EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 31. januarja 2014 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro (ECB/2014/5)

UL L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/7


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 31. januarja 2014

o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro

(ECB/2014/5)

(2014/434/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice, katerih valuta ni euro, bi lahko želele sodelovati v enotnem mehanizmu nadzora (EMN). V ta namen lahko zaprosijo Evropsko centralno banko (ECB), da se vzpostavi tesno sodelovanje v zvezi z nalogami, navedenimi v členih 4 in 5 Uredbe (EU) št. 1024/2013, glede vseh kreditnih institucij s sedežem v tej državi članici.

(2)

Tesno sodelovanje se bo vzpostavilo s sklepom ECB, če so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013.

(3)

Treba je določiti postopkovne vidike v zvezi s (a) prošnjami držav članic, katerih valuta ni euro (v nadaljnjem besedilu: države članice zunaj euroobmočja), za vzpostavitev tesnega sodelovanja, (b) preučitvijo teh prošenj s strani ECB in (c) sklepom ECB o vzpostavitvi tesnega sodelovanja z določeno državo članico.

(4)

Uredba (EU) št. 1024/2013 tudi določa primere, v katerih lahko ECB tesno sodelovanje začasno ali dokončno prekine. Treba je določiti postopkovne vidike v zvezi z morebitno začasno ali dokončno prekinitvijo tesnega sodelovanja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

NASLOV 1

POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV TESNEGA SODELOVANJA

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

1.

„manj pomemben nadzorovani subjekt“ pomeni nadzorovani subjekt (a) s sedežem v državi članici zunaj euroobmočja, ki je sodelujoča država članica v skladu s členom 2(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013, in (b) ki nima statusa pomembnega nadzorovanega subjekta po odločitvi ECB na podlagi člena 6(4) ali člena 6(5)(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

2.

„pristojni nacionalni organ“ pomeni kateri koli pristojni nacionalni organ, kot je opredeljen v členu 2(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

3.

„imenovani nacionalni organ“ pomeni imenovani nacionalni organ, kot je opredeljen v členu 2(7) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

4.

„nesodelujoča država članica“ pomeni katero koli državo članico, ki ni sodelujoča država članica, kot je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

5.

„država članica prosilka“ pomeni nesodelujočo državo članico, ki ECB v skladu s členom 2 tega sklepa uradno obvesti o svoji prošnji za vzpostavitev tesnega sodelovanja po členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013;

6.

„pomemben nadzorovani subjekt“ pomeni nadzorovani subjekt (a) s sedežem v državi članici zunaj euroobmočja, ki je sodelujoča država članica, in (b) ki ima status pomembnega nadzorovanega subjekta po odločitvi ECB na podlagi člena 6(4) ali člena 6(5)(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

7.

„nadzorovani subjekt“ pomeni kreditno institucijo, finančni holding ali mešani finančni holding, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 1024/2013, s sedežem v državi članici prosilki in podružnico, ki jo je v državi članici prosilki ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.

Člen 2

Prošnja za vzpostavitev tesnega sodelovanja

1.   Nesodelujoča država članica, ki želi sodelovati v EMN, zaprosi ECB za vzpostavitev tesnega sodelovanja z uporabo obrazca, določenega v Prilogi I.

2.   Ta prošnja se vloži vsaj pet mesecev pred dnem, s katerim namerava nesodelujoča država članica sodelovati v EMN.

Člen 3

Vsebina prošnje za vzpostavitev tesnega sodelovanja

1.   Prošnja za vzpostavitev tesnega sodelovanja vsebuje vse naslednje:

(a)

zavezo države članice prosilke, da bo zagotovila, da bosta njen pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ upoštevala vsa navodila, smernice ali zahteve, ki jih izda ECB od dneva vzpostavitve tesnega sodelovanja;

(b)

zavezo države članice prosilke, da bo zagotovila vse informacije o nadzorovanih subjektih s sedežem v tej državi članici, ki bi jih ECB lahko zahtevala zaradi izdelave celovite ocene teh nadzorovanih subjektov. Država članica prosilka zagotovi, da se informacije, ki so potrebne za oceno pomembnosti in za izdelavo celovite ocene kreditnih institucij s sedežem v tej državi članici po členu 7(2)(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013, lahko predložijo ECB takoj po tem, ko je ECB uradno obveščena o prošnji za vzpostavitev tesnega sodelovanja;

(c)

zavezo, da se bodo ECB zagotovili vsi zaupni podatki, ki jih ECB zahteva za dokončanje svojih pripravljalnih dejavnosti.

2.   Prošnji za vzpostavitev tesnega sodelovanja se priloži vse naslednje:

(a)

zaveza države članice prosilke, da bo sprejela ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bo zagotovila, da so pravni akti, ki jih sprejme ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, zavezujoči in izvršljivi v državi članici prosilki ter da sta njen pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana sprejeti vsakršen ukrep, ki ga zahteva ECB v zvezi z nadzorovanimi subjekti, v skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

(b)

izvod osnutka ustrezne nacionalne zakonodaje in njegov angleški prevod ter zahteva, da ECB poda mnenje o tem osnutku zakonodaje;

(c)

zaveza, da bo ECB uradno obveščena takoj po datumu začetka veljavnosti ustrezne nacionalne zakonodaje, in zaveza, da bo država članica prosilka predložila potrditev po členu 7(2)(c) Uredbe (EU) št. 1024/2013 z uporabo obrazca iz Priloge II k temu sklepu. Potrditev vključuje pravno mnenje, ki ustreza ECB in s katerim se potrjuje, da bodo pravni akti, ki jih sprejme ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, zavezujoči in izvršljivi v državi članici prosilki ter da ustrezna nacionalna zakonodaja zavezuje pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ k upoštevanju konkretnih navodil, smernic, zahtev in ukrepov ECB v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti in splošnih navodil, smernic, zahtev in ukrepov ECB v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, v časovnem okviru, ki ga določi ECB, kadar je tako določeno.

3.   Država članica prosilka predloži ECB vse ustrezne dokumente, ki so po mnenju ECB primerni za preučitev njene prošnje. Država članica prosilka tudi zagotovi, da se ECB predložijo vse informacije, ki so po mnenju ECB primerne za oceno pomembnosti kreditnih institucij in za izvedbo celovite ocene, ki se zahteva z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

Člen 4

Preučitev prošnje za vzpostavitev tesnega sodelovanja s strani ECB

1.   ECB pisno potrdi prejem prošnje države članice za vzpostavitev tesnega sodelovanja.

2.   ECB lahko zahteva vse dodatne informacije, ki so po njenem mnenju primerne za preučitev prošnje države članice, vključno z informacijami za oceno pomembnosti kreditnih institucij in za izvedbo celovite ocene.

Če je država članica prosilka že izvedla celovito oceno kreditnih institucij s sedežem v svoji jurisdikciji, predloži podrobne informacije o rezultatih. ECB se lahko odloči, da dodatna ocena ni potrebna, pod pogojem, da (a) kakovost in metodologija ocene, ki so jo izvedli nacionalni organi, ustrezata standardom ECB ter (b) ECB meni, da je ocena, ki so jo izvedli nacionalni organi, še vedno aktualna in nobena bistvena sprememba položaja kreditnih institucij s sedežem v državi članici prosilki ne terja dodatne ocene.

3.   Pri presoji ustrezne nacionalne zakonodaje se v okviru preučitve ECB upošteva tudi izvajanje te zakonodaje v praksi.

4.   Najpozneje tri mesece po tem, ko ECB prejme potrditev, navedeno v členu 3(2)(c), ali, kjer je primerno, dodatne informacije, ki jih ECB zahteva po odstavku 2, ECB obvesti državo članico prosilko o predhodnem izidu preučitve. Država članica prosilka ima možnost, da predloži svoja stališča v 20 dneh od prejema predhodnega izida preučitve. Ta komunikacija med ECB in državo članico prosilko je zaupna.

Člen 5

Sklep o vzpostavitvi tesnega sodelovanja

1.   Če ECB na podlagi informacij, ki jih predloži država članica prosilka, ugotovi, da slednja izpolnjuje merila za vzpostavitev tesnega sodelovanja, določena v členu 7(2)(a) do (c) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ter po zaključku celovite ocene in predložitvi potrditve v skladu s Prilogo II k temu sklepu, ECB sprejme sklep na podlagi člena 7(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013, naslovljen na državo članico prosilko, s katerim se vzpostavi tesno sodelovanje.

2.   V sklepu iz odstavka 1 se navedejo podrobnosti glede prenosa nadzorniških nalog na ECB in datum začetka tesnega sodelovanja, ki je odvisen, če je to primerno, od napredka države članice prosilke pri izvajanju ukrepov, ki se zahtevajo glede na rezultate celovite ocene.

3.   Če ECB na podlagi informacij, ki jih predloži država članica prosilka, ugotovi, da slednja ne izpolnjuje meril, določenih v členu 7(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ali če ECB v enem letu po tem, ko je uradno obveščena o prošnji države članice, ne prejme informacij, ki so potrebne za preučitev, lahko sprejme sklep, naslovljen na državo članico prosilko, s katerim zavrne prošnjo za vzpostavitev tesnega sodelovanja.

4.   V sklepih iz odstavkov 1 in 3 se navedejo razlogi, na katerih temeljijo.

5.   V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 se vsak sklep o vzpostavitvi tesnega sodelovanja objavi v Uradnem listu Evropske unije in se začne uporabljati 14 dni po objavi.

NASLOV 2

ZAČASNA ALI DOKONČNA PREKINITEV TESNEGA SODELOVANJA

Člen 6

Začasna ali dokončna prekinitev

1.   Če se ECB odloči za začasno prekinitev tesnega sodelovanja po členu 7(5) ali (7) Uredbe (EU) št. 1024/2013, navede razloge za tako odločitev, pojasni učinke sklepa o začasni prekinitvi ter navede datum, od katerega začasna prekinitev učinkuje, in obdobje, v katerem začasna prekinitev velja. Slednje obdobje ne sme biti daljše od šestih mesecev. ECB lahko to obdobje v izrednih okoliščinah podaljša, vendar samo enkrat.

2.   Če se razlogi za začasno prekinitev po členu 7(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ne odpravijo ali če se ECB odloči za dokončno prekinitev tesnega sodelovanja, ECB dokončno prekine tesno sodelovanje s sprejetjem novega sklepa v ta namen.

3.   Če se ECB odloči za dokončno prekinitev tesnega sodelovanja po členu 7(5) ali (7) Uredbe (EU) št. 1024/2013, navede razloge za tako odločitev, pojasni učinke sklepa o dokončni prekinitvi in navede datum, od katerega dokončna prekinitev učinkuje.

4.   V katerem koli sklepu ECB o začasni ali dokončni prekinitvi tesnega sodelovanja se lahko uredijo tudi podrobnosti glede plačila nadomestil, ki jih dolgujejo nadzorovani subjekti, ki se nahajajo v zadevni državi članici.

5.   Če država članica, s katero se je vzpostavilo tesno sodelovanje po členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013, od ECB zahteva dokončno prekinitev tesnega sodelovanja pod pogoji, določenimi v členu 7(6) in (8) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ECB sprejme sklep, v katerem pojasni učinke sklepa o dokončni prekinitvi in navede datum, od katerega dokončna prekinitev učinkuje.

6.   Vse odločitve ECB, ki so bile sprejete v zvezi z nadzorovanimi subjekti v državi članici, s katero se je vzpostavilo tesno sodelovanje, in so veljale pred dokončno prekinitvijo tega tesnega sodelovanja, ostanejo v veljavi kljub dokončni prekinitvi tesnega sodelovanja.

7.   Sklepi o začasni ali dokončni prekinitvi tesnega sodelovanja se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 27. februarja 2014.

V Frankfurtu na Majni, 31. januarja 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.


PRILOGA I

OBRAZEC PROŠNJE ZA VZPOSTAVITEV TESNEGA SODELOVANJA PO ČLENU 7 UREDBE (EU) št. 1024/2013

Od:

[država članica prosilka]

Uradno obvestilo Evropski centralni banki o prošnji za vzpostavitev tesnega sodelovanja po členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013

1.

[Država članica prosilka] prosi za vzpostavitev tesnega sodelovanja z Evropsko centralno banko (ECB) po členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013 in v skladu z določbami Sklepa ECB/2014/5 z dne 31. januarja 2014 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro.

2.

[Država članica prosilka] se zaveže, da bo:

(a)

zagotovila, da bosta njena pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ upoštevala vsa navodila, smernice, ukrepe ali zahteve, ki jih izda Evropska centralna banka v zvezi z nadzorovanimi subjekti (kot je opredeljeno v Sklepu ECB/2014/5).

Zlasti bo ustrezna nacionalna zakonodaja tudi zagotovila, da bosta pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana upoštevati konkretna navodila, smernice, zahteve in ukrepe ECB v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti in splošna navodila, smernice, zahteve in ukrepe ECB v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti. V tej zvezi se država članica zaveže, da bo:

sprejela ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bo zagotovila, da so pravni akti, ki jih sprejme ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, zavezujoči in izvršljivi v [zadevni državi članici] ter da bosta njena pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana sprejeti vsakršen ukrep v zvezi z nadzorovanimi subjekti, ki ga zahteva ECB, v skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013,

uradno obvestila ECB o datumu začetka veljavnosti ustrezne nacionalne zakonodaje;

(b)

kadar koli po tem, ko je ECB uradno obveščena o prošnji za vzpostavitev tesnega sodelovanja, in pred vzpostavitvijo tesnega sodelovanja ter na zahtevo ECB in kadar koli po tem zagotovila tudi vse informacije o nadzorovanih subjektih s sedežem v tej državi članici, ki bi jih Evropska centralna banka lahko potrebovala za izvedbo celovite ocene teh nadzorovanih subjektov, vključno z zaupnimi informacijami.

Informacije, ki se zagotovijo ECB, vključujejo:

(i)

izvod osnutka ustrezne nacionalne zakonodaje;

(ii)

posodobljene informacije o institucijah s sedežem v državi članici prosilki, ki vključujejo vsaj popoln seznam naslednjih subjektov, ki se nahajajo v državi članici:

kreditnih institucij,

finančnih holdingov ali mešanih finančnih holdingov na vrhu nadzorovanih skupin in

čezmejnih podružnic kreditnih institucij iz drugih držav,

vključno s številkami o skupnih sredstvih za vsak subjekt.

Za kreditne institucije, ki so podrejene družbe, in v primeru podružnic se zagotovi identifikacija njihovih neposrednih in končnih nadrejenih institucij.

Za nadzorovane skupine, ki imajo sedež in se nadzirajo v državi članici, se zagotovijo informacije o tujih komponentah skupine;

(iii)

kontaktne osebe pri pristojnem nacionalnem organu in imenovanem nacionalnem organu, na katere ECB naslovi zahteve za dodatne informacije.

Za državo članico

[podpis]

V vednost:

(i)

Evropski komisiji

(ii)

Evropskemu bančnemu organu

(iii)

drugim državam članicam


PRILOGA II

OBRAZEC IZJAVE PO ČLENU 7(2)(c) UREDBE (EU) št. 1024/2013

Od:

[država članica prosilka]

Za:

Evropska centralna banka (ECB)

Izjava po členu 7(2)(c) Uredbe (EU) št. 1024/2013 v zvezi s prošnjo za vzpostavitev tesnega sodelovanja po členu 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013

[Zadevna država članica] potrjuje, da je sprejela ustrezno nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja, da so pravni akti, ki jih sprejme ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, zavezujoči in izvršljivi v [zadevni državi članici] ter da bosta njena pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana sprejeti vsakršen ukrep v zvezi z nadzorovanimi subjekti, ki ga zahteva ECB, v skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ter da je ta ustrezna nacionalna zakonodaja začela veljati [VSTAVITI DATUM].

K temu prilagamo pravno mnenje, ki potrjuje, da ustrezna nacionalna zakonodaja tudi zagotavlja, da bosta pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana upoštevati konkretna navodila, smernice, zahteve in ukrepe ECB v zvezi s pomembnimi nadzorovanimi subjekti in splošna navodila, smernice, zahteve in ukrepe ECB v zvezi z manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

Za državo članico

[podpis]

Dodatek

:

Izvod ustrezne nacionalne zakonodaje, ki jo je sprejela država članica prosilka in zagotavlja, da so pravni akti, ki jih sprejme ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013, zavezujoči in izvršljivi v [zadevni državi članici] ter da bosta njena pristojni nacionalni organ in imenovani nacionalni organ zavezana sprejeti vsakršen ukrep v zvezi z nadzorovanimi subjekti, ki ga zahteva ECB.


Top