Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. februarja 2014 glede ukrepov za preprečevanje širjenja Xylella fastidiosa (Well et Raju) v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; razveljavil 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. februarja 2014

glede ukrepov za preprečevanje širjenja Xylella fastidiosa (Well et Raju) v Uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 726)

(2014/87/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju) (v nadaljnjem besedilu: zadevni organizem) je naveden v oddelku I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES kot škodljiv organizem za katerega ni znano, ali je navzoč v Uniji, in katerega vnos in širjenje v državah članicah sta prepovedana.

(2)

Italija je 21. oktobra 2013 obvestila druge države članice in Komisijo o navzočnosti navedenega organizma na njenem ozemlju, na dveh ločenih območjih pokrajine Lecce, v deželi Apuliji. Naknadno sta bila v isti pokrajini odkrita še dva ločena izbruha. Navzočnost navedenega organizma je bila potrjena v zvezi z več vrstami rastlin, vključno z Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. in Quercus sp. L., ki jih je prizadel listni ožig in kažejo simptome hitrega odmiranja. Navzočnost navedenega organizma na ozemlju Unije je tokrat prvič potrjena. Pregledi več drugih vrst rastlin v zvezi z navzočnostjo navedenega organizma še niso zaključeni. Identifikacija vektorja za navedeni organizem v Apuliji še traja.

(3)

Dne 29. oktobra 2013 je dežela Apulija sprejela nujne ukrepe za preprečevanje in izkoreninjenje navedenega organizma (2) v skladu s členom 16(1) Direktive 2000/29/ES.

(4)

Iz Italije so poročali, da inšpekcijski pregledi, ki so jih izvedli, niso odkrili navzočnosti navedenega organizma v sosednjih pokrajinah Brindisi in Taranto.

(5)

V odgovor na zahtevo Komisije je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 25. novembra 2013 sprejela izjavo (3), ki vsebuje naslednje ugotovitve. Navedeni organizem ima verjetno zelo širok nabor gostiteljskih rastlin, vključno z mnogimi gojenimi in divjimi rastlinami, ki so razširjene po vsej Evropi.

(6)

Glavna pot vnosa za navedeni organizem je premeščanje rastlin za sajenje, z izjemo semen. Pot vnosa preko infektivnih vektorjev za navedeni organizem, ki se prevažajo s pošiljkami rastlin, prav tako povzroča skrb. Plodovi in les so manj pomembne poti z zanemarljivo verjetnostjo vnosa. Semena, rezano cvetje in okrasno listje so manj pomembne poti z majhno verjetnostjo vnosa. Premeščanje okuženih rastlin za sajenje je najučinkovitejši način širjenja navedenega organizma na daljših razdaljah.

(7)

Glede na naravo navedenega organizma je zanj verjetno, da se bo hitro širil na širšem območju. Za zagotovitev, da se navedeni organizem ne bi širil po preostalem območju Unije, je treba ukrepe uvesti nemudoma. Dokler ne bodo na voljo bolj specifične informacije o naboru gostiteljev, vektorjih, poteh vnosa in možnostih za zmanjševanje tveganja, se zdi primerno, da se prepove premeščanje rastlin z območij, na katerih so morda okužene rastline.

(8)

Ob upoštevanju lokacij, kjer je naveden organizem navzoč, posebne geografske lege upravne pokrajine Lecce in negotovosti glede meril za razmejitev, bi morala navedena prepoved veljati za celotno pokrajino, da bi se lahko uporabljala hitro in učinkovito.

(9)

Navedena prepoved bi se morala nanašati na rastline za sajenje, z izjemo semen, ker so te rastline glavna pot vnosa za navedeni organizem. Vendar pa je bilo na podlagi obsežnega vzorčenja in testiranja v pokrajini Lecce ugotovljeno, da rastline za sajenje, ki spadajo v določene rodove in vrste ter so po poreklu iz okuženih območij v pokrajini Lecce, niso okužene z navedenim organizmom. Na podlagi tega dokaza prepoved ne bi smela veljati za serije rastlin za sajenje določenih rodov in vrst, ki so bili zajete v vzorcu in testirane glede navzočnosti navedenega organizma. Poleg tega bi bilo primerno izvzeti iz navedene prepovedi tudi rastline za sajenje, ki so bile pridelane na lokacijah, fizično popolnoma zaščitenih pred vnosom navedenega organizma, in ki spadajo v rodove in vrste, za katere velja certifikacijska shema, s katero se zahteva, da se uradno testirajo glede navzočnosti navedenega organizma, in je bilo ugotovljeno, da jih navedeni organizem ni napadel.

(10)

Glede na omejeno število informacij o morebitni navzočnosti navedenega organizma na preostalih območjih Unije bi morale države članice izvajati letne raziskave glede navzočnosti navedenega organizma na njihovem ozemlju. Glede na širok nabor morebitnih gostiteljskih rastlin bi morale biti te raziskave prilagojene posebnostim posameznega območja, gostiteljskim rastlinam in rastlinskim proizvodom ter značilnostim morebitnih vektorjev.

(11)

Da bi bilo mogoče zbrati čim več informacij o navedenem organizmu in njegovi navzočnosti, bi morale države članice zagotoviti, da se jim predložijo ustrezne informacije.

(12)

Države članice bi morale takoj obvestiti Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uskladitev s tem sklepom, da se zagotovi učinkovit pregled izvajanja tega sklepa.

(13)

Primerno je, da se ukrepi ponovno pregledajo najpozneje do 30. aprila 2014, da se upoštevajo natančnejše znanstvene in tehnične informacije, ki bodo na voljo, ter rezultati pregledov in testiranj, ki jih trenutno opravljajo italijanski organi.

(14)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Premeščanje rastlin za sajenje

Premeščanje rastlin za sajenje iz pokrajine Lecce, dežela Apulija (Italija), se prepove.

Navedena prepoved se ne uporablja za:

(a)

semena;

(b)

serije rastlin za sajenje, ki spadajo v rodove in vrste iz Priloge I in so bile zajete v vzorcu in testirane glede navzočnosti Xylella fastidiosa (Well et Raju) (v nadaljnjem besedilu: zadevni organizem), ter je bilo ugotovljeno, da jih navedeni organizem ni napadel;

(c)

rastline za sajenje, ki spadajo v rodove in vrste iz Priloge II in so bile pridelane na lokacijah, ki so fizično popolnoma zaščitene pred vnosom navedenega organizma, pri čemer so te rastline uradno certificirane v okviru certifikacijske sheme, s katero se zahteva, da se uradno testirajo glede navzočnosti navedenega organizma, ter je bilo ugotovljeno, da jih navedeni organizem ni napadel.

Člen 2

Raziskave

1.   Države članice izvedejo uradne letne raziskave za odkrivanje navzočnosti navedenega organizma na rastlinah in rastlinskih proizvodih z njihovega ozemlja. Navedene raziskave se po potrebi izvajajo ob upoštevanju biologije, rastnih razmer in vegetacijskih obdobij rastlin, ki so predmet raziskav, ter podnebnih razmer, biologije navedenega organizma in lastnosti morebitnih vektorjev.

2.   Rezultati teh raziskav, kakor so opredeljene v odstavku 1, se uradno sporočijo Komisiji in drugim državam članicam vsako leto do 31. oktobra, z njimi pa je zajeto enoletno obdobje, ki se konča 30. septembra istega leta. Rezultati prve raziskave se uradno sporočijo do 31. oktobra 2014, z njimi pa je zajeto obdobje od 1. februarja 2014 do 30. septembra 2014.

Člen 3

Uradno obvestilo o navzočnosti

1.   Države članice zagotovijo, da oseba, ki odkrije navzočnost navedenega organizma ali utemeljeno sumi, da je navedeni organizem navzoč, pristojni organ o tem uradno obvesti v roku desetih koledarskih dni.

2.   Države članice zagotovijo, da oseba, kakor je opredeljena v odstavku 1, na zahtevo pristojnega organa temu predloži informacije o navzočnosti navedenega organizma, s katerimi razpolaga.

Člen 4

Skladnost

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih za uskladitev s tem sklepom.

Člen 5

Pregled

Ta sklep se pregleda do 30. aprila 2014.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. februarja 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, št. 2023 z dne 29.10.2013(Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo“).

(3)  Izjava EFSA o gostiteljskih rastlinah, poteh vnosa in širjenja ter možnostih za zmanjševanje tveganja v zvezi z organizmom Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 str., doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


PRILOGA I

Seznam rodov in vrst, na katere se sklicuje točka (b) drugega pododstavka člena 1

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


PRILOGA II

Seznam rodov in vrst, na katere se sklicuje točka (c) drugega pododstavka člena 1

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top