Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0113

2014/113/EU: Sklep Komisije z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES

OJ L 62, 4.3.2014, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/113(1)/oj

4.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/18


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. marca 2014

o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES

(2014/113/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljnjem besedilu: Odbor) je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 95/320/ES (1) za ocenjevanje učinkov kemičnih snovi na zdravje delavcev pri delu. Delo Odbora neposredno podpira regulativne dejavnosti Unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Odbor razvija primerjalno analitično znanje visoke kakovosti in zagotavlja, da predlogi, sklepi in politika Komisije na področju varovanja zdravja in varnosti delavcev temeljijo na tehtnih znanstvenih dokazih.

(2)

Odbor Komisiji pomaga zlasti pri ocenjevanju najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov in pripravljanju predlogov mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (occupational exposure limits, OEL) za varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom, ki se v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES (2) ter Direktivo 2004/37/ES (3) Evropskega parlamenta in Sveta določijo na ravni Unije.

(3)

Člani Odbora so kot visoko usposobljeni, specializirani in neodvisni strokovnjaki izbrani na podlagi objektivnih meril. Imenovani so osebno ter Komisiji zagotavljajo priporočila in mnenja, potrebna za razvoj politike EU na področju varovanja delavcev. Komisija brez njihovega prispevka ni bi mogla doseči svojih ciljev socialne politike za varovanje zdravja in varnost delavcev. Zato bi morali ti neodvisni strokovnjaki prejemati plačilo, ki presega povračilo stroškov in je sorazmerno s posebnimi nalogami, ki so jim dodeljene.

(4)

Odbor je učinkovit pri zagotavljanju boljšega delovnega okolja za varovanje zdravja in varnost delavcev, saj Komisiji zagotavlja znanstvene dokaze o učinkih kemičnih snovi na zdravje delavcev pri delu, kar je nujno potrebno, da lahko Komisija doseže zadevne cilje socialne politike Unije. Dejavnosti Odbora se bodo zato financirale iz ustrezne proračunske vrstice, namenjene podpori pobud na področju socialnih politik in delovnih razmer.

(5)

Poleg tega bi bilo treba izboljšati strukturo in delovne postopke Odbora.

(6)

Člane Odbora bi bilo treba izbrati na podlagi razpisa za prijavo interesa. S tem se bo zagotovilo, da se postopek izvede v skladu z načeloma enakih možnosti in preglednosti.

(7)

Za zagotovitev neprekinjenega in učinkovitega dela Odbora bi morali člani, imenovani s Sklepom Komisije 2009/985/EU (4), še naprej opravljati svoje funkcije, dokler niso imenovani novi člani Odbora.

(8)

Znanstveno svetovanje o zadevah v zvezi z varovanjem zdravja delavcev in njihovo varnostjo mora temeljiti na etičnih načelih odličnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in preglednosti, kakor so določena v sporočilu Komisije „Pridobivanje in uporaba strokovnega znanja pri Komisiji: načela in smernice. Boljše znanje za boljšo politiko“ (5), in biti organizirano v skladu z načeli dobre prakse s področja ocene tveganja.

(9)

Ker bo Sklep 95/320/ES znatno spremenjen, bi ga bilo treba zaradi jasnosti razveljaviti in nadomestiti z novim sklepom –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem

Ustanovi se Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljnjem besedilu: Odbor) za ocenjevanje učinkov kemičnih snovi na zdravje delavcev pri delu.

Člen 2

Naloga

1.   Naloga Odbora je Komisiji na njeno zahtevo zagotoviti priporočila ali mnenja o kateri koli zadevi, povezani s toksikološko oceno učinkov kemičnih snovi na zdravje delavcev.

2.   Odbor po posvetovanju s sekretariatom iz člena 5(3) sprejme metodologijo za izračun mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti) in jo nadalje pregleduje, da se upoštevajo vsi relevantni znanstveni dejavniki, povezani z določitvijo mejnih vrednosti. Odbor zagotavlja, da njegova metodologija odraža tekočo prakso s področja ocene tveganja.

3.   Odbor zlasti priporoča mejne vrednosti na podlagi znanstvenih podatkov v skladu z direktivama 98/24/ES in 2004/37/ES, ki med drugim vključujejo:

osemurno tehtano povprečje (time weighted average, TWA),

kratkotrajne mejne vrednosti/odklonske mejne vrednosti (KTV),

biološke mejne vrednosti/biološke orientacijske vrednosti (BAT/BOV).

Mejne vrednosti se po potrebi dopolnijo z dodatnimi podatki, ki vključujejo:

možno absorpcijo skozi kožo,

možno povzročitev preobčutljivosti,

rakotvorne lastnosti.

Ustrezni dodatni podatki se lahko uvedejo s spremembami dokumenta o metodološkem pristopu Odbora.

4.   Vsakemu priporočilu za mejno vrednost se priložijo podrobne informacije o osnovnih podatkih, opis kritičnih učinkov, uporabljene tehnike ekstrapolacije in vsi podatki o možnih tveganjih za zdravje ljudi. Pri vsaki predlagani mejni vrednosti se določi tudi izvedljivost spremljanja izpostavljenosti.

5.   Komisija lahko od Odbora zahteva, da izvaja druge ukrepe, povezane s toksikološko oceno kemičnih snovi.

6.   Odbor opredeli kakršno koli pomanjkanje posebnih znanstvenih informacij, ki bi lahko bile potrebne za oceno kemičnih tveganj, in o tem ustrezno obvesti Komisijo.

7.   Odbor določi tekoča prednostna vprašanja glede učinkov kemičnih snovi na zdravje in o tem ustrezno obvesti Komisijo.

8.   Odbor na zahtevo Komisije vzpostavi tematske delavnice za pregled podatkov in znanstvenih spoznanj o kemičnih snoveh ali za obravnavo vprašanj, povezanih z njegovo metodologijo. Te delavnice se organizirajo s podporo sekretariata Odbora.

9.   Odbor si pri izvajanju svojih nalog v skladu s členom 5(5) prizadeva sodelovati z drugimi ustreznimi organi, ustanovljenimi na podlagi prava EU, vključno z agencijami Unije, ki izvajajo podobne naloge, povezane z vprašanji skupnega interesa.

Člen 3

Imenovanje članov Odbora

1.   Odbor sestavlja največ 21 posameznih strokovnjakov, izbranih s seznama ustreznih kandidatov, ki se pripravi po objavi razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu Evropske unije in na spletišču Komisije. Zagotovi se tudi povezava z registra strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register) na spletišče, kjer je razpis objavljen.

Člane Komisija imenuje osebno.

Člani se izberejo na podlagi dokazanega strokovnega znanja in izkušenj, pri čemer je treba zagotoviti:

da so zastopana vsa znanstvena področja, potrebna za izpolnitev naloge, zlasti kemija, toksikologija, epidemiologija, medicina in higiena dela, ter zagotovljena splošna usposobljenost za določanje mejnih vrednosti,

geografsko uravnoteženo porazdelitev članov Odbora.

2.   Imena članov se objavijo v registru in Uradnem listu Evropske unije v informativne namene.

Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

3.   Člani, imenovani s Sklepom 2009/985/EU v skladu s Sklepom 95/320/ES, še naprej opravljajo svoje funkcije na podlagi tega sklepa, dokler niso imenovani člani za nov mandat v skladu s postopkom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 4

Mandat članov Odbora

1.   Mandat članov Odbora traja tri leta. Po izteku triletnega obdobja člani Odbora še naprej opravljajo svoje funkcije, dokler niso zamenjani ali ponovno imenovani.

2.   Če član Odbora odstopi pred iztekom triletnega obdobja ali je odsoten z več kot tretjine sestankov ali iz katerih koli drugih razlogov ne more več učinkovito prispevati k razpravam Odbora, ga je mogoče za preostanek mandata zamenjati. V takem primeru Komisija imenuje novega člana s predhodno oblikovanega seznama kandidatov v skladu s postopkom iz člena 3.

Člen 5

Vodstvo in sekretariat Odbora

1.   Na začetku vsakega mandata Odbor izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva podpredsednika. Navedeni trije člani sestavljajo vodstvo Odbora (v nadaljnjem besedilu: vodstvo).

2.   Vodstvo je odgovorno za notranje postopkovne zadeve Odbora in predseduje sestankom, da bi se doseglo znanstveno soglasje o priporočilih ali mnenjih, ki jih je treba sprejeti.

3.   Komisija zagotovi sekretariat za Odbor in njegove delovne skupine ter omogoči administrativno podporo, potrebno za učinkovito delovanje Odbora.

4.   Sekretariat zagotavlja učinkovito sodelovanje Odbora z drugimi znanstvenimi odbori in agencijami Unije.

5.   Sekretariat poskrbi, da se dovolj zgodaj odkrijejo možni viri nasprotij med priporočili in mnenji Odbora ter priporočili in mnenji drugih organov, ustanovljenih na podlagi prava EU, vključno z agencijami Unije, ki izvajajo podobne naloge, povezane z vprašanji skupnega interesa.

Člen 6

Delovne skupine

1.   Na zahtevo vodstva lahko Odbor s soglasjem služb Komisije oblikuje delovne skupine, ki jih sestavljajo njegovi člani.

2.   Naloga delovnih skupin je na podlagi mandata, ki ga določi Odbor, razpravljati o posebnih vprašanjih, pomembnih za delo Odbora, ter mu poročati o rezultatih teh razprav. Take delovne skupine se razpustijo takoj, ko izpolnijo svojo nalogo.

Člen 7

Plenarni sestanki Odbora in sestanki delovnih skupin

1.   Odbor sprejme poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine Komisije.

2.   Plenarni sestanki Odbora praviloma potekajo štirikrat letno.

3.   Službe Komisije sklicujejo plenarne sestanke Odbora in se jih udeležujejo ter sklicujejo sestanke delovnih skupin.

4.   Odbor in delovne skupine se običajno sestajajo na sedežu Komisije. V izjemnih primerih so sestanki lahko drugje.

Člen 8

Postopki in metodologija

1.   Razprave Odbora se nanašajo na kakršen koli zahtevek za priporočilo o mejni vrednosti za določeno snov ali skupino snovi ali kakršno koli drugo znanstveno mnenje (v nadaljnjem besedilu: mnenje), ki ga zahteva Komisija.

2.   Komisija lahko določi rok, v katerem je treba predložiti priporočilo ali mnenje Odbora, zahtevano v skladu z odstavkom 1.

3.   Odbor in zlasti njegovo vodstvo si kar najbolj prizadeva, da so priporočila ali mnenja Odbora sprejeta na podlagi soglasja. Razpravam Odbora ne sledi glasovanje. Če soglasja ni, Odbor Komisijo seznani z različnimi stališči z razprav.

4.   Odbor s podporo sekretariata zagotovi, da njegova metodologija upošteva najnovejše znanstvene standarde in da se izvaja.

5.   Brez poseganja v določbe o zaupnosti iz člena 9(3) Komisija posodobljeno metodologijo skupaj s sprejetimi priporočili in mnenji Odbora objavi na delu svojega spletišča, namenjenemu Odboru.

Člen 9

Etična načela

Člani Odbora se obvežejo, da bodo delovali neodvisno od katerega koli zunanjega vpliva. Svojih odgovornosti ne morejo prenesti na druge osebe.

Člani dajo izjavo o zavezi, da bodo delovali v javnem interesu, in izjavo o odsotnosti ali obstoju kakršnega koli neposrednega ali posrednega interesa, ki bi lahko vplival na njihovo neodvisnost.

Službe Komisije bodo upoštevale prijavljene interese in sprejele odločitev o njihovi pomembnosti.

Odbor zagotovi, da njegova priporočila in mnenja jasno odražajo utemeljitve, ki jih je uporabil pri svojem odločanju, kakor je določeno v njegovi metodologiji.

Brez poseganja v člen 339 Pogodbe o delovanje Evropske unije in člen 12 tega sklepa člani Odbora ne razširjajo informacij, s katerimi se seznanijo pri delu Odbora, na tematskih delavnicah, v delovnih skupinah ali pri drugih dejavnostih, povezanih s tem sklepom.

Na začetku vsakega mandata člani Odbora podpišejo pisno izjavo o zaupnosti.

Člen 10

Opazovalci in zunanji strokovnjaki

1.   Službe Komisije povabijo države EGP/Efte, da predlagajo imena znanstvenikov, ki se sestankov udeležujejo kot opazovalci.

2.   Službe Komisije lahko po potrebi povabijo zunanje znanstvene strokovnjake s posebnim znanjem o temi na dnevnem redu, da priložnostno sodelujejo pri delu Odbora ali v delovni skupini.

Člen 11

Posebna nadomestila

1.   Člani odbora in zunanji strokovnjaki, povabljeni na pobudo Komisije, so upravičeni do posebnega nadomestila v višini največ 450 EUR v obliki dnevnih stroškov na enoto za vsak polni delovni dan. Skupno nadomestilo se izračuna in zaokroži navzgor do zneska, ki ustreza najbližjemu polovičnemu delovnemu dnevu. Plačila so v eurih.

2.   Komisija sodelujočim pri dejavnostih Odbora povrne nastale potne stroške in stroške bivanja v skladu z veljavnimi določbami (7). Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

3.   Člen 11(1) začne učinkovati šele na dan, ko so imenovani člani za naslednji mandat Odbora v skladu s postopkom iz člena 3.

Člen 12

Preglednost

1.   Komisija objavi vse relevantne dokumente (kot so dnevni redi, zapisniki in prispevki sodelujočih) bodisi v registru bodisi prek povezave iz registra na posebno spletišče.

2.   Izjeme glede objave so možne po načelu presoje vsakega posameznega primera, kadar bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega ali zasebnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (8).

Člen 13

Razveljavitev

1.   Sklep 95/320/ES se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeni sklep se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  Sklep Komisije 95/320/ES z dne 12. julija 1995 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (UL L 188, 9.8.1995, str. 14).

(2)  Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

(3)  Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (UL L 158, 30.4.2004, str. 50).

(4)  Sklep Komisije 2009/985/EU z dne 18. decembra 2009 o imenovanju članov Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem za nov mandat (UL L 338, 19.12.2009, str. 98).

(5)  COM(2002) 713 final z dne 11. decembra 2002.

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(7)  Sklep Komisije C(2007) 5858. Predpisi o povračilu stroškov za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju.

(8)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Navedene izjeme so namenjene zaščiti javne varnosti, vojaških zadev, mednarodnih odnosov, finančne, denarne ali gospodarske politike, zasebnosti in celovitosti posameznika, poslovnih interesov, sodnih postopkov in pravnih nasvetov, inšpekcij/preiskav/revizij in postopka odločanja institucije.


Top