Help Print this page 

Document 32014D0497

Title and reference
2014/497/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. julija 2014 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Well et Raju) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 5082)
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; razveljavil 32015D0789
OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/56


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 23. julija 2014

glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Well et Raju) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 5082)

(2014/497/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je sprejela Izvedbeni sklep 2014/87/EU (2) glede ukrepov za preprečevanje širjenja Xylella fastidiosa (Well et Raju) (v nadaljnjem besedilu: zadevni organizem) v Uniji.

(2)

Od sprejetja navedenega sklepa so pristojni italijanski organi na okuženih območjih in območjih, ki jih obdajajo, izvedli raziskave navzočnosti in lastnosti zadevnega organizma. Raziskave so prinesle predhodne rezultate, ki zadostujejo za sprejetje natančnejših ukrepov.

(3)

Raziskave italijanskih organov ter razpoložljivi znanstveni in strokovni dokazi potrjujejo, da so rastline Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. in Vinca L. gostiteljske rastline zadevnega organizma. Ob upoštevanju razpoložljivih dokazov je zelo verjetno, da so tudi rastline Malva L., Portulaca L., Quercus L. in Sorghum L. gostiteljske rastline zadevnega organizma. Ukrepi bi se zato morali uporabljati za rastline za saditev, razen semen, rodu Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. in Sorghum L. (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline).

(4)

Primerno je, da se vzpostavijo pogoji za vnos zadevnih rastlin v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč zadevni organizem. Sprejeti bi bilo treba posebne zahteve za registracijo, nadzor in stanje enot pridelave, pa tudi za inšpekcijske preglede, vzorčenje, testiranje in prevoz zadevnih rastlin, ki bodo zagotovile, da rastline ob vnosu v Unijo niso okužene z zadevnim organizmom.

(5)

Pri zadevnih rastlinah, ki so vsaj del svoje življenjske dobe rasle na razmejenem območju ali so se premeščale skozi tako območje, obstaja večja verjetnost, da so okužene z zadevnim organizmom, kot pri drugih rastlinah. Ob njihovem premeščanju bi bilo zato treba upoštevati posebne zahteve. Slednje bi morale biti podobne zahtevam za zadevne rastline, ki prihajajo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč zadevni organizem.

(6)

Države članice bi morale letno opravljati sistematične raziskave za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma na svojih območjih in tako preprečiti njegov vnos in širjenje.

(7)

Da bi zagotovili čimprejšnje aktivnosti proti morebitni navzočnosti zadevnega organizma, bi moral vsak, ki opazi njegovo navzočnost, o tem obvestiti države članice. Poleg tega in zaradi zagotavljanja ustreznih aktivnosti deležnikov bi morale države članice zadevne poklicne izvajalce dejavnosti obvestiti o potencialni navzočnosti zadevnega organizma na njihovih območjih in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

(8)

Države članice bi morale za izkoreninjenje zadevnega organizma in preprečevanje njegovega širjenja vzpostaviti razmejena območja in sprejeti potrebne ukrepe. Navedena razmejena območja bi morala obsegati okuženo območje in varovalni pas. Širina varovalnega pasu bi se morala izračunati glede na tveganje širjenja zadevnega organizma na druga območja.

(9)

Na območjih, kjer vzpostavitev razmejenega območja ni nujno potrebna za odstranitev zadevnega organizma, bi morale imeti zadevne države članice možnost, da razmejenega območja ne vzpostavijo takoj. V takem primeru bi morala država članica zadevni organizem odstraniti na rastlinah, na katerih je bil prvotno navzoč, in izvesti raziskavo, s katero se ugotovi, ali so okužene tudi druge rastline.

(10)

Uvesti bi bilo treba posebne ukrepe, da se zagotovi izkoreninjenje zadevnega organizma tam, kjer je bila potrjena njegova navzočnost.

(11)

Zaradi jasnosti bi bilo treba razveljaviti Izvedbeni sklep 2014/87/EU.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zadevne rastline“ so vse rastline za saditev, razen semen, rodu Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. in Sorghum L.;

(b)

„zadevni organizem“ je organizem Xylella fastidiosa (Well et Raju).

Člen 2

Vnos zadevnih rastlin, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč zadevni organizem, v Unijo

Zadevne rastline, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč zadevni organizem, se v Unijo vnesejo samo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

če so skladne s posebnimi zahtevami za vnos iz oddelka 1 Priloge I;

(b)

če jih je pristojni uradni organ v skladu z oddelkom 2 Priloge I ob vstopu v Unijo pregledal glede navzočnosti zadevnega organizma;

(c)

če ob pregledu v skladu z oddelkom 2 Priloge I niso bili ugotovljeni navzočnost ali simptomi zadevnega organizma.

Člen 3

Premeščanje zadevnih rastlin znotraj Unije

Zadevne rastline, ki so vsaj del svoje življenjske dobe rasle na razmejenem območju, vzpostavljenem v skladu s členom 7, ali so se premeščale skozi tako območje, se lahko na neokužena območja in znotraj njih premeščajo samo, če izpolnjujejo pogoje iz Priloge II.

Člen 4

Sistematične raziskave zadevnega organizma

1.   Države članice na svojih ozemljih letno opravijo sistematične raziskave za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma na zadevnih rastlinah in drugih morebitnih gostiteljskih rastlinah.

Raziskave izvede pristojni uradni organ ali pa se izvedejo pod njegovim uradnim nadzorom. Vključujejo vizualne preglede, v primeru suma okužbe z zadevnim organizmom pa tudi vzorčenje in testiranje. Raziskave temeljijo na trdnih znanstvenih in strokovnih načelih in se izvedejo ob ustreznem času za morebitno potrditev navzočnosti zadevnega organizma.

V sistematičnih raziskavah se upoštevajo razpoložljivi znanstveni in strokovni dokazi, biologija zadevnega organizma in njegovih vektorjev, navzočnost in biologija zadevnih rastlin ali rastlin, za katere je verjetno, da so gostiteljske rastline zadevnega organizma, ter vse ostale ustrezne informacije o navzočnosti zadevnega organizma.

2.   Države članice rezultate navedenih sistematičnih raziskav vsako leto do 31. decembra sporočijo Komisiji in drugim državam članicam.

Člen 5

Informacije o zadevnem organizmu

1.   Vsak, ki opazi navzočnost zadevnega organizma ali utemeljeno sumi na njegovo navzočnost, o tem nemudoma obvesti pristojni uradni organ.

Pristojni uradni organ to informacijo nemudoma zabeleži.

2.   Kjer je to primerno, pristojni uradni organ od osebe iz odstavka 1 zahteva, da mu posreduje vse znane informacije o navzočnosti zadevnega organizma, s katerimi razpolaga.

Člen 6

Potrditev navzočnosti

1.   Če je pristojni uradni organ na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali v skladu s členom 5 obveščen o navzočnosti ali sumu navzočnosti zadevnega organizma, izvede vse potrebne korake za potrditev te navzočnosti.

2.   Če je navzočnost zadevnega organizma potrjena na območju, kjer pred tem ni bila znana, zadevna država članica v petih delovnih dneh od datuma potrditve o navzočnosti zadevnega organizma obvesti Komisijo in druge države članice.

Enako velja, če se uradno potrdi navzočnost zadevnega organizma na vrsti rastline, ki dotlej ni bila znana kot gostiteljska rastlina. Navedena obvestila se predložijo pisno.

3.   Države članice zagotovijo, da so poklicni izvajalci dejavnosti, katerih zadevne rastline so lahko okužene z zadevnim organizmom, nemudoma obveščeni o navzočnosti zadevnega organizma na ozemlju navedene države članice in zadevnih tveganjih ter ukrepih, ki jih je treba izvesti.

Člen 7

Razmejena območja

1.   Če rezultati sistematičnih raziskav iz člena 4(1) pokažejo navzočnost zadevnega organizma ali pa je navzočnost potrjena v skladu s členom 6(1), zadevna država članica nemudoma razmeji območje (v nadaljnjem besedilu: razmejeno območje).

2.   Razmejeno območje obsega območje, na katerem je bila ugotovljena navzočnost zadevnega organizma (v nadaljnjem besedilu: okuženo območje). Navedeno območje se določi v skladu z oddelkom 1 Priloge III. Razmejeno območje obsega tudi pas, ki obdaja okuženo območje (v nadaljnjem besedilu: varovalni pas). Navedeno območje se določi v skladu z oddelkom 1 Priloge III.

3.   Države članice na razmejenih območjih izvedejo ukrepe iz oddelka 2 Priloge III.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko država članica odloči, da razmejenega območja ne vzpostavi takoj, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

če obstajajo dokazi, da je bil zadevni organizem nedavno vnešen na to območje na rastlinah, na katerih je bil odkrit;

(b)

če obstajajo dokazi, da so bile zadevne rastline okužene še pred njihovim vnosom na zadevno območje;

(c)

če v bližini teh rastlin niso bili odkriti primerni vektorji, kar je dokaz, da ni prišlo do nadaljnjega širjenja zadevnega organizma.

V takem primeru se izvede sistematična raziskava, da se ugotovi, ali so bile razen rastlin, na katerih je bil organizem najprej odkrit, okužene tudi druge rastline. Država članica na podlagi navedene sistematične raziskave določi, ali je treba vzpostaviti razmejeno območje. Zadevna država članica Komisiji in drugim državam članicam sporoči ugotovitve navedenih sistematičnih raziskav ter utemeljitev, zakaj se razmejeno območje ne vzpostavi.

5.   Država članica določi roke za izvedbo ukrepov iz odstavka 3 in po potrebi za izvedbo sistematične raziskave iz odstavka 4.

Člen 8

Poročanje o ukrepih

1.   Države članice v 30 dneh od obvestila iz prvega pododstavka člena 6(2) Komisiji in drugim državam članicam poročajo o ukrepih, ki so jih izvedle ali jih nameravajo izvesti v skladu s členom 7(3), in rokih iz člena 7(5).

Poročilo vsebuje tudi naslednje elemente:

(a)

informacije o lokaciji razmejenega območja in opis njegovih značilnosti, ki so lahko pomembne za izkoreninjenje in preprečevanje širjenja zadevnega organizma;

(b)

zemljevid, ki prikazuje določitev razmejenega območja;

(c)

informacije o navzočnosti zadevnega organizma in njegovih vektorjev;

(d)

ukrepe za skladnost z zahtevami glede premeščanja zadevnih rastlin znotraj Unije, kot je določeno v členu 3.

Navedeno poročilo vključuje opis dokazov in meril, na katerih temeljijo ukrepi.

2.   Države članice vsako leto do 31. decembra Komisiji in drugim državam članicam predložijo poročilo, ki vključuje posodobljene informacije iz odstavka 1.

Člen 9

Razveljavitev

Izvedbeni sklep 2014/87/EU se razveljavi.

Člen 10

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. julija 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/87/EU z dne 13. februarja 2014 glede ukrepov za preprečevanje širjenja Xylella fastidiosa (Well et Raju) v Uniji (UL L 45, 15.2.2014, str. 29).


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA VNOS ZADEVNIH RASTLIN IZ ČLENA 2

ODDELEK 1

Izjave, ki jih mora vsebovati spričevalo v skladu s členom 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES

1.

Zadevne rastline, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč zadevni organizem, se v Unijo vnesejo samo, če jih spremlja fitosanitarno spričevalo v skladu s členom 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES, ki izpolnjuje pogoje iz točke 2 ali točke 3.

2.

Fitosanitarno spričevalo v rubriki „Dopolnilna izjava“ vključuje izjavo, da so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na registrirani enoti pridelave, ki jo nadzira nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla, in je na nenapadenem območju, ki ga je navedena organizacija vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe.

Ime nenapadenega območja se navede v rubriki „Kraj izvora“.

3.

Fitosanitarno spričevalo v rubriki „Dopolnilna izjava“ vsebuje naslednje izjave:

(a)

zadevne rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na enoti pridelave, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe je ugotovljeno, da na njej niso navzoči zadevni organizem in njegovi vektorji;

(ii)

je registrirana in pod nadzorom nacionalne organizacije za varstvo rastlin v državi porekla;

(iii)

je fizično zavarovana pred vnosom zadevnega organizma z njegovimi vektorji;

(iv)

se na njej izvaja ustrezno fitosanitarno tretiranje za zagotavljanje odsotnosti vektorjev zadevnega organizma;

(v)

sta na njej ob ustreznem času izvedena vsaj dva uradna inšpekcijska pregleda letno. Pri preteklih pregledih niso bili ugotovljeni simptomi zadevnega organizma ali njegovi vektorji; če so bili opaženi sumljivi simptomi, je bilo izvedeno testiranje in potrjena odsotnost zadevnega organizma;

(b)

fitosanitarna tretiranja proti vektorjem zadevnega organizma se izvajajo tudi v bližnji okolici enote pridelave;

(c)

na partijah zadevnih rastlin je bilo na podlagi vzorčenja izvedeno letno testiranje in je bila izključena asimptomatska navzočnost zadevnega organizma;

(d)

zadevne rastline so se prevažale izven obdobja letenja katerega koli od znanih vektorjev zadevnega organizma ali so se prevažale v zaprtih zabojnikih ali embalaži, ki izključuje možnost okužbe z zadevnim organizmom ali njegovimi znanimi vektorji;

(e)

tik pred izvozom so bile partije zadevnih rastlin uradno vizualno pregledane, opravljeno je bilo vzorčenje in testiranje v skladu z načrtom vzorčenja, na podlagi katerega je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja navzočnosti zadevnega organizma v teh rastlinah nižja od 1 %, pri čemer je bilo testiranje usmerjeno zlasti v rastline, ki so kazale sumljive simptome navzočnosti zadevnega organizma.

4.

Točki 2 in 3 se smiselno uporabljata za zadevne rastline, ki so rasle tako znotraj nenapadenega območja kot zunaj njega.

ODDELEK 2

Inšpekcijski pregled

Zadevne rastline podrobno pregleda pristojni uradni organ na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1). Pregled obsega vizualne preglede in v primeru suma navzočnosti zadevnega organizma tudi vzorčenje in testiranje vsake partije zadevnih rastlin. Velikost vzorcev omogoča potrditev z 99-odstotno zanesljivostjo, da je stopnja navzočnosti zadevnega organizma v teh rastlinah nižja od 1 %.


(1)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi(UL L 313, 12.10.2004, str. 16).


PRILOGA II

POGOJI ZA PREMEŠČANJE ZADEVNIH RASTLIN ZNOTRAJ UNIJE IZ ČLENA 3

1.

Zadevne rastline, ki so vsaj del svoje življenjske dobe rasle na razmejenem območju, se na območja izven okuženih območij in znotraj takih območij premeščajo samo, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (1).

2.

Zadevne rastline, ki so vsaj del svoje življenjske dobe rasle na razmejenem območju, se na območja izven okuženih območij in znotraj takih območij premeščajo samo, če za celotno obdobje rasti na razmejenem območju poleg točke 1 izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

enota pridelave, kjer so rastline rasle znotraj razmejenega območja, izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

je potrjena kot neokužena z zadevnim organizmom;

(ii)

je registrirana v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (2);

(iii)

je fizično zavarovana pred vnosom zadevnega organizma z njegovimi vektorji;

(iv)

se na njej izvaja ustrezno fitosanitarno tretiranje za zagotavljanje odsotnosti vektorjev zadevnega organizma;

(v)

sta na njej ob ustreznem času izvedena vsaj dva uradna pregleda letno. Pri preteklih pregledih niso bili najdeni simptomi zadevnega organizma ali njegovi vektorji; če so bili opaženi sumljivi simptomi, je bilo izvedeno testiranje in potrjena odsotnost zadevnega organizma;

(b)

na reprezentativnih vzorcih vsake vrste zadevnih rastlin iz vsake enote pridelave so bila letno opravljena testiranja, pri katerih je bila izključena asimptomatska navzočnost zadevnega organizma;

(c)

fitosanitarna tretiranja proti vektorjem zadevnega organizma se izvajajo v bližnji okolici enote pridelave.

3.

Zadevne rastline, ki se premeščajo skozi razmejena območja ali znotraj njih, se prevažajo izven obdobja letenja katerega koli od znanih vektorjev zadevnega organizma ali pa se prevažajo v zaprtih zabojnikih ali embalaži, ki izključuje možnost okužbe z zadevnim organizmom ali katerim od njegovih vektorjev.


(1)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).

(2)  Direktiva Komisije 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L 344, 26.11.1992, str. 38).


PRILOGA III

VZPOSTAVITEV RAZMEJENIH OBMOČIJ IN UKREPOV IZ ČLENA 7

ODDELEK 1

Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Okuženo območje vključuje vse rastline, za katere je znano, da so okužene z zadevnim organizmom, tiste, ki kažejo simptome morebitne okužbe z zadevnim organizmom, in druge rastline, ki bi lahko bile okužene z organizmom zaradi neposredne bližine okuženih rastlin ali skupnega vira pridelave z okuženimi rastlinami, če je znan, ali rastline, vzgojene iz teh rastlin.

2.

Varovalni pas je širok vsaj 2 000 m.

Širina varovalnega pasu se lahko zmanjša na najmanj 1 000 m, če so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

(a)

odstranjene so bile vse okužene rastline, rastline, ki so kazale simptome morebitne okužbe z zadevnim organizmom, in vse rastline, pri katerih je obstajala verjetnost, da so okužene. Odstranitev se izvede tako, da na mestu ni ostankov odstranjenih rastlin;

(b)

izvedena je bila sistematična raziskava za ugotavljanje meja razširjenosti, ki vključuje testiranje z načrtom vzorčenja, na podlagi katerega je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja navzočnosti zadevnega organizma v rastlinah, ki rastejo v pasu 2 000 m od meje okuženega območja, nižja od 0,1 %.

3.

Natančna razmejitev območij temelji na trdnih znanstvenih načelih, biologiji zadevnega organizma in njegovih vektorjev, stopnji okuženosti, navzočnosti vektorjev in porazdelitvi morebitnih gostiteljskih rastlin na zadevnem območju.

4.

Če se navzočnost zadevnega organizma potrdi zunaj okuženega območja, se ustrezno prouči in spremeni razmejitev okuženega območja in varovalnega pasu.

5.

Kadar na razmejenem območju na podlagi raziskav iz člena 4(1) in spremljanju iz točke (h) oddelka 2 te priloge pet let ni odkrit zadevni organizem, se lahko razmejitev prekliče.

ODDELEK 2

Ukrepi, ki jih je treba izvesti na razmejenih območjih

Zadevna država članica na razmejenem območju izvede naslednje ukrepe za izkoreninjenje zadevnega organizma:

(a)

čim prej odstrani vse rastline, okužene z zadevnim organizmom, rastline, ki kažejo simptome morebitne okužbe z zadevnim organizmom, in vse rastline, pri katerih obstaja verjetnost, da so okužene. Odstranjevanje se izvede tako, da ni ostankov materiala odstranjenih rastlin, ter ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja zadevnega organizma med odstranjevanjem in po njem;

(b)

opravi vzorčenje in testiranje zadevnih rastlin, rastlin, ki so istega rodu kot okužene rastline, ter vseh ostalih rastlin, ki kažejo simptome okužbe z zadevnim organizmom in so v polmeru 200 m okoli okuženih rastlin, in sicer po načrtu vzorčenja, na podlagi katerega je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja navzočnosti zadevnega organizma v teh rastlinah nižja od 0,1 %;

(c)

in situ ali na bližnjem, temu namenjenem kraju znotraj razmejenega območja, uniči celotne rastline, dele rastlin ali lesa, ki bi lahko prispevali k širjenju zadevnega organizma. Uničenje se izvede tako, da se prepreči širjenje zadevnega organizma;

(d)

in situ ali na bližnjem kraju uniči ves rastlinski material, ki nastane pri obrezovanju zadevnih rastlin in rastlin, ki so istega rodu kot okužene rastline. Uničenje se izvede tako, da se prepreči širjenje zadevnega organizma z njegovimi vektorji;

(e)

na zadevnih rastlinah in rastlinah, ki so morda gostitelji vektorjev zadevnega organizma, izvede ustrezna fitosanitarna tretiranja, da se prepreči širjenje zadevnega organizma s temi vektorji;

(f)

izsledi izvor okužbe in vse zadevne rastline, povezane z zadevnim primerom okužbe, ki so bile morda premeščene, še preden je bilo vzpostavljeno razmejeno območje. Ustrezne pristojne organe na namembnem območju teh rastlin je treba obvestiti o vseh pomembnih podrobnostih takega premeščanja ter tako omogočiti preiskavo rastlin in izvajanje ustreznih ukrepov, kjer so potrebni;

(g)

prepove sajenje zadevnih rastlin in rastlin, ki so istega rodu kot okužene rastline, na mestih, ki niso zavarovana pred vektorji škodljivega organizma;

(h)

s pregledi, ki se izvajajo vsaj enkrat letno ob ustreznem času, pozorno izvaja spremljanje navzočnosti zadevnega organizma, pri čemer se osredotoča zlasti na varovalni pas ter zadevne rastline in rastline, ki so istega rodu kot okužene rastline, ter izvaja testiranje, zlasti na simptomatskih rastlinah. Število vzorcev se navede v poročilu iz člena 8;

(i)

izvaja dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti zadevnega organizma ter o sprejetih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja tega organizma v Uniji, vključno s pogoji za premeščanje zadevnih rastlin iz razmejenega območja, vzpostavljenega v skladu s členom 7;

(j)

po potrebi izvede posebne ukrepe za odpravo vseh posebnosti in težav, ki bi lahko preprečile, ovirale ali zadržale izkoreninjenje, zlasti tistih, povezanih z dostopnostjo in ustreznim izkoreninjenjem vseh okuženih rastlin in rastlin, za katere obstaja sum, da so okužene, ne glede na njihovo lokacijo, javno ali zasebno lastništvo ali odgovorno osebo ali subjekt;

(k)

sprejme vse druge ukrepe, ki lahko prispevajo k izkoreninjenju zadevnega organizma, ob upoštevanju standarda ISPM št. 9 (1), in izvajanju integriranega pristopa v skladu z načeli standarda ISPM št. 14 (2).


(1)  Smernice za programe izkoreninjenja škodljivih organizmov – Referenčni standard ISPM št. 9 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim. Objavljeno 15. decembra 2011.

(2)  Uporaba integriranih ukrepov pri sistemskem pristopu pri ravnanju v primeru tveganja zaradi škodljivega organizma – Referenčni standard ISPM št. 14 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim. Objavljeno 8. januarja 2014.


Top