Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0322

2014/322/EU: Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic za 2014

OJ L 165, 4.6.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/322/oj

4.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/49


SKLEP SVETA

z dne 6. maja 2014

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic za 2014

(2014/322/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 148(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 145 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da si države članice in Unija prizadevajo za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za spodbujanje kvalificiranih, usposobljenih in prilagodljivih delavcev in trgov dela, hitro prilagodljivih gospodarskim spremembam, da bi dosegle cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji.

(2)

„Strategija Evropa 2020“, ki jo je predlagala Komisija, omogoča Uniji, da svoje gospodarstvo usmerja k pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki jo bo spremljala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Svet je 13. julija 2010 sprejel Priporočilo o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije (3). Po tem je Svet dne 21. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/707/EU (4), o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (v nadaljnjem besedilu: smernice za zaposlovanje). Navedene smernice skupaj prestavljajo integrirane smernice za izvajanje Strategije Evropa 2020 (v nadaljnjem besedilu: integrirane smernice). Pet krovnih ciljev, navedenih v okviru ustreznih integriranih smernic, predstavlja skupne cilje, ki vodijo ukrepanje držav članic, ob upoštevanju njihovih izhodiščnih položajev in nacionalnih okoliščin ter stališč in okoliščin Unije. Evropska strategija zaposlovanja ima vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev zaposlovanja in trgov dela iz strategije Evropa 2020.

(3)

Te integrirane smernice so usklajene s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010. Smernice dajejo natančna navodila državam članicam za oblikovanje nacionalnih programov reform in izvajanje reform. Smernice za zaposlovanje bi morale biti podlaga za vsa priporočila posameznim državam, ki jih lahko Svet naslovi na države članice v skladu s členom 148(4) PDEU, skupaj s priporočili posameznim državam, ki so naslovljena na države članice v skladu s členom 121(2) PDEU. Smernice za zaposlovanje bi morale biti tudi podlaga za pripravo skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako leto pošljeta Evropskemu svetu.

(4)

Pregled nacionalnih programov reform držav članic iz skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga je Svet sprejel 28. februarja 2013, kaže, da bi si morale države članice še naprej čim bolj prizadevati za obravnavo naslednjih prednostnih nalog: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj kvalificirane delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter spodbujanje oblikovanja kakovostnih delovnih mest in vseživljenjskega učenja, izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje, socialnega vključevanja in boja proti revščini.

(5)

Smernice za zaposlovanje bi morale do konca leta 2014 ostati nespremenjene, da bi se osredotočili na njihovo izvajanje. Do konca leta 2014 bi moralo biti kakršno koli posodabljanje smernic za zaposlovanje strogo omejeno. V letih 2011, 2012 in 2013 so bile smernice za zaposlovanje nespremenjene. V letu 2014 bi morale biti nespremenjene –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kot so določene v Prilogi k Sklepu 2010/707/EU, ostajajo v letu 2014 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. maja 2014

Za Svet

Predsednik

G. STOURNARAS


(1)  Mnenje z dne 26. februarja 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 21. januarja 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 191, 23.7.2010, str. 28.

(4)  Sklep Sveta 2010/707/EU z dne 21. oktobra 2010 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (UL L 308, 24.11.2010, str. 46).


Top