EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/1


UREDBA SVETA (EU) št. 216/2013

z dne 7. marca 2013

o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 297 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ureja objavo pravnih aktov Unije v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Uradni list) in njihov začetek veljavnosti.

(2)

Uredba št. 1/1958 (1), vključno z njenimi naknadnimi spremembami, določa uradne jezike institucij Evropske unije.

(3)

Tiskana izdaja Uradnega lista, ki je na razpolago v vseh uradnih jezikih institucij Unije, je trenutno edina pravno zavezujoča oblika objave, čeprav je Uradni list na voljo tudi prek spleta.

(4)

V skladu s Sklepom 2009/496/ES, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije (2) Urad za publikacije omogoča institucijam izpolnjevanje njihove obveznosti glede objavljanja zakonodajnih besedil.

(5)

Sodišče Evropske unije je v zadevi C-161/06 Skoma-Lux sro proti Celní ředitelství Olomouc (3) navedlo, da pravnih aktov Unije ni mogoče uporabiti zoper posameznike, če ti akti niso bili ustrezno objavljeni v Uradnem listu, in da zagotavljanje dostopa do takih aktov na spletu ne more biti enakovredno veljavni objavi v Uradnem listu brez ustrezne ureditve v zvezi s tem v pravu Unije.

(6)

Če bi objava v elektronski obliki Uradnega lista pomenila veljavno obliko objave, bi bil mogoč hitrejši in gospodarnejši dostop do prava Unije. Kljub temu bi morali državljani še vedno imeti možnost dobiti od Urada za publikacije tiskano različico izdaje Uradnega lista.

(7)

V sporočilu Komisije z naslovom „Evropska digitalna agenda“ je poudarjeno, da spletni dostop do pravnih vsebin spodbuja razvoj digitalnega notranjega trga, kar prinaša gospodarske in socialne koristi.

(8)

Zato bi bilo treba določiti pravila za zagotavljanje verodostojnosti, celovitosti in nespremenljivosti elektronske izdaje Uradnega lista.

(9)

Ta uredba bi morala določiti tudi pravila, ki se uporabijo, kadar zaradi nepredvidenih in izrednih okoliščin ni mogoče izdati in dati na razpolago elektronske izdaje Uradnega lista.

(10)

Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (4) vzpostavlja pravne učinke elektronskega podpisa kot načina za preverjanje verodostojnosti. Napredni elektronski podpis, ki v skladu z navedeno direktivo temelji na kvalificiranem potrdilu in je oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa, daje uporabnikom zadostno zagotovilo glede verodostojnosti, celovitosti in nespremenljivosti elektronske izdaje Uradnega lista. Z lahko dostopnimi sredstvi bi moralo biti mogoče preveriti elektronsko podpisani Uradni list.

(11)

Dostop do spletne strani EUR-Lex je treba zagotoviti v skladu z zavezami za zaščito invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (5).

(12)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega okvira, ki je potreben za dosego cilja, da se vsem evropskim državljanom omogoči sklicevanje na elektronsko izdajo Uradnega lista, saj je področje njene uporabe omejeno na to, da se elektronski izdaji zagotovi verodostojnost, kakršno ima danes tiskana izdaja.

(13)

PDEU za sprejetje te uredbe ne predvideva drugih pooblastil, razen tistih iz člena 352 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uradni list v skladu s to uredbo izhaja v elektronski obliki v uradnih jezikih institucij Evropske unije.

2.   Brez poseganja v člen 3 je samo Uradni list, izdan v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: elektronska izdaja Uradnega lista), verodostojen in ima pravne učinke.

Člen 2

1.   Elektronska izdaja Uradnega lista je opremljena z naprednim elektronskim podpisom, ki v skladu z Direktivo 1999/93/ES temelji na kvalificiranem potrdilu in je oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa. Kvalificirano potrdilo in podaljšanja njegove veljavnosti se objavijo na spletni strani EUR-Lex, da lahko uporabniki preverijo napredni elektronski podpis in verodostojnost elektronske izdaje Uradnega lista.

2.   Elektronska izdaja Uradnega lista vsebuje informacijo o datumu njene izdaje.

3.   Elektronska izdaja Uradnega lista je javnosti na voljo na spletni strani EUR-Lex v sodobni obliki in za nedoločeno obdobje. Njeno prebiranje je brezplačno.

Člen 3

1.   Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidene in izredne motnje v delovanju informacijskega sistema Urada za publikacije, se informacijski sistem čim prej ponovno vzpostavi.

Urad za publikacije ugotovi, kdaj je prišlo do take motnje.

2.   Če je treba izdati Uradni list, informacijski sistem Urada za publikacije pa zaradi motnje iz odstavka 1 ne deluje, je samo tiskana izdaja Uradnega lista verodostojna in ima pravne učinke.

Po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema Urada za publikacije je javnosti na spletni strani EUR-Lex na voljo ustrezna elektronska različica tiskane izdaje iz prvega pododstavka le v informativne namene in vsebuje obvestilo v zvezi s tem.

3.   Po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema Urada za publikacije se na spletni strani EUR-Lex zagotovijo informacije o vseh tiskanih izdajah, ki so verodostojne in imajo pravne učinke v skladu s prvim pododstavkom odstavka 2.

Člen 4

1.   V zvezi z elektronsko izdajo Uradnega lista je Urad za publikacije odgovoren za:

(a)

njeno izdajanje in zagotavljanje njene verodostojnosti;

(b)

namestitev, upravljanje in vzdrževanje informacijskega sistema za pripravo elektronske izdaje Uradnega lista ter nadgrajevanje tega sistema v skladu s prihodnjim tehničnim razvojem;

(c)

uvedbo in povečanje tehničnih zmogljivosti, da se vsem uporabnikom zagotovi dostop do elektronske izdaje Uradnega lista;

(d)

določitev pravil o notranji varnosti in dostopu v zvezi z informacijskim sistemom za pripravo elektronske izdaje Uradnega lista;

(e)

shranjevanje in arhiviranje elektronskih datotek ter njihovo obdelavo v skladu s prihodnjim tehnološkim razvojem.

2.   Urad za publikacije izvaja odgovornost iz odstavka 1 v skladu s Sklepom 2009/496/ES, Euratom.

Člen 5

Ta uredba začne veljati prvi dan četrtega koledarskega meseca, ki sledi njenemu sprejetju.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2013

Za Svet

Predsednik

A. SHATTER


(1)  Uredba št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58)

(2)  UL L 168, 30.6.2009, str. 41.

(3)  ZOdl. 2007, str. I-10841.

(4)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

(5)  UL L 23, 27.1.2010, str. 35.


Top