Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1332

Uredba Sveta (EU) št. 1332/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

OJ L 335, 14.12.2013, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1332/oj

14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/3


UREDBA SVETA (EU) št. 1332/2013

z dne 13. decembra 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/760/SZVP (2) o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP.

(2)

Določiti bi bilo treba odstopanje od prepovedi financiranja in finančne pomoči za določeno blago in tehnologijo v zvezi z dejavnostmi, ki jih v skladu z odstavkom 10 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) 2118 (2013) izvaja Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

(3)

Da se omogoči varno vračanje blaga, ki predstavlja sirsko kulturno dediščino in ki je bilo nezakonito odstranjeno iz Sirije, k svojim zakonitim lastnikom, je treba določiti dodatne omejevalne ukrepe za prepoved uvoza, izvoza ali prenosa takega blaga.

(4)

Odstopanje od zamrznitve sredstev ali gospodarskih virov, ki so potrebni za humanitarno pomoč, bi bilo treba odobriti le, če so sredstva ali gospodarski viri namenjeni ZN za zagotavljanje take pomoči v skladu z načrtom za humanitarno pomoč Siriji (SHARP). Pri obravnavi zahtevkov za odobritev bi morali pristojni organi upoštevati humanitarna načela o humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, opredeljena v Evropskem soglasju o humanitarni pomoči.

(5)

Določiti je treba dodatno odstopanje od zamrznitve sredstev in prepovedi dajanja na razpolago sredstev ali gospodarskih virov, da bi omogočili prenose od osebe ali subjekta, ki ni uvrščen na seznam, na osebo ali subjekt, ki ni uvrščen na seznam, in sicer prek subjekta, uvrščenega na seznam, v povezavi s posebno pogodbo o trgovskih poslih za medicinsko opremo, hrano, bivališčem, sanitacijo ali higieno za civilno rabo.

(6)

Navedeni ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je predvsem za zagotovitev, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben ukrep na ravni Unije.

(7)

Uredbo Sveta (EU) št. 36/2012 (3) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 36/2012 se spremeni:

(1)

v člen 2a se vstavi naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge III, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, blaga ali tehnologije s seznama v Prilogi Ia, ki se izvede v skladu s točko 10 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2118 (2013) in ustreznimi sklepi Izvršnega sveta Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) ter skladno s cilji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o kemičnem orožju) in po posvetovanju z OPCW.“;

(2)

v člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

„5.   Z odstopanjem od očk (a) in (b) odstavka 1 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge III, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, odobrijo zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči, povezanih z opremo, blagom ali tehnologijo s seznama iz Priloge Ia, če se taka tehnična pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančna pomoč zagotavljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz take opreme, blaga ali tehnologije, ki se izvede v skladu s točko 10 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2118 (2013) in ustreznimi sklepi Izvršnega sveta OPCW ter skladno s cilji Konvencije o kemičnem orožju in po posvetovanju z OPCW.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3b

Člen 3a se ne uporablja za zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanja in pozavarovanja ter posredniških storitev v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem za kateri koli uvoz ali prenos blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga, če izvira iz Sirije ali se iz Sirije izvaža v katero koli drugo državo, ki se izvede v skladu s točko 10 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2118 (2013) in ustreznimi sklepi Izvršnega sveta OPCW ter skladno s cilji Konvencije o kemičnem orožju.“;

(4)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 11c

1.   Prepovedano je uvažati, izvažati ali prenašati sirske kulturne dobrine in drugo blago arheološkega zgodovinskega, kulturnega, posebnega znanstvenega ali verskega pomena, vključno z blagom, navedenim v Prilogi XI, oziroma zagotavljati posredniške storitve v zvezi z uvozom, izvozom ali prenosom teh dobrin in blaga, kadar obstaja utemeljeni sum, da so bile odstranjene iz Sirije brez soglasja zakonitih lastnikov ali sta bila s tem kršena sirsko pravo ali mednarodno pravo, zlasti če so te dobrine ali blago sestavni del javnih zbirk, navedenih v popisih zaščitenih zbirk sirskih muzejev, arhivov ali knjižnic, ali zbirk sirskih verskih institucij.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja, če se dokaže, da:

(a)

je bilo blago izvoženo iz Sirije pred 9. majem 2011, ali

(b)

je blago v postopku varne vrnitve k njihovim zakonitim lastnikom v Siriji.“;

(5)

v prvem odstavku člena 16 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

nujni za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z zdravili, hrano, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, in če so v primeru sprostitve zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov slednji namenjeni ZN za zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči v Siriji v skladu z načrtom za humanitarno pomoč Siriji (SHARP);“;

(6)

v prvem odstavku člena 16 se doda naslednja točka:

„(h)

nujni za evakuacije iz Sirije.“;

(7)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 16a

1.   Spremembe točke (f) člena prvega odstavka 16 iz Uredbe Sveta (EU) št. 1332/2013 (4) ne vplivajo na odobritve, izdane na podlagi točke (f) prvega odstavka člena 16, vložene pred 15. decembra 2013.

2.   Šteje se, da so zahtevki za odobritve na podlagi točke (f) prvega odstavka člena 16, vloženi pred 15. decembra 2013, umaknjeni, razen če oseba, subjekt ali organ potrdi svojo namero, da je obdrži zahtevek tudi po navedenem datumu

(8)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 21c

1.   Z odstopanjem od člena 14 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge III, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, odobrijo:

(a)

prenos sredstev ali gospodarskih virov s strani Commercial Bank of Syria ali prek nje, prejetih iz držav zunaj ozemlja Unije in zamrznjenih po datumu njene uvrstitve na seznam, kadar se tak prenos nanaša na zapadlo plačilo, povezano s posebno pogodbo o trgovskih poslih za medicinsko opremo, hrano, bivališčem, sanitacijo ali higieno za civilno rabo, ali

(b)

prenos sredstev ali gospodarskih virov, prejetih iz držav zunaj ozemlja Unije, na Commercial Bank of Syria ali prek nje, kadar se tak prenos nanaša na zapadlo plačilo, povezano s posebno pogodbo o trgovskih poslih za medicinsko opremo, hrano, bivališčem, sanitacijo ali higieno za civilno rabo,

če pristojni organ zadevne države članice za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ne bo neposredno ali posredno prejela nobena oseba ali subjekt s seznama v prilogi II ali IIa, in če ta uredba kako drugače ne prepoveduje tega prenosa.

2.   Zadevna država članica v štirih tednih o vsaki odobritvi iz tega člena obvesti druge države članice in Komisijo.“;

(9)

Priloga k tej uredbi se doda kot Priloga XI.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. MAZURONIS


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.

(2)  Sklep sveta 2013/760/SZVP z dne 13. decembra 2013 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (glej stran 50 tega Uradnega lista).

(3)  Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L 16, 19.1.2012, str. 1).

(4)  Uredba sveta (EU) št. 1332/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 335, 14.12.2013, str. 3).“;


PRILOGA

„PRILOGA XI

Seznam kategorij predmetov iz člena 11c

Oznaka ex KN

Opis predmeta

9705 00 00

1.

Arheološki predmeti, starejši od 100 let, ki so predmet:

9706 00 00

izkopavanj in najdb na kopnem ali pod vodo

arheoloških najdišč

arheoloških zbirk

9705 00 00

9706 00 00

2.

Elementi, ki predstavljajo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih spomenikov, ki so bili razkosani in so starejši od 100 let

9701

3.

Slike, ki niso vključene v kategorijah 4 ali 5, v celoti ročno izdelane v kakršnem koli mediju in na kakršnem koli materialu (1)

9701

4.

Akvareli, gvaši in pasteli, v celoti ročno izdelani, na katerem koli materialu (1)

6914

9701

5.

Mozaiki iz katerega koli materiala, v celoti ročno izdelani, ki ne spadajo v kategoriji 1 ali 2, in risbe v kakršnem koli mediju, v celoti ročno izdelane na katerem koli materialu (1)

Poglavje 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Originalne gravure, odtiski, serigrafije in litografije s pripadajočimi ploščami in originalnimi plakati (1)

9703 00 00

7.

Originalni kipci ali kipi in kopije, narejeni z istim postopkom kot original (1), z izjemo tistih iz kategorije 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografije, filmi in njihovi negativi (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in glasbenimi partiturami, posamezni ali v zbirkah (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Knjige, starejše od 100 let, posamezne ali v zbirkah

9706 00 00

11.

Natisnjeni zemljevidi, starejši od 200 let

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arhivi in vsi elementi arhivov, kakršnikoli in v kakršnem koli mediju, ki so starejši od 50 let

9705 00 00

13.

(a)

Zbirke (2) in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk;

9705 00 00

(b)

Zbirke (2) zgodovinske, paleontološke, etnografske ali numizmatične vrednosti

9705 00 00

Poglavja od 86 do 89

14.

Prevozna sredstva, starejša od 75 let

 

15.

Vsi ostali antični predmeti, ki niso vključeni v kategorije od 1 do 14

 

(a)

ki so stari od 50 do 100 let:

Poglavje 95

igrače, igre

7013

steklena posoda

7114

izdelki iz zlata in srebra

Poglavje 94

pohištvo

Poglavje 90

optična, fotografska in kinematografska oprema

Poglavje 92

glasbeni inštrumenti

Poglavje 91

stenske in ročne ure in njihovi deli

Poglavje 44

leseni izdelki

Poglavje 69

keramika

5805 00 00

tapiserije

Poglavje 57

preproge

4814

tapete

Poglavje 93

orožje

9706 00 00

(b)

ki so starejši od 100 let.


(1)  Ki so starejše od 50 let in ne pripadajo prvotnemu lastniku.

(2)  Kot jih je opredelilo Sodišče v sodbi v primeru 252/84: "Zbirateljski predmeti" v smislu tarifne številke 97.05 skupne carinske tarife predmeti, ki imajo predpisane lastnosti za vključitev v zbirko, torej predmeti, ki so sorazmerno redki in običajno ne služijo prvotnemu namenu, ki so predmet posebnih transakcij zunaj običajnega trgovanja s podobnimi uporabnimi predmeti in je njihova vrednost velika.“


Top