Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0610

Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 182, 29.6.2013, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 285 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/610/oj

29.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/1


UREDBA (EU) št. 610/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. junija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 77(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj politike Unije na področju zunanjih meja je integrirano upravljanje, da se zagotovi enotno in visoko raven kontrole in varovanja, kar je nujna posledica prostega gibanja oseb znotraj Unije in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice. V ta namen bi bilo treba določiti skupna pravila o standardih in postopkih za nadzor zunanjih meja in pri tem upoštevati posebne in nesorazmerne pritiske, s katerimi se na svojih zunanjih mejah soočajo nekatere države članice. Za tako določena pravila bi moralo veljati načelo solidarnosti med državami članicami.

(2)

Prosto gibanje oseb na schengenskem območju je eden največjih dosežkov evropske integracije. Prosto gibanje je temeljna pravica, pogoji za njeno uresničevanje pa so določeni v Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) ter v Direktivi 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (2).

(3)

Za odpravo nadzora na notranjih mejah si morajo države članice medsebojno popolnoma zaupati, da so sposobne v celoti izvajati spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo tega nadzora.

(4)

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (3) je začela veljati 13. oktobra 2006.

(5)

Po več letih uporabe se je pojavila potreba po več spremembah, ki temeljijo na praktičnih izkušnjah držav članic in Komisije pri uporabi Uredbe (ES) št. 562/2006, na rezultatih schengenskih evalvacij, na poročilih in zahtevah držav članic ter na razvoju primarnega in sekundarnega prava Unije, ter tudi potreba po razjasnitvi in učinkovitejšem določanju ključnih tehničnih zadev.

(6)

Poročilo Komisije z dne 21. septembra 2009 o izvajanju določb o žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav v skladu s členoma 10 in 11 Uredbe (ES) št. 562/2006 ter poročilo Komisije z dne 13. oktobra 2010 o uporabi naslova III (Notranje meje) Uredbe (ES) št. 562/2006 vsebujeta konkretne predloge za tehnične spremembe Uredbe (ES) št. 562/2006.

(7)

Zaradi nedavno sprejetih zakonodajnih aktov Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (4) ter Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (5), je treba nekoliko spremeniti Uredbo (ES) št. 562/2006.

(8)

Podobno bi bilo treba spremeniti nekatere določbe Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (6) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma), da bi bile upoštevane spremembe Uredbe (ES) št. 562/2006 in trenutno pravno stanje.

(9)

V skladu s sodbo v zadevi C-241/05, Nicolae Bot proti Préfet du Val-de-Marne (7), je treba spremeniti pravila o izračunavanju dovoljenega trajanja kratkoročnega bivanja v Uniji. Jasna, preprosta in harmonizirana pravila v vseh pravnih aktih, ki urejajo to vprašanje, bi koristila potnikom, pa tudi mejnim organom in organom, pristojnim za izdajo vizumov. Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 562/2006 in Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma, Uredbo Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (8) in Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (9), Uredbo (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (10) in Uredbo (ES) št 810/2009.

(10)

S sprejetjem Uredbe (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (11) (Frontex) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je izboljšano integrirano upravljanje zunanjih meja in zagotovljena nadaljnja krepitev vloge Agencije v skladu s ciljem Unije, da razvije politiko za postopno uvajanje koncepta skladnega upravljanja mej.

(11)

De se uskladijo določbe Uredbe (ES) št. 562/2006 s PDEU, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s sprejemanjem dodatnih ukrepov, ki urejajo varovanje, ter spremembe prilog k Uredbi (ES) št. 562/2006. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(12)

Ker se cilj te uredbe, in sicer tehnične spremembe veljavnih pravil Uredbe (ES) št. 562/2006 in Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, kakor tudi uredb (ES) št. 1683/95 (ES) št. 539/2001, (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009, lahko doseže le na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)

Ta uredba predstavlja za Islandijo in Norveško razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (12), ki spadajo na področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma (13).

(14)

Ta uredba predstavlja za Švico razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (14), ki spadajo na področje iz točke A člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (15).

(15)

Ta uredba predstavlja za Lihtenštajn razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (16), ki spadajo na področje iz točke A člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (17).

(16)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet odloči o te uredbi, odloči, ali jo bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(17)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (18); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(18)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (19); Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 562/2006

Uredba (ES) št. 562/2006 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

v točki 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

"(c)

morska, rečna in jezerska pristanišča držav članic, namenjena rednim notranjim trajektnim povezavam;"

(b)

točka 4 se nadomesti z naslednjim:

"4.

"redna notranja trajektna povezava" pomeni katero koli trajektno povezavo med istima dvema ali več pristanišči, ki se nahajajo na ozemljih držav članic, brez pristajanja na katerih koli pristaniščih izven ozemelj držav članic, in vključuje potniški prevoz ter prevoz vozil v skladu z objavljenim voznim redom;"

(c)

točka 5 se spremeni:

(i)

uvodni del se nadomesti z naslednjim:

"5.

"osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije", pomeni:";

(ii)

v točki (a) se sklicevanje "člena 17(1)" nadomesti s sklicevanjem "člena 20(1)";

(iii)

v točki (b) se beseda "Skupnostjo" nadomesti z besedo "Unijo";

(d)

v točki 6 se sklicevanje "člena 17(1)" nadomesti s sklicevanjem "člena 20(1)";

(e)

vstavi se naslednja točka:

"8a.

"skupni mejni prehod" pomeni vsak mejni prehod, ki se nahaja na ozemlju države članice ali na ozemlju tretje države, na katerem mejni policisti države članice in mejni policisti tretje države eden za drugim opravljajo izstopno in vstopno kontrolo v skladu s svojim nacionalnim pravom in na podlagi dvostranskega sporazuma;"

(f)

točka 15 se nadomesti z naslednjim:

"15.

"dovoljenje za prebivanje" pomeni:

(a)

vsa dovoljenja za prebivanje, ki jih izdajo države članice v skladu z enotno obliko, določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (20), in dovoljenja za prebivanje, izdana v skladu z Direktivo 2004/38/ES;

(b)

vse druge listine, ki jih izda država članica državljanom tretjih držav, ki dovoljujejo bivanje na njenem ozemlju, in so bile predmet uradne obvestitve in objave v skladu s členom 34, razen:

(i)

začasnih dovoljenj, izdanih v času, ko se preučuje prva prošnja za dovoljenje za prebivanje iz točke (a) ali prošnja za azil, in

(ii)

vizumov, ki jih izdajo države članice v enotni obliki, določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (21);

(g)

vstavi se naslednja točka:

"18a.

"delavec na morju" pomeni osebo, ki dela na napravi na morju, ki se nahaja v teritorialnih vodah ali v območju izključnega pomorskega gospodarskega izkoriščanja držav članic, kot je opredeljeno po mednarodnem pomorskem pravu, in ki se po morju ali zraku redno vrača na ozemlje držav članic;"

(2)

v členu 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a)

pravice oseb, ki imajo po pravu Unije pravico do prostega gibanja;"

(3)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 3a

Temeljne pravice

Države članice to uredbo uporabljajo popolnoma skladno z ustreznim pravom Unije, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina o temeljnih pravicah), ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo o statusu beguncev, sprejeto 28. julija 1951 v Ženevi (v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija), obveznostmi za zagotavljanje mednarodne zaščite, zlasti načelom nevračanja, in temeljnimi pravicami. V skladu s splošnimi načeli prava Unije se odločitve v skladu s to uredbo sprejmejo za vsak primer posebej.";

(4)

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2.   Z odstopanjem od odstavka 1 so lahko dovoljene naslednje izjeme od obveznosti prehoda zunanjih meja le na mejnih prehodih in med določenim delovnim časom:

(a)

za posameznike ali skupine oseb, če obstaja posebna potreba za občasno prehajanje zunanjih meja izven mejnih prehodov ali izven določenega delovnega časa, pod pogojem, da posedujejo dovoljenja, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja, in da to ni v nasprotju z interesi javnega reda in notranjo varnostjo držav članic. Države članice lahko v dvostranskih sporazumih predvidijo posebne ukrepe. O splošnih izjemah, določenih v nacionalnem pravu in dvostranskih sporazumih, uradno obvestijo Komisijo v skladu s členom 34;

(b)

za posameznike ali skupine oseb v nepredvidenem nujnem primeru;

(c)

v skladu s posebnimi pravili iz členov 18 in 19 v povezavi s prilogama VI in VII;"

(5)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodni del se nadomesti z naslednjim:

"1.   Za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ni daljše od 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180 dnevnem obdobju, veljajo za državljane tretjih držav naslednji pogoji za vstop:";

(ii)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

"(a)

posedovati morajo veljavno potno listino, ki imetniku dovoljuje prehod meje in izpolnjuje naslednji merili:

(i)

veljavna je še vsaj tri mesece po načrtovanem odhodu z ozemlja države članice. V upravičenih nujnih primerih se ta zahteva lahko opusti;

(ii)

izdana je bila v preteklih desetih letih;"

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

"1a.   Za namene izvajanja odstavka 1 se dan vstopa šteje kot prvi dan bivanja na ozemlju držav članic, dan izstopa pa se šteje kot zadnji dan bivanja na ozemlju držav članic. Pri izračunu obdobja bivanja na ozemlju držav članic se ne upoštevajo obdobja bivanja, dovoljena na podlagi dovoljenja za prebivanje ali vizuma za daljše bivanje.";

(c)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

"(a)

državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz odstavka 1, imajo pa dovoljenje za prebivanje ali vizum za daljše bivanje, se dovoli vstop na ozemlje drugih držav članic za namene tranzita, zato da lahko vstopijo na ozemlje države članice, ki je izdala dovoljenje za prebivanje ali vizum za daljše bivanje, razen če so njihova imena na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov države članice, katere zunanje meje želijo prestopiti, in razpisani ukrep spremljajo navodila za zavrnitev vstopa ali tranzita;"

(ii)

v točki (b) se prvi in drugi odstavek nadomestita z naslednjim:

"(b)

državljanom tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, razen iz točke (b), in so prišli na mejo, se lahko dovoli vstop na ozemlje držav članic, če je vizum izdan na meji v skladu s členoma 35 in 36 Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (22).

Države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 810/2009 in Prilogo XII k tej uredbi zbirajo statistične podatke o vizumih, izdanih na meji.

(6)

v členu 6(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"1.   Mejni policisti pri opravljanju svojih nalog v celoti upoštevajo človekovo dostojanstvo, zlasti v primerih ranljivih oseb.";

(7)

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi, tretji in četrti pododstavek nadomestita z naslednjim:

"Temeljna mejna kontrola iz prvega pododstavka je pravilo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije.

Vendar pa lahko mejni policisti pri opravljanju temeljne mejne kontrole pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, naključno preverjajo v nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, da se prepričajo, da oseba ne predstavlja resnične, neposredne in dovolj resne grožnje notranje varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom držav članic ali grožnjo javnemu zdravju.

Posledice takih preverjanj ne ogrožajo pravice do vstopa oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, na ozemlje zadevne države članice, kakor je določeno v Direktivi 2004/38/ES.";

(b)

v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Brez poseganja v drugi pododstavek se državljani tretjih držav, pri katerih se opravlja temeljita kontrola v drugi vrsti, poučijo o namenu in postopku take kontrole s pisnimi informacijami v jeziku, ki ga razumejo oziroma za katerega se lahko smiselno domneva, da ga razumejo, ali na drug učinkovit način.";

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

"6.   Kontrola oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, se opravi v skladu z Direktivo 2004/38/ES.";

(d)

doda se naslednji odstavek:

"8.   Kadar se uporabi točka (a) ali (b) člena 4(2) lahko države članice odstopajo tudi od pravil iz tega člena.";

(8)

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2.

(a)

Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, imajo pravico uporabiti steze, označene z znakom iz dela A ("EU, EGP, CH") Priloge III. Uporabijo lahko tudi steze, označene z znakom iz dela B1 ("vizum ni potreben") in dela B2 ("vse potne listine") Priloge III.

Državljani tretjih držav, ki v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001 za prehod zunanjih meja držav članic ne potrebujejo vizuma, in državljani tretjih držav, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje ali vizum za daljše bivanje, lahko uporabijo steze, označene z znakom iz dela B1 ("vizum ni potreben") Priloge III k tej uredbi. Uporabijo lahko tudi steze, označene z znakom iz dela B2 ("vse potne listine") Priloge III k tej uredbi.

(b)

Vse ostale osebe uporabijo steze, označene z znakom iz dela B2 ("vse potne listine") Priloge III.

Navedbe na znakih iz točk (a) in (b) so lahko v jeziku ali jezikih, ki jih posamezne države članice štejejo za primerne.

Uvedba ločenih stez, označenih z znakom iz dela B1 ("vizum ni potreben") Priloge III ni obvezna. Države članice se glede na praktične potrebe odločijo, ali bodo uporabile to možnost in na katerih mejnih prehodih.";

(b)

odstavek 5 se črta;

(9)

člen 10 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim: "Žigosanje potnih listin";

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2.   Potne listine državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ki pa ne predložijo dovoljenja za prebivanje, predvidenega v navedeni direktivi, se žigosajo pri vstopu in izstopu.

Potne listine državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljanov tretje države, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ki pa ne predložijo dovoljenja za prebivanje, predvidenega v Direktivi 2004/38/ES, se žigosajo pri vstopu in izstopu.";

(c)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se dodata naslednji točki:

"(f)

v potne listine posadke potniških in tovornih vlakov na mednarodnih progah;

(g)

v potne listine državljanov tretjih držav, ki predložijo dovoljenje za prebivanje na podlagi Direktive 2004/38/ES.";

(ii)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Odtis vstopnega ali izstopnega žiga se lahko na prošnjo državljana tretje države izjemoma opusti, če bi odtisnjeni žig tej osebi povzročil resne težave. V tem primeru je vstop ali izstop vpisan na ločenem listu, ki vsebuje ime in številko potnega lista te osebe. Ta list se izroči državljanu tretje države. Pristojni organi držav članic lahko hranijo statistične podatke o takšnih izjemnih primerih in jih lahko posredujejo Komisiji.";

(10)

člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3.   Če domneva iz odstavka 1 ni ovržena, se državljan tretje države lahko vrne v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (23) in nacionalnim pravom, ki je v skladu z navedeno direktivo.

(b)

doda se naslednji odstavek:

"4.   Če ni izstopnega žiga, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe odstavkov 1 in 2.";

(11)

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1.   Glavni namen varovanja meja je preprečevanje nezakonitih prehodov meja, odvračanje čezmejne kriminalitete in izvedba ukrepov proti osebam, ki so prestopile mejo nezakonito. Oseba, ki je nezakonito prestopila mejo in nima pravice do bivanja na ozemlju zadevne države članice, se pridrži in se zanjo uporabi postopek, ki je v skladu z Direktivo 2008/115/ES.";

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 33 v zvezi z dodatnimi ukrepi varovanja.";

(12)

v členu 13 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

"5.   Države članice zbirajo statistične podatke o številu oseb, ki jim je bil zavrnjen vstop, razlogih za zavrnitev, državljanstvu oseb, katerim je bil zavrnjen vstop, in vrsti meje (kopenska, zračna, morska), na kateri jim je bil zavrnjen vstop, ter jih vsako leto predložijo Komisiji (Eurostat) v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (24).

(13)

v členu 15(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Države članice zagotovijo, da so mejni policisti specializirani in ustrezno usposobljeni strokovnjaki, pri čemer se upoštevajo skupni osnovni učni načrti za usposabljanje mejnih policistov, ki jih določi in razvije Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004. Načrti usposabljanja vključujejo posebno usposabljanje za odkrivanje in obravnavanje situacij v zvezi z ranljivimi osebami, kot so mladoletniki brez spremstva in žrtve trgovine z ljudmi. Države članice s podporo Agencije spodbujajo mejne policiste k učenju jezikov, potrebnih za opravljanje njihovih nalog.";

(14)

v členu 18 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Ta posebna pravila lahko vsebujejo odstopanja od členov 4 in 5 ter členov 7 do 13.";

(15)

v člen u19 se odstavek 1 spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se dodata naslednji točki:

"(g)

reševalne službe, policija in gasilci ter mejni policisti;

(h)

delavci na morju.";

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Ta posebna pravila lahko vsebujejo odstopanja od členov 4 in 5 ter členov 7 do 13.";

(16)

v členu 21 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

"(d)

možnost države članice, da z zakonom predpiše obveznost državljanov tretjih držav, da se prijavijo na njenem ozemlju v skladu z določbami člena 22 Schengenske konvencije.";

(17)

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 32

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 33 v zvezi s spremembami prilog III, IV in VIII.";

(18)

člen 33 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 33

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 12(5) in člena 32 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 19. julija 2013.

3.   Pooblastilo iz člena 12(5) in člena 32 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet sprejet v skladu s členom 12(5) in členom 32, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovalaTa rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.";

(19)

v členu 34 se odstavek 1 spremeni:

(a)

točka a se nadomesti z naslednjim:

"(a)

seznamu dovoljenj za prebivanje, pri čemer je treba razlikovati med dovoljenji v skladu s točko (a) točke 15 člena 2 in dovoljenji v skladu s točko (b) točke 15 člena 2 ter priložiti vzorec dovoljenj iz točke (b) točke 15 člena 2. Dovoljenja za prebivanje, izdana v skladu z Direktivo 2004/38/ES, se izrecno navedejo kot taka, in priložijo se vzorci tistih dovoljenj za prebivanje, ki niso bila izdana v skladu z enotno obliko, določeno z Uredbo (ES) št. 1030/2002.";

(b)

dodata se naslednji točki:

"(ea)

izjemah od pravil o prehodu zunanjih meja iz točke (a) člena 4(2);

(eb)

statističnih podatkih iz člena 10(3).";

(20)

v členu 37 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Države članice uradno obvestijo Komisijo o nacionalnih določbah v zvezi s členom 21(c) in (d), kaznih iz člena 4(3) in dvostranskih sporazumih, ki jih dovoljuje ta uredba. Naknadne spremembe teh določb se uradno sporočijo v petih delovnih dneh.";

(21)

Priloge III, IV, VI, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 562/2006 se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma

Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma se spremeni:

(1)

v členu 18(1) se besedilo "treh mesecev" nadomesti z besedilom "90 dni";

(2)

člen 20 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besedilo "tri mesece v obdobju šestih mesecev od prvega vstopa" nadomesti z besedilom "90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju";

(b)

v odstavku 2 se besedilo "treh mesecev" nadomesti z besedilom "90 dni";

(3)

člen 21 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besedilo "tri mesece v katerem koli šestmesečnem" nadomesti z besedilom "90 dni v katerem koli 180-dnevnem";

(b)

odstavek 3 se črta;

(4)

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 22

Od tujcev, ki zakonito vstopijo na ozemlje ene od pogodbenic, se lahko zahteva, da se pod pogoji, ki jih določi vsaka pogodbenica, prijavijo pristojnim organom pogodbenice, na katere ozemlje vstopijo. Taki tujci se prijavijo bodisi ob vstopu ali v treh delovnih dneh po vstopu, kakor po prostem preudarku določi pogodbenica, na katere ozemlje vstopijo.";

(5)

člen 136 se črta.

Člen 3

Spremembe Uredbe (ES) št. 1683/95

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1683/95 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

V tej uredbi "vizum" pomeni vizum, kot je opredeljen v členu 2(2)(a) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (25)

Člen 4

Spremembe Uredbe (ES) št. 539/2001

Uredba (ES) št. 539/2001 se spremeni:

(1)

v členu 1(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Državljani tretjih držav na seznamu v Prilogi II so oproščeni obveznosti, določene v odstavku 1, za bivanja, ki ne presegajo 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.";

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

V tej uredbi "vizum" pomeni vizum, kot je opredeljen v členu 2(2)(a) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (26)

Člen 5

Spremembe Uredbe (ES) št. 767/2008

V členu 12(2)(a) Uredbe (ES) št. 767/2008 se točka (iv) nadomesti z naslednjim:

"(iv)

je prosilec v zadnjem 180-dnevnem obdobju na podlagi enotnega vizuma ali vizuma z omejeno ozemeljsko veljavnostjo že 90 dni bival na ozemlju držav članic;".

Člen 6

Spremembe Uredbe (ES) št. 810/2009

Uredba (ES) št. 810/2009 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.   Ta uredba določa postopke in pogoje za izdajo vizumov za tranzit čez ozemlje držav članic ali za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.";

(2)

v členu 2(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a)

tranzita čez ozemlje ali načrtovanega bivanja na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju od datuma prvega vstopa na ozemlje držav članic;"

(3)

v členu 25(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

"(b)

če se iz razlogov, ki so po mnenju konzulata upravičeni, novi vizum za isto 180-dnevno obdobje ponovno izda prosilcu, ki je v tem 180-dnevnem obdobju že uporabil enotni vizum ali vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, v skladu s katerim je dovoljeno 90-dnevno bivanje.";

(4)

v členu 32(1)(a) se točka (iv) nadomesti z naslednjim:

"(iv)

je prosilec v zadnjem 180-dnevnem obdobju že 90 dni bival na ozemlju držav članic na podlagi enotnega vizuma ali vizuma z omejeno ozemeljsko veljavnostjo;"

(5)

Priloge VI, VII in XI k Uredbi (ES) št. 810/2009 se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 19. julija 2013.

Člen 1(5)(a)(i), člen 1(5)(b), člen 2(1) in (2), člen 2(3)(a), členi 3, 4, 5 in 6, točka (3) Priloge I ter Priloga II se uporabljajo od 18. oktobra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 26. junija 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. SHATTER


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. junija 2013.

(2)  UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

(3)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

(4)  UL L 243, 15.9.2009, str. 1.

(5)  UL L 348, 24.12.2008, str. 98.

(6)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19.

(7)  [2006] ZOdl. I-9627.

(8)  UL L 164, 14.7.1995, str. 1.

(9)  UL L 81, 21.3.2001, str. 1

(10)  UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

(11)  UL L 304, 22.11.2011, str. 1.

(12)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(13)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(14)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(15)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(16)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(17)  UL L 160, 18.6.2011, str. 19.

(18)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(19)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(20)  UL L 157, 15.6.2002, str. 1.

(21)  UL L 164, 14.7.1995, str. 1.";

(22)  UL L 243, 15.9.2009, str. 1.";

(23)  UL L 348, 24.12.2008, str. 98.";

(24)  UL L 199, 31.7.2007, str. 23.";

(25)  UL L 243, 15.9.2009, str. 1."

(26)  UL L 243, 15.9.2009, str. 1."


PRILOGA I

Priloge k Uredbi (ES) št. 562/2006 se spremenijo:

(1)

Priloga III se spremeni:

(a)

del B se nadomesti z naslednjim:

„DEL B1:

‚vizum ni potreben‘;

Image

DEL B2:

‚vse potne listine‘;

Image";

(b)

v delu C se med znaki "EU, EGP, CH" in znaki "VSE POTNE LISTINE" vstavijo naslednji znaki:

"Image Image Image";

(2)

v točki 3 Priloge IV se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

"3.

Pri vstopu in izstopu državljanov tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost, se žig praviloma odtisne na nasprotni strani nalepljenega vizuma.";

(3)

v delu B Priloge V se v Standardnem obrazcu za zavrnitev vstopa na meji črka (F) nadomesti z naslednjim:

"

(F)

na ozemlju države članice Evropske unije v okviru 180-dnevnega obdobja biva že 90 dni";

(4)

Priloga VI se spremeni:

(a)

točka 1 se spremeni:

(i)

v točki 1.1. se vstavi naslednja točka:

"1.1.4.   Skupni mejni prehodi

1.1.4.1.

Države članice lahko s sosednjimi tretjimi državami sklenejo ali ohranijo dvostranske sporazume o vzpostavitvi skupnih mejnih prehodov, na katerih mejni policisti države članice in mejni policisti tretje države na ozemlju druge pogodbenice opravljajo izstopno in vstopno kontrolo eden za drugim v skladu z nacionalnim pravom. Skupni mejni prehodi se lahko nahajajo bodisi na ozemlju države članice bodisi na ozemlju tretje države.

1.1.4.2.

Skupni mejni prehodi na ozemlju države članice: dvostranski sporazumi o vzpostavitvi skupnih mejnih prehodov na ozemlju države članice vsebujejo pooblastilo za mejne policiste tretje države za opravljanje njihovih nalog v državi članici ob upoštevanju naslednjih načel:

(a)

mednarodna zaščita: državljan tretje države, ki na ozemlju države članice zaprosi za mednarodno zaščito, dobi dostop do ustreznih postopkov države članice v skladu s pravnim redom Unije o azilu;

(b)

prijetje osebe ali zaseg premoženja: če mejni policisti tretje države ugotovijo dejstva, ki utemeljujejo prijetje ali zaščito osebe ali zaseg premoženja, o teh dejstvih obvestijo organe države članice, ki zagotovijo ustrezno ukrepanje v skladu z nacionalnim pravom, pravom Unije in mednarodnim pravom ne glede na državljanstvo zadevne osebe;

(c)

osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije in vstopajo na ozemlje Unije: mejni policisti tretje države osebam, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ne smejo preprečiti vstopa na ozemlje Unije. Če obstajajo razlogi, ki utemeljujejo zavrnitev izstopa iz zadevne tretje države, mejni policisti tretje države o teh razlogih obvestijo organe države članice, ki zagotovijo ustrezno ukrepanje v skladu z nacionalnim pravom, pravom Unije in mednarodnim pravom.

1.1.4.3.

Skupni mejni prehodi na ozemlju tretje države: dvostranski sporazumi o vzpostavitvi skupnih mejnih prehodov na ozemlju tretje države vsebujejo pooblastilo za mejne policiste države članice za opravljanje njihovih nalog v tretji državi. V tej uredbi šteje, da je vsaka kontrola, ki jo opravijo mejni policisti države članice na skupnem mejnem prehodu na ozemlju tretje države, opravljena na ozemlju zadevne države članice. Mejni policisti države članice naloge opravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 in ob upoštevanju naslednjih načel:

(a)

mednarodna zaščita: državljan tretje države, ki je prestal izstopno kontrolo mejnih policistov tretje države in je nato mejne policiste države članice na ozemlju tretje države zaprosil za mednarodno zaščito, dobi dostop do ustreznih postopkov države članice v skladu s pravnim redom Unije o azilu. Organi tretje države dovolijo transfer zadevne osebe na ozemlje države članice;

(b)

prijetje osebe ali zaseg premoženja: če mejni policisti države članice ugotovijo dejstva, ki utemeljujejo prijetje ali zaščito osebe ali zaseg premoženja, ukrepajo v skladu z nacionalnim pravom, pravom Unije in mednarodnim pravom. Organi tretje države dovolijo transfer zadevne osebe ali predmeta na ozemlje države članice;

(c)

dostop do sistemov IT: mejni policisti države članice morajo biti sposobni uporabljati informacijske sisteme za obdelovanje osebnih podatkov v skladu s členom 7. Državam članicam je dovoljeno, da uvedejo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, potrebne po pravu Unije, za zaščito osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, vključno z dostopom organov tretjih držav.

1.1.4.4.

Preden države članice s sosednjimi tretjimi državami sklenejo ali spremenijo kakršen koli dvostranski sporazum o skupnih mejnih prehodih, se posvetujejo s Komisijo o združljivosti sporazuma s pravom Unije. Države članice do 20. januar 2014 obvestijo Komisijo o že veljavnih dvostranskih sporazumih.

Če Komisija meni, da je sporazum nezdružljiv s pravom Unije, o tem uradno obvesti zadevno državo članico. Država članica stori vse potrebno, da sporazum v razumnem roku spremeni tako, da se odpravi ugotovljena nezdružljivost.";

(ii)

v točki 1.2. se točki 1.2.1. in 1.2.2. nadomestita z naslednjim:

"1.2.1.

Kontrola se opravlja pri potnikih in železniškem osebju na vlakih, ki prestopajo zunanje meje, vključno pri osebju na tovornih vlakih ali praznih vlakih. Države članice lahko ob upoštevanju načel iz točke 1.1.4. sklenejo dvostranske ali večstranske sporazume o načinu izvajanja te kontrole. Ta kontrola se opravlja na enega od naslednjih načinov:

na prvi postaji prihoda ali zadnji postaji odhoda na ozemlju države članice,

na vlaku med vožnjo med zadnjo postajo odhoda v tretji državi in prvo postajo prihoda na ozemlju države članice ali obratno,

na zadnji postaji odhoda ali prvi postaji prihoda na ozemlju tretje države.

1.2.2.

Zaradi lažjega prevoza potnikov s hitrimi vlaki se lahko države članice, po ozemlju katerih vozijo hitri vlaki iz tretjih držav, v dogovoru z zadevnimi tretjimi državami in ob upoštevanju načel iz točke 1.1.4. poleg tega odločijo opravljati vstopno kontrolo oseb na vlakih iz tretjih držav na enega od naslednjih načinov:

na postajah v tretji državi, kjer potniki vstopijo na vlak,

na postajah znotraj ozemlja držav članic, kjer potniki izstopijo z vlaka,

na vlaku med vožnjo med postajami na ozemlju tretje države in postajami na ozemlju držav članic, če ti potniki ostanejo na vlaku.";

(b)

točka 3.1. se nadomesti z naslednjim:

"3.1.   Splošni kontrolni postopki v pomorskem prometu

3.1.1.

Kontrola ladij se opravi v pristanišču prihoda ali odhoda ali na mestu, določenem v ta namen, v neposredni bližini plovila ali na krovu ladje v ozemeljskih vodah, kot so opredeljene v Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Države članice lahko ob upoštevanju načel iz točke 1.1.4. sklenejo sporazume, v skladu s katerimi se lahko kontrola opravi tudi med vožnjo ali ob prihodu ali odhodu ladje na ozemlju tretje države.

3.1.2.

Kapitan ladje, agent ladje ali kakšna druga oseba, ki ima ustrezno pooblastilo poveljnika ali potrdilo, ki je sprejemljivo za zadevni javni organ (v nadaljnjem besedilu v obeh primerih: kapitan ladje), sestavi seznam posadke in morebitnih potnikov, ki vsebuje podatke, zahtevane v obrazcu 5 (seznam posadke) in obrazcu 6 (seznam potnikov) Konvencije o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (Konvencija FAL), ter po potrebi številke vizumov ali dovoljenj za prebivanje:

najpozneje štiriindvajset ur pred prihodom v pristanišče ali

najpozneje do takrat, ko ladja izpluje iz prejšnjega pristanišča, če je potovanje krajše od štiriindvajset ur, ali,

če pristanišče postanka ni znano ali je med plovbo spremenjeno, takoj ko so ti podatki na voljo.

Kapitan ladje seznam(-e) pošlje mejni policiji ali, če tako določa nacionalna zakonodaja, drugim pristojnim organom, ki seznam(-e) nemudoma posreduje(-jo) mejni policiji.

3.1.3.

Mejna policija ali organi iz točke 3.1.2. potrdilo o prejemu (podpisan izvod seznama(-ov) ali elektronsko potrdilo o prejemu) vrnejo kapitanu ladje, ki ga mora na zahtevo predložiti med postankom ladje v pristanišču.

3.1.4.

Kapitan ladje takoj sporoči pristojnemu organu vse spremembe v zvezi s sestavo posadke ali številom potnikov.

Poleg tega kapitan ladje takoj in v roku iz točke 3.1.2. obvesti pristojne organe, da so na krovu slepi potniki. Za slepe potnike je še naprej odgovoren kapitan ladje.

Z odstopanjem od členov 4 in 7 se sistematična mejna kontrola oseb na krovu ne opravlja. Kljub temu mejni policisti preiščejo ladjo in opravijo kontrolo oseb, ki ostanejo na krovu le, če je to upravičeno na podlagi ocene tveganj za notranjo varnost in nezakonito priseljevanje.

3.1.5.

Kapitan ladje pravočasno in v skladu z veljavnimi pravili v zadevnem pristanišču obvesti pristojni organ o odhodu ladje.";

(c)

točka 3.2. se spremeni:

(i)

točka 3.2.1. se nadomesti z naslednjim:

"3.2.1.

Kapitan potniške ladje za križarjenje pošlje pristojnemu organu načrt poti in program križarjenja, takoj ko sta sestavljena in najpozneje do roka iz točke 3.1.2.";

(ii)

v točki 3.2.2. se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Kljub temu se kontrola posadke in potnikov teh ladij opravi le, če je to upravičeno na podlagi ocene tveganj za notranjo varnost in nezakonito priseljevanje.";

(iii)

v točki 3.2.3.(a) in (b) se sklicevanje "točke 3.2.4" nadomesti s sklicevanjem "točke 3.1.2.";

(iv)

v točki 3.2.3.(e) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Kljub temu se kontrola posadke in potnikov teh ladij opravi le, če je to upravičeno na podlagi ocene tveganj za notranjo varnost in nezakonito priseljevanje.";

(v)

točka 3.2.4. se črta;

(vi)

v točki 3.2.9. se črta drugi odstavek;

(vii)

v točki 3.2.10. se doda naslednja točka:

"(i)

točka 3.1.2. (obveznost predložitve seznamov potnikov in posadke) se ne uporablja. Če je v skladu z Direktivo Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (1) treba sestaviti seznam oseb na krovu, kapitan ladje najpozneje trideset minut po odhodu iz pristanišča tretje države pošlje izvod tega seznama pristojnemu organu pristanišča prihoda na ozemlju držav članic.

(viii)

doda se naslednja točka:

"3.2.11.

Kadar se na trajekt, ki prihaja iz tretje države in ima več postankov na ozemlju držav članic, vkrcajo potniki samo za preostali del plovbe znotraj tega ozemlja, se izstopna kontrola teh potnikov opravi v pristanišču odhoda in vstopna kontrola v pristanišču prihoda.

Kontrola oseb, ki so med temi postanki že na trajektu in se niso vkrcale na ozemlju držav članic, se opravi v pristanišču prihoda. Postopek je obraten, kadar je država končnega cilja tretja država.";

(ix)

doda se naslednja točka z naslovom:

"Tovorne povezave med državami članicami

3.2.12.

Z odstopanjem od člena 7 se ne opravlja mejna kontrola na tovornih povezavah med istima dvema ali več pristanišči, ki se nahajajo na ozemlju držav članic, brez pristanka v pristaniščih zunaj ozemlja držav članic, pri katerih se prevaža blago.

Kljub temu se opravi kontrola posadke in potnikov teh ladij, le če je to upravičeno na podlagi ocene tveganj za notranjo varnost in nezakonito priseljevanje.";

(5)

Priloga VII se spremeni:

(a)

v točki 3 se točki 3.1. in 3.2. nadomestita z naslednjim:

"Z odstopanjem od členov 4 in 7 lahko države članice dovolijo pomorščakom, ki posedujejo osebni dokument pomorščaka, izdan v skladu s Konvencijo Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 108 (iz leta 1958) ali št. 185 (iz leta 2003) o osebnih dokumentih pomorščakov, Konvencije o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (Konvencija FAL) in ustrezno nacionalno zakonodajo, da vstopijo na ozemlje držav članic, tako da odidejo na kopno in se zadržujejo na območju pristanišča, kjer pristane njihova ladja, ali v sosednjih občinah, ali da izstopijo z ozemlja držav članic, tako da se vrnejo na ladjo brez javljanja na mejnem prehodu, pod pogojem, da so na seznamu posadke, ki je bil predhodno predložen v kontrolo pristojnim organom, na ladji, ki ji pripadajo.

Kljub temu mejni policisti na podlagi ocene tveganja v zvezi z notranjo varnostjo in nezakonitim priseljevanjem v skladu s členom 7 opravijo kontrolo pomorščakov, preden odidejo na kopno.";

(b)

v točki 6 se dodata naslednji točki:

"6.4.

Države članice imenujejo nacionalne kontaktne točke za posvetovanje o mladoletnikih in o tem obvestijo Komisijo. Komisija da državam članicam na voljo seznam nacionalnih kontaktnih točk.

6.5.

Mejni policisti uporabijo seznam nacionalnih kontaktnih točk za posvetovanje o mladoletnikih v primeru dvoma glede katere koli okoliščine iz točk 6.1. do 6.3.";

(c)

dodata se naslednji točki:

"7.   Reševalne službe, policija, gasilci in mejni policisti

Vstop in izstop članov reševalnih služb, policije, gasilcev v nujnih primerih ter mejnih policistov, ki prečkajo mejo pri opravljanju svojih poklicnih nalog, ureja nacionalna zakonodaja. Države članice lahko s tretjimi državami sklenejo dvostranske sporazume o vstopu in izstopu teh kategorij oseb. Ta ureditev in dvostranski sporazumi lahko odstopajo od členov 4, 5 in 7.

8.   Delavci na morju

Z odstopanjem od členov 4 in 7 se ne opravi sistematična kontrola delavcev na morju, kakor so opredeljeni v točki 18a člena 2, in se redno vračajo po morju ali zraku na ozemlje držav članic brez postanka na ozemlju tretje države.

Kljub temu pa se pri določitvi pogostosti izvajanja kontrole upošteva ocena tveganj nezakonitega priseljevanja, zlasti kadar je v neposredni bližini objekta na morju obala tretje države.";

(6)

v Prilogi VIII se standardni obrazec spremeni:

(a)

besede "vstopnega žiga" se nadomestijo z besedami "vstopnega ali izstopnega žiga";

(b)

besede "vstopila na ozemlje" se nadomestijo z besedami "vstopila na ozemlje ali izstopila z ozemlja".


(1)  UL L 188, 2.7.1998, str. 35.";


PRILOGA II

Priloge k Uredbi (ES) št. 810/2009 se spremenijo:

(1)

v Prilogi VI se v Standardnem obrazcu za uradno obveščanje o zavrnitvi izdaje, razveljavitvi ali preklicu vizuma in obrazložitvi odločitve točka 4 nadomesti z naslednjim:

"4.

v zadnjih 180 dneh ste že 90 dni bivali na ozemlju držav članic na podlagi enotnega vizuma ali vizuma z omejeno ozemeljsko veljavnostjo";

(2)

v točki 4 Priloge VII se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

"Če se izda vizum, ki velja več kakor šest mesecev, je trajanje bivanja 90 dni za katero koli 180-dnevno obdobje.";

(3)

v členu 5 Priloge XI se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2.   Izdani vizum je enotni vizum, ki dovoljuje več vstopov in omogoča bivanje največ 90 dni v času trajanja olimpijskih in/ali para-olimpijskih iger."


Top