 07

Odpadki iz čiščenja in transporta zemeljskega plina

05 07 01*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02

Odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06

ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) kislin

06 01 01*

Žveplova in žveplasta kislina

06 01 02*

Klorovodikova kislina

06 01 03*

Fluorovodikova kislina

06 01 04*

Fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05*

Dušikova in dušikasta kislina

06 01 06*

Druge kisline

06 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 02

Odpadki iz PPDU baz (lugov)

06 02 01*

Kalcijev hidroksid

06 02 03*

Amonijev hidroksid

06 02 04*

Natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05*

Druge baze (lugi)

06 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 03

Odpadki iz PPDU soli in njihovih raztopin ter kovinskih oksidov

06 03 11*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13*

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14

Trdne soli in raztopine, ki niso navedeni v 06 03 11 in 06 03 13

06 03 15*

Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16

Kovinski oksidi, ki niso navedeni v 06 03 15

06 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 04

Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni v 06 03

06 04 03*

Odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05*

Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 02*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 06 05 02

06 06

Odpadki iz PPDU žveplo vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov žvepla in iz postopkov razžvepljevanja

06 06 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

06 06 03

Odpadki, ki vsebujejo sulfide in niso navedeni v 06 06 02

06 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 07

Odpadki iz PPDU halogenov in iz kemijskih procesov halogenov

06 07 01*

Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02*

Aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03*

Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04*

Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 08

Odpadki iz PPDU silicija in silicijevih spojin

06 08 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne klorosilane

06 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 09

Odpadki iz PPDU fosfor vsebujočih kemikalij in iz kemijskih procesov fosforja

06 09 02

Fosforna žlindra

06 09 03*

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi ali pa so onesnaženi z njimi

06 09 04

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni v 06 09 03

06 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 10

Odpadki iz PPDU dušik vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 11

Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev

06 11 01

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 13

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov, ki niso navedeni drugje

06 13 01*

Anorganska sredstva za zaščito rastlin, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

06 13 02*

Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03

Industrijske saje (ogljik)

06 13 04*

Odpadki iz predelave azbesta

06 13 05*

Dimniške saje

06 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07

ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, distribucije in uporabe (PPDU) osnovnih organskih kemikalij

07 01 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 01 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 01 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 01 11

07 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 02

Odpadki iz PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken

07 02 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 02 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 02 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeno v 07 02 11

07 02 13

Odpadna plastika

07 02 14*

Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15

Odpadki aditivov, ki niso navedeni v 07 02 14

07 02 16*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17

Odpadki, ki vsebujejo silikone in niso navedeni v 07 02 16

07 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 03

Odpadki iz PPDU organskih barvil in pigmentov (razen 06 11)

07 03 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 03 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 03 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 03 11

07 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 04

Odpadki iz PPDU organskih sredstev za zaščito rastlin (razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov

07 04 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 04 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 04 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 04 11

07 04 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 05

Odpadki iz PPDU farmacevtskih proizvodov

07 05 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 05 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 05 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 05 11

07 05 13*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14

Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13

07 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 06

Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev

07 06 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 06 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka snovi

07 06 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 06 11

07 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 07

Odpadki iz PPDU finih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso navedeni drugje

07 07 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 07 03*

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 04*

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 07*

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 08*

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 09*

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 10*

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 11*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka snovi

07 07 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 07 11

07 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08

ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV

08 01

Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov

08 01 11*

Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12

Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

08 01 13*

Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 14

Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13

08 01 15*

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 16

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15

08 01 17*

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 18

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17

08 01 19*

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 20

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni v 08 01 19

08 01 21*

Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 02

Odpadki iz PPDU drugih sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01

Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito

08 02 02

Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03

Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 03

Odpadki iz PPDU tiskarskih barv

08 03 07

Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12*

Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13

Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12

08 03 14*

Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15

Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14

08 03 16*

Odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17*

Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17

08 03 19*

Disperzijsko olje

08 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 04

Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi)

08 04 09*

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 10

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09

08 04 11*

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 12

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11

08 04 13*

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 14

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13

08 04 15*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 15

08 04 17*

Smolno olje (kolofonija)

08 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 05

Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08

08 05 01*

Odpadni izocianati

09

ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

Odpadki iz fotografske industrije

09 01 01*

Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi

09 01 02*

Raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi

09 01 03*

Raztopine razvijalcev na osnovi topil

09 01 04*

Fiksirne raztopine

09 01 05*

Belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06*

Odpadki, ki vsebujejo srebro, iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka

09 01 07

Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine

09 01 08

Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10

Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 11*

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, navedenimi v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03

09 01 12

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedene v 09 01 11

09 01 13*

Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06

09 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH POSTOPKOV

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19)

10 01 01

Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)

10 01 02

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04*

Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje

10 01 05

Trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 07

Muljasti odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 09*

Žveplova kislina

10 01 13*

Elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, uporabljenih kot gorivo

10 01 14*

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 15

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni v 10 01 14

10 01 16*

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 17

Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden v 10 01 16

10 01 18*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 01 19

Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18

10 01 20*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 01 21

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20

10 01 22*

Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja kotlov

10 01 23

Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni v 10 01 22

10 01 24

Peski iz kurišč na lebdeči sloj

10 01 25

Odpadki iz skladiščenja in priprave goriva v elektrarnah na premog

10 01 26

Odpadki iz obdelave hladilne vode

10 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01

Odpadki iz predelave žlindre

10 02 02

Nepredelana žlindra

10 02 07*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 08

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07

10 02 10

Valjarniška škaja

10 02 11*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 02 12

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 02 11

10 02 13*

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 14

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13

10 02 15

Drugi mulji in filtrne pogače

10 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 02

Ostanki izrabljenih anod

10 03 04*

Žlindre iz primarnega taljenja

10 03 05

Odpadna glinica

10 03 08*

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09*

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 15*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 03 16

Posnemki, ki niso navedeni v 10 03 15

10 03 17*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 03 18

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik, in niso navedeni v 10 03 17

10 03 19*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 03 19

10 03 21*

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 22

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni v 10 03 21

10 03 23*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 24

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 23

10 03 25*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 26

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 25

10 03 27*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 03 28

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 03 27

10 03 29*

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 30

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki niso navedeni v 10 03 29

10 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01*

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02*

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 03*

Kalcijev arzenat

10 04 04*

Prah dimnih plinov

10 04 05*

Drugi delci in prah

10 04 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 04 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 04 09

10 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 05 03*

Prah dimnih plinov

10 05 04

Drugi delci in prah

10 05 05*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 06*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 08*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 05 09

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 05 08

10 05 10*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 05 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 05 10

10 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 03*

Prah dimnih plinov

10 06 04

Drugi delci in prah

10 06 06*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 09*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 06 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 06 09

10 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 07

Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 03

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 04

Drugi delci in prah

10 07 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 07*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 07 08

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 07 07

10 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 04

Delci in prah

10 08 08*

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 09

Druge žlindre

10 08 10*

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 08 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 08 10

10 08 12*

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 08 13

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni v 10 08 12

10 08 14

Ostanki izrabljenih anod

10 08 15*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 08 15

10 08 17*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 08 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 08 17

10 08 19*

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 08 20

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 08 19

10 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 03

Žlindra iz peči

10 09 05*

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05

10 09 07*

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 07

10 09 09*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09

10 09 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 09 11

10 09 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 09 13

10 09 15*

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 09 15

10 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 10

Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 03

Žlindra iz peči

10 10 05*

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 05

10 10 07*

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 07

10 10 09*

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 10 09

10 10 11*

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 10 11

10 10 13*

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 10 13

10 10 15*

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 10 15

10 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 11

Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov

10 11 03

Odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05

Delci in prah

10 11 09*

Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 10

Odpadna zmes pred taljenjem, ki ni navedena v 10 11 09

10 11 11*

Odpadno steklo, ki vsebuje težke kovine, v obliki majhnih delcev in prahu (npr. steklo katodnih cevi)

10 11 12

Odpadno steklo, ki ni navedeno v 10 11 11

10 11 13*

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 14

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki ni naveden v 10 11 13

10 11 15*

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 16

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 15

10 11 17*

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 17

10 11 19*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 11 20

Trdni iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 11 19

10 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 12

Odpadki iz proizvodnje keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in gradbenih proizvodov

10 12 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 12 03

Delci in prah

10 12 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 12 06

Zavržene forme

10 12 08

Odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni proizvodi (po žganju)

10 12 09*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 12 10

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 12 09

10 12 11*

Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12

Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni v 10 12 11

10 12 13

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 12 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 13

Odpadki iz proizvodnje cementa, apna, mavca in izdelkov iz teh surovin

10 13 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 13 04

Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna

10 13 06

Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)

10 13 07

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 09*

Odpadki, ki vsebujejo azbest, iz proizvodnje azbestcementa

10 13 10

Odpadki iz proizvodnje azbestcementa, ki niso navedeni v 10 13 09

10 13 11

Odpadki iz proizvodnje sestavljenih (kompozitnih) materialov na osnovi cementa, ki niso navedeni v 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 13 13

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 13 12

10 13 14

Odpadni beton in betonski mulj

10 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 14

Odpadki iz krematorijev

10 14 01*

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro, iz čiščenja odpadnih plinov

11

ODPADKI IZ KEMIČNE POVRŠINSKE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA BARVNIH KOVIN

11 01

Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov (npr. postopkov galvaniziranja,postopkov cinkanja, postopkov luženja, jedkanja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja, eloksiranja)

11 01 05*

Kisline za luženja

11 01 06*

Kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07*

Baze (lugi) za luženje

11 01 08*

Mulji iz fosfatiranja

11 01 09*

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10

Mulji in filtrne pogače, ki niso navedeni v 11 01 09

11 01 11*

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene v 11 01 11

11 01 13*

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 14

Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni v 11 01 13

11 01 15*

Eluati in mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz membranskih sistemov ali ionskih izmenjevalnikov

11 01 16*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

11 01 98*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 02

Odpadki iz hidrometalurških postopkov barvnih kovin

11 02 02*

Mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goethitom)

11 02 03

Odpadki iz proizvodnje anod za elektrolizne postopke v vodnih medijih

11 02 05*

Odpadki iz hidrometalurških postopkov bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06

Odpadki iz hidrometalurških postopkov, ki niso navedeni v 11 02 05

11 02 07*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 03

Mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja

11 03 01*

Odpadki, ki vsebujejo cianid

11 03 02*

Drugi odpadki

11 05

Odpadki iz postopkov vroče galvanizacije

11 05 01

Surovi cink

11 05 02

Cinkov pepel

11 05 03*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

11 05 04*

Izrabljena kopel

11 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12

ODPADKI IZ OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVEI KOVIN IN PLASTIKE

12 01

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike

12 01 01

Opilki in ostružki železa

12 01 02

Prah in delci železa

12 01 03

Opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04

Prah in delci barvnih kovin

12 01 05

Drobci in ostružki plastike

12 01 06*

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)

12 01 07*

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)

12 01 08*

Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

12 01 09*

Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov

12 01 10*

Sintetična strojna olja

12 01 12*

Izrabljeni voski in masti

12 01 13

Odpadki iz varjenja

12 01 14*

Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 15

Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14

12 01 16*

Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 17

Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni v 12 01 16

12 01 18*

Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje

12 01 19*

Lahko biorazgradljiva strojna olja

12 01 20*

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 21

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20

12 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12 03

Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11)

12 03 01*

Pralne tekočine na vodni osnovi

12 03 02*

Odpadki iz razmaščevanja s paro

13

ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (razen jedilnih olj in tistih olj, ki so navedeni v poglavjih 05, 12 in 19)

13 01

Odpadna hidravlična olja

13 01 01*

Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB

13 01 04*

Klorirane emulzije

13 01 05*

Neklorirane emulzije

13 01 09*

Mineralna klorirana hidravlična olja

13 01 10*

Mineralna neklorirana hidravlična olja

13 01 11*

Sintetična hidravlična olja

13 01 12*

Lahko biorazgradljiva hidravlična olja

13 01 13*

Druga hidravlična olja

13 02

Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 04*

Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 05*

Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 06*

Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 07*

Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 08*

Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 03

Odpadna izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 01*

Izolirna olja in olja za prenos toplote, ki vsebujejo PCB

13 03 06*

Mineralna klorirana izolirna olja in olja prenos toplote, ki niso navedena v 13 03 01

13 03 07*

Mineralna neklorirana izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 08*

Sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 09*

Lahko biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 10*

Druga izolirna olja in olja za prenos toplote

13 04

Kalužna (ladijska) olja

13 04 01*

Kalužna (ladijska) olja iz plovbe po celinskih plovnih poteh

13 04 02*

Kalužna (ladijska) olja iz odtočnih kanalov na pomolih

13 04 03*

Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe

13 05

Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01*

Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02*

Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03*

Mulji iz lovilcev olj

13 05 06*

Olja iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 07*

Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 08*

Mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 07

Odpadki tekočih goriv

13 07 01*

Kurilno olje in dizelsko gorivo

13 07 02*

Bencin

13 07 03*

Druga goriva (vključno z mešanicami)

13 08

Odpadki olj, ki niso navedeni drugje

13 08 01*

Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 08 02*

Druge emulzije

13 08 99*

Odpadki, ki niso navedeni drugje

14

ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA SREDSTVA IN POTISNI PLINI (RAZEN 07 IN 08)

14 06

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini za pene/aerosole

14 06 01*

Fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC

14 06 02*

Druga halogenirana topila in mešanice topil

14 06 03*

Druga topila in mešanice topil

14 06 04*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

14 06 05*

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15

ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01

Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek)

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke

15 01 02

Plastična embalaža

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

15 01 10*

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

15 01 11*

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami

15 02

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila

15 02 02*

Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

15 02 03

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 01

Izrabljena motorna vozila iz različnih vrst prevoza (vključno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil ter vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

16 01 03

Izrabljene gume

16 01 04*

Izrabljena vozila

16 01 06

Izrabljena vozila, ki ne vsebujejo niti tekočin niti drugih nevarnih sestavin

16 01 07*

Oljni filtri

16 01 08*

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09*

Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 10*

Eksplozivne sestavine (npr. zračne blazine)

16 01 11*

Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

16 01 12

Zavorne obloge, ki niso navedene v 16 01 11

16 01 13*

Zavorne tekočine

16 01 14*

Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

16 01 15

Tekočine proti zmrzovanju, ki niso navedene v 16 01 14

16 01 16

Rezervoarji za utekočinjen plin

16 01 17

Železne kovine

16 01 18

Barvne kovine

16 01 19

Plastika

16 01 20

Steklo

16 01 21*

Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14

16 01 22

Sestavine, ki niso navedene drugje

16 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 02

Odpadki iz električne in elektronske opreme

16 02 09*

Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10*

Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09

16 02 11*

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC

16 02 12*

Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 13*

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine (3), in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

16 02 16

Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene v 16 02 15

16 03

Serije, ki ne ustrezajo specifikaciji, in neuporabljeni proizvodi

16 03 03*

Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 04

Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03

16 03 05*

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 06

Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05

16 03 07*

Kovinsko živo srebro

16 04

Odpadni eksplozivi

16 04 01*

Odpadno strelivo

16 04 02*

Odpadni pirotehnični izdelki

16 04 03*

Drugi odpadni eksplozivi

16 05

Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije

16 05 04*

Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

16 05 05

Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni v 16 05 04

16 05 06*

Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij

16 05 07*

Zavržene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 08*

Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 09

Zavržene kemikalije, ki niso navedene v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08

16 06

Baterije in akumulatorji

16 06 01*

Svinčeve baterije

16 06 02*

Nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03*

Baterije, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04

Alkalne baterije (razen 16 06 03)

16 06 05

Druge baterije in akumulatorji

16 06 06*

Ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07

Odpadki iz čiščenja transportnih in skladiščnih rezervoarjev ter sodov (razen 05 in 13)

16 07 08*

Odpadki, ki vsebujejo olje

16 07 09*

Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi

16 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 08

Izrabljeni katalizatorji

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)

16 08 02*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine ali njihove spojine

16 08 03

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali njihove spojine, ki niso navedeni drugje

16 08 04

Izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitičnega krekinga (razen 16 08 07)

16 08 05*

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

16 08 06*

Izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji

16 08 07*

Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09

Oksidanti

16 09 01*

Permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02*

Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

16 09 03*

Peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04*

Oksidanti, ki niso navedeni drugje

16 10

Odpadne vodne raztopine, namenjene za obdelavo izven kraja nastanka

16 10 01*

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 02

Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01

16 10 03*

Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 04

Vodni koncentrati, ki niso navedeni v 16 10 03

16 11

Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali

16 11 01*

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 02

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 01

16 11 03*

Druge obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 04

Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 03

16 11 05*

Obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz nemetalurških postopkov

16 11 06

Obloge in ognjevzdržni materiali iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 05

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ)

17 01

Beton, opeke, ploščice in keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Opeke

17 01 03

Ploščice in keramika

17 01 06*

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 01 07

Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06

17 02

Les, steklo in plastika

17 02 01

Les

17 02 02

Steklo

17 02 03

Plastika

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi

17 03

Bitumenske mešanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01

17 03 03*

Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 04

Kovine (vključno z zlitinami)

17 04 01

Baker, bron, medenina

17 04 02

Aluminij

17 04 03

Svinec

17 04 04

Cink

17 04 05

Železo in jeklo

17 04 06

Kositer

17 04 07

Mešanice kovin

17 04 09*

Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi

17 04 11

Kabli, ki niso navedeni v 17 04 10

17 05

Zemlja (vključno z zemljo, izkopano na onesnaženih območjih), kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem

17 05 03*

Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 05 04

Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03

17 05 05*

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 06

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07

17 06

Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

Gradbeni materiali na osnovi sadre

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01

17 09

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov

17 09 01*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro

17 09 02*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04

Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

18

ODPADKI IZ ZDRAVSTVA ALI VETERINARSTVA IN/ALI Z NJIMA POVEZANIH RAZISKAV (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene ali veterinarske oskrbe)

18 01

Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri ljudeh

18 01 01

Ostri predmeti (razen 18 01 03)

18 01 02

Deli telesa in organi, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)

18 01 03*

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 01 04

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)

18 01 06*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 01 07

Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06

18 01 08*

Citotoksična in citostatična zdravila

18 01 09

Zdravila, ki niso navedena v 18 01 08

18 01 10*

Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02

Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preprečevanja bolezni v veterinarski dejavnosti

18 02 01

Ostri predmeti (razen 18 02 02)

18 02 02*

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 03

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 05*

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 02 06

Kemikalije, ki niso navedene v 18 02 05

18 02 07*

Citotoksična in citostatična zdravila

18 02 08

Zdravila, ki niso navedena v 18 02 07

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, ČISTILNIH NAPRAV ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 02

Železni materiali, izločeni iz ogorkov

19 01 05*

Filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 06*

Odpadne vodne raztopine iz čiščenja odpadnih plinov in druge odpadne vodne raztopine

19 01 07*

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 10*

Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov

19 01 11*

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 12

Ogorki in žlindra, ki niso navedeni v 19 01 11

19 01 13*

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 14

Elektrofiltrski pepel, ki ni naveden v 19 01 13

19 01 15*

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 16

Kotlovski prah, ki ni naveden v 19 01 15

19 01 17*

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz pirolize

19 01 18

Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni v 19 01 17

19 01 19

Peski iz kurišč na lebdečo plast

19 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 02

Odpadki iz fizikalno-kemične obdelave odpadkov (vključno z odstranjevanjem kromatov in cianidov ter z nevtralizacijo)

19 02 03

Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov

19 02 04*

Pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en nevarni odpadek

19 02 05*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave

19 02 06

Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05

19 02 07*

Olja in koncentrati iz postopkov ločevanja

19 02 08*

Tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 09*

Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 10

Gorljivi odpadki, ki niso navedeni v 19 02 08 in 19 02 09

19 02 11*

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 03

Stabilizirani/solidificirani (utrjeni) odpadki

19 03 04*

Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08

19 03 05

Stabilizirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 04

19 03 06*

Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani

19 03 07

Solidificirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 06

19 03 08*

Delno stabilizirano živo srebro

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 01

Zastekljeni odpadki

19 04 02*

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 04 03*

Nezastekljena trdna faza

19 04 04

Odpadne vodne raztopine iz tempranja zastekljenih odpadkov

19 05

Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01

Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov

19 05 02

Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

19 05 03

Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

19 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 06

Odpadki iz anaerobne obdelave odpadkov

19 06 03

Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 04

Digestat iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 05

Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 06

Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 07

Izcedne vode z odlagališč

19 07 02*

Izcedne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, z odlagališč

19 07 03

Izcedne vode z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02

19 08

Odpadki iz čistilnih naprav, ki niso navedeni drugje

19 08 01

Ostanki na grabljah in sitih

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

19 08 05

Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda

19 08 06*

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 08 07*

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 08 08*

Odpadki, ki vsebujejo težke kovine, iz membranskih sistemov

19 08 09

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti

19 08 10*

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09

19 08 11*

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 12

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 11

19 08 13*

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 14

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13

19 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 09

Odpadki iz priprave pitne vode ali vode za industrijsko rabo

19 09 01

Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih

19 09 02

Mulji iz bistrenja vode

19 09 03

Mulji iz dekarbonatizacije

19 09 04

Izrabljeno aktivno oglje

19 09 05

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 09 06

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 10

Odpadki iz drobljenja (šrediranja) odpadkov, ki vsebujejo kovine

19 10 01

Odpadno železo in jeklo

19 10 02

Odpadne barvne kovine

19 10 03*

Lahka frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi

19 10 04

Lahka frakcija in prah, ki nista navedena v 19 10 03

19 10 05*

Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

19 10 06

Druge frakcije, ki niso navedene v 19 10 05

19 11

Odpadki iz regeneracije olj

19 11 01*

Izrabljene filtrirne zemlje

19 11 02*

Kisli katrani

19 11 03*

Odpadne vodne raztopine

19 11 04*

Odpadki iz čiščenja goriva z bazami (lugi)

19 11 05*

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

19 11 06

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05

19 11 07*

Odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 12

Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (kot so npr. sortiranje, drobljenje, stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje

19 12 01

Papir ter karton in lepenka

19 12 02

Železne kovine

19 12 03

Barvne kovine

19 12 04

Plastika in guma

19 12 05

Steklo

19 12 06*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

19 12 07

Les, ki ni naveden v 19 12 06

19 12 08

Tekstil

19 12 09

Minerali (npr. pesek, kamenje)

19 12 10

Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

19 12 11*

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov

19 12 12

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

19 13

Odpadki iz sanacije tal in podtalnice

19 13 01*

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 02

Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 01

19 13 03*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 04

Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 03

19 13 05*

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 06

Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 05

19 13 07*

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 08

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 07

20

KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01

Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)

20 01 01

Papir ter karton in lepenka

20 01 02

Steklo

20 01 08

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

20 01 10

Oblačila

20 01 11

Tekstil

20 01 13*

Topila

20 01 14*

Kisline

20 01 15*

Alkalije

20 01 17*

Fotokemikalije

20 01 19*

Pesticidi

20 01 21*

Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike

20 01 25

Jedilno olje in masti

20 01 26*

Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25

20 01 27*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

20 01 29*

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 30

Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 20 01 29

20 01 31*

Citotoksična in citostatična zdravila

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31

20 01 33*

Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije

20 01 34

Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 20 01 33

20 01 35*

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 37*

Les, ki vsebuje nevarne snovi

20 01 38

Les, ki ni naveden v 20 01 37

20 01 39

Plastika

20 01 40

Kovine

20 01 41

Odpadki iz čiščenja dimnikov

20 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

20 02

Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)

20 02 01

Biorazgradljivi odpadki

20 02 02

Zemlja in kamenje

20 02 03

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

20 03

Drugi komunalni odpadki

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

20 03 02

Odpadki s tržnic

20 03 03

Odpadki iz čiščenja cest

20 03 04

Blato iz greznic

20 03 06

Odpadki iz čiščenja kanalizacije

20 03 07

Kosovni odpadki

20 03 99

Komunalni odpadki, ki niso navedeni drugje


(1)  Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9.1996, str. 31).

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(3)  Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi, drugo aktivirano steklo itd.


Top