Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1357/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1357/2013

z dne 17. decembra 2013

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nepreferencialna pravila o poreklu blaga je treba uporabljati za vse nepreferencialne ukrepe trgovinske politike, vključno s protidampinškimi in izravnalnimi dajatvami.

(2)

V členu 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 je navedeno osnovno načelo: blago, ki je bilo proizvedeno v dveh ali več državah, šteje za blago po poreklu iz tiste države, v kateri je bila, v za to opremljenem podjetju, opravljena zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, in katere izid je izdelava novega proizvoda ali predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

(3)

Za deklaracijo za sprostitev v prosti promet fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele so bile z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2013 (2) določene začasne protidampinške dajatve.

(4)

Da bi zagotovili pravilno in enotno izvajanje začasne protidampinške dajatve, je treba določiti podrobno pravilo za razlago načela iz člena 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 za določitev porekla proizvodov, ki jih ti ukrepi zajemajo, glede fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija in enega od njihovih ključnih sestavnih delov, fotonapetostnih celic iz kristalnega silicija.

(5)

Proizvodni proces fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija je mogoče razdeliti na naslednje glavne faze: proizvodnja silicijevih rezin; predelava silicijevih rezin v fotonapetostne celice; spajanje več fotonapetostnih celic iz kristalnega silicija v fotonapetostni modul ali panelo.

(6)

Najpomembnejša faza pri izdelavi fotonapetostnih panelov ali modulov iz kristalnega silicija je predelava silicijevih rezin v fotonapetostne celice iz kristalnega silicija. To je odločilna proizvodna faza, v okviru katere se izoblikuje namembnost uporabljenih sestavnih delov panelov ali modula in v kateri dobi zadevno blago posebne kakovostne lastnosti.

(7)

To preoblikovanje bi zato bilo treba v skladu s členom 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 šteti za zadnjo bistveno predelavo v procesu proizvodnje fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija. Država proizvodnje fotonapetostnih celic iz kristalnega silicija bi zato morala biti država nepreferencialnega porekla fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija.

(8)

Svet je s Sklepom 94/800/ES (3) med drugim odobril Sporazumom o pravilih o poreklu blaga (WTO - GATT 1994), priložen k sklepni listini, podpisani 15. aprila 1994 v Marakešu. V skladu z načeli, določenimi v tem sporazumu za usklajevanje delovnega programa, bi določitev države, v kateri je bilo blago nazadnje bistveno predelano, morala najprej temeljiti na tem, v kateri državi je proizvodni postopek pripeljal do spremembe glede tarifne razvrstitve. Le če to merilo ne omogoča določitve države zadnje bistvene predelave, se lahko uporabi druga merila, kot je merilo dodane vrednosti ali določitev določenega postopka obdelave. Primerno je, da se v carinski zakonodaji EU uporabi ista načela.

(9)

Fotonapetostne celice iz kristalnega silicija so uvrščene pod tarifno številko 8541 harmoniziranega sistema (HS). Fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija so uvrščeni pod isto tarifno številko. Surovina, silicijeve rezine, so uvrščene pod tarifno številko HS 3818. Pravilo, ki temelji na spremembi tarifne številke, tako ustrezno odraža zadnjo bistveno predelavo fotonapetostnih celic iz kristalnega silicija. Hkrati pa sestavljanje fotonapetostnih panelov ali modulov iz celic izključuje izmed razlogov za potrditev izvora končnega produkta, saj so paneli in celice uvrščeni pod isto tarifno številko.

(10)

Pravilo o poreklu na podlagi dodane vrednosti – ki se običajno uporablja skupaj s spremembo pravila tarifne številke za določanje proizvodov, za katere je bila zadnja predelava postopek sestavljanja – ni ustrezno v primeru fotonapetostnih modulov ali panelov iz kristalnega silicija, saj bi bilo potrebno predvidljivost in pravno varnost za te posebne proizvode mogoče bolje doseči z opredelitvijo najpomembnejših faz proizvodnje.

(11)

Tako imenovana „preostala“ pravila so za določitev porekla fotonapetostnih panelov ali modulov iz kristalnega silicija potrebna, kadar ni izpolnjeno primarno pravilo o spremembi tarifne številke. V tem primeru poreklo fotonapetostnih celic iz kristalnega silicija ali večinskega vrednostnega deleža v fotonapetostnih celicah iz kristalnega silicija – pomeni poreklo panelov ali modulov.

(12)

Fotonapetostne module ali panele iz kristalnega silicija se lahko pod določenimi pogoji prav tako uvrsti pod tarifno številko HS 8501. Podobno pravilo kot za tarifno številko HS 8541 bi bilo treba določiti tudi za te fotonapetostne panele ali module iz kristalnega silicija.

(13)

Uredbo (EGS) št. 2454/93 (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Odbor za carinski zakonik ni podal svojega mnenja. Potreben je bil izvedbeni akt in predsednik je podal osnutek izvedbenega akta odboru za pritožbe v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal svojega mnenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga 11 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 513/2013 z dne 4. junija 2013 o uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani ter o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2013 ter o uvedbi registracije tega uvoza s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki je od tam poslan (UL L 152, 5.6.2013, str. 5).

(3)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA

Priloga 11 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1.

med vnosa o izdelkih, ki se uvrščajo pod oznaki KN ex 8482 in ex 8520 se vstavi naslednji vnos:

„Ex85 01

Fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8541.

Če je izdelek izdelan iz materialov, uvrščenih pod tarifno številko 8501 ali 8541, je poreklo teh materialov poreklo izdelka.

Če je izdelek izdelan iz materialov, uvrščenih pod tarifno številko 8501 ali 8541, s poreklom iz več kot ene države, je poreklo večinskega vrednostnega deleža teh materialov poreklo izdelka.“

2.

Med vnosa o izdelkih, ki se uvrščajo pod oznaki KN ex 8528 in ex 8542 se vstavi naslednji vnos:

„Ex85 41

Fotonapetostne celice, moduli ali paneli iz kristalnega silicija

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Če je izdelek izdelan iz materialov, uvrščenih pod tarifno številko 8541, je poreklo teh materialov poreklo izdelka.

Če je izdelek izdelan iz materialov, uvrščenih pod tarifno številko 8541, s poreklom iz več kot ene države, je poreklo večinskega vrednostnega deleža teh materialov poreklo izdelka.“


Top