Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1272

Uredba Komisije (EU) št. 1272/2013 z dne 6. decembra 2013 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede policikličnih aromatskih ogljikovodikov Besedilo velja za EGP

OJ L 328, 7.12.2013, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/oj

7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/69


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1272/2013

z dne 6. decembra 2013

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede policikličnih aromatskih ogljikovodikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Benzo(a)piren, benzo(e)piren, benzo(a)antracen, krizen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten in dibenzo(a,h)antracen (v nadaljnjem besedilu: policiklični aromatski ogljikovodiki oz. PAO) so razvrščeni kot rakotvorne snovi kategorije 1B v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (2).

(2)

Te PAO najdemo v plastičnih in gumijastih delih številnih potrošniških izdelkov. Pojavljajo se kot nečistote v nekaterih surovinah, ki se uporabljajo za proizvodnjo takih izdelkov, zlasti v razteznih oljih in sajah. Izdelkom niso dodani namenoma in kot sestavni deli plastičnih ali gumijastih delov nimajo posebne vloge.

(3)

Za te PAO v skladu z vnosom 28 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 velja, da jih je prepovedano prodajati širši javnosti kot take ali v pripravkih. Poleg tega vnos 50 v Prilogi XVII k navedeni uredbi omejuje prisotnost PAO v razteznih oljih, ki se uporabljajo za proizvodnjo pnevmatik.

(4)

Informacije, ki jih je Nemčija predložila Komisiji, kažejo, da izdelki, ki vsebujejo PAO, lahko ogrozijo zdravje potrošnikov prek zaužitja, dermalne absorpcije in v nekaterih primerih vdihavanja.

(5)

Sklepi glede tveganj za potrošnike temeljijo na ocenjeni dermalni izpostavljenosti PAO pri uporabi nekaterih potrošniških izdelkov v realnih najbolj neugodnih pogojih uporabe. Ugotovljeno je bilo, da ta izpostavljenost presega izpeljane ravni z minimalnim učinkom (DMEL) (3), določene za benzo(a)piren, ki je bil uporabljen kot reprezentativen za toksičnost drugih PAO.

(6)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložila Nemčija, ter sklenila, da izdelki, ki vsebujejo PAO, pomenijo tveganje za potrošnike in da bi se to tveganje z omejitvijo zmanjšalo. Komisija se je o učinku omejevanja prisotnosti PAO v izdelkih, ki bi jih lahko uporabili potrošniki, posvetovala tudi z industrijo in drugimi zainteresiranimi stranmi.

(7)

Za zaščito zdravja potrošnikov pred tveganji, ki jih povzroča izpostavljenost PAO v izdelkih, bi bilo treba določiti omejitve glede vsebnosti PAO v izpostavljenih plastičnih ali gumijastih delih izdelkov ter prepovedati dajanje v promet izdelkov, ki v teh delih vsebujejo kateri koli PAO v koncentraciji nad 1 mg/kg.

(8)

Ob upoštevanju ranljivosti otrok bi bilo treba določiti nižjo mejno vrednost. Zato bi bilo treba prepovedati dajanje v promet igrač in predmetov za nego otrok, ki v izpostavljenih plastičnih ali gumijastih delih vsebujejo kateri koli PAO v koncentraciji nad 0,5 mg/kg.

(9)

Ta omejitev bi se morala uporabljati samo za tiste dele izdelkov, ki pridejo v neposreden ter podaljšan ali kratkotrajen ponavljajoč stik s človeško kožo ali ustno votlino v normalnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe. Izdelkov ali delov izdelkov, ki pridejo v samo kratek in nereden stik s kožo ali ustno votlino, ne bi smeli vključiti v področje uporabe omejitve, saj je izpostavljenost PAO v takih primerih zanemarljiva. V zvezi s tem bi bilo treba pripraviti dodatne smernice.

(10)

Na trgu Unije so bile opredeljene alternativne surovine z nizko vsebnostjo PAO. Te surovine vsebujejo saje in olja, ki izpolnjujejo zahteve Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (4).

(11)

Komisija bi morala preučiti obstoječe mejne vrednosti v okviru te omejitve, zlasti v luči novih znanstvenih spoznanj, med drugim o migraciji PAO s plastičnih in gumijastih materialov zajetih izdelkov ter o alternativnih surovinah. Pri tem pregledu novih znanstvenih spoznanj bi morala preučiti tudi razpoložljivost in zanesljivost metod testiranja.

(12)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z ukrepi iz te uredbe.

(14)

Omejitev dajanja v promet rabljenih izdelkov in izdelkov, ki so na dan začetka uporabe te uredbe v dobavni verigi, bi lahko povzročila težave pri izvrševanju. Zato se omejitev ne bi smela uporabljati za izdelke, ki se dajo v promet prvič pred navedenim datumom.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 27. decembra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_sl.pdf

(4)  UL L 12, 15.1.2011, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se v stolpec 2 vnosa 50 dodajo naslednji odstavki 5, 6, 7 in 8:

 

„5.

Izdelki se ne dajejo v promet za prodajo širši javnosti, če kateri koli gumijast ali plastičen del izdelkov, ki pride v neposreden ter podaljšan ali kratkotrajen ponavljajoč stik s človeško kožo ali ustno votlino v normalnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe, vsebuje več kot 1 mg/kg (0,0001 mas. % te sestavine) katerega koli od naštetih PAO.

Med take izdelke med drugim spadajo:

športna oprema, kot so kolesa, palice za golf, loparji,

gospodinjski pripomočki, vozički, hodulje,

orodje za domačo uporabo,

obleke, obutev, rokavice in športna oblačila,

pasovi za ure, zapestni trakovi, maske, naglavni trakovi.

6.

Igrače, vključno z igračami za aktivnosti, in predmeti za nego otrok se ne dajejo v promet, če kateri koli gumijast ali plastičen del izdelkov, ki pride v neposreden ter podaljšan ali kratkotrajen ponavljajoč stik s človeško kožo ali ustno votlino v normalnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe, vsebuje več kot 0,5 mg/kg (0,00005 mas. % te sestavine) katerega koli od naštetih PAO.

7.

Z odstopanjem od odstavkov 5 in 6 se ti odstavki ne uporabljajo za izdelke, ki se dajo v promet prvič pred 27. decembra 2015.

8.

Komisija bo do 27. decembra 2017 preučila mejni vrednosti iz odstavkov 5 in 6 v luči novih znanstvenih spoznanj, med drugim o migraciji PAO z izdelkov iz navedenega odstavka in o alternativnih surovinah, ter po potrebi navedena odstavka ustrezno spremenila.“


Top