EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0305

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013 z dne 26. novembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall Besedilo velja za EGP

OJ L 91, 3.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 134 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/oj

3.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 305/2013

z dne 26. novembra 2012

o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (1) ter zlasti člena 7 Direktive,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/40/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte glede specifikacij, ki so potrebne za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in operativni uporabi inteligentnih prometnih sistemov (ITS).

(2)

V skladu s členom 3(d) Direktive 2010/40/EU je usklajeno zagotavljanje medobratovalne vseevropske storitve eCall prednostni ukrep. Komisija bi zato morala sprejeti potrebne specifikacije na tem področju.

(3)

Člen 26 Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (2) predpisuje, da so klici na enotno evropsko številko za klic v sili 112 odgovorjeni in obravnavani na način, ki je najprimernejši za delovanje nacionalnih sistemov klicev v sili, vključno s centri za obveščanje (odzivnimi točkami javne varnosti).

(4)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „eCall: čas za uvedbo“ (3) predvideva nove regulativne ukrepe za pospešitev uvedbe storitve avtomobilskega klica v sili v Uniji. Eden izmed predlaganih ukrepov je obvezna nadgradnja infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezno prejemanje in obravnavo klicev v sili eCall.

(5)

Priporočilo Komisije 2011/750/EU (4) o podpori vseevropski storitvi eCall v elektronskih komunikacijskih omrežjih za prenos avtomobilskih klicev v sili prek številke 112 („klici v sili eCall“) svetuje državam članicam, da navedejo center za obveščanje, na katerega je treba preusmeriti klice v sili eCall, in zagotovijo, da operaterji mobilnih omrežij ustrezno obravnavajo klice v sili eCall.

(6)

Pričakuje se, da bo s skrajšanjem odzivnega časa služb za ukrepanje ob nesrečah medobratovalna vseevropska storitev eCall zmanjšala število smrtnih žrtev v Uniji in resnost poškodb, povzročenih v prometnih nesrečah.

(7)

Medobratovalna vseevropska storitev eCall naj bi po pričakovanjih prinesla tudi prihranke družbi z izboljšanjem ravnanja ob nesrečah, zmanjšanjem zastojev zaradi nesreč in preprečevanjem naknadnih nesreč.

(8)

Obdelava osebnih podatkov v okviru obravnavanja klicev v sili eCall s strani centrov za obveščanje, služb za ukrepanje ob nesrečah in storitvenih partnerjev poteka v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (5) ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (6). Države članice morajo nacionalnim organom za varstvo podatkov zagotoviti dokaz o skladnosti med apriornimi kontrolnimi postopki, kot so predhodne priglasitve, ali med naknadnimi pregledi, na primer v postopkih pritožb in preiskav.

(9)

Medobratovalna vseevropska storitev eCall upošteva priporočila delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih vsebuje „delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall“, sprejet 26. septembra 2006 (1609/06/EN – WP 125). Vozilom, opremljenim z avtomobilsko opremo za klice v sili eCall, ne bo mogoče slediti v običajnem stanju delovanja. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilska oprema za klice v sili eCall (tj. ob sprožitvi), mora zajemati minimalne informacije, ki so potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

(10)

Brez poseganja v Direktivo 95/46/ES morajo države članice pri uvajanju infrastrukture centrov za obveščanje za klice v sili eCall upoštevati „delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall“, ki ga je 26. septembra 2006 sprejela delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 (1609/06/EN – WP 125).

(11)

Pomembno je, da vse države članice razvijejo skupne tehnične rešitve in prakse za zagotavljanje storitev klicev v sili. Skupne tehnične rešitve morajo razvijati predvsem prek evropskih organizacij za standardizacijo, da bi olajšale uvedbo storitve eCall, zagotovile medobratovalnost in neprekinjeno dostopnost storitve v celotni Uniji ter zmanjšale stroške izvajanja za celotno Unijo.

(12)

Evropski organizaciji za standardizacijo, ETSI in CEN, sta oblikovali skupne standarde za uvedbo vseevropske storitve eCall, na katere se sklicuje ta uredba.

(13)

Že uvedenim infrastrukturam je treba omogočiti dovolj časa za nadgradnjo, zato se Uredba začne zanje uporabljati 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa specifikacije za nadgradnjo infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezno prejemanje in obravnavo klicev v sili eCall, za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in neprekinjene dostopnosti usklajene vseevropske storitve eCall.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„služba za ukrepanje ob nesrečah“ pomeni službo, ki jo priznava država članica in ki v skladu z nacionalno zakonodajo zagotavlja takojšnjo in hitro pomoč v razmerah, ko je neposredno ogroženo predvsem življenje ali ud, zdravje ali varnost posameznika ali javnosti, zasebna ali javna lastnina ali okolje;

(b)

„center za obveščanje“ (PSAP) pomeni fizično lokacijo, kjer se najprej prejmejo klici v sili, za katere je odgovoren javni organ ali zasebna organizacija, ki ga oziroma jo priznava država članica;

(c)

„najprimernejši center za obveščanje“ pomeni center za obveščanje, ki ga odgovorni organi vnaprej določijo za sprejemanje klicev v sili iz določenega območja ali določene vrste klicev v sili;

(d)

„center za obveščanje za eCall“ pomeni najprimernejši center za obveščanje, ki ga organi vnaprej določijo kot prvi center za sprejemanje in obravnavo klicev v sili eCall;

(e)

„operater centra za obveščanje za eCall“ pomeni osebo v centru za obveščanje za eCall, ki sprejema in/ali obravnava klice v sili;

(f)

„storitveni partner“ pomeni javno ali zasebno organizacijo, ki jo priznavajo nacionalni organi in ki sodeluje pri obravnavi nesreče, povezane s klicem v sili eCall (npr. upravljavec cest, služba za pomoč);

(g)

„avtomobilska oprema“ pomeni opremo v vozilu, ki zagotavlja ali ima dostop do podatkov v vozilu, ki so potrebni za transakcijo eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja;

(h)

„eCall“ (v Direktivi 2010/40/EU imenovan „medobratovalna vseevropska storitev eCall“) pomeni avtomobilski klic v sili na številko 112, ki se opravi samodejno z aktivacijo senzorjev v vozilu ali ročno in s katerim se prenese standardizirani minimalni sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med vozilom in centrom za obveščanje za eCall prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij;

(i)

„transakcija eCall“ pomeni vzpostavitev mobilne brezžične komunikacijske seje prek javnega brezžičnega komunikacijskega omrežja in prenos minimalnega sklopa podatkov iz vozila v center za obveščanje za eCall ter vzpostavitev avdio kanala med vozilom in tem centrom za obveščanje za eCall;

(j)

„minimalni sklop podatkov“ (MSD) pomeni informacije, ki jih opredeljuje standard „Cestna transportna in prometna telematika – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“ (EN 15722) in ki se pošljejo centru za obveščanje za eCall;

(k)

„identifikacijska številka vozila (VIN)“ pomeni alfanumerično kodo, ki jo vozilu dodeli proizvajalec za ustrezno identifikacijo posameznega vozila, kot opisuje standard ISO 3779;

(l)

„mobilno brezžično komunikacijsko omrežje“ pomeni brezžično komunikacijsko omrežje s homogeno predajo med dostopnimi točkami do omrežja;

(m)

„javno mobilno brezžično komunikacijsko omrežje“ pomeni mobilno brezžično komunikacijsko omrežje, ki je na voljo javnosti v skladu z Direktivo 2002/22/ES in Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(n)

„nadzorni center za ukrepanje ob nesrečah“ pomeni objekt, ki ga ena ali več služb za ukrepanje ob nesrečah uporablja za obravnavanje klicev v sili;

(o)

„surovi MSD“ pomeni prikaz prenesenega minimalnega sklopa podatkov, preden se posreduje operaterju centra za obveščanje za eCall v razumljivi obliki.

Člen 3

Zahteve glede centra za obveščanje za eCall

1.   Države članice morajo zagotoviti, da je vsak center za obveščanje za eCall opremljen za obravnavanje klicev v sili eCall in sprejem MSD, ki izvira iz avtomobilske opreme, v skladu s standardoma „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili“ (EN 16072) in „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP)“ (EN 16062).

2.   Center za obveščanje za eCall mora obravnavati klice v sili eCall hitro in učinkovito kot vse druge klice na enotno evropsko številko za klic v sili 112. Center za obveščanje za eCall obdeluje klice v sili eCall v skladu z zahtevami nacionalnih predpisov za obdelavo klicev v sili.

3.   Center za obveščanje za eCall mora biti zmožen sprejeti vsebino podatkov MSD ter jo jasno in razumljivo predstaviti operaterju centra za obveščanje za eCall.

4.   Center za obveščanje za eCall mora imeti dostop do ustreznega geografsko-informacijskega sistema (GIS) ali enakovrednega sistema, ki njegovemu operaterju omogoča določanje položaja in smeri vozila vsaj tako točno, kot določa standard EN 15722 za koordinate MSD.

5.   Zgornje zahteve centru za obveščanje za eCall omogočajo, da ustreznim službam za ukrepanje ob nesrečah ali storitvenim partnerjem posreduje podatke o lokaciji, vrsti aktivacije klica v sili eCall (ročna ali samodejna) in druge pomembne podatke.

6.   Center za obveščanje za eCall (ki prvi prejme klic v sili eCall) mora vzpostaviti avdio povezavo z vozilom in obravnavati podatke klica v sili eCall; po potrebi lahko center za obveščanje za eCall preusmeri klic in podatke MSD na drug center za obveščanje, nadzorni center za ukrepanje ob nesrečah ali storitvenega partnerja v skladu z nacionalnimi postopki, ki jih je opredelil nacionalni organ. Preusmeritev se lahko izvede prek podatkovne ali avdio povezave, po možnosti prek obeh.

7.   Če je to primerno in če to dovoljujejo nacionalni postopki in zakonodaja, se lahko centru za obveščanje za eCall, ustreznim službam za ukrepanje ob nesrečah ali storitvenim partnerjem dodeli dostop do podatkov o značilnostih vozila, ki jih vsebujejo nacionalne podatkovne zbirke in/ali drugi ustrezni viri, da lahko pridobijo informacije, ki so potrebne za obravnavanje klica v sili eCall, predvsem za ugotavljanje identifikacijske številke vozila (VIN) in prikaz dodatnih zadevnih informacij, zlasti tipa in modela vozila.

Člen 4

Ugotavljanje skladnosti

Države članice morajo določiti organe, ki so pristojni za ugotavljanje skladnosti delovanja centrov za obveščanje za eCall z zahtevami, navedenimi v členu 3, in jih sporočiti Komisiji. Ugotavljanje skladnosti temelji na delu standarda „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Celovito preskušanje skladnosti eCall“ (EN 16454), ki se nanaša na skladnost centrov za obveščanje z vseevropsko storitvijo eCall.

Člen 5

Obveznosti, povezane z uvajanjem infrastrukture centrov za obveščanje za eCall

Države članice morajo zagotoviti, da se ta uredba uporablja pri uvajanju infrastrukture centrov za obveščanje za eCall za obravnavanje medobratovalne vseevropske storitve eCall v skladu z načeli za specifikacije in uvajanje iz Priloge II k Direktivi 2010/40/EU. To ne posega v pravico posamezne države članice, da sama odloči o uvajanju infrastrukture centrov za obveščanje za eCall za obravnavanje medobratovalne vseevropske storitve eCall na svojem ozemlju. Ta pravica ne posega v noben zakonodajni akt, sprejet v skladu z drugim pododstavkom člena 6(2) Direktive 2010/40/EU.

Člen 6

Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov

1.   Centri za obveščanje, vključno s centri za obveščanje za eCall, se štejejo za upravljavce podatkov v smislu člena 2(d) Direktive 95/46/ES. Če je treba podatke o klicu v sili eCall poslati drugim nadzornim centrom za ukrepanje ob nesrečah ali storitvenim partnerjem v skladu s členom 3(5), se tudi ti štejejo za upravljavce podatkov. Države članice morajo zagotoviti, da se osebni podatki v okviru obravnavanja klicev v sili eCall s strani centrov za obveščanje, služb za ukrepanje ob nesrečah in storitvenih partnerjev obdelujejo v skladu z Direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter da se ta skladnost dokaže nacionalnim organom za varstvo podatkov.

2.   Države članice morajo zlasti zagotoviti, da so osebni podatki zaščiteni pred zlorabo, vključno z nezakonitim dostopom, spreminjanjem ali izgubo, ter da so protokoli za shranjevanje osebnih podatkov, trajanje hrambe, obdelavo in zaščito vzpostavljeni na primerni ravni in se ustrezno spoštujejo.

Člen 7

Pravila o odgovornosti

1.   Centri za obveščanje za eCall morajo biti sposobni dokazati pristojnim organom, da izpolnjujejo vse določene zahteve glede skladnosti s standardi eCall, ki so naštete v členu 3(1), v zvezi z delom oziroma deli sistema, ki so ga zasnovali in/ali ga upravljajo. Odgovorni so le za tisti del klicev v sili eCall, ki sodi v njihovo odgovornost in se začne, ko center za obveščanje za eCall prejme klic v sili eCall, v skladu z nacionalnimi postopki.

2.   V ta namen in poleg drugih obstoječih ukrepov, povezanih predvsem z obravnavanjem klicev na številko 112, se surovi MSD, ki se prejme s klicem v sili eCall, in vsebina MSD, predstavljena operaterju za klic v sili eCall, hranita določeno obdobje v skladu z nacionalnimi predpisi. Ti podatki se hranijo v skladu s členi 6, 13 in 17 Direktive 95/46/ES.

Člen 8

Poročanje

Države članice morajo Komisiji do 23. oktobra 2013 poročati o stanju izvajanja te uredbe. Poročilo mora vsebovati vsaj seznam organov, pristojnih za ugotavljanje skladnosti delovanja centrov za obveščanje za eCall, seznam centrov za obveščanje za eCall in geografsko območje, ki ga pokrivajo, časovni načrt uvajanja za naslednji dve leti, opis preskusov skladnosti ter opis protokolov glede zasebnosti in varstva podatkov.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za infrastrukture, uvedene po datumu začetka njene veljavnosti. Od 23. aprila 2014 se uporablja za infrastrukture, ki bodo na datum začetka njene veljavnosti že uvedene.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 207, 6.8.2010, str. 1.

(2)  UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

(3)  COM(2009) 434 final.

(4)  UL L 303, 22.11.2011, str. 46.

(5)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(6)  UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

(7)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.


Top