EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Smernica Evropske centralne banke z dne 25. julija 2013 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/34


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 25. julija 2013

o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov

(prenovitev)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2, člena 12.1 in člena 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2002/7 z dne 21. novembra 2002 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (1) je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, jo je treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog celovite in zanesljive četrtletne finančne račune po institucionalnih sektorjih, in sicer tako nize nacionalnih podatkov kot tudi agregate euroobmočja.

(3)

Del informacij, ki so potrebne za izpolnitev statističnih zahtev ECB na področju četrtletnih finančnih računov euroobmočja, pripravijo pristojni nacionalni organi, ki niso nacionalne centralne banke (NCB). Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (2) zavezuje države članice, da se same organizirajo na področju statistike in polno sodelujejo z ESCB, da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz člena 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

(4)

Zaradi skladnosti morajo zahteve Evropske centralne banke (ECB) na področju četrtletnih finančnih računov temeljiti na statističnih standardih Unije, določenih v Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (3) (v nadaljnjem besedilu: ESR 2010).

(5)

Dodatne četrtletne podatke o nacionalnih finančnih računih je treba zagotoviti pravočasno, da se lahko pripravi integriran niz četrtletnih finančnih in nefinančnih računov euroobmočja, primernih za namene denarne politike.

(6)

Četrtletni nacionalni finančni računi se vse bolj uporabljajo tudi za druge namene, vključno z makrobonitetno analizo in spremljanjem čezmernih neravnotežij. Opravljanje teh dejavnosti in drugih dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja in raziskav bo olajšano s tem, ko bo ECB objavljala zadevne agregate euroobmočja, pripravljene na podlagi te smernice in nacionalnih podatkov, zbranih v tej povezavi.

(7)

Da bi bilo mogoče bolje razumeti povezave med institucionalnimi sektorji, bi morali četrtletni nacionalni finančni računi vsebovati informacije o nasprotnih sektorjih (imenovane tudi informacije „od koga komu (okk)“) v zvezi s finančnimi sredstvi in obveznostmi.

(8)

Da bi izboljšali razumevanje vpliva prevrednotenj na bilance stanja, bi morala biti del celotnega niza podatkov o četrtletnih nacionalnih finančnih računih tudi razčlenitev t. i. „drugih tokov“ na „prevrednotenja“ in „druge spremembe obsega“.

(9)

ECB bo v sodelovanju z NCB še naprej izboljševala metode in vire, ki se uporabljajo pri pripravi podatkov o četrtletnih nacionalnih finančnih računih, s ciljem, da se izboljša kakovost podatkov, delijo najboljše prakse in izboljša razumevanje razmerij med podatki, ki se prenašajo ECB v skladu z različnimi pravnimi instrumenti ECB.

(10)

Kakovost četrtletnih finančnih računov euroobmočja po institucionalnih sektorjih je treba oceniti v skladu z okvirom ECB o kakovosti statistike (Statistics Quality Framework) (4). NCB bi morale, v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi, kjer to pride v poštev, prav tako oceniti kakovost podatkov, ki jih zagotovijo ECB.

(11)

V skladu s členom 3a Uredbe (ES) št. 2533/98 in javno zavezo ESCB o evropski statistiki (5) veljajo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike s strani ESCB načela nepristranskosti, objektivnosti, poklicne neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti, zaupnosti statističnih informacij, čim manjšega bremena poročanja in visoke kakovosti izdelkov.

(12)

V skladu s členom 8(4) Uredbe (ES) št. 2533/98 se zaupne statistične informacije prenašajo znotraj ESCB v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe. Kadar so vir statističnih informacij, ki so označene kot zaupne, pristojni organi, ki niso NCB, mora ECB te zaupne statistične informacije uporabljati v skladu z Uredbo (ES) št. 2533/98.

(13)

Vzpostaviti je treba postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja. V tem postopku se bodo upoštevala stališča Odbora za statistiko ESCB. NCB lahko take tehnične spremembe prilog predlagajo prek Odbora za statistiko –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

1.

„euroobmočje“ pomeni ozemlje držav članic euroobmočja, ECB in Evropski mehanizem za stabilnost;

2.

„država članica euroobmočja“ pomeni državo članico, katere valuta je euro;

3.

„nacionalni podatki“ pomenijo podatke, ki ustrezajo vsem celicam v tabelah 1 do 9 v Prilogi I;

4.

„dodatni podatki“ pomenijo podatke, ki ustrezajo črno osenčenim celicam v tabelah 1, 2, 4 in 5 v Prilogi I;

5.

„referenčno četrtletje“ pomeni zadnje četrtletno opazovanje v časovni vrsti, ki se poroča.

Člen 2

Obveznosti NCB glede statističnega poročanja

1.   NCB poročajo ECB podatke, določene v Prilogi I, po koledarskih četrtletjih, začnejo pa septembra 2014. Podatki so skladni z načeli in opredelitvami iz ESR 2010.

2.   Zahteve za dodatne podatke zajemajo transakcije in stanja za obdobje od zadnjega četrtletja leta 2012 do referenčnega četrtletja. Ti dodatni podatki se poročajo na podlagi najboljše ocene, zahtevani dodatni podatki iz stolpcev H, H.1 in H.2 tabel 1, 2, 4, in 5 v Prilogi I (dodatni podatki, ki se nanašajo na sektor država in njegove podsektorje) pa se poročajo prostovoljno.

3.   Zahteve za nacionalne podatke, ki so določene v tabelah 1–5 v Prilogi I, zajemajo:

(a)

podatke o transakcijah, stanjih in drugih spremembah obsega (za vrstico 33 tabele 2 „neto finančne transakcije/neto finančna vrednost“ samo transakcije in stanja) za obdobje od zadnjega četrtletja leta 2012 do referenčnega četrtletja; in

(b)

podatke o transakcijah in stanjih za obdobje od prvega četrtletja leta 1999 do tretjega četrtletja leta 2012. Ti podatki se poročajo na podlagi najboljše ocene, zahtevani podatki iz stolpcev J in K tabel 1 in 2 v Prilogi I (razčlenitev gospodinjstev in nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva) pa se poročajo prostovoljno

4.   Zahteve za nacionalne podatke, določene v tabelah 6 do 9 v Prilogi I, zajemajo transakcije, stanja in druge spremembe podatkov o obsegu za obdobje od četrtega četrtletja leta 2013 do referenčnega četrtletja.

5.   Nasprotna sektorja „euroobmočje razen domači“ in „rezidenti zunaj euroobmočja“, določena v vrsticah 12–21 tabel 3–9 v Prilogi I, se ustrezno prilagodita, da odražata sestavo euroobmočja na datum poročanja. Ta prilagoditev se opravi vsakokrat, ko država članica uvede euro. Podatki se popravijo v skladu z različnimi zahtevami za podatke, kakor je določeno v odstavkih 3 in 4, na podlagi najboljše ocene.

6.   Ne glede na odstavke 1 do 5 NCB ni treba:

(a)

prenašati podatkov, ki se nanašajo na četrtletja pred prvim četrtletjem leta, v katerem je zadevna država članica pristopila k Evropski uniji;

(b)

prenašati podatkov, navedenih v odstavku 3(b), pred septembrom 2017;

(c)

prenašati podatkov, navedenih v odstavku 4, pred septembrom 2015.

7.   Zahtevanim podatkom, ki so določeni v odstavkih 3 do 5, se priložijo pojasnjevalne informacije o:

(a)

posameznih pomembnejših dogodkih, zaznanih v referenčnem četrtletju, če je obseg teh posameznih pomembnejših dogodkov najmanj 0,2 % četrtletnega bruto domačega proizvoda euroobmočja, ali če te informacije zahteva ECB; in

(b)

razlogih za popravke v primerjavi z zadnjimi nacionalnimi podatki, prenesenimi ECB v okviru te smernice, če je obseg sprememb podatkov, ki jih povzročijo ti popravki, najmanj 0,2 % četrtletnega bruto domačega proizvoda euroobmočja, ali če te informacije zahteva ECB.

Člen 3

Prenos in objava podatkov s strani ECB

1.   ECB prenese NCB agregate euroobmočja, ki jih objavi, in nacionalne podatke, zbrane v skladu s členom 2, kakor je navedeno v odstavkih 3 do 5 navedenega člena.

2.   ECB objavi agregate euroobmočja, ki jih pripravi, in nacionalne podatke, ki jih zbere v skladu s členom 2, kakor je navedeno v odstavkih 3 do 5 navedenega člena, kolikor Odbor za statistiko oceni za ustrezno, razen podatkov iz celic v vrsticah 12–21 tabel 3 do 9 v Prilogi I (ki se nanašajo na nasprotna sektorja „euroobmočje razen domači“ in „rezidenti zunaj euroobmočja“).

3.   Za objavo nacionalnih podatkov veljajo naslednje določbe:

(a)

nacionalni podatki se ne objavijo prej kot po sedmih dneh od izteka rokov za prenos, določenih v členu 4; in

(b)

nacionalni podatki, ki se nanašajo na sektor država, se aprila in oktobra vsako leto ne objavijo, dokler Evropska komisija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (6), kakor je bila spremenjena, ne objavi dejanskih podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu za uporabo Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem; in

(c)

nacionalni podatki iz člena 2(3)(b) se objavijo skupaj z informacijami, da so ti podatki začasni in/ali ocenjeni, kakor je ustrezno. Taka obravnava se lahko na utemeljeno zahtevo poročevalske NCB razširi na druge nacionalne podatke, zbrane v skladu z odstavkom 2, kakor je navedeno v odstavkih 3 do 5.

Člen 4

Roki

1.   Dodatni podatki, navedeni v členu 2(2), se poročajo ECB v roku, ki ni daljši od 85 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja. Začenši s prvim prenosom v letu 2017 se dodatni podatki poročajo ECB v roku, ki ni daljši od 82 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja.

2.   Nacionalni podatki, navedeni v členu 2(3) do (5), in pojasnjevalni metapodatki, navedeni v členu 2(7), se poročajo ECB v roku, ki ni daljši od 100 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja. Začenši s prvim prenosom v letu 2017 se nacionalni podatki in z njimi povezani metapodatki poročajo ECB v roku, ki ni daljši od 97 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja.

3.   Podatke, navedene v členu 3(1), ECB prenese NCB najkasneje na delovni dan ECB, ki sledi dnevu, ko ECB objavi podatke.

Člen 5

Sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi

1.   Kadar je vir nekaterih ali vseh podatkov in informacij, navedenih v členu 2, v pristojnosti nacionalnih organov, ki niso NCB, si NCB prizadevajo vzpostaviti trajno ureditev sodelovanja s temi organi, da se zagotovi prenos podatkov, ki je skladen s standardi in zahtevami iz te smernice, razen če je enak rezultat že dosežen na podlagi obstoječe nacionalne zakonodaje.

2.   Če NCB v okviru tega sodelovanja ne more izpolniti zahtev iz členov 2 in 4, ker ji pristojni nacionalni organ ni zagotovil potrebnih podatkov ali informacij, ECB in NCB zadevo preučita skupaj s tem nacionalnim organom, da bi zagotovili pravočasno razpoložljivost informacij.

Člen 6

Standard za prenos

Zahtevane statistične informacije se dajo ECB na voljo v obliki, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II. Ta zahteva ne preprečuje uporabe drugih načinov prenosa statističnih informacij ECB kot nadomestne rešitve, dogovorjene med ECB in NCB.

Člen 7

Kakovost

1.   ECB in NCB spremljajo in spodbujajo kakovost podatkov, ki se poročajo ECB.

2.   Izvršilni odbor ECB letno poroča Svetu ECB o kakovosti četrtletnih finančnih računov. Poročilo obravnava najmanj zajetje podatkov, stopnjo njihove usklajenosti z ustreznimi opredelitvami in obseg popravkov.

Člen 8

Poenostavljen postopek spreminjanja

Izvršilni odbor ECB je upravičen, da ob upoštevanju stališč Odbora za statistiko izvede tehnične spremembe prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja. Izvršilni odbor o kateri koli taki spremembi brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB.

Člen 9

Razveljavitev

Smernica ECB/2002/7 se razveljavi s 1. septembrom 2014. Sklicevanja na razveljavljeno smernico se razlagajo kot sklicevanja na to smernico.

Člen 10

Končni določbi

1.   Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

2.   Ta smernica začne učinkovati 1. septembra 2014.

V Frankfurtu na Majni, 25. julija 2013

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 334, 11.12.2002, str. 24.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(3)  UL L 174, 26.6.2013, str. 1.

(4)  Dostopno na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(5)  Dostopno na spletni strani ECB.

(6)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA POROČANJE PODATKOV

Povzetek zahtev za podatke

Člen

Vsebina

Tabele

Vrsta podatkov

Referenčno obdobje

Datum prvega poročanja

Roki

Opombe

Stanja

Transakcije

Druge spremembe obsega

2(2)

4(1)

Dodatni podatki; samo črno osenčene celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

Image

Image

 

Od četrtega četrtletja 2012 naprej

September 2014

Do decembra 2016: t + 85

Od marca 2017 naprej: t + 82

Najboljše ocene

Črno osenčene celice v stolpcih H, H.1 in H.2 prostovoljno

2(3)(a)

2(5)

3(2)

3(3)

(a), (b)

4(2)

Nacionalni podatki; vse celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T3

vloge (okk)

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

Image

Image

Image

Od četrtega četrtletja 2012 naprej

September 2014

Do decembra 2016: t + 100

Od marca 2017 naprej: t + 97

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo

2(3)

(b)

2(5)

3(2)

3(3)(c)

4(2)

Nacionalni podatki; vse celice

T1

stanja

T2

obveznosti

T3

vloge (okk)

T4

kratkoročna posojila (okk)

T5

dolgoročna posojila (okk)

Image

Image

 

Prvo četrtletje 1999–tretje četrtletje 2012

September 2017

Do decembra 2016: t + 100

Od marca 2017 naprej: t + 97

Najboljše ocene

Stolpca J in K v T1 in T2 prostovoljno

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo

2(4)

2(5)

3(2)

3(3)

(a), (b)

4(2)

Nacionalni podatki; vse celice

T6

kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (okk)

T7

dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (okk)

T8

delnice, ki kotirajo na borzi (okk)

T9

delnice investicijskih skladov (okk)

Image

Image

Image

Od četrtega četrtletja 2013 naprej

September 2015

Do decembra 2016: t + 100

Od marca 2017 naprej: t + 97

Skupaj z metapodatki

Podatki v vrsticah 12–21 se prilagodijo, da odražajo sestavo euroobmočja; na podlagi najboljše ocene

Podatki v vrsticah 12–21 v T3–T5 se ne objavijo


Tabela 1

Finančna sredstva  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor upnika

Finančni instrument

 

Skupaj

(S.1)

Rezidenti

Tujina

(S.2)

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (3)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (4)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

Gospodinjstva in NPISG (5)

Skupaj

(S.13)

Centralna država

(S.1311)

Skladi socialne varnosti

(S.1314)

Skupaj

(S.14+S.15)

Gospodinjstva

(S.14)

NPISG (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj sredstva (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Denarno zlato in PPČ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Denarno zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Posebne pravice črpanja (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gotovina in vloge (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Gotovina (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vloge (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prenosljive vloge (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Druge vloge (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dolžniški vrednostni papirji (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Posojila (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kratkoročna posojila (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dolgoročna posojila (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lastniški kapital (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Delnice, ki ne kotirajo na borzi (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Drug lastniški kapital (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Delnice investicijskih skladov (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Delnice SDT (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Delnice investicijskih skladov, razen SDT (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Sheme zavarovanja ter pokojninske in standardizirane jamstvene sheme (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja (F.61) in rezervacije za terjatve v okviru standardiziranih jamstev (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Pravice do življenjskega zavarovanja in vseživljenjske rente (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pokojninske pravice (F.63), terjatve pokojninskih skladov do upravljavcev pokojninskih skladov (F.64), pravice do nepokojninskih prejemkov (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Izvedeni finančni instrumenti in delniške opcije za zaposlene (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Druge terjatve (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Komercialni krediti in predujmi (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Druge terjatve, razen komercialnih kreditov in predujmov (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

Obveznosti  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor upnika

Finančni instrument

 

Skupaj

(S.1)

Rezidenti

Tujina

(S.2)

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (8)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (9) (S.124)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

Gospodinjstva in NPISG (10)

Skupaj

(S.13)

Centralna država

(S.1311)

Skladi socialne varnosti

(S.1314)

Skupaj

(S.14+S.15)

Gospodinjstva

(S.14)

NPISG (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj obveznosti (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Denarno zlato in PPČ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Denarno zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Posebne pravice črpanja (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gotovina in vloge (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Gotovina (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vloge (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prenosljive vloge (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Druge vloge (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dolžniški vrednostni papirji (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Posojila (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kratkoročna posojila (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dolgoročna posojila (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lastniški kapital (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Delnice, ki ne kotirajo na borzi (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Drug lastniški kapital (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Delnice investicijskih skladov (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Delnice SDT (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Delnice investicijskih skladov, razen SDT (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Sheme zavarovanja ter pokojninske in standardizirane jamstvene sheme (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja (F.61) in rezervacije za terjatve v okviru standardiziranih jamstev (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Pravice do življenjskega zavarovanja in vseživljenjske rente (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pokojninske pravice (F.63), terjatve pokojninskih skladov do upravljavcev pokojninskih skladov (F.64), pravice do nepokojninskih prejemkov (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Izvedeni finančni instrumenti in delniške opcije za zaposlene (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Druge obveznosti (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Komercialni krediti in predujmi (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Druge obveznosti, razen komercialnih kreditov in predujmov (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Neto finančne transakcije/neto finančna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 3

Vloge (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Sektor dolžnika

Sektor upnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

(S.1) (12)

MFI (13)

(S.121+…+S.123)

Država

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 


Tabela 4

Kratkoročna posojila (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (15)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (16)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

Gospodinjstva, vključno z NPISG (17)

(S.14+S.15)

Skupaj

(S.13)

Centralna država

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 5

Dolgoročna posojila (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (19)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (20)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

Gospodinjstva, vključno z NPISG (21)

(S.14+S.15)

Skupaj

(S.13)

Centralna država

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 6

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (23)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (24)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

(S.13)

Gospodinjstva, vključno z NPISG (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 7

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (27)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (28)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

(S.13)

Gospodinjstva, vključno z NPISG (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 8

Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (31)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (32)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

(S.13)

Gospodinjstva, vključno z NPISG (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 9

Delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor upnika

Sektor dolžnika

 

Rezidenti

 

Skupaj

Nefinančne družbe

(S.11)

MFI (35)

(S.121+…+S.123)

Investicijski skladi razen SDT (36)

(S.124)

Druge finančne institucije

(S.125+…+S.127)

Zavarovalne družbe

(S.128)

Pokojninski skladi

(S.129)

Država

(S.13)

Gospodinjstva, vključno z NPISG (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Skupaj (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroobmočje razen domači

Skupaj (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti zunaj euroobmočja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake, razen pri denarnem zlatu (F.11) kot postavki stanja tujina, kjer se zahtevajo samo podatki o transakcijah in drugih spremembah obsega.

(2)  Za klasifikacijo institucionalnih sektorjev (poglavje 2 ESR 2010) ter finančnih transakcij, drugih sprememb obsega in bilanc stanja (poglavja 5, 6 in 7 ESR 2010) se uporabljajo oznake ESR 2010.

(3)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(4)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(5)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(6)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake, razen pri denarnem zlatu (F.11) kot postavki stanja tujina, kjer se zahtevajo samo podatki o transakcijah in drugih spremembah obsega.

(7)  Za klasifikacijo institucionalnih sektorjev (poglavje 2 ESR 2010) ter finančnih transakcij, drugih sprememb obsega in bilanc stanja (poglavja 5, 6 in 7 ESR 2010) se uporabljajo oznake ESR 2010.

(8)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(9)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(10)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(11)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(12)  V skladu z ESR 2010 (odstavek 5.79) so vloge pogodbe, ki jih ponujajo institucije, ki sprejemajo vloge (tj. S.121 in S.122), in v nekaterih primerih centralna država. Poleg tega odstavek 5.86 določa, da so med vloge vključeni vračljiva dodatna plačila in kratkoročni dogovori o ponovnem odkupu, ki so obveznosti MFI (tj. S.121, S.122 in S.123).

(13)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(14)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(15)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123). V skladu z ESR 2010 (odstavek 5.118) je treba kratkoročna posojila, odobrena institucijam, ki sprejemajo vloge (S.121+S.122), razvrstiti kot vloge (F.22 ali F.29).

(16)  Skladi denarnega trga (SDT; S.123).

(17)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(18)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(19)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(20)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(21)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(22)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(23)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(24)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(25)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(26)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(27)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(28)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(29)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(30)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(31)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(32)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(33)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).

(34)  Zahteve za podatke o stanjih, transakcijah in drugih spremembah obsega so enake.

(35)  Denarne finančne institucije (MFI; S.121+S.122+S.123).

(36)  Sklad denarnega trga (SDT; S.123).

(37)  Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG; S.15).


PRILOGA II

PRENOS PODATKOV EVROPSKI CENTRALNI BANKI

Nacionalne centralne banke (NCB) uporabljajo za elektronski prenos statističnih informacij, ki jih zahteva Evropska centralna banka (ECB), rešitve, ki jih zagotavlja Evropski sistem centralnih bank (ESCB) in temeljijo na informacijski infrastrukturi ESCB. Izmenjava podatkov znotraj ESCB temelji na formatu za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov (SDMX). Ta zahteva ne preprečuje uporabe drugih načinov prenosa statističnih informacij ECB kot dogovorjene nadomestne rešitve.

NCB upoštevajo spodaj navedena priporočila, da se zagotovi zadovoljivo delovanje prenosa podatkov:

(i)

Popolnost: NCB poročajo vse zahtevane ključe. Opustitev poročanja ključev ali poročanje ključev, ki niso uvrščeni na seznam, se bo štelo za nepopolno poročanje. Če manjka kak podatek opazovanja, se to zabeleži z uporabo ustrezne oznake statusa opazovanja.

(ii)

Računovodske enakosti in dogovor o označevanju podatkov: NCB morajo izvesti pravila preverjanja, preden prenesejo podatke ECB.

Kadar so popravki narejeni samo na nekaterih ključih, se pravila preverjanja uporabijo za celotno poročilo.


Top