EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0045(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2014/45)

UL L 1, 6.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/oj

6.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 1/4


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/5

z dne 19. novembra 2014

o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

(ECB/2014/45)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro, posreduje na finančnih trgih med drugim z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Svet ECB je 4. septembra 2014 odločil, da je treba začeti izvajati novi program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev. Ob tretjem programu nakupa kritih obveznic (1) in ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (2) bo program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev dodatno okrepil transmisijo denarne politike, olajšal kreditiranje gospodarstva v euroobmočju in pozitivno vplival na druge trge, zaradi česar bo denarna politika ECB postala bolj spodbujevalno naravnana, ter prispeval k ponovnem zvišanju stopnje inflacije na ravni bližje vrednosti 2 %.

(3)

Kot del enotne denarne politike bi se morali dokončni nakupi primernih listinjenih vrednostnih papirjev s strani ECB po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev opravljati enotno in, izjemoma v začetni fazi, centralizirano, v skladu s tem sklepom.

(4)

Predvideno je, da bi po začetni fazi programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev program bilo treba izvajati enotno in decentralizirano s strani centralnih bank Eurosistema v skladu z nadaljnjo odločitvijo Sveta ECB v ta namen –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev in obseg programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Vzpostavi se program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev, po katerem ECB opravlja nakupe primernih listinjenih vrednostnih papirjev v smislu člena 2 in v skladu z določbami tega sklepa. Po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev lahko ECB da navodila svojim agentom, da v njenem imenu kupijo primerne listinjene vrednostne papirje na primarnem in sekundarnem trgu od primernih nasprotnih strank v smislu člena 4.

Člen 2

Merila primernosti za dokončne nakupe listinjenih vrednostnih papirjev

Listinjeni vrednostni papirji so primerni za dokončne nakupe po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev, če izpolnjujejo naslednja merila primernosti.

1.

Listinjeni vrednostni papirji imajo bonitetno oceno, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 3 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema (3), izraženo v obliki najmanj dveh javnih bonitetnih ocen, ki ju zagotovita kateri koli dve zunanji bonitetni instituciji, sprejeti v bonitetnem okviru Eurosistema.

2.

Z izjemo tega, kakor je določeno v točki 1 zgoraj, listinjeni vrednostni papirji izpolnjujejo merila primernosti, ki se uporabljajo za listinjene vrednostne papirje, ki se predložijo kot zavarovanje za operacije denarne politike Eurosistema, kakor so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 (4) (kot je bila spremenjena s Smernico ECB/2012/25 (5) in Smernico ECB/2014/10 (6)) in Sklepu ECB/2013/35 (7).

3.

Kadar listinjeni vrednostni papirji nimajo bonitetne ocene, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 2 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema, izražene v obliki najmanj dveh javnih bonitetnih ocen, ki ju zagotovita kateri koli dve zunanji bonitetni instituciji, sprejeti v bonitetnem okviru Eurosistema, morajo listinjeni vrednostni papirji poleg zahtev iz točke 2 izpolnjevati tudi merila primernosti, ki se uporabljajo za listinjene vrednostne papirje, ki se predložijo kot zavarovanje za operacije denarne politike Eurosistema, po členu 3 Smernice ECB/2014/31 (8).

4.

Najmanj 90 % dolžnikov iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok in s katerim so zavarovani listinjeni vrednostni papirji, merjeno glede na neporavnani znesek glavnic iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok, pripisanih dolžnikom, se razvršča kot nefinančne družbe zasebnega sektorja (9) ali fizične osebe.

5.

Najmanj 95 %:

(a)

neporavnanega zneska glavnic iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovana izdaja listinjenih vrednostnih papirjev, je denominirano v eurih;

(b)

kakršnih koli nepremičnin, s katerimi je zavarovano finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovana izdaja listinjenih vrednostnih papirjev, ki so vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na stanovanjskih nepremičninah, ali vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na poslovnih nepremičninah, merjeno glede na neporavnani znesek glavnic iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok, pripisanih tem nepremičninam, se nahaja v euroobmočju, in

(c)

dolžnikov iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovana izdaja listinjenih vrednostnih papirjev (razen izdaj listinjenih vrednostnih papirjev, ki so vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na stanovanjskih nepremičninah, in vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na poslovnih nepremičninah, opisani v točki (b)), merjeno glede na neporavnani znesek glavnic iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok, pripisanih tem dolžnikom, ima sedež oziroma je rezidentov, kot ustreza, v euroobmočju.

6.

Izdajatelj listinjenih vrednostnih papirjev je ustanovljen v euroobmočju.

7.

Tranša listinjenih vrednostnih papirjev (z isto ali zamenljivo mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN)), ki je v času ocene ECB za morebitni nakup v skladu s členom 3 bila v celoti zadržana s strani originatorja ali subjektov, ki so z njim v tesni povezavi (10), bo za nakup po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev primerna, če del te tranše listinjenih vrednostnih papirjev (z isto ali zamenljivo ISIN) kupi tudi zunanji vlagatelj, ki ni v tesni povezavi z originatorjem (z izjemo centralne banke Eurosistema, ki nastopa zunaj okvira programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev).

8.

Kadar dolžniki iz finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovana izdaja listinjenih vrednostnih papirjev, imajo sedež ali so rezidenti v Grčiji ali Cipru, se za zadevne listinjene vrednostne papirje ne uporablja mininalna raven bonitetnih ocen, določena v točki 1, pod pogojem, da se zanje uporablja omejitev nakupov, ki je določena v členu 5(2), in da izpolnjujejo vsa druga upoštevna merila primernosti za nakup po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev ter vse od naslednjih dodatnih zahtev:

(a)

Eurosistemov minimalni prag kreditne kvalitete, ki se uporablja pri ugotavljanju primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči grška ali ciprska država, kot zavarovanja, se ne uporabi v skladu s členom 8(2) Smernice ECB/2014/31;

(b)

listinjeni vrednostni papirji imajo dve javni bonitetni oceni od katerih koli dveh zunanjih bonitetnih institucij, sprejetih v bonitetnem okviru Eurosistema, na ravni najvišje dosegljive bonitetne ocene za izdaje listinjenih vrednostnih papirjev v zadevni državi članici;

(c)

struktura izdaje listinjenih vrednostnih papirjev vsebuje trenutno kreditno izboljšavo (kot je kreditna izboljšava, ki jo zagotavljajo vse tranše izdaje listinjenih vrednostnih papirjev, ki so podrejene tranši listinjenih vrednostnih papirjev, ki je primerna za nakup), ki znaša najmanj 25 % trenutnega neporavnanega zneska glavnice vseh tranš izdaje listinjenih vrednostnih papirjev;

(d)

na voljo so poročila za vlagatelje in listinjene vrednostne papirje je mogoče modelirati z uporabo standardnih orodij tretjih strank za modeliranje denarnih tokov pri listinjenih vrednostnih papirjih, po oceni ECB;

(e)

najboljša razpoložljiva bonitetna ocena vsake od naslednjih strank pri izdaji vrednostnih papirjev (če je ustrezno), z izjemo izvajalca servisiranja, izražena v obliki najmanj ene javne bonitetne ocene od katere koli posamezne zunanje bonitetne institucije, sprejete v bonitetnem okviru Eurosistema, ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 3 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema:

(i)

katere koli banke, pri kateri se vodijo računi izdajatelja;

(ii)

katerega koli garanta za banko, pri kateri se vodijo računi izdajatelja;

(iii)

katerega koli ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita;

(iv)

katere koli nasprotne stranke, s katero so sklenjeni posli varovanja;

(v)

katerega koli glavnega plačilnega agenta, in

(vi)

katerega koli ponudnika pogodbe o zajamčeni naložbi;

(f)

nadomestni izvajalec servisiranja za izdajo listinjenih vrednostnih papirjev je bil imenovan.

Člen 3

Ocena kreditnega tveganja in skrbni pregled

Pred nakupom katerih koli listinjenih vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo merila primernosti iz člena 2, ECB v zvezi s temi listinjenimi vrednostnimi papirji opravi oceno kreditnega tveganja in skrbni pregled.

Člen 4

Primerne nasprotne stranke

Za program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev, in sicer tako za dokončne posle kot za posle posoje vrednostnih papirjev, ki vključujejo listinjene vrednostne papirje v portfeljih programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev, so primerne naslednje nasprotne stranke: (a) nasprotne stranke, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosistema, kakor so opredeljene v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14; (b) nasprotne stranke, ki jih centralne banke Eurosistema uporabljajo pri vlaganju svojih naložbenih portfeljev, denominiranih v eurih, in (c) subjekti, ki jih Svet ECB šteje za primerne nasprotne stranke za dokončne posle po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev na podlagi ocene ECB o tveganju v zvezi z nasprotno stranko Eurosistema.

Člen 5

Omejitve nakupov

1.   Z izjemo tega, kar je določeno v odstavku 2, je po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev mogoče kupiti in imeti največ 70 % neporavnanega zneska tranše listinjenih vrednostnih papirjev (z isto ali zamenljivo ISIN) v katerem koli trenutku.

2.   V zvezi s tranšo listinjenih vrednostnih papirjev (z isto ali zamenljivo ISIN), ki je za nakup primerna po točki 8 člena 2, je po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev mogoče kupiti in imeti največ 30 % neporavnanega zneska te tranše v katerem koli trenutku.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 19. novembra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2014/40 z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic. Še ni objavljen v Uradnem listu.

(2)  Sklep ECB/2014/34 z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (UL L 258, 29.8.2014, str. 11).

(3)  Kakor je objavljena na spletni strani ECB.

(4)  Smernica ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 331, 14.12.2011, str. 1).

(5)  Smernica ECB/2012/25 z dne 26. novembra 2012 o spremembi Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 348, 18.12.2012, str. 30).

(6)  Smernica ECB/2014/10 z dne 12. marca 2014 o spremembi Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 166, 5.6.2014, str. 33).

(7)  Sklep ECB/2013/35 z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (UL L 301, 12.11.2013, str. 6).

(8)  Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).

(9)  „Nefinančne družbe“ ima pomen, določen v Evropskem sistemu računov, kakor se nanj sklicuje Priloga I k Smernici ECB/2011/14.

(10)  „Tesne povezave“ ima pomen, določen v oddelku 6.2.3.2 Priloge I k Smernici ECB/2011/14.


Top