EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (prenovitev) (ECB/2014/57)

UL L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/24


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/298

z dne 15. decembra 2014

o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2014/57)

(prenovitev)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 33 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2010/24 (1) določa način, kako Evropska centralna banka (ECB) med nacionalne centralne banke razdeli: (a) svoj prihodek iz naslova eurokovancev v obtoku, ki nastane v vsakem poslovnem letu, in (b) svoj prihodek iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (SMP), ki nastane v vsakem poslovnem letu.

(2)

Sklep ECB/2010/24 je treba spremeniti, da bi se upoštevala vmesna razdelitev prihodka ECB iz naslova nakupov kritih obveznic in listinjenih vrednostnih papirjev, izvedenih v skladu s Sklepom ECB/2014/40 (2) in Sklepom ECB/2014/45 (3). Zato je treba sklep zaradi jasnosti prenoviti.

(3)

Sklep ECB/2010/29 (4) določa razdelitev eurobankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v kapitalu ECB. Po členu 4 Sklepa ECB/2010/29 in Prilogi k navedenemu sklepu je ECB dodeljeno 8 % skupne vrednosti eurobankovcev v obtoku. ECB ima za vrednost, enako vrednosti eurobankovcev, ki jih izda, terjatve znotraj Eurosistema do NCB sorazmerno z njihovimi deleži v ključu vpisanega kapitala.

(4)

Po členu 2(2) Sklepa ECB/2010/23 (5) se saldi znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v obtoku obrestujejo po referenčni obrestni meri. Po členu 2(3) Sklepa ECB/2010/23 se te obresti poravnajo s plačili prek sistema TARGET2.

(5)

Uvodna izjava 7 Sklepa ECB/2010/23 določa, da bi se prihodek, ki ga ECB ustvarja zaradi obrestovanja njenih terjatev znotraj Eurosistema do nacionalnih centralnih bank v zvezi z njenim deležem eurobankovcev v obtoku, načeloma moral razdeliti med nacionalne centralne banke v skladu s sklepi Sveta ECB, sorazmerno z njihovimi deleži v ključu vpisanega kapitala v istem poslovnem letu, v katerem nastane.

(6)

Na enak način bi se moral prihodek ECB iz naslova nakupa vrednostnih papirjev po SMP, tretjega programa nakupa kritih obveznic (v nadaljnjem besedilu: CBPP3) in programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ABSPP) načeloma razdeliti med nacionalne centralne banke sorazmerno z njihovimi deleži v ključu vpisanega kapitala v istem poslovnem letu, v katerem nastane.

(7)

Pri razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodka ECB iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po SMP, CBPP3 in ABSPP, bi morala ECB upoštevati oceno svojega finančnega rezultata za to leto, v kateri je ustrezno vključena potreba po razporeditvi sredstev v rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata ter razpoložljivost rezervacij, ki se lahko sprostijo za pokritje predvidenih odhodkov.

(8)

Pri ugotavljanju zneska čistega dobička ECB, ki se prenese v splošni rezervni sklad v skladu s členom 33.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB), bi moral Svet ECB upoštevati, da je treba vsak del tega dobička, ki ustreza prihodku iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodku iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po SMP, CBPP3 in ABSPP, v celoti razdeliti med nacionalne centralne banke –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sklepu:

(a)

„NCB“ oziroma „nacionalna centralna banka“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro;

(b)

„saldi znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v obtoku“ pomenijo terjatve in obveznosti, ki nastajajo med posamezno NCB in ECB ter med posamezno NCB in drugimi NCB zaradi uporabe člena 4 Sklepa ECB/2010/29;

(c)

„prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku“ pomeni prihodek, ki ga ECB ustvarja zaradi obrestovanja njenih terjatev znotraj Eurosistema do nacionalnih centralnih bank v zvezi z njenim deležem eurobankovcev v obtoku zaradi uporabe člena 2 Sklepa ECB/2010/23;

(d)

„prihodek ECB iz naslova vrednostnih papirjev“ pomeni neto prihodek iz naslova nakupov ECB (i) vrednostnih papirjev po SMP v skladu s Sklepom ECB/2010/5 (6), (ii) kritih obveznic po CBPP3 v skladu s Sklepom ECB/2014/40 in (iii) listinjenih vrednostnih papirjev po ABSPP v skladu s Sklepom ECB/2014/45.

Člen 2

Vmesna razdelitev prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodka ECB iz naslova vrednostnih papirjev

1.   Prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodek ECB iz naslova vrednostnih papirjev v celoti zapadeta v plačilo nacionalnim centralnim bankam v istem poslovnem letu, v katerem nastaneta, in se razdelita med NCB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v vpisanem kapitalu ECB.

2.   Če Svet ECB ne odloči drugače, ECB med nacionalne centralne banke razdeli svoj prihodek iz naslova eurobankovcev v obtoku in svoj prihodek iz naslova vrednostnih papirjev, ki nastaneta v vsakem poslovnem letu, na zadnji delovni dan v januarju naslednjega leta.

3.   Znesek prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku se lahko v skladu s sklepom Sveta ECB na podlagi Statuta ESCB zmanjša glede na stroške, ki jih ima ECB v zvezi z izdajo in obdelavo eurobankovcev.

Člen 3

Odstopanje od člena 2

Z odstopanjem od člena 2 Svet ECB pred koncem poslovnega leta odloči, ali se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno zadrži v obsegu, ki je potreben za to, da znesek razdeljenega prihodka ne preseže čistega dobička ECB za tisto leto. Taka odločitev se sprejme, kadar Svet ECB na podlagi obrazložene ocene, ki jo pripravi Izvršilni odbor, pričakuje, da bo ECB imela skupno letno izgubo ali da bo ustvarila letni čisti dobiček, ki bo manjši od ocenjenega zneska njenega prihodka iz člena 2. Svet ECB lahko pred koncem poslovnega leta odloči, da se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno prenese v rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata.

Člen 4

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 31. decembra 2014.

2.   Sklep ECB/2010/14 se razveljavi z učinkom od 31. decembra 2014.

3.   Sklicevanja na Sklep ECB/2010/24 se štejejo za sklicevanja na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 15. decembra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2010/24 z dne 25. novembra 2010 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke iz naslova eurobankovcev v obtoku in iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (UL L 6, 11.1.2011, str. 35).

(2)  Sklep ECB/2014/40 z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (UL L 335, 22.11.2014, str. 22).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2014/45) (UL L 1, 6.1.2015, str. 4).

(4)  Sklep ECB/2010/29 z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurokovancev (UL L 35, 9.2.2011, str. 26).

(5)  Sklep ECB/2010/23 z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (UL L 35, 9.2.2011, str. 17).

(6)  Sklep ECB/2010/5 z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (UL L 124, 20.5.2010, str. 8).


Top