EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0219

Sklep Sveta 2014/219/SZVP z dne 15. aprila 2014 o misiji Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali)

OJ L 113, 16.4.2014, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/219/oj

16.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/21


SKLEP SVETA 2014/219/SZVP

z dne 15. aprila 2014

o misiji Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. marca 2012 pozdravil strategijo Evropske unije za varnost in razvoj na območju Sahela (v nadaljnjem besedilu: strategija EU za Sahel) ter poudaril, da si Unija že dolgo prizadeva, da bi se na območju Sahela zmanjšala negotovost in pospešil razvoj.

(2)

Svet je 16. julija 2012 s Sklepom 2012/392/SZVP (1) ustanovil misijo EUCAP Sahel Niger v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), ki bo prispevala k usposabljanju notranjih varnostnih sil v Nigru in svetovanju v zvezi s tem ter k učinkovitejšemu območnemu usklajevanju z Malijem in Mavretanijo na področju varnosti.

(3)

Svet je 23. julija 2012 izrazil resno zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v Maliju, ki negativno vplivajo na mir in stabilnost na tem območju, pa tudi v mednarodnem okviru. Zaradi uresničevanja strategije za Sahel je pozval visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in zunanjo politiko (v nadaljnjem besedilu: VP) ter Komisijo, naj pripravita konkretne predloge za hitro izvedbo vseh ukrepov na področju upravljanja, varnosti, razvoja in reševanja konfliktov, ki so v tej strategiji predvideni za severni del Malija.

(4)

Svet je 18. februarja 2013 s Sklepom 2013/87/SZVP (2) ustanovil misijo za vojaško usposabljanje malijskih oboroženih sil (EUTM Mali), da bi svetovala malijskim oboroženim silam, ki so pod nadzorom zakonitih malijskih civilnih organov, in jih usposabljala.

(5)

Svet je 27. maja 2013 ponovno poudaril, da je pripravljen preučiti možnosti za zagotovitev nujne podpore malijskim oblastem na področju notranje varnosti in pravosodja, tudi pri preprečevanju terorizma in organiziranega kriminala, zlasti v okviru SVOP.

(6)

Republika Mali je 20. februarja 2014 Evropsko unijo pisno povabila k vzpostavitvi civilne misije Unije v podporo malijskim varnostnim silam.

(7)

Svet je 17. marca 2014 odobril koncept kriznega upravljanja za morebitno civilno misijo v okviru SVOP v podporo malijskim notranjim varnostnim silam.

(8)

Misija EUCAP Sahel Mali se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Misija

Unija izvaja civilno misijo v Maliju (EUCAP Sahel Mali) v podporo malijskim notranjim varnostnim silam (policija, žandarske sile in nacionalna garda).

Člen 2

Cilji in naloge

1.   Cilj EUCAP Sahel Mali je omogočiti malijskim oblastem, da ponovno vzpostavijo in ohranijo ustavni in demokratični red ter razmere za trajni mir v Maliju, hkrati pa s učinkovitim prestrukturiranjem državne uprave ponovno vzpostavijo in ohranijo nadzor in legitimnost državnih oblasti na celotnem malijskem ozemlju.

2.   Zaradi okrepitve malijskega procesa ponovne vzpostavitvi državne oblasti ter v tesnem sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji, zlasti misijo MINUSMA, EUCAP Sahel Mali pomaga in svetuje notranjim varnostnim silam pri izvajanju varnostne reforme, ki jo določi nova vlada, da bi:

izboljšali njihovo operativno učinkovitost,

ponovno vzpostavili njihove ustrezne hierarhične strukture,

okrepili vlogo upravnih in sodnih oblasti pri upravljanju in nadzoru njihovih akcij, in

olajšali njihovo ponovno napotitev na sever države.

3.   Da bi uresničila svoj cilj, EUCAP Sahel Mali deluje v skladu s strateškimi operativnimi smernicami, opredeljenimi v konceptu kriznega upravljanja, ki ga je 17. marca 2014 odobril Svet, in izpopolnjenimi v dokumentih za operativno načrtovanje, ki jih je odobril Svet.

Člen 3

Linija poveljevanja in struktura

1.   EUCAP Sahel Mali ima kot operacija kriznega opravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   Sedež poveljstva EUCAP Sahel Mali je v Bamaku.

Člen 4

Načrtovanje in začetek delovanja EUCAP Sahel Mali

1.   Misija začne delovati na podlagi sklepa Sveta na datum, ki ga predlaga poveljnik civilne operacije EUCAP Sahel Mali, takoj ko so vzpostavljene njene začetne operativne zmogljivosti.

2.   Naloge predhodne skupine EUCAP Sahel Mali so pripraviti logistiko in infrastrukturo za namestitev EUCAP Sahel Mali, navezati stike z malijskimi sogovorniki, zlasti z vlado in z osrednjimi oblastmi, da bi skupaj z njimi predhodno ocenili možnosti za dosego ciljev EUCAP Sahel Mali, najprej pa opredeliti okvir za sodelovanje in usklajevanje z mednarodnimi partnerji, zlasti misijo MINUSMA, ter zagotoviti potrebno podlago za pripravo koncepta operacij (CONOPS), načrta delovanja (OPLAN) in drugega finančnega izkaza.

Člen 5

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CCPC) v okviru EUCAP Sahel Mali je poveljnik civilne operacije EUCAP Sahel Mali. Zadevne civilne zmogljivosti so poveljniku civilne operacije na voljo pri načrtovanju in izvajanju EUCAP Sahel Mali.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen VP, poveljuje EUCAP Sahel Mali in jo nadzira.

3.   Poveljnik civilne operacije pri vodenju operacij zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in PVO, po potrebi tudi z navodili ter svetovanjem in tehnično podporo vodji misije.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek VP.

5.   Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo v skladu z nacionalnimi pravili pod popolnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali zadevne institucije Unije ali Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD). Ti organi prenesejo operativni nadzor nad svojim osebjem na poveljnika civilne operacije.

6.   Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za ustrezno izvajanje dolžnosti skrbnega ravnanja Unije.

Člen 6

Vodja misije

1.   Vodja misije je odgovoren za EUCAP Sahel Mali ter poveljuje in izvaja nadzor na območju operacij. Vodja misije je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije in ukrepa v skladu z njegovimi navodili.

2.   Vodja misije predstavlja EUCAP Sahel Mali na območju operacij. Na člane osebja EUCAP Sahel Mali lahko prenese naloge upravljanja na področju kadrovskih in finančnih zadev, za katere je v celoti sam odgovoren.

3.   Vodja misije je odgovoren za upravljanje in logistiko EUCAP Sahel Mali, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago EUCAP Sahel Mali.

4.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje zadevni nacionalni organ v skladu z nacionalnimi pravili, zadevna institucija Unije ali ESZD.

5.   Vodja misije poskrbi za ustrezno prepoznavnost EUCAP Sahel Mali.

Člen 7

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta in VP politično nadzira EUCAP Sahel Mali in jo strateško vodi. Svet pooblasti PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 PEU. To pooblastilo vključuje zlasti pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog VP ter za revidiranje CONOPS in OPLAN. Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem delovanja EUCAP Sahel Mali je še naprej pristojen Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   PVO redno in po potrebi prejema poročila poveljnika civilne operacije in vodje misije o zadevah v okviru njune pristojnosti.

Člen 8

Osebje

1.   EUCAP Sahel Mali sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice, institucije Unije ali ESZD. Vse države članice, institucije Unije in ESZD krijejo stroške v zvezi z osebjem, ki so ga dodelile, tudi stroške potovanja do kraja napotitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic.

2.   Države članice, institucije Unije oziroma ESZD so odgovorne za odzivanje na vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vloži član dodeljenega osebja ali so povezane z njim, in za vse tožbe zoper tako osebo.

3.   EUCAP Sahel Mali lahko tudi pogodbeno zaposli mednarodno in lokalno osebje, če zahtevanih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. V izrednih in upravičenih primerih, kadar ni na voljo primernih kandidatov iz držav članic, se lahko po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

4.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se določijo v pogodbah med misijo EUCAP Sahel Mali in zadevnimi člani osebja.

Člen 9

Status EUCAP Sahel Mali in njenega osebja

Status EUCAP Sahel Mali in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izpolnjevanje in nemoteno delovanje EUCAP Sahel Mali, je predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 10

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja Unije in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri EUCAP Sahel Mali lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v Mali in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju stroškov delovanja EUCAP Sahel Mali.

2.   Tretje države, ki prispevajo k EUCAP Sahel Mali, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja EUCAP Sahel Mali kot države članice.

3.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev glede odobritve predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora prispevajočih držav.

4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 37 PEU. Če Unija in tretja država skleneta ali sta sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah Unije za krizno upravljanje, se v okviru EUCAP Sahel Mali uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 11

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije vodi načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije ter zagotavlja, da jih EUCAP Sahel Mali ustrezno in učinkovito izvaja v skladu s členom 5.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost EUCAP Sahel Mali in za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za EUCAP Sahel Mali v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, razporejenega zunaj Unije v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V PEU.

3.   Vodji misije pomaga uradnik za varnost misije, ki poroča vodji misije in poleg tega vzdržuje tesne delovne stike z ESZD.

4.   Zaradi varnosti se osebju EUCAP Sahel Mali zagotovi obvezno varnostno usposabljanje, prilagojeno stopnji nevarnosti na območju napotitve. Osebju se na območju operacij poleg tega zagotovi redno obnovitveno usposabljanje, ki ga organizira uradnik za varnost misije.

5.   Vodja misije zagotavlja varovanje tajnih podatkov EU v skladu s Sklepom Sveta 2013/488/EU (3).

Člen 12

Stalno dežurstvo

Za EUCAP Sahel Mali se aktivira stalno dežurstvo.

Člen 13

Pravna ureditev

EUCAP Sahel Mali lahko naroča storitve ali blago, sklepa pogodbe in upravne dogovore, zaposluje osebje, vodi bančne račune, pridobiva sredstva in razpolaga z njimi ter poravnava obveznosti in je lahko stranka v sodnem postopku, kot je potrebno za izvajanje tega sklepa.

Člen 14

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUCAP Sahel Mali, za prvih devet mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa znaša 5 500 000 EUR. Referenčni finančni znesek za poznejša obdobja določi Svet.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s postopki in predpisi, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Državljani tretjih držav in državljani države gostiteljice se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. Z odobritvijo Komisije lahko misija z državami članicami, državo gostiteljico, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji sklepa tehnične dogovore za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUCAP Sahel Mali.

3.   EUCAP Sahel Mali je odgovorna za izvajanje proračuna misije. V ta namen EUCAP Sahel Mali podpiše sporazum s Komisijo.

4.   Pri finančni ureditvi se upoštevajo struktura poveljevanja, določena v členih 3, 5 in 6, ter operativne potrebe EUCAP Sahel Mali, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih enot.

5.   Odhodki so upravičeni od datuma podpisa sporazuma iz odstavka 3.

Člen 15

Projektna enota

1.   EUCAP Sahel Mali razpolaga s projektno enoto za opredeljevanje in izvajanje projektov. EUCAP Sahel Mali po potrebi poskrbi za usklajevanje, lažji potek in svetovanje v zvezi s projekti, ki jih izvajajo države članice in tretje države pod njihovo odgovornostjo na področjih, povezanih z mandatom EUCAP Sahel Mali, in v podporo njenim ciljem.

2.   Ob upoštevanju odstavka 3 lahko EUCAP Sahel Mali v okviru projektne enote zaprosi za finančne prispevke držav članic ali tretjih držav za izvedbo projektov, ki logično dopolnjujejo druge ukrepe EUCAP Sahel Mali v dveh primerih, in sicer če je projekt:

predviden v finančnem izkazu tega sklepa; ali

vključen v mandat misije s spremembo finančnega izkaza na zahtevo vodje misije.

V takšnem primeru EUCAP Sahel Mali sklene dogovor s temi državami, v katerem so urejeni zlasti posebni postopki za obravnavo pritožb tretjih oseb v zvezi s škodo, nastalo zaradi dejanj ali opustitev dejanj vodje misije pri uporabi sredstev, ki jih zagotovijo te države.

Sodelujoče države članice se zaradi dejanj ali opustitev dejanj vodje misije pri uporabi njihovih sredstev v nobenem primeru ne morejo sklicevati na odgovornost Unije ali VP.

3.   Politični in varnostni odbor se dogovori o sprejetju finančnih prispevkov tretjih držav za projektno enoto.

Člen 16

Doslednost odziva Unije in usklajevanje

1.   VP zagotavlja, da je izvajanje tega sklepa skladno z zunanjim delovanjem Unije na splošno, pa tudi z razvojnimi programi Unije.

2.   Vodja misije se brez poseganja v linijo poveljevanja podrobno usklajuje z delegacijo Unije v Maliju, da se tako zagotovi doslednost ukrepanja Unije v Maliju. Vodja delegacije v Bamaku brez poseganja v linijo poveljevanja in po podrobnem usklajevanju s posebnim predstavnikom Evropske unije za Sahel (PPEU Sahel) daje politične smernice na lokalni ravni vodji misije EUCAP Sahel Mali. Vodja misije EUCAP Sahel Mali, vodja delegacije v Bamaku in PPEU Sahel se po potrebi posvetujejo.

3.   Vzpostavi se sodelovanje med vodjem misije EUCAP Sahel Mali, poveljnikom misije EUTM Mali, vodjem misije EUCAP Sahel Niger in vodjem misije EUBAM Libija.

4.   Poleg tega EUCAP Sahel Mali usklajuje in harmonizira svoje ukrepe na področju varnostne reforme z misijo MINUSMA in drugimi mednarodnimi partnerji.

Člen 17

Razkritje podatkov

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, če je potrebno in ob upoštevanju potreb EUCAP Sahel Mali ter v skladu s Sklepom Sveta 2013/488/EU, razkrije tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUCAP Sahel Mali.

2.   V primeru konkretne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da državi gostiteljici v skladu s Sklepom 2013/488/EU razkrije vse tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUCAP Sahel Mali. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.

3.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o EUCAP Sahel Mali, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (4).

4.   VP lahko taka pooblastila in možnost sklepanja dogovorov iz odstavka 2 prenese na osebje ESZD, poveljnika civilne operacije in/ali vodjo misije v skladu z oddelkom VII priloge VI k Sklepu 2013/488/EU.

Člen 18

Začetek in čas veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se 24 mesecev po datumu začetka delovanja EUCAP Sahel Mali.

V Luxembourgu, 15. aprila 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2012/392/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji SZVP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (UL L 187, 17.7.2012, str. 48).

(2)  Sklep Sveta 2013/87/SZVP z dne 18. februarja 2013 o začetku vojaške misije Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (UL L 46, 19.2.2013, str. 27).

(3)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).

(4)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


Top