EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0040(01)

2014/828/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2014/40)

UL L 335, 22.11.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; razveljavil 32020D0187

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/828/oj

22.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/22


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 15. oktobra 2014

o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic

(ECB/2014/40)

(2014/828/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), posreduje na finančnih trgih med drugim z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Svet ECB je dne 4. septembra 2014 odločil, da je treba začeti izvajati nov program nakupa kritih obveznic (v nadaljnjem besedilu: tretji program nakupa kritih obveznic). Skupaj s programom nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (1) bo tretji program nakupa kritih obveznic dodatno okrepil transmisijo denarne politike, olajšal kreditiranje gospodarstva v euroobmočju in pozitivno vplival na druge trge, zaradi česar bo denarna politika ECB postala bolj spodbujevalno naravnana, ter prispeval k ponovnem zvišanju stopnje inflacije na ravni bližje vrednosti 2 %.

(3)

Kot del enotne denarne politike bi se morali dokončni nakupi primernih kritih obveznic s strani centralnih bank Eurosistema po tretjem programu nakupa kritih obveznic opravljati enotno in decentralizirano, v skladu s tem sklepom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev in obseg dokončnih nakupov kritih obveznic

Eurosistem vzpostavlja tretji program nakupa kritih obveznic, po katerem centralne banke Eurosistema opravljajo nakupe primernih kritih obveznic v smislu člena 2. Po tretjem programu nakupa kritih obveznic lahko centralne banke Eurosistema kupujejo primerne krite obveznice od primernih nasprotnih strank na primarnem ali sekundarnem trgu v skladu z merili primernosti za nasprotne stranke iz člena 3.

Člen 2

Merila primernosti kritih obveznic

Za dokončne nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic so primerne krite obveznice, ki so primerne za operacije denarne politike v skladu z oddelkom 6.2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 (2) in poleg tega izpolnjujejo pogoje za njihovo sprejemljivost kot zavarovanja, predloženega s strani subjektov, ki ga izdajo, kakor so določeni v oddelku 6.2.3.2 (peti odstavek) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, ter so jih izdale kreditne institucije, ustanovljene v euroobmočju. Za dokončne nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic so primerni instrumenti multi-cédulas, ki so primerni za operacije denarne politike v skladu z oddelkom 6.2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 in jih izdajo subjekti s posebnim namenom, ustanovljeni v euroobmočju.

Zgoraj omenjene krite obveznice so primerne za dokončne nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic, pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve:

1.

Najboljša bonitetna ocena, ki jo dodeli najmanj ena od zunanjih bonitetnih institucij, sprejetih v bonitetnem okviru Eurosistema, mora ustrezati najmanj stopnji kreditne kvalitete 3 (trenutno ji ustreza bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije „BBB-“ ali enakovredna bonitetna ocena).

2.

Velja omejitev v višini 70 % izdaje po mednarodni identifikacijski številki vrednostnega papirja (kodi ISIN) za skupna imetja po prvem (3) in drugem (4) programu nakupa kritih obveznic ter tretjem programu nakupa kritih obveznic in za druga imetja s strani centralnih bank Eurosistema.

3.

Krite obveznice morajo biti denominirane v eurih ter se morajo nahajati in poravnati v euroobmočju.

4.

Krite obveznice, ki jih izdajo subjekti, ki so začasno izključeni iz sodelovanja pri kreditnih poslih Eurosistema, se za čas trajanja izključitve teh subjektov izključijo iz nakupov po tretjem programu nakupa kritih obveznic.

5.

Za krite obveznice iz Cipra in Grčije, ki trenutno ne dosegajo bonitetne ocene stopnje kreditne kvalitete 3, se zahteva najmanj bonitetna ocena finančnega premoženja, ki je na ravni najvišje dosegljive bonitetne ocene kritih obveznic, določene s strani upoštevne zunanje bonitetne institucije za jurisdikcijo, in sicer vse dokler se za zahteve glede primernosti zavarovanja v zvezi s tržnimi dolžniškimi instrumenti, ki jih izda ali zanje jamči grška oziroma ciprska država, ne uporablja Eurosistemov minimalni prag kreditne kvalitete (v skladu s členom 8(2) Smernice ECB/2014/31 (5)), ter omejitev v višini 30 % izdaje po kodi ISIN, ki bi se uporabljala za skupna imetja po prvem, drugem in tretjem programu nakupa kritih obveznic ter za druga imetja s strani centralnih bank Eurosistema, s pogojem, da te krite obveznice za namen doseganja enakovrednosti tveganj izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve:

(a)

mesečno poročanje značilnosti kritnega sklada, vključno s podatki na ravni posameznega posojila, ter informacij o strukturnih značilnostih programa izdaje kritih obveznic in informacij o izdajatelju, in sicer nacionalni centralni banki države članice, kjer ima izdajatelj sedež; obrazec za poročanje nasprotnim strankam zagotovi zadevna NCB;

(b)

zaveza za najmanj 25 % presežno zavarovanje; pravila za izračun zahtevanega presežnega zavarovanja nasprotnim strankam zagotovi zadevna NCB;

(c)

v kritni sklad programa so za terjatve, ki niso denominirane v eurih, vključene valutne zaščite z nasprotnimi strankami, ocenjenimi z BBB- ali višje, ali, alternativno, najmanj 95 % sredstev mora biti denominiranih v eurih; in

(d)

dolžniki iz bančnih posojil v kritnem skladu se nahajajo v euroobmočju.

6.

Krite obveznice, ki jih obdrži njihov izdajatelj, so primerne za nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic, pod pogojem, da izpolnjujejo merila primernosti, kakor je opredeljeno zgoraj.

Člen 3

Primerne nasprotne stranke

Za tretji program nakupa kritih obveznic, in sicer tako za dokončne posle kot za posle posoje vrednostnih papirjev, ki vključujejo krite obveznice iz portfelja Eurosistema po tretjem programu nakupa kritih obveznic, so primerne naslednje nasprotne stranke: (a) domače nasprotne stranke, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosistema, kakor so opredeljene v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14; in (b) vse druge nasprotne stranke, ki jih centralne banke Eurosistema uporabljajo pri vlaganju svojih naložbenih portfeljev, denominiranih v eurih, vključno z nasprotnimi strankami zunaj euroobmočja, ki so aktivne pri izdajanju kritih obveznic.

Člen 4

Končna določba

Ta sklep začne veljati dan po objavi na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 15. oktobra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2014/34 z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (UL L 258, 29.8.2014, str. 11).

(2)  Smernica ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 331, 14.12.2011, str. 1).

(3)  Sklep ECB/2009/16 z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih obveznic (UL L 175, 4.7.2009, str. 18).

(4)  Sklep ECB/2011/17 z dne 3. novembra 2011 o izvajanju drugega programa nakupa kritih obveznic (UL L 297, 16.11.2011, str. 70).

(5)  Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).


Top