EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika (ECB/2014/59)

UL L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/58


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/433

z dne 17. decembra 2014

o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika (ECB/2014/59)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 9a Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) namerava z ustanovitvijo Odbora ECB za poklicno etiko (v nadaljnjem besedilu: Odbor za poklicno etiko) okrepiti veljavna etična pravila in dodatno izboljšati korporativno upravljanje ECB, Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora (EMN).

(2)

V zadnjih letih se je ozaveščenost javnosti o vprašanjih korporativnega upravljanja in etičnih pravilih povečala. Po vzpostavitvi EMN so vprašanja upravljanja za ECB še pomembnejša. Večja ozaveščenost in nadzor javnosti zahtevata, da ECB vzpostavi najsodobnejša etična pravila za zagotavljanje svoje integritete in preprečitev tveganj za svoj ugled ter se jih strogo drži.

(3)

Etična pravila za člane teles, ki sodelujejo v postopkih odločanja ECB (v nadaljnjem besedilu: naslovniki), bi morala temeljiti na istih načelih kot pravila, ki se uporabljajo za zaposlene v ECB, in bi morala biti sorazmerna z zadevnimi nalogami naslovnikov. Zato bi bilo treba raznovrstna pravila, ki tvorijo etični okvir ECB, tj. Kodeks ravnanja za člane Sveta ECB (2), Dopolnilni kodeks meril poklicne etike za člane izvršilnega odbora Evropske centralne banke (3), Kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora in Pravila za zaposlene v ECB, razlagati skladno.

(4)

Etična pravila je treba podkrepiti z dobro delujočim spremljanjem, mehanizmi poročanja in postopki za doseganje ustreznega in skladnega izvajanja, pri čemer bo imel ključno vlogo Odbor za poklicno etiko.

(5)

Za zagotovitev učinkovitega medsebojnega delovanja med tistimi vidiki etičnih pravil, ki se nanašajo predvsem na operativno izvajanje, in tistimi vidiki, ki se nanašajo predvsem na institucionalna vprašanja in vprašanja, povezana s pravnim okvirom, bi moral biti vsaj eden izmed članov Revizijskega odbora ECB (v nadaljnjem besedilu: Revizijski odbor) tudi član Odbora za poklicno etiko.

(6)

V Odboru za poklicno etiko bi moral bil tudi zunanji član Revizijskega odbora. Zunanji člani Revizijskega odbora se izberejo izmed visokih uradnikov z izkušnjami na področju centralnega bančništva –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev in sestava

1.   Ustanovi se Odbor za poklicno etiko.

2.   Odbor za poklicno etiko sestavljajo trije zunanji člani, izmed katerih je vsaj eden zunanji član Revizijskega odbora.

3.   Člani Odbora za poklicno etiko so ugledni posamezniki iz držav članic, ki so brez dvoma neodvisni in dobro razumejo cilje, naloge in upravljanje ECB, ESCB, Eurosistema in EMN. Ne smejo biti zaposleni v ECB ali člani teles, ki so vključeni v postopke odločanja ECB, nacionalnih centralnih bank ali pristojnih nacionalnih organov, kot so opredeljeni v Uredbi Sveta (EU) št. 1024/2013 (4).

Člen 2

Imenovanje članov

1.   Člane Odbora za poklicno etiko imenuje Svet ECB.

2.   Odbor za poklicno etiko določi svojega predsednika.

3.   Člani Odbora za poklicno etiko so imenovani za obdobje treh let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. Mandat članov Odbora za poklicno etiko, ki so hkrati tudi člani Revizijskega odbora, preneha, če jim preneha članstvo v Revizijskem odboru.

4.   Člani Odbora za poklicno etiko spoštujejo najvišje standarde etičnega ravnanja. Od njih se pričakuje, da ravnajo pošteno, neodvisno, nepristransko, diskretno in ne oziraje se na lastne interese ter da se izogibajo vsakršni situaciji, ki bi lahko vodila v osebno navzkrižje interesov. Poleg tega se od njih pričakuje, da se zavedajo pomembnosti svojih dolžnosti in nalog. Člani Odbora za poklicno etiko se morajo vzdržati vsakršnega posvetovanja o primerih zaznanega ali morebitnega osebnega navzkrižja interesov. Zahteve o varovanju poslovne skrivnosti iz člena 37 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke veljajo zanje tudi po prenehanju njihove funkcije.

5.   Člani Odbora za poklicno etiko so upravičeni do plačila, ki je sestavljeno iz letnega nadomestila in plačila za dejansko opravljeno delo na podlagi urne postavke. Znesek takega nadomestila določi Svet ECB.

Člen 3

Delovanje

1.   Odbor za poklicno etiko določi datume svojih sej na predlog predsednika. Predsednik lahko seje Odbora za poklicno etiko skliče tudi, kadar koli je to po njegovem mnenju potrebno.

2.   Seje se lahko na predlog katerega koli člana in s soglasjem predsednika opravijo tudi v obliki telekonference, posvetovanja pa se lahko izvedejo po pisnem postopku.

3.   Od članov Odbora za poklicno etiko se pričakuje, da so na vseh sejah osebno navzoči. Na sejah smejo biti navzoči le člani tega odbora in sekretar. Ne glede na to lahko Odbor za poklicno etiko na svoje seje povabi tudi druge osebe, če meni, da je to primerno.

4.   Izvršilni odbor zaupa opravljanje nalog sekretarja Odbora za poklicno etiko enemu od zaposlenih.

5.   Odbor za poklicno etiko ima dostop do članov vodstva in zaposlenih ter do dokumentov in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Člen 4

Naloge

1.   Kadar je to izrecno določeno v pravnih aktih, ki jih sprejme ECB, ali v etičnih pravilih teles, ki sodelujejo v postopkih odločanja, Odbor za poklicno etiko svetuje o etičnih vprašanjih, in sicer na podlagi posamičnih zahtev.

2.   Odbor za poklicno etiko prevzame naloge svetovalca za poklicno etiko, imenovanega na podlagi Kodeksa ravnanja za člane Sveta ECB, in naloge pooblaščenca za poklicno etiko v ECB, imenovanega na podlagi Dopolnilnega kodeksa meril poklicne etike za člane izvršilnega odbora ECB.

3.   Odbor za poklicno etiko poroča Revizijskemu odboru o danih nasvetih in obsegu, v katerem so bili ti nasveti izvedeni, in tako Revizijskemu odboru pomaga pri izvedbi ocene splošne ustreznosti okvira skladnosti s predpisi za ECB, ESCB, Eurosistem in EMN ter učinkovitosti postopkov za spremljanje skladnosti s predpisi.

4.   Odbor za poklicno etiko o svojem delu letno poroča Svetu ECB. Poleg tega Svetu ECB poroča tudi, kadar koli meni, da je to primerno, in/ali je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

5.   Odbor za poklicno etiko lahko poleg nalog, ki so določene v tem členu, opravlja tudi druge dejavnosti, povezane s tem mandatom, če tako zahteva Svet ECB.

Člen 5

Obveščanje o izvedbi nasvetov

Naslovniki nasvetov Odbora za poklicno etiko obvestijo ta odbor o izvajanju njegovih nasvetov.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 17. decembra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(2)  UL C 123, 24.5.2002, str. 9.

(3)  UL C 104, 23.4.2010, str. 8.

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).


Top