Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8784) Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/489


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. novembra 2014

o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8784)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/880/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 35(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je na podlagi člena 35 Direktive 2008/57/ES sprejela Izvedbeni sklep 2011/633/EU (2).

(2)

Na podlagi priporočila Evropske železniške agencije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) so potrebne dodatne skupne specifikacije, da se zagotovi lahek dostop podatkov iz registrov. Ti registri bi morali biti na voljo za posvetovanje prek računalniško podprtega skupnega uporabniškega vmesnika, ki ga vzpostavi in upravlja Agencija. Države članice bi morale s pomočjo Agencije sodelovati pri zagotavljanju, da so registri učinkoviti, vsebujejo vse podatke in so medsebojno povezani.

(3)

Izvedbeni sklep 2011/633/EU bi bilo zato treba razveljaviti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Skupne specifikacije za register železniške infrastrukture iz člena 35 Direktive 2008/57/ES so določene v Prilogi k temu sklepu.

2.   Registri infrastrukture držav članic morajo biti na voljo za posvetovanje prek skupnega uporabniškega vmesnika, ki ga vzpostavi in upravlja Agencija.

3.   Skupni uporabniški vmesnik iz odstavka 2 je spletna aplikacija, ki olajšuje dostop do podatkov iz registrov infrastrukture. Uporabljati se začne najpozneje 15 dni po datumu začetka uporabe iz člena 8.

Člen 2

1.   Vsaka država članica zagotovi, da je njen register infrastrukture računalniško podprt in izpolnjuje zahteve skupnih specifikacij iz člena 1 najpozneje osem mesecev po datumu začetka uporabe.

2.   Države članice zagotovijo, da so njihovi registri infrastrukture medsebojno povezani in povezani s skupnim uporabniškim vmesnikom najpozneje osem mesecev po začetku delovanja tega vmesnika.

Člen 3

Agencija objavi navodila za uporabo skupnih specifikacij za register infrastrukture najpozneje 15 dni po datumu začetka uporabe in jih posodablja. Ta navodila za uporabo se po potrebi sklicujejo na ustrezne določbe tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) za vsak parameter.

Člen 4

Če je to potrebno zaradi napredka pri razvoju TSI ali pri izvajanju registrov infrastrukture, Agencija priporoči posodobitev skupnih specifikacij.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo, da se potrebni podatki zberejo in vključijo v njihove registre infrastrukture v skladu z odstavki 2 do 6. Prav tako poskrbijo, da so ti podatki zanesljivi in se posodabljajo.

2.   Podatki v zvezi z infrastrukturami za tovorne koridorje iz Priloge k Uredbi (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) (različica, ki je začela veljati 1. januarja 2013) se zberejo in vključijo v register infrastrukture najpozneje devet mesecev po datumu začetka uporabe.

3.   Podatki v zvezi z infrastrukturami, ki so začele obratovati po začetku veljavnosti Direktive 2008/57/ES in najpozneje do datuma začetka uporabe tega sklepa, razen podatkov iz odstavka 2, se zberejo in vključijo v nacionalni register infrastrukture najpozneje devet mesecev po tem datumu.

4.   Podatki v zvezi z infrastrukturami, ki so začele obratovati pred začetkom veljavnosti Direktive 2008/57/ES, razen podatkov iz odstavka 2, se zberejo in vključijo v register infrastrukture v skladu z nacionalnim izvedbenim načrtom iz člena 6(1) najpozneje do 16. marca 2017.

5.   Podatki v zvezi z zasebnimi stranskimi tiri, ki so začeli obratovati pred začetkom veljavnosti Direktive 2008/57/ES, se zberejo in vključijo v register infrastrukture v skladu z nacionalnim izvedbenim načrtom iz člena 6(1) najpozneje do 16. marca 2019.

6.   Podatki v zvezi z omrežji, ki niso zajeta v zahteve TSI, se zberejo in v register infrastrukture vključijo v skladu z nacionalnim izvedbenim načrtom iz člena 6(1), in sicer najpozneje do 16. marca 2019.

7.   Podatki v zvezi z infrastrukturami, ki so začele obratovati po začetku veljavnosti tega sklepa, se vključijo v register infrastrukture takoj, ko infrastrukture začnejo obratovati, in takoj, ko začne delovati skupni uporabniški vmesnik.

Člen 6

1.   Vsaka država članica pripravi nacionalni načrt in časovni razpored za izvajanje obveznosti iz člena 5. Priglasiti mora kakršne koli zamude ali težave pri uresničevanju določb iz člena 5, Komisija pa, če je primerno, odobri podaljšanje predvidenega roka. Nacionalni izvedbeni načrt se predloži Komisiji najpozneje šest mesecev po datumu začetka uporabe tega sklepa.

2.   Vsaka država članica imenuje subjekt, pristojen za vzpostavitev in vzdrževanje registra infrastrukture, ter o tem obvesti Komisijo najpozneje tri mesece po datumu začetka uporabe.

Ti subjekti Agenciji tri mesece po datumu prejema obvestila in nato vsake štiri mesece pošljejo poročilo o napredku pri izvajanju registra infrastrukture.

3.   Agencija usklajuje, spremlja in podpira izvajanje registrov infrastrukture. Vzpostavi skupino, sestavljeno iz predstavnikov subjektov, pristojnih za vzpostavitev in vzdrževanje registrov infrastrukture, ter usklajuje njeno delo. Agencija Komisiji redno poroča o napredku pri izvajanju tega sklepa.

Člen 7

Izvedbeni sklep 2011/633/EU se razveljavi z datumom začetka uporabe iz člena 8.

Člen 8

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2015.

Člen 9

Ta sklep je naslovljen na države članice in Evropsko železniško agencijo.

V Bruslju, 26. novembra 2014

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2011/633/EU z dne 15. septembra 2011 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture (UL L 256, 1.10.2011, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).


PRILOGA

1.   UVOD

1.1   Tehnično področje uporabe

1.1.1   Ta specifikacija zadeva podatke o naslednjih podsistemih železniškega sistema Unije:

(a)

strukturni podsistem infrastruktura;

(b)

strukturni podsistem energija ter

(c)

podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi.

1.1.2   Ti podsistemi so navedeni v seznamu podsistemov v Prilogi II(1) k Direktivi 2008/57/ES.

1.2   Geografsko področje uporabe

Geografsko področje uporabe te specifikacije je železniški sistem Evropske unije iz Direktive 2008/57/ES. Izključuje primere iz člena 1(3) Direktive 2008/57/ES.

2.   NAMEN

2.1   Splošno

Glavni namen registra infrastrukture (RINF) iz člena 35 Direktive 2008/57/ES je zagotoviti preglednost značilnosti omrežja. Informacije, navedene v RINF, se uporabljajo za namene načrtovanja pri zasnovi novih vlakov, za pomoč pri ocenjevanju združljivosti vlakov s progami pred začetkom obratovanja in kot referenčna podatkovna zbirka. Zato RINF podpira postopke, opisane v nadaljnjem besedilu.

2.2   Zasnova podsistemov tirnih vozil

Parametri iz RINF se uporabljajo za ugotavljanje značilnosti infrastrukture za predvideno uporabo tirnih vozil.

2.3   Zagotavljanje tehnične združljivosti za fiksne naprave

2.3.1   Priglašeni organ preveri skladnost podsistemov z veljavnimi TSI. Verifikacija tehnične združljivosti vmesnikov z omrežjem, v katerega je podsistem vključen, se lahko zagotovi z vpogledom v RINF.

2.3.2   Organ, ki ga določi vsaka država članica, preveri skladnost podsistemov, kadar se uporabljajo nacionalni predpisi, v teh primerih pa se lahko z vpogledom v RINF preveri tehnična združljivost vmesnikov.

2.4   Spremljanje razvoja interoperabilnosti železniškega omrežja Evropske unije

Za redno spremljanje razvoja interoperabilnega omrežja Evropske unije je treba zagotoviti preglednost napredka pri doseganju interoperabilnosti.

2.5   Ugotavljanje združljivosti predlagane železniške storitve s progo

2.5.1   Združljivost predlagane železniške storitve s progo se preveri, preden prevoznik v železniškem prometu naroči dostop do omrežja pri upravljavcu infrastrukture. Prevoznik v železniškem prometu se mora prepričati, da je proga, ki jo namerava uporabiti, sposobna podpreti uporabo njegovega vlaka.

2.5.2   Prevoznik v železniškem prometu izbira vozila glede na omejitve v okviru dovoljenja za začetek obratovanja in možno progo, po kateri naj bi peljal vlak:

(a)

vsa vozila vlaka morajo izpolnjevati zahteve, ki veljajo za proge, po katerih bo vozil vlak, in

(b)

vlak kot kombinacija vozila mora izpolnjevati tehnične omejitve zadevne proge.

3.   SKUPNE ZNAČILNOSTI

Značilnosti, navedene v tej prilogi, so skupne vsem registrom infrastrukture držav članic.

3.1   Opredelitve pojmov

Za namene teh specifikacij:

(a)

„odsek proge“ pomeni del proge med sosednjimi operativnimi točkami, ki je lahko sestavljen iz več tirov;

(b)

„operativna točka“ pomeni kakršno koli mesto za dajanje vlakov v obratovanje, kjer se lahko železniške storitve začnejo in končajo ali spremenijo pot ter kjer se lahko zagotavlja potniški ali tovorni promet; „operativna točka“ pomeni tudi kakršno koli mesto na meji med državami članicami ali upravljavci infrastrukture;

(c)

„vozni tir“ pomeni kateri koli tir, ki se uporablja za premike vlaka; zanke prehajanja in srečevanja na navadni progi ali tirnih povezavah, ki so potrebne le za obratovanje vlaka, se ne objavijo;

(d)

„stranski tir“ pomeni kateri koli tir znotraj operativne točke, ki se ne uporablja za operativno usmerjanje vlaka.

3.2   Struktura železniškega omrežja za RINF

3.2.1   Za namen RINF vsaka država članica razdeli železniško omrežje na odseke proge in operativne točke.

3.2.2   Postavke, ki jih je treba objaviti za „odsek proge“ in so povezane s podsistemi infrastruktura, energija ter vodenje-upravljanje in signalizacija, se dodelijo infrastrukturnemu elementu „vozni tir“.

3.2.3   Postavke, ki jih je treba objaviti za „operativno točko“ in so povezane z infrastrukturnim podsistemom, se dodelijo infrastrukturnima elementoma „vozni tir“ in „stranski tir“.

3.3   Postavke za RINF

3.3.1   Postavke in oblika postavk se objavijo v skladu s preglednico.

3.3.2   Navodila za uporabo RINF iz člena 3 določajo posebno obliko in postopek upravljanja podatkov, navedenih v preglednici, ki so predstavljeni kot:

(a)

en ali več izborov s predhodno določenega seznama;

(b)

niz znakov ali predhodno določen niz znakov ali

(c)

število, navedeno v oglatem oklepaju.

3.3.3   Vsi parametri RINF so obvezni, razen če ni v preglednici določeno drugače. Vse informacije v zvezi s parametri so navedene v preglednici.

Preglednica

Postavke za register infrastrukture

Številka

Naslov

Navedba podatkov

Opredelitev

Dodatne informacije

1

DRŽAVA ČLANICA

 

1.1

ODSEK PROGE

 

1.1.0.0.0

Splošne informacije

 

1.1.0.0.0.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.1.0.0.0.2

Nacionalna identifikacija proge

Niz znakov

Enotna identifikacija proge ali enotna številka proge v državi članici.

 

1.1.0.0.0.3

Operativna točka na začetku odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Enotna identifikacija operativne točke na začetku odseka proge (kilometri naraščajo od začetne operativne točke do končne operativne točke).

 

1.1.0.0.0.4

Operativna točka na koncu odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Enotna identifikacija operativne točke na koncu odseka proge (kilometri naraščajo od začetne operativne točke do končne operativne točke).

 

1.1.0.0.0.5

Dolžina odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Dolžina med operativnima točkama na začetku in koncu odseka proge.

 

1.1.0.0.0.6

Vrsta odseka proge

En izbor s predhodno določenega seznama:

običajni odsek proge/povezava

Vrsta odseka proge, ki izraža obseg predloženih podatkov in je odvisna od tega, ali povezuje operativne točke, ustvarjene z razdelitvijo velikega vozlišča na več operativnih točk, ali ne.

 

1.1.1

VOZNI TIR

 

1.1.1.0.0

Splošne informacije

 

1.1.1.0.0.1

Identifikacija tira

Niz znakov

Enotna identifikacija tira ali enotna številka tira znotraj odseka proge.

 

1.1.1.0.0.2

Običajna smer vožnje

En izbor s predhodno določenega seznama:

N/O/B

Običajna smer vožnje je:

ista kot smer, določena z začetkom in koncem odseka proge,

nasprotna smeri, določeni z začetkom in koncem odseka proge,

obe smeri.

N— ista smer kot pri odseku proge

O— nasprotna smer kot pri odseku proge

B— tako smer N kot tudi smer O

1.1.1.1

Podsistem infrastruktura

Parametri te skupine niso obvezni, če je za 1.1.0.0.0.6 izbrana možnost „povezava“

1.1.1.1.1

Izjave o verifikaciji tira

 

1.1.1.1.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.1.2

EI-izjava o dokazilu (2) za tir (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.2

Parametri zmogljivosti

 

1.1.1.1.2.1

Razvrstitev tira v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del osrednjega omrežja tovornega prometa TEN-T/del osrednjega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navedba dela vseevropskega omrežja, kamor spada tir.

 

1.1.1.1.2.2

Kategorija proge

En izbor s predhodno določenega seznama

Razvrstitev proge v skladu s TSI INF.

Navedite, ali je tir vključen v tehnično področje uporabe TSI: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.2.3

Del koridorja za železniški tovorni promet (RFC)

En izbor s predhodno določenega seznama:

RFC Ren–Alpe (RFC 1)/RFC Severno morje–Sredozemlje (RFC 2)/RFC Skandinavija–Sredozemlje (RFC 3)/RCF Atlantik (RFC 4)/RFC Baltik–Jadran (RFC 5)/RFC Sredozemlje (RFC 6)/RFC Orient–Vzhodno Sredozemlje (RFC 7)/RFC Severno morje–Baltik (RFC 8)/RFC Češka–Slovaška (RFC 9)

Navedba, ali je proga vključena v koridor za železniški tovorni promet

Navedite, ali je tir vključen v RFC: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.2.4

Možnost obremenitve

En izbor s predhodno določenega seznama

Kombinacija kategorije proge in hitrosti na najšibkejši točki tira

 

1.1.1.1.2.5

Najvišja dovoljena hitrost

[NNN]

Nazivna najvišja obratovalna hitrost na progi kot rezultat značilnosti podsistemov INF, ENE in CCS, izražena v kilometrih na uro.

 

1.1.1.1.2.6

Temperaturni razpon

En izbor s predhodno določenega seznama:

 

T1 (–25 do +40)

 

T2 (–40 do +35)

 

T3 (–25 do +45)

 

Tx (–40 do +50)

Temperaturni razpon za neomejen dostop do proge v skladu z evropskim standardom.

 

1.1.1.1.2.7

Največja višina

[+/–][NNNN]

Najvišja točka odseka proge nad morsko gladino glede na vertikalni datum Normal Amsterdam's Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Obstoj neugodnih podnebnih razmer

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Podnebne razmere na progi so neugodne ali normalne glede na evropski standard.

 

1.1.1.1.3

Profil proge

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilni profil

En izbor s predhodno določenega seznama:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL ne obstaja

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kot so opredeljeni v evropskem standardu.

 

1.1.1.1.3.2

Večnacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama:

G2/GB1/GB2/ne obstaja

Večnacionalni profil ali mednarodni profil razen GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot so opredeljeni v evropskem standardu.

Obvezno, če je pri 1.1.1.1.3.1 izbrana možnost „ne obstaja“.

1.1.1.1.3.3

Nacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Nacionalni profil, kot je določen v evropskem standardu, ali drug lokalni profil.

Obvezno, če je pri 1.1.1.1.3.2 izbrana možnost „ne obstaja“.

1.1.1.1.3.4

Standardna številka profila za kombinirani prevoz z zamenljivimi tovorišči

En izbor s predhodno določenega seznama

Šifriranje za kombinirani prevoz z zamenljivimi tovorišči, kot je določeno v objavi UIC.

Navedite, ali tir pripada progi za kombinirani prevoz: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.3.5

Standardna številka profila za kombinirani prevoz s polpriklopniki

En izbor s predhodno določenega seznama

Šifriranje za kombinirani prevoz s polpriklopniki, kot je določeno v objavi UIC.

Navedite, ali tir pripada progi za kombinirani prevoz: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.3.6

Naklonski profil

Predhodno določen niz znakov:

[± NN.N] ([NNN.NNN]),

ki se ponovi tolikokrat, kot je potrebno

Zaporedje vrednosti naklonov in mest spremembe naklona.

 

1.1.1.1.3.7

Najmanjši polmer horizontalnega loka zavoja

[NNNNN]

Polmer najmanjšega horizontalnega loka tira v metrih.

 

1.1.1.1.4

Parametri tira

 

1.1.1.1.4.1

Nazivna tirna širina

En izbor s predhodno določenega seznama:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/drugo

Ena vrednost, izražena v milimetrih, ki označuje tirno širino.

 

1.1.1.1.4.2

Primanjkljaj nadvišanja

[+/–] [NNN]

Največji primanjkljaj nadvišanja, izražen v milimetrih, je razlika med uporabljenim nadvišanjem in višjim teoretičnim nadvišanjem, za katerega je bila zasnovana proga.

 

1.1.1.1.4.3

Nagib tirnice

[NN]

Kot, ki določa nagib glave tirnice glede na vozno površino.

 

1.1.1.1.4.4

Obstoj tirne grede

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Določa, ali ima konstrukcija proge pragove nameščene v tirno gredo ali ne.

Obvezno, če je dovoljena hitrost proge (parameter 1.1.1.1.2.5) 200 km/h ali več.

1.1.1.1.5

Kretnice in križišča

 

1.1.1.1.5.1

Skladnost obratovalnih vrednosti za kretnice in križišča s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Kretnice in križišča se vzdržujejo v skladu z obratovalno omejitvijo iz TSI.

 

1.1.1.1.5.2

Najmanjši premer kolesa za nepremična dvojna srca kretnic

[NNN]

Največja nevodena dolžina nepremičnih dvojnih src kretnic temelji na najmanjšem premeru kolesa v obratovanju, izraženem v milimetrih.

 

1.1.1.1.6

Upor tira na uporabljene obremenitve

 

1.1.1.1.6.1

Največji pojemek vlaka

[N,N]

Omejitev za vzdolžni odpor tira, podana kot največji dovoljeni pojemek vlaka in izražena v metrih na sekundo na kvadrat.

Navedite, ali je tir vključen v geografsko področje uporabe TSI: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.6.2

Uporaba zavor na vrtinčne tokove

En izbor s predhodno določenega seznama:

dovoljena/dovoljena pod pogoji/dovoljena le za zasilno zavoro/dovoljena pod pogoji le za zasilno zavoro/ni dovoljena

Navedba omejitev v zvezi z uporabo zavor na vrtinčne tokove.

 

1.1.1.1.6.3

Uporaba magnetnih zavor

En izbor s predhodno določenega seznama:

dovoljena/

dovoljena pod pogoji/

dovoljena pod pogoji le za zasilno zavoro/

dovoljena le za zasilno zavoro/

ni dovoljena

Navedba omejitev v zvezi z uporabo magnetnih zavor.

 

1.1.1.1.7

Zdravje, varnost in okolje

 

1.1.1.1.7.1

Prepovedana uporaba naprave za mazanje sledilnega venca

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je uporaba vgrajene naprave za mazanje sledilnega venca prepovedana.

 

1.1.1.1.7.2

Obstoj nivojskih prehodov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali na odseku proge obstajajo nivojski prehodi.

 

1.1.1.1.7.3

Dovoljeno pospeševanje na nivojskem prehodu

[N,N]

Omejitev pospeševanja vlaka, če se ustavi blizu nivojskega prehoda, izražena v metrih na sekundo na kvadrat.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.1.7.2 izbran odgovor „DA“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.8

Predor

 

1.1.1.1.8.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.1.1.1.8.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka v državi članici.

 

1.1.1.1.8.3

Začetek predora

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN.NNNN) + zemljepisna dolžina (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah in kilometrih proge na začetku predora.

 

1.1.1.1.8.4

Konec predora

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN.NNNN) + zemljepisna dolžina (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah in kilometrih proge na koncu predora.

 

1.1.1.1.8.5

ES-izjava o verifikaciji za predor (SRT)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.8.6

EI-izjava o dokazilu (2) za predor (SRT)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.1.8.7

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

Obvezno le za predor z dolžino 100 m ali več.

1.1.1.1.8.8

Površina prečnega prereza

[NNN]

Najmanjša površina prečnega prereza predora v kvadratnih metrih.

 

1.1.1.1.8.9

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

1.1.1.1.8.10

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

Navedite, ali je predor krajši od enega kilometra: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.1.8.11

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

Obvezno le, če je za parameter 1.1.1.1.8.10 izbrana možnost „ne obstaja“.

Navedite, ali obstajajo ustrezni nacionalni predpisi: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2

Podsistem energija

Parametri te skupine niso obvezni, če je za 1.1.0.0.0.6 izbrana možnost „povezava“

1.1.1.2.1

Izjave o verifikaciji tira

 

1.1.1.2.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira (ENE)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.1.2

EI-izjava o dokazilu (2) za tir (ENE)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.2

Sistem voznih vodov

 

1.1.1.2.2.1.1

Vrsta sistema voznih vodov

En izbor s predhodno določenega seznama:

vozni vod (OCL)

tretja tirnica

četrta tirnica

ni elektrificiran

Navedba vrste sistema voznih vodov.

 

1.1.1.2.2.1.2

Sistem za oskrbo z energijo (napetost in frekvenca)

En izbor s predhodno določenega seznama:

 

AC 25 kV–50 Hz /

 

AC 15 kV–16,7 Hz /

 

DC 3 kV /

 

DC 1,5 kV /

 

DC (posebni primer FR) /

 

DC 750 V /

 

DC 650 V /

 

DC 600 V /

 

drugo

Navedba vlečnega napajalnega sistema (nazivna napetost in frekvenca)

Navedite, če je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrano „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.2.2.2

Največji vlakovni tok

[NNNN]

Navedba največjega dovoljenega vlakovnega toka, izraženega v amperih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.2.2.3

Največji tok v mirovanju na odjemnik toka

[NNN]

Navedba najvišjega dovoljenega vlakovnega toka v mirovanju za enosmerne sisteme, izraženega v amperih.

Navedite, ali je za 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“ in ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.2 za sistem oskrbe izbran sistem z enosmernim tokom: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.2.4

Dovoljenje za regenerativno zaviranje

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je regenerativno zaviranje dovoljeno ali ne.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.2.2.5

Največja višina kontaktnega vodnika

[N,NN]

Navedba največje višine kontaktnega vodnika, izražene v metrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbran „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.2.6

Najmanjša višina kontaktnega vodnika

[N,NN]

Navedba najmanjše višine kontaktnega vodnika, izražene v metrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbran „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.3

Odjemnik toka

 

1.1.1.2.3.1

Sprejete glave odjemnikov toka, skladne s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

 

1 950 mm (vrsta 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm–2 260 mm/

 

ne obstaja

Navedba glav odjemnikov toka, skladnih s TSI, ki se lahko uporabljajo.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.3.2

Sprejete druge glave odjemnikov toka

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba glav odjemnikov toka, ki se lahko uporabljajo

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.3.3

Zahteve glede števila dvignjenih odjemnikov toka in razmikov med njimi pri določeni hitrosti

Predhodno določen niz znakov:

[N] [NNN] [NNN]

Navedba največjega dovoljenega števila dvignjenih odjemnikov toka na vlak in najmanjšega razmika med središčnicama sosednjih glav odjemnikov toka, izraženega v metrih, pri določeni hitrosti.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.3.4

Dovoljeni material kontaktnih gibljivih vezi

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, kateri materiali kontaktnih gibljivih glav se lahko uporabljajo.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.4

Odseki ločevanja voznega voda

 

1.1.1.2.4.1.1

Ločevanje faz

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja ločevanja faz in zahtevanih informacij.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.4.1.2

Informacije o ločevanju faz

Predhodno določen niz znakov:

dolžina [NNN] + izklop stikala [DA/NE] + spust odjemnika toka [DA/NE]

Navedba več zahtevanih informacij o ločevanju faz.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.4.1.1 izbran odgovor „DA“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.4.2.1

Ločevanje sistemov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja ločevanja sistemov.

Navedite, ali je pri 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „vozni vod (OCL)“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.4.2.2

Informacije o ločevanju sistemov

Predhodno določen niz znakov:

dolžina [NNN] + izklop stikala [DA/NE] + spust odjemnika toka [DA/NE] + sprememba sistema za oskrbo [DA/NE]

Navedba več zahtevanih informacij o ločevanju sistemov.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.4.2.1 izbran odgovor „DA“: DA/NE;

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.2.5

Zahteve za tirna vozila

 

1.1.1.2.5.1

Zahtevane omejitve toka ali električne energije na vozilu

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se zahteva funkcija omejitve toka ali električne energije na vozilih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.2.5.2

Dovoljena kontaktna sila

Niz znakov

Navedba dovoljene kontaktne sile, izražene v newtonih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

Sila je navedena bodisi kot vrednost statične sile in največje sile, izražene v newtonih, ali kot formula za funkcijo hitrosti.

1.1.1.2.5.3

Zahtevana samodejna naprava za spuščanje

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se na vozilu zahteva samodejna naprava za spuščanje (ADD).

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.2.2.1.1 izbrana možnost „ni elektrificiran“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3

Podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija

Parametri te skupine niso obvezni, če je za 1.1.0.0.0.6 izbrana možnost „povezava“

1.1.1.3.1

Izjave o verifikaciji tira

 

1.1.1.3.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira (CCS)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.2

Zaščitni sistem vlakov (ETCS), skladen s TSI

 

1.1.1.3.2.1

Stopnja ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama:

N/1/2/3

Stopnja aplikacije ERTMS/ETCS, povezana z opremo ob progi.

 

1.1.1.3.2.2

Osnovna konfiguracija ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama:

predhodna različica osnovne konfiguracije 2/osnovna konfiguracija 2/osnovna konfiguracija 3

Osnovna konfiguracija ETCS, nameščenega ob progi.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.2.3

Funkcija in-fill ETCS, potrebna za dostop do proge

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je iz varnostnih razlogov za dostop do proge zahtevana funkcija in-fill.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.2.4

Funkcija in-fill ETCS, nameščena ob progi

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstaja/zanka/GSM-R/zanka in GSM-R

Informacije o nameščeni opremi ob progi, ki je sposobna prenašati informacije in-fill prek zanke ali GSM-R za naprave stopnje 1.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.2.5

Izvedena nacionalna aplikacija ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se podatki za nacionalne aplikacije prenašajo med tirom in vlakom.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.2.6

Obstoj obratovalnih omejitev ali pogojev

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstajajo omejitve ali pogoji zaradi delne usklajenosti s TSI vodenje-upravljanje in signalizacija.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.2.7

Neobvezne funkcije ETCS

Niz znakov

Neobvezne funkcije ETCS, ki lahko izboljšajo obratovanje na progi.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R), skladen s TSI

 

1.1.1.3.3.1

Različica GSM-R

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstaja/predhodna različica osnovne konfiguracije 0/osnovna konfiguracija 0 r3/osnovna konfiguracija 0 r4

Številka različice GSM-R FRS in SRS, nameščene ob progi.

 

1.1.1.3.3.2

Priporočeno število aktivnih mobilnih naprav GSM-R (EDOR) na vlaku za stopnjo 2 ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama:

0/1/2

Število mobilnih naprav za prenos podatkov ETCS (EDOR), priporočeno za nemoteno obratovanje vlaka. To je povezano z upravljanjem komunikacijskih sej s strani RBC. Ni odločilno za varnost in ne zadeva interoperabilnosti.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.3.1 izbrana možnost „ne obstaja“ in ali je nameščena stopnja 2 ERTMS: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.3.3

Neobvezne funkcije GSM-R

En izbor s predhodno določenega seznama:

Uporaba neobveznih funkcij GSM-R, ki lahko izboljšajo obratovanje na progi. Namenjene so le za informativne namene in ne za merila za dostop do omrežja.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.3.1 izbrana možnost „ne obstaja“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.4

Sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka, ki so v celoti skladni s TSI

 

1.1.1.3.4.1

Obstoj sistema za ugotavljanje lokacije vlaka, ki je v celoti skladen s TSI:

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je nameščen kakršen koli sistem za ugotavljanje lokacije vlaka, ki je v celoti skladen s TSI za vodenje-upravljanje in signalizacijo.

 

1.1.1.3.5

Obstoječi zaščitni sistemi vlakov

 

1.1.1.3.5.1

Obstoj drugih nameščenih zaščitnih, nadzornih in opozorilnih sistemov vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali so pri normalnem obratovanju ob progi nameščeni drugi zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi vlaka.

Obvezno le, če je za 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“.

1.1.1.3.5.2

Potreba po več kot enem zaščitnem, nadzornem in opozorilnem sistemu na vlaku

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se zahteva več kot en zaščitni, nadzorni in opozorilni sistem na vlaku, ki deluje sočasno z drugimi sistemi.

Obvezno le, če je za 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“.

1.1.1.3.6

Drugi radijski sistemi

 

1.1.1.3.6.1

Nameščeni drugi radijski sistemi

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali so pri normalnem obratovanju ob progi nameščeni drugi radijski sistemi.

Obvezno le, če je pri parametru 1.1.1.3.3.1 izbrana možnost „ne obstaja“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.7

Sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka, ki niso v celoti skladni s TSI

 

1.1.1.3.7.1

Vrsta sistema za ugotavljanje lokacije vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

tirni tokokrog/detektor koles/zanka

Navedba vrst nameščenih sistemov za ugotavljanje lokacije vlaka.

 

1.1.1.3.7.2.1

Skladnost največje dovoljene razdalje med dvema zaporednima osema s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

skladna s TSI/ni skladna s TSI

Navedba, ali je zahtevana razdalja skladna s TSI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Največja dovoljena razdalja med dvema zaporednima osema v primeru neskladnosti s TSI

[NNNNN]

Navedba največje dovoljene razdalje med dvema zaporednima osema v primeru neskladnosti s TSI, izražene v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.2.1 izbrana možnost „ni skladna s TSI“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.3

Najmanjša dovoljena razdalja med dvema zaporednima osema

[NNNN]

Navedba razdalje v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.4

Najmanjša dovoljena razdalja med prvo in zadnjo osjo

[NNNNN]

Navedba razdalje v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.5

Največja razdalja med koncem vlaka in prvo osjo

[NNNN]

Navedba največje razdalje med koncem vlaka in prvo osjo v milimetrih, ki velja za obe strani (sprednjo in zadnjo) vozila ali vlaka.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“ ali „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.6

Najmanjša dovoljena širina kolesnega venca

[NNN]

Navedba širine v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.7

Najmanjši dovoljeni premer kolesa

[NNN]

Navedba premera kolesa v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.8

Najmanjša dovoljena debelina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba debeline sledilnega venca v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.9

Najmanjša dovoljena višina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba višine sledilnega venca v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.10

Največja dovoljena višina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba višine sledilnega venca v milimetrih.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.11

Najmanjša dovoljena osna obremenitev

[N,N]

Navedba obremenitve v tonah.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“ ali „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.12

Skladnost pravil za brezkovinski prostor okrog koles s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.13

Skladnost pravil za kovinsko konstrukcijo vozila s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „zanka“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.14

Skladnost feromagnetnih značilnosti potrebnega materiala za kolesa s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladne s TSI/niso skladne s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.15.1

Skladnost največje dovoljene impedance med nasprotnima kolesoma kolesne dvojice s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

je skladna s TSI/ni skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.15.2

Največja dovoljena impedanca med nasprotnima kolesoma kolesne dvojice, kadar ni skladna s TSI

[N,NNN]

Vrednost največje dovoljene impedance v ohmih v primeru neskladnosti s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.15.1 izbrana možnost „ni skladna s TSI“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.16

Skladnost posipanja s peskom s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

je skladno s TSI/ni skladno s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI ali ne.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“ in pri parametru 1.1.1.3.7.18 odgovor „DA“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.17

Največji iznos peska

[NNNNN]

Največja vrednost iznosa peska v 30 s v gramih, sprejetih na progi.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.16 izbrana možnost „ni skladno s TSI“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.18

Strojevodja mora zaustaviti posipanje peska

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se v skladu z navodili upravljavca infrastrukture zahteva možnost, da strojevodja aktivira/deaktivira naprave za posipanje s peskom ali ne.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.19

Skladnost pravil glede značilnosti peska s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.20

Obstoj pravil o mazanju sledilnega venca z vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstajajo pravila za aktivacijo ali deaktivacijo naprave za mazanje sledilnega venca.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.21

Skladnost pravil za uporabo kompozitnih zavornjakov s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.22

Skladnost pravil o pomožnih napravah za ranžiranje s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.7.23

Skladnost pravil o kombiniranju značilnosti tirnih vozil, ki vplivajo na ranžirno impedanco

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.8

Prehodi med sistemi

 

1.1.1.3.8.1

Obstoj preklopa med različnimi zaščitnimi, nadzornimi in opozorilnimi sistemi

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja preklapljanje med različnimi sistemi med delovanjem

Navedite, ali obstajata vsaj dva različna sistema: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.8.2

Obstoj preklapljanja med različnimi radijskimi sistemi

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali med delovanjem obstaja preklapljanje med različnimi radijskimi sistemi, ni pa komunikacijskega sistema

Navedite, ali obstajata vsaj dva različna radijska sistema: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.9

Parametri v zvezi z elektromagnetnimi motnjami

 

1.1.1.3.9.1

Obstoj in skladnost pravil za magnetna polja, ki jih oddaja vozilo, s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstajajo/so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali obstajajo pravila in ali so skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.9.2

Obstoj in skladnost mejnih vrednosti harmoničnih nihanj v vlečnem toku vozil s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstajajo/so skladne s TSI/niso skladne s TSI

Navedba, ali obstajajo pravila in ali so skladna s TSI.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.7.1 izbrana možnost „detektor koles“ ali „tirni tokokrog“: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.1.1.3.10

Sistem ob progi za poslabšane razmere

 

1.1.1.3.10.1

Stopnja ETCS za poslabšane razmere

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstaja/1/2/3

Stopnja aplikacije ERTMS/ETCS za poslabšane razmere, povezana z opremo ob progi.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.1.1.3.10.2

Drugi zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi na vlaku za poslabšane razmere

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja drugega sistema za poslabšane razmere, ki ni ETCS.

Obvezno, če je pri parametru 1.1.1.3.10.1 izbrana možnost „ne obstaja“:

1.1.1.3.11

Zavorni parametri

 

1.1.1.3.11.1

Zahtevana največja zavorna razdalja

[NNNN]

Najvišja vrednost zavorne razdalje vlaka [v metrih] je navedena za najvišjo progovno hitrost.

 

1.1.1.3.12

Drugi parametri v zvezi z vodenjem-upravljanjem in signalizacijo

 

1.1.1.3.12.1

Nagibanje podprto

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali ETCS podpira funkcije nagibanja.

Navedite, ali je pri parametru 1.1.1.3.2.1 izbrana možnost „N“: DA/NE

Če je odgovor NE, navedite podatke.

1.2

OPERATIVNA TOČKA

 

1.2.0.0.0

Splošne informacije

 

1.2.0.0.0.1

Ime operativne točke

Niz znakov

Ime je običajno povezano z mestom ali vasjo ali je namenjeno nadzoru prometa.

 

1.2.0.0.0.2

Enotna identifikacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[AA+AAAAA]

Oznaka, sestavljena iz oznake države in alfanumerične oznake operativne točke.

 

1.2.0.0.0.3

Primarna oznaka za telematske aplikacije v tovornem in potniškem prometu operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[AANNNNN]

Primarna oznaka, razvita za telematske aplikacije v tovornem/potniškem prometu.

 

1.2.0.0.0.4

Vrsta operativne točke

En izbor s predhodno določenega seznama

Vrsta objekta glede na prevladujoče obratovalne funkcije.

 

1.2.0.0.0.5

Geografska lokacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN,NNNN) + zemljepisna dolžina (± NN,NNNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah, ki so običajno navedene za središče operativne točke.

 

1.2.0.0.0.6

Železniška lokacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[NNNN,NNN] + [niz znakov]

Kilometer, povezan z identifikacijo proge, ki določa lokacijo operativne točke. To je običajno v središču operativne točke.

 

1.2.1

VOZNI TIR

 

1.2.1.0.0

Splošne informacije

 

1.2.1.0.0.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.2.1.0.0.2

Identifikacija tira

Niz znakov

Enotna identifikacija tira ali enotna številka tira znotraj operativne točke.

 

1.2.1.0.1

Izjave o verifikaciji tira

 

1.2.1.0.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.1.2

EI-izjava o dokazilu (2) za tir (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.2

Parametri zmogljivosti

 

1.2.1.0.2.1

Razvrstitev tira v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del osrednjega omrežja tovornega prometa TEN-T/del osrednjega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navedba dela vseevropskega omrežja, kamor spada tir.

 

1.2.1.0.2.2

Kategorija proge:

En izbor s predhodno določenega seznama

Razvrstitev proge v skladu s TSI INF.

Navedite, ali je tir vključen v tehnično področje uporabe TSI: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.2.3

Del koridorja za železniški tovorni promet

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, ali je proga vključena v koridor za železniški tovorni promet.

Navedite, ali je tir vključen v RFC: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.3

Profil proge

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilni profil

En izbor s predhodno določenega seznama:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ne obstaja

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot so opredeljeni v evropskem standardu.

 

1.2.1.0.3.2

Večnacionalni profili:

En izbor s predhodno določenega seznama:

G2/GB1/GB2/ne obstaja

Večnacionalni profil ali mednarodni profil razen GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot so opredeljeni v evropskem standardu.

Obvezno le, če je pri 1.1.1.1.3.1 izbrana možnost „ne obstaja“.

1.2.1.0.3.3

Nacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Nacionalni profil, kot je določen v evropskem standardu, ali drug lokalni profil.

Obvezno le, če je pri 1.1.1.1.3.2 izbrana možnost „ne obstaja“.

1.2.1.0.4

Parametri tira

 

1.2.1.0.4.1

Nazivna tirna širina

En izbor s predhodno določenega seznama:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/drugo

Posamezna vrednost, izražena v milimetrih, ki označuje tirno širino.

 

1.2.1.0.5

Predor

 

1.2.1.0.5.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.2.1.0.5.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka predora v državi članici

 

1.2.1.0.5.3

ES-izjava o verifikaciji za predor (SRT)

Niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.5.4

EI-izjava o dokazilu (2) za predor (SRT)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.5.5

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

Obvezno le, če je predor dolg 100 m ali več.

1.2.1.0.5.6

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

1.2.1.0.5.7

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

Navedite, ali je predor dolg 1 km ali več: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.5.8

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacije tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje, v skladu z nacionalnimi predpisi, če obstajajo.

Navedite, ali obstajajo ustrezni nacionalni predpisi: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.1.0.6

Peron

 

1.2.1.0.6.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.2.1.0.6.2

Identifikacija perona

Niz znakov

Enotna identifikacija perona ali enotna številka perona znotraj operativne točke

 

1.2.1.0.6.3

Razvrstitev perona v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del osrednjega omrežja tovornega prometa TEN-T/del osrednjega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navaja del vseevropskega omrežja, kamor spada peron.

 

1.2.1.0.6.4

Uporabna dolžina perona

[NNNN]

Največja neprekinjena dolžina (izražena v metrih) tistega dela perona, ob katerem je predvideno ustavljanje vlaka ob normalnih obratovalnih pogojih zaradi vstopa in izstopa potnikov, vključno z ustrezno toleranco pri ustavljanju.

 

1.2.1.0.6.5

Višina perona

En izbor s predhodno določenega seznama:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/drugo

Razdalja med zgornjo površino perona in vozno površino sosednjega tira. Rezultat je nazivna vrednost, izražena v milimetrih.

 

1.2.1.0.6.6

Obstoj opreme na peronu za odhod vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja opreme ali osebja za pomoč vlakovnemu osebju pri odhodu vlaka.

 

1.2.1.0.6.7

Območje uporabe pripomočkov za vstop na peronu

[NNNN]

Informacije o ravni dostopa do vlaka, za katero se lahko uporabljajo pripomočki za vstop.

 

1.2.2

STRANSKI TIR

 

1.2.2.0.0

Splošne informacije

 

1.2.2.0.0.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.2.2.0.0.2

Identifikacija stranskega tira

Niz znakov

Enotna identifikacija stranskega tira ali enotna številka stranskega tira znotraj operativne točke

 

1.2.2.0.0.3

Razvrstitev stranskega tira v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del osrednjega omrežja tovornega prometa TEN-T/del osrednjega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navaja del vseevropskega omrežja, kamor spada stranski tir.

 

1.2.2.0.1

Izjava o verifikaciji stranskega tira

 

1.2.2.0.1.1

ES-izjava o verifikaciji stranskega tira (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.2.0.1.2

EI-izjava o dokazilu (2) za stranski tir (INF)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.2.0.2

Parameter zmogljivosti

 

1.2.2.0.2.1

Uporabna dolžina stranskega tira

[NNNN]

Skupna dolžina stranskega/odstavnega tira, izražena v metrih, na katerem lahko vlaki varno parkirajo.

 

1.2.2.0.3

Profil proge

 

1.2.2.0.3.1

Naklon za odstavne tire

[N,N]

Najvišja vrednost naklona, izražena v milimetrih na meter.

Obvezno le, če je višja od vrednosti TSI.

1.2.2.0.3.2

Najmanjši polmer horizontalnega loka zavoja

[NNN]

Polmer najmanjšega horizontalnega loka zavoja, izražen v metrih.

Obvezno le, če je manjši od vrednosti TSI.

1.2.2.0.3.3

Najmanjši polmer vertikalnega loka

[NNN+NNN]

Polmer najmanjšega vertikalnega loka, izražen v metrih.

Obvezno le, če je manjši od vrednosti TSI.

1.2.2.0.4

Fiksne naprave za servisiranje vlakov

 

1.2.2.0.4.1

Obstoj sistemov za praznjenje stranišč

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za praznjenje stranišč (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v TSI infrastruktura (INF TSI).

 

1.2.2.0.4.2

Obstoj naprav za zunanje čiščenje vlakov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za zunanje čiščenje vlakov (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v INF TSI.

 

1.2.2.0.4.3

Obstoj opreme za oskrbo z vodo

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za oskrbo z vodo (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v INF TSI.

 

1.2.2.0.4.4

Obstoj naprave za polnjenje z gorivom

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za polnjenje z gorivom (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v INF TSI.

 

1.2.2.0.4.5

Obstoj opreme za oskrbo s peskom

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za oskrbo s peskom (fiksna naprava za servisiranje vlakov).

 

1.2.2.0.4.6

Obstoj stacionarne oskrbe z električno energijo

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za stacionarno oskrbo z električno energijo (fiksna naprava za servisiranje vlakov).

 

1.2.2.0.5

Predor

 

1.2.2.0.5.1

Oznaka UI

[NNNN]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

 

1.2.2.0.5.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka v državi članici

 

1.2.2.0.5.3

ES-izjava o verifikaciji za predor (SRT)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“ (1).

Navedite, ali je bila izdana ES-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.2.0.5.4

EI-izjava o dokazilu (2) za predor (SRT)

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, določenimi v „Dokumentu o praktičnih dogovorih za posredovanje dokumentov o interoperabilnosti“.

Navedite, ali je bila izdana EI-izjava: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.2.0.5.5

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

Obvezno le, če je dolžina predora 100 m ali več.

1.2.2.0.5.6

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

1.2.2.0.5.7

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

Navedite, ali je predor dolg 1 km ali več: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

1.2.2.0.5.8

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacije tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje, v skladu z nacionalnimi predpisi, če obstajajo.

Obvezno le, če je pri parametru 1.1.1.1.8.10 izbrana možnost „ne obstaja“:

Navedite, ali obstajajo ustrezni nacionalni predpisi: DA/NE

Če je odgovor DA, navedite podatke.

4.   PREGLED SISTEMA NA VISOKI RAVNI

4.1   Sistem RINF

Arhitektura sistema RINF je predstavljena na sliki.

Slika

Sistem RINF

Image

4.2   Upravljanje skupnega uporabniškega vmesnika

Skupni uporabniški vmesnik (CUI) je spletna aplikacija, ki jo vzpostavi, upravlja in vzdržuje Agencija.

Agencija da subjektom nacionalnega registra na voljo naslednje datoteke in dokumente, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov infrastrukture in njihovo povezovanje s skupnim uporabniškim vmesnikom (CUI):

uporabniški priročnik,

specifikacijo strukture datotek za prenos podatkov.

Agencija da uporabnikom RINF na voljo navodila za uporabo, v katerih je opisano, kako se registri infrastrukture vsake države članice povežejo s CUI, ter funkcionalnosti in orodja, ki jih zagotavlja CUI. Kjer je to primerno, bodo ta navodila posodobljena.

4.3   Minimalna zahtevana funkcionalnost CUI

CUI zagotavlja najmanj naslednje funkcionalnosti:

upravljanje uporabnikov: skrbnik CUI mora imeti možnost upravljanja pravic dostopa za uporabnike,

revidiranje podatkov: skrbnik CUI mora imeti vpogled v dnevnike vseh dejavnosti uporabnikov, ki se izvajajo na CUI, kot seznam dejavnosti, ki so jih uporabniki CUI izvedli v določenem časovnem okviru,

povezljivost in avtentikacija: registriranim uporabnikom CUI mora biti omogočeno, da se povežejo s CUI prek interneta in uporabljajo njegove funkcionalnosti v skladu s svojimi pravicami,

iskanje podatkov RINF, vključno z operativnimi točkami in/ali odseki proge s posebnimi značilnostmi RINF,

izbira operativne točke ali odseka proge in ogled njenih/njegovih podrobnosti RINF: uporabnikom CUI mora biti omogočeno, da določijo geografsko območje z uporabo zemljevida vmesnika, CUI pa zagotavlja razpoložljive podatke RINF, ki jih zahtevajo uporabniki za to območje,

ogled informacij RINF za določeno podskupino prog in operativnih točk na določenem območju prek zemljevida vmesnika,

vizualni prikaz postavk RINF na digitalnem zemljevidu: uporabnikom mora biti prek CUI omogočeno, da poiščejo in izberejo postavko, prikazano na zemljevidu, ter pridobijo vse zadevne informacije RINF,

potrditev, prenos in sprejem celotnih podatkovnih nizov RINF, ki jih zagotovi subjekt nacionalnega registra.

4.4   Način delovanja

Sistem RINF prek CUI zagotavlja dva glavna vmesnika:

enega uporablja register infrastrukture vsake države članice za zagotavljanje/prenos kopij njihovih celotnih podatkov RINF,

drugega uporabljajo uporabniki CUI za povezavo s sistemom RINF in pridobivanje informacij RINF.

Osrednja podatkovna zbirka CUI bo vključevala kopije celotnih podatkovnih nizov RINF, ki se hranijo v registru infrastrukture vsake države članice. Subjekti nacionalnega registra zlasti prevzamejo odgovornost za ustvarjanje datotek, ki zajemajo celoten niz podatkov RINF, ki so na voljo v njihovem registru infrastrukture in ustrezajo specifikacijam iz preglednice te priloge. Prav tako redno, tj. vsaj vsake tri mesece, posodabljajo postavke v svojem registru infrastrukture. Ena posodobitev mora sovpadati z letno objavo programa omrežja.

Nato subjekt nacionalnega registra prenese datoteke na CUI prek namenskega vmesnika za to operacijo. Poseben modul bo olajšal potrjevanje in prenos podatkov, ki jih zagotovijo subjekti nacionalnega registra.

V osrednji podatkovni zbirki CUI so podatki, ki jih pošljejo subjekti nacionalnega registra, javno dostopni brez kakršne koli spremembe.

Osnovna funkcionalnost CUI omogoča uporabnikom iskanje in pridobivanje podatkov RINF.

CUI obdrži celotno zgodovinsko evidenco vseh podatkov, ki so jih dali na voljo subjekti nacionalnega registra. Te evidence se hranijo dve leti od datuma umika podatkov.

Agencija kot skrbnik CUI na zahtevo zagotovi dostop uporabnikom.

Odgovori na poizvedbe, ki jih vložijo uporabniki CUI, se zagotovijo v 24 urah od trenutka, ko je bila poizvedba vložena.

4.5   Razpoložljivost

Skupni uporabniški vmesnik je na voljo sedem dni v tednu, od 02:00 GMT do 21:00 GMT, odvisno od poletnega časa. Nedostopnost sistema med njegovim vzdrževanjem mora biti kar najmanjša.

V primeru okvare, ki nastane izven rednih delovnih ur Agencije, se dejavnosti za obnovitev storitve začnejo izvajati naslednji delovni dan Agencije.

5.   NAVODILA ZA UPORABO SKUPNIH SPECIFIKACIJ

Navodila za uporabo skupnih specifikacij iz člena 3 tega sklepa Agencija javno objavi na svoji spletni strani. Navodila za uporabo vsebujejo:

(a)

postavke in njihove ustrezne podatke, kot so določeni v oddelku 3.3 in v preglednici. Za vsako polje vsebujejo vsaj njegovo obliko, omejitev vrednosti, pogoje, pod katerimi se parameter uporablja in je obvezen, železniške tehnične predpise za vrednosti parametrov, sklicevanje na TSI in druge tehnične dokumente, povezane s postavkami registra infrastrukture, kot so navedene v preglednici tega sklepa;

(b)

podrobne opredelitve in specifikacije za koncepte in parametre;

(c)

predstavitev določb za modeliranje omrežja za namene RINF ter zbiranja podatkov z ustreznimi razlagami in primeri;

(d)

postopke za potrjevanje in predložitev podatkov RINF iz registrov infrastrukture držav članic v CUI.

Navodila za uporabo zagotavljajo razlage specifikacij iz Priloge k temu sklepu, ki so potrebne za ustrezen razvoj sistema RINF.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (različica 0.1 z dne 28. septembra 2009), ki je na voljo na spletni strani ERA.

(2)  EI-izjava, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije 2011/622/EU z dne 20. septembra 2011 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 243, 21.9.2011, str. 23).


Top