EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0007

2013/215/EU: Smernica Evropske centralne banke z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2013/7)

OJ L 125, 7.5.2013, p. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 181 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/oj

7.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/17


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. marca 2013

o statistiki imetij vrednostnih papirjev

(ECB/2013/7)

(2013/215/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. Oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) določa, da morajo poročevalske enote, ki so rezidentke države članice euroobmočja, poročati stanja, transakcije in, kjer je mogoče, druge spremembe obsega vrednostnih papirjev, ki jih imajo, po posameznih vrednostnih papirjih. Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (NCB), morajo te podatke razvrstiti in agregirati. Določiti je torej treba postopke, po katerih NCB skladno z Uredbo (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) Evropski centralni banki (ECB) poročajo statistične informacije, izpeljane iz podatkov, ki se zbirajo od dejanske poročevalske populacije.

(2)

Komisija je objavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (3) (v nadaljnjem besedilu: ESR 2010), ki je mednarodno združljiv računovodski okvir, ki se uporablja za opis ekonomij držav članic in bo nadomestil ESR 95. Razvrstitev podatkov, ki jih je treba poročati po tej smernici, bi morala slediti pravilom iz ESR 2010.

(3)

Vzpostaviti je treba postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja poročevalskih enot –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta smernica določa obveznosti NCB poročati ECB statistiko o imetjih vrednostnih papirjev, zbrano v skladu z Uredbo (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Člen 2

Opredelitev pojmov

Pojmi, ki se uporabljajo v tej smernici, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Člen 3

Obveznosti poročanja NCB v zvezi z imetji vrednostnih papirjev s kodo ISIN

1.   NCB zbirajo in ECB poročajo statistične informacije o imetjih vrednostnih papirjev s kodo ISIN po posameznih vrednostnih papirjih, skladno s shemami poročanja iz dela 1 (tabele 1 do 3) in dela 2 (tabele 1 do 3) Priloge I ter skladno s standardi za elektronsko poročanje, ki so določeni posebej, za naslednje vrste instrumentov: kratkoročne dolžniške vrednostne papirje (F.31); dolgoročne dolžniške vrednostne papirje (F.32); delnice, ki kotirajo na borzi (F.511), in delnice ali enote investicijskih skladov (F.52).

Obveznosti poročanja NCB zajemajo stanja ob koncu četrtletja in bodisi (i) finančne transakcije ob koncu četrtletja za referenčno četrtletje ali (ii) podatke ob koncu meseca ali koncu četrtletja, ki so potrebni za izpeljavo finančnih transakcij, kot je določeno v odstavku 2.

Finančne transakcije oziroma podatki, potrebni za izpeljavo finančnih transakcij, ki jih dejanske poročevalske enote poročajo NCB skladno z delom 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), se merijo, kot je določeno v delu 3 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

2.   NCB poročajo ECB podatke, omenjene v odstavku 1, za naslednja referenčna obdobja in skladno z naslednjimi roki:

(a)

v zvezi z imetji vrednostnih papirjev, ki jih imajo rezidenčni vlagatelji, razen NCB, imetji vrednostnih papirjev, ki jih imajo v skrbništvu rezidenčni skrbniki v imenu vlagateljev, ki so rezidenti drugih držav članic euroobmočja, in imetji vrednostnih papirjev, ki so jih izdali subjekti euroobmočja in jih imajo v skrbništvu rezidenčni skrbniki v imenu vlagateljev, ki so rezidenti zunaj euroobmočja:

(i)

NCB četrtletno poročajo podatke o stanjih ob koncu četrtletja po posameznih vrednostih papirjih, do konca delovnega dne na 70. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo;

(ii)

NCB poročajo bodisi (1) četrtletno transakcije po posameznih vrednostnih papirjih in, kjer je mogoče, druge spremembe obsega za referenčno četrtletje, do konca delovnega dne na 70. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo; ali (2) stanja po posameznih vrednostnih papirjih in, kjer je mogoče, druge spremembe obsega, ki so potrebni za izpeljavo transakcij. V tem slednjem primeru NCB poročajo skladno s pristopi, opisanimi v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), do konca delovnega dne na 70. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo, kadar gre za četrtletne podatke po posameznih vrednostnih papirjih, in na 63. koledarski dan po koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo, kadar gre za mesečne podatke po posameznih vrednostnih papirjih.

(b)

v zvezi z imetji vrednostnih papirjev, ki jih imajo poročevalske skupine, vključno z nerezidenčnimi subjekti, NCB četrtletno poročajo podatke o stanjih ob koncu četrtletja po posameznih vrednostnih papirjih, v naslednjih rokih:

(i)

od leta 2013 do leta 2015 do konca delovnega dne na 70. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo; in

(ii)

od leta 2016 do konca delovnega dne na 55. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo.

3.   ECB do septembra vsakega leta NCB sporoči točne datume prenosa podatkov, ki jih je treba poročati, v obliki koledarja poročanja za naslednje leto.

4.   Za popravke mesečnih in četrtletnih podatkov se uporabljajo naslednja splošna pravila.

(a)

NCB poročajo običajne popravke, kot sledi:

(i)

popravki mesečnih podatkov, ki se nanašajo na tri mesece pred zadnjim četrtletjem in se prenašajo četrtletno, se pošljejo skupaj s podatki za zadnje četrtletje (redni prenos podatkov); popravki mesečnih podatkov, ki se nanašajo na mesec pred zadnjim mesecem in se prenašajo mesečno, se pošljejo skupaj s podatki za zadnji mesec (redni prenos podatkov);

(ii)

popravki četrtletnih podatkov, ki se nanašajo na četrtletje pred zadnjim četrtletjem, se pošljejo skupaj s podatki za zadnje četrtletje (redni prenos podatkov);

(iii)

popravki za prejšnja tri leta (12 četrtletij) se pošljejo skupaj z rednim prenosom podatkov, ki se nanašajo na tretje četrtletje leta;

(iv)

poročanje kakršnih koli drugih običajnih popravkov, ki niso zajeti s točkami (i) do (iii), se dogovori z ECB.

(b)

Izredne popravke, ki znatno izboljšajo kakovost podatkov, NCB na podlagi predhodnega dogovora z ECB poročajo, takoj, ko je to mogoče, in zunaj rednih obdobij prenosa podatkov.

NCB predložijo ECB pojasnila, v katerih navedejo razloge za znatne popravke. NCB lahko prostovoljno prav tako predložijo pojasnila za katere koli druge popravke.

5.   Za zahteve za poročanje, določene v tem členu, veljajo naslednje zahteve za poročanje preteklih podatkov.

(a)

NCB poročajo, kolikor je mogoče, pretekle podatke za referenčno obdobje z začetkom od prvega četrtletja leta 2009 do četrtega četrtletja leta 2013.

(b)

Kadar država članica sprejme euro po začetku učinkovanja te smernice, se uporabljajo naslednja pravila:

(i)

NCB držav članic, ki so se pridružile Uniji pred decembrom 2012, poročajo ECB po najboljših prizadevanjih pretekle podatke, ki zajemajo vsaj (1) referenčna obdobja z začetkom od marca 2014, ali (2) obdobje petih let pred sprejetjem eura s strani zadevne države članice, in sicer krajše od teh obdobij;

(ii)

NCB držav članic, ki so se pridružile Uniji po decembru 2012, poročajo ECB po najboljših prizadevanjih pretekle podatke, ki zajemajo vsaj (1) referenčna obdobja z začetkom od marca 2016, ali (2) obdobje petih let pred sprejetjem eura s strani zadevne države članice, in sicer krajše od teh obdobij.

6.   Računovodska pravila, določena v členu 5 Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), se uporabljajo tudi, ko NCB poročajo podatke v skladu s to smernico.

Člen 4

Pristopi poročanja za imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN

1.   NCB se lahko odločijo, ali bodo ECB poročale statistične informacije o vrednostnih papirjih brez kode ISIN, ki jih imajo MFI, investicijski skladi, DPFS in vodje poročevalskih skupin, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ali ki jih imajo skrbniki v imenu (i) rezidenčnih vlagateljev, za katere se Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) ne uporablja, (ii) nefinančnih vlagateljev, ki so rezidenti drugih držav članic euroobmočja, ali (iii) vlagateljev, ki so rezidenti držav članic zunaj euroobmočja, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ki jim ni odobreno odstopanje od zahtev za poročanje po Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

2.   NCB, ki poročajo statistične informacije skladno z odstavkom 1, jih poročajo v skladu s pravili, določenimi v členu 3(2), in pri tem uporabijo sheme poročanja iz dela 1 (tabele 1, 2 in 4) in dela 2 (tabele 1, 2 in 4) Priloge I ter tudi standarde za elektronsko poročanje, ki so določeni posebej.

3.   Četrtletni podatki se popravljajo v skladu s členom 3(4)(a) in (b).

4.   NCB predložijo ECB pojasnila, v katerih navedejo razloge za znatne popravke. NCB lahko prostovoljno prav tako predložijo pojasnila za katere koli druge popravke. Kjer je mogoče, NCB poleg tega zagotovijo informacije o znatnih prerazvrstitvah v sektorjih imetnikov ali v razvrstitvi instrumentov.

Člen 5

Pristopi za pripravo statistike imetij vrednostnih papirjev v skrbništvu

1.   Ne glede na izvzetje iz obveznosti statističnega poročanja, ki ga lahko NCB odobrijo skrbnikom v skladu s členom 4(5)(a) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), s ciljem izpolnjevanja člena 3 NCB po posvetovanju z ECB določijo najustreznejši pristop za pripravo statistike o vrednostnih papirjih, ki jih imajo vlagatelji, za katere ne veljajo zahteve za poročanje iz Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), glede na organiziranost upoštevnih trgov in razpoložljivost drugih ustreznih statističnih, javnih ali nadzornih informacij v državah članicah.

2.   Če skrbniki skladno z izvzetjem, odobrenim po členu 4(5)(a) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ne poročajo podatkov o imetjih vrednostnih papirjev in če NCB te podatke pridobijo iz drugih statističnih ali nadzornih podatkovnih virov ali jih zbirajo neposredno od vlagateljev v skladu z nacionalnimi ureditvami, NCB sprejmejo vse naslednje ukrepe:

(a)

zagotovijo, da so ti viri zadostno usklajeni s statističnimi koncepti in opredelitvami, določenimi v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24);

(b)

spremljajo kakovost podatkov skladno z minimalnimi statističnimi standardi, določenimi v Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24);

(c)

če sporočeni podatki ne izpolnjujejo standardov kakovosti, navedenih v pododstavku (b), izboljšajo kakovost teh podatkov, vključno z zbiranjem podatkov od skrbnikov, kot določa člen 4(10) in (11) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

3.   NCB poleg tega zagotovijo informacije o znatnih drugih spremembah obsega, kjer je mogoče, kot je opredeljeno v delu 3 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Člen 6

Odstopanja

1.   NCB vsaj enkrat letno obvestijo ECB o odstopanjih, ki so bila poročevalskim enotam odobrena, obnovljena ali preklicana za naslednje koledarsko leto, in tudi o vseh priložnostnih zahtevah za poročanje, naloženih dejanskim poročevalskim enotam, ki jim je odobreno odstopanje.

2.   NCB redno, vsaj enkrat letno, preverjajo izpolnjevanje pogojev iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) za odobritev, obnovitev ali preklic katerega koli odstopanja.

Člen 7

Referenčni podatki o sredstvih konsolidirane bilance stanja poročevalskih skupin

1.   Svet ECB določi poročevalske skupine, kot je določeno v členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) in v skladu z merili iz navedenega člena, na podlagi podatkov ob koncu decembra, ki ustrezajo predhodnemu koledarskemu letu in jih NCB zagotovijo ECB (v nadaljnjem besedilu: referenčni podatki) za namen izpeljave statistike ESCB o konsolidiranih bančnih podatkih za države članice.

2.   ECB do septembra vsakega leta sporoči NCB datum v naslednjem letu, do katerega morajo NCB prenesti referenčne podatke. Ta prenos se zgodi pravočasno tako, da se omogoči izpeljava skupnih konsolidiranih sredstev bank Evropske unije v juliju vsakega leta.

Člen 8

Postopek uradne obvestitve vodij poročevalskih skupin

1.   NCB v imenu ECB z obrazcem dopisa iz Priloge II (v nadaljnjem besedilu: uradno obvestilo) uradno obvestijo vodje poročevalskih skupin o odločitvi Sveta ECB po členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o njihovih obveznostih poročanja po Uredbi. Uradno obvestilo vsebuje merila, ki upravičujejo, da se uradno obveščeni subjekt razvrsti v vodjo poročevalske skupine.

2.   Zadevna NCB pošlje uradno obvestilo vodji poročevalske skupine v 10 delovnih dneh ECB po datumu odločitve Sveta ECB, kopijo tega obvestila pa pošlje sekretariatu ECB.

3.   Postopek, opisan v odstavku 2, se ne uporablja za uradno obvestitev vodij poročevalskih skupin, ki jih je Svet ECB določil po členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) pred datumom začetka učinkovanja te smernice.

Člen 9

Postopek pregleda s strani Sveta ECB

1.   Če vodja poročevalske skupine, ki je bil uradno obveščen skladno s členom 8, v 15 delovnih dneh ECB po prejemu tega uradnega obvestila zadevni NCB predloži obrazloženo pisno zahtevo s podpornimi informacijami, da se njegova razvrstitev v vodjo poročevalske skupine pregleda, zadevna NCB to zahtevo prenese Svetu ECB v 10 delovnih dneh ECB.

2.   Po prejemu pisne zahteve po odstavku 1 Svet ECB pregleda razvrstitev in svojo obrazloženo odločitev v dveh mesecih od prejema zahteve pisno sporoči zadevni NCB, ki o odločitvi Sveta ECB uradno obvesti vodjo poročevalske skupine v 10 delovnih dneh ECB.

Člen 10

Sodelovanje s pristojnimi organi, ki niso NCB

1.   Kadar je mogoče vse podatke, opisane v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ali del teh podatkov pridobiti od pristojnih organov, ki niso NCB, NCB vzpostavijo ustrezne mehanizme sodelovanja s temi organi, da se zagotovi trajna struktura za prejemanje teh podatkov.

2.   NCB zagotovijo, da podatki, navedeni v odstavku 1, izpolnjujejo minimalne statistične standarde ECB, določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), in tudi vse druge zahteve, ki jih določa Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), preden jih prenesejo ECB v skladu s členom 3.

Člen 11

Preverjanje

1.   Brez poseganja v pravice ECB glede preverjanja, določene v uredbah (ES) št. 2533/98 in (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost statističnih informacij, danih na razpolago ECB, in v okviru splošnega upravljanja s kakovostjo podatkov tesno sodelujejo z upravljavci baze podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev ESCB (ESCB Securities Holdings Statistics Database) (v nadaljnjem besedilu: SHSDB).

2.   ECB te podatke ocenjuje na podoben način, v tesnem sodelovanju z upravljavci SHSDB. Ocenjevanje se izvaja pravočasno.

Člen 12

Standardi za prenos

Za elektronski prenos statističnih informacij, ki jih zahteva ECB, NCB uporabljajo ESCB-Net. Statistične informacije se ECB dajo na razpolago v skladu s standardi za elektronsko poročanje, ki so določeni posebej. Za prenos statističnih informacij se lahko na podlagi predhodnega soglasja ECB uporabijo druga sredstva.

Člen 13

Poenostavljen postopek spreminjanja

Izvršilni odbor ECB lahko ob upoštevanju stališč Odbora ESCB za statistiko izvede tehnične spremembe prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spreminjajo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja poročevalskih enot. Izvršilni odbor obvesti Svet ECB o kateri koli taki spremembi brez nepotrebnega odlašanja.

Člen 14

Učinkovanje in izvedba

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB. Centralne banke Eurosistema morajo postopati v skladu s členoma 8 in 9 od datuma, ko so NCB uradno obveščene o Smernici, v skladu s preostalimi določbami Smernice pa od 1. januarja 2014.

Člen 15

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 22. marca 2013

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  UL L 305, 1.11.2012, str. 6.

(3)  COM(2010) 774 konč.


PRILOGA I

SHEME POROČANJA

DEL 1

Imetja vrednostnih papirjev po sektorju, razen imetij nacionalnih centralnih bank

Tabela 1

Splošne informacije in pojasnila

Sporočene informacije (1)

Atribut

Status (2)

Opis

1.

Splošne informacije

Poročevalska institucija

O

Identifikacijska koda poročevalske institucije

Datum predložitve

O

Datum, ko so podatki predloženi SHSDB

Referenčno obdobje

O

Obdobje, na katero se nanašajo podatki

Frekvenca poročanja

O

 

Četrtletni podatki

 

Mesečni podatki (3)

2.

Pojasnila (metapodatki)

O

Obravnava predčasnih odkupov

O

Obravnava natečenih obresti


Tabela 2

Informacije o imetjih vrednostnih papirjev

Sporočene informacije (4)

Atribut

Status (5)

Opis

Informacije v zvezi z vrednostnimi papirji

Sektor imetnika

O

Sektor/podsektor vlagatelja

 

 

Nefinančne družbe (S.11) (6)

 

Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralnih bank (S.122)

 

Skladi denarnega trga (SDT) (S.123)

 

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

 

Druge finančne družbe (7) razen družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

 

Družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

 

Zavarovalne družbe (S.128)

 

Pokojninski skladi (S.129)

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi (podsektor ni opredeljen) (S.128 + S.129) (prehodno obdobje)

 

Centralna država (S.1311) (prostovoljna razčlenitev)

 

Federalna država (S.1312) (prostovoljna razčlenitev)

 

Lokalna država (S.1313) (prostovoljna razčlenitev)

 

Skladi socialne varnosti (S.1314) (prostovoljna razčlenitev)

 

Druga država (podsektor ni opredeljen)

 

Gospodinjstva razen nepridobitnih institucij, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.14) (prostovoljna razčlenitev za rezidenčne vlagatelje, obvezna za imetja tretjih oseb)

 

Nepridobitne institucije, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.15) (prostovoljna razčlenitev)

 

Druga gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) (podsektor ni opredeljen)

 

Nefinančni vlagatelji razen gospodinjstev (samo za imetja tretjih oseb) (S.11 + S.13 + S.15) (8)

 

Centralne banke in država se poročajo samo za imetja držav zunaj euroobmočja (S.121 + S.13) (9)

 

Vlagatelji, ki niso centralne banke in države, se poročajo samo za imetja držav zunaj euroobmočja (9)

 

Neznani sektor (10)

Država imetnika

O

Rezidenčna država vlagatelja

Vir

O

Vir predloženih informacij o imetjih vrednostnih papirjev

 

 

Neposredno poročanje

 

Poročanje skrbnikov

 

Mešano poročanje (11)

 

Ni na voljo

Funkcija

O

Funkcija naložbe glede na razvrstitev statistike plačilne bilance

 

 

Neposredne naložbe

 

Naložbe v vrednostne papirje

 

Ni opredeljeno

Osnova za poročanje

O/P (12)

Označuje, kako je vrednostni papir kotiran, v odstotkih ali enotah

 

 

Odstotek

 

 

Enote

Nominalna valuta

P

Valuta, v kateri je denominirana koda ISIN, poroča se, ko je osnova za poročanje odstotek

Stanja

O

Skupna vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti (13). Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost (v nominalni valuti ali eurih), če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez natečenih obresti

 

Po tržni vrednosti. Vrednost po tečaju na trgu v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (14)

Stanja: od tega vrednost

O (15)

Vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu dveh največjih vlagateljev

 

 

Po nominalni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

 

Po tržni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

Format

O (13)

Opredeljuje format, ki se uporablja za stanja po nominalni vrednosti

 

 

Nominalna vrednost v eurih ali drugi zadevni valuti

 

Število delnic/enot (16)

Druge spremembe obsega

O

Druge spremembe vrednosti vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti v istem formatu kot za stanja po nominalni vrednosti

 

Po tržni vrednosti v eurih

Druge spremembe obsega: od tega vrednost

O (15)

Druge spremembe obsega v vrednosti v imetništvu dveh največjih vlagateljev

 

 

Po nominalni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

 

Po tržni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

Finančne transakcije

O (17)

Vsota nakupov minus prodaje vrednostnega papirja, zabeležena po vrednosti transakcije v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (18)

Finančne transakcije: od tega vrednost

O (15), (19)

Vsota dveh največjih transakcij posameznih imetnikov po absolutni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za finančne transakcije

Status zaupnosti

O (20)

Status zaupnosti za stanja, transakcije, druge spremembe obsega

 

 

Ni za objavo, omejeno samo na interno uporabo

 

Zaupne statistične informacije

 

Ne pride v poštev (21)


Tabela 3

Imetja vrednostnih papirjev s kodo ISIN

Sporočene informacije (22)

Atribut

Status (23)

Opis

Referenčni podatki

Koda ISIN

O

Koda ISIN


Tabela 4

Imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN

Sporočene informacije (24)

Atribut

Status (25)

Opis

1.

Osnovni referenčni podatki

Označba agregacije

O

Vrsta podatkov

 

 

Podatki, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih

 

Agregirani podatki (ne po posameznih vrednostnih papirjih)

Identifikacijska številka vrednostnega papirja/agregatov

O

Interna identifikacijska številka vrednostnega papirja za vrednostne papirje brez kode ISIN in agregiranih podatkov o imetjih vrednostnih papirjev

Vrsta identifikacijske številke vrednostnega papirja

O (26)

Opredeljuje identifikacijsko številko vrednostnega papirja za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih (27)

 

 

Interna številka NCB

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Drugo (opredeli se v metapodatkih)

Razvrstitev instrumenta

O

Razvrstitev vrednostnega papirja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)

 

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)

 

Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)

 

Delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)

 

Druge vrste vrednostnih papirjev (28)

Sektor izdajatelja

O

Institucionalni sektor izdajatelja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Država izdajatelja

O

Država pravne registriranosti ali domicil izdajatelja vrednostnega papirja

Cena (29)

P

Cena vrednostnega papirja ob koncu referenčnega obdobja

Osnova za ceno (29)

P

Osnova, na kateri je dana cena

 

 

Euro ali druga zadevna valuta

 

Odstotek

2.

Dodatni referenčni podatki

Ime izdajatelja

P

Ime izdajatelja

Skrajšano ime

P

Skrajšano ime vrednostnega papirja, ki ga določi izdajatelj in se opredeli glede na značilnosti vrednostnega papirja in kakršne koli druge razpoložljive informacije

Datum izdaje

P

Datum, ko izdajatelj proti plačilu izroči vrednostne papirje odkupniku primarne izdaje vrednostnih papirjev. To je datum, ko so vrednostni papirji prvič na voljo za izročitev vlagateljem

Datum zapadlosti

P

Datum, ko se instrument odkupi

Neporavnani znesek

P

Neporavnani znesek, preračunan v eure

Tržna kapitalizacija

P

Zadnja razpoložljiva tržna kapitalizacija v eurih

Natečene obresti

P

Obresti, kot so se natekle od zadnjega izplačila kupona ali od datuma, ko so začele teči

Faktor zadnje razdelitve delnic

P

Razdelitve in združitve delnic

Datum zadnje razdelitve delnic

P

Datum, od katerega učinkuje razdelitev delnic

Vrsta kupona

P

Vrsta kupona (fiksni, spremenljiv, stopničast itd.)

Vrsta dolga

P

Vrsta dolžniškega instrumenta

Znesek dividende

P

Znesek zadnjega izplačila dividende na delnico, glede na način izplačila dividende, pred obdavčitvijo (bruto dividenda)

Način izplačila dividende

P

Dividenda izražena v valuti dividende ali številu delnic

Valuta dividende

P

Valuta zadnjega izplačila dividende

Vrsta listinjenih sredstev

P

Vrsta listinjenih sredstev

DEL 2

Imetja vrednostnih papirjev, ki jih imajo poročevalske skupine

Tabela 1

Splošne informacije in pojasnila

Sporočene informacije (30)

Atribut

Status (31)

Opis

1.

Splošne informacije

Poročevalska institucija

O

Identifikacijska koda poročevalske institucije

Datum predložitve

O

Datum, ko so podatki predloženi SHSDB

Referenčno obdobje

O

Obdobje, na katero se nanašajo podatki

Frekvenca poročanja

O

Četrtletni podatki

2.

Pojasnila (metapodatki)

O

Obravnava predčasnih odkupov

O

Obravnava natečenih obresti


Tabela 2

Informacije o imetjih vrednostnih papirjev

Sporočene informacije (32)

Atribut

Status (33)

Opis

Informacije v zvezi z vrednostnimi papirji

Identifikacijska oznaka poročevalske skupine

O

Identifikacijska oznaka poročevalske skupine (34)

Rezidenčnost subjektov v skupini

P

Rezidenčnost subjektov v skupini, ko se poročajo ločeno od sedeža (35)

 

 

Rezident države sedeža

 

Ni rezident države sedeža

 

Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav euroobmočja

 

Če ni rezident države sedeža, rezident zunaj euroobmočja

Identifikacijska oznaka subjekta

P

Identifikacijska oznaka subjekta v skupini (34)

Rezidenčna država subjekta

P

Država pravne registriranosti ali domicil subjekta

Vrsta skupine

O

Vrsta skupine

 

 

Bančna skupina

Osnova za poročanje

O

Označuje, kako je vrednostni papir kotiran, v odstotkih ali enotah

 

 

Odstotek

 

Enote

Nominalna valuta

P

Valuta, v kateri je denominirana koda ISIN, poroča se, ko je osnova za poročanje odstotek

Format

O (36)

Opredeljuje format, ki se uporablja za stanja po nominalni vrednosti

 

 

Nominalna vrednost v eurih ali drugi zadevni valuti

 

Število delnic/enot (37)

Stanja

O

Skupna vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti (36). Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost v nominalni valuti ali eurih, če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez natečenih obresti

 

Po tržni vrednosti. Vrednost vrednostnega papirja po tečaju na trgu v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (38)

Druge spremembe obsega

P

Druge spremembe obsega v vrednosti vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti v istem formatu kot za stanja po nominalni vrednosti (36)

 

Po tržni vrednosti v eurih

Finančne transakcije

P

Vsota nakupov minus prodaje vrednostnega papirja, zabeležena po vrednosti transakcije v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (38)

 

Izdajatelj je del poročevalske skupine

P

Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine


Tabela 3

Imetja vrednostnih papirjev s kodo ISIN

Sporočene informacije (39)

Atribut

Status (40)

Opis

Referenčni podatki

Koda ISIN

O

Koda ISIN


Tabela 4

Imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN

Sporočene informacije (41)

Atribut

Status (42)

Opis

1.

Osnovni referenčni podatki

Označba agregacije

O

Vrsta podatkov

 

 

Podatki, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih

 

Agregirani podatki (ne po posameznih vrednostnih papirjih)

Identifikacijska številka vrednostnega papirja

O

Interna identifikacijska številka NCB za imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih ali agregirano

Vrsta identifikacijske številke vrednostnega papirja

O (43)

Opredeljuje identifikacijsko številko vrednostnega papirja za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih (44)

 

 

Interna številka NCB

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Drugo (45)

Razvrstitev instrumenta

O

Razvrstitev vrednostnega papirja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

 

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

 

Delnice, ki kotirajo na borzi

 

Delnice investicijskih skladov

 

Druge vrste vrednostnih papirjev (46)

Sektor izdajatelja

O

Institucionalni sektor izdajatelja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Država izdajatelja

O

Država pravne registriranosti ali domicil izdajatelja vrednostnega papirja

Cena (47)

P

Cena vrednostnega papirja ob koncu referenčnega obdobja

Osnova za ceno (47)

P

Opredeljuje osnovo, na kateri je dana cena

 

 

Euro ali druga zadevna valuta

 

Odstotek

2.

Dodatni referenčni podatki

Ime izdajatelja

P

Ime izdajatelja

Skrajšano ime

P

Skrajšano ime vrednostnega papirja, ki ga določi izdajatelj in se opredeli glede na značilnosti izdaje in kakršne koli druge razpoložljive informacije

Izdajatelj je del poročevalske skupine

P

Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine, za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih

Datum izdaje

P

Datum, ko izdajatelj proti plačilu izroči vrednostne papirje odkupniku primarne izdaje vrednostnih papirjev. To je datum, ko so vrednostni papirji prvič na voljo za izročitev vlagateljem

Datum zapadlosti

P

Datum, ko se dolžniški instrument odkupi

Neporavnani znesek

P

Neporavnani znesek, preračunan v eure

Tržna kapitalizacija

P

Zadnja razpoložljiva tržna kapitalizacija v eurih

Natečene obresti

P

Obresti, kot so se natekle od zadnjega izplačila kupona ali od datuma, ko so začele teči

Faktor zadnje razdelitve delnic

P

Razdelitve in združitve delnic

Datum zadnje razdelitve delnic

P

Datum, od katerega učinkuje razdelitev delnic

Vrsta kupona

P

Vrsta kupona (fiksni, spremenljiv, stopničast itd.)

Vrsta dolga

P

Vrsta dolžniškega instrumenta

Znesek dividende

P

Znesek zadnjega izplačila dividende na delnico, glede na način izplačila dividende, pred obdavčitvijo (bruto dividenda)

Način izplačila dividende

P

Dividenda izražena v valuti dividende ali številu delnic

Valuta dividende

P

Valuta zadnjega izplačila dividende

Vrsta listinjenih sredstev

P

Vrsta listinjenih sredstev


(1)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(2)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(3)  Samo za stanja, če so transakcije izpeljane iz mesečnih stanj v SHSDB.

(4)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(5)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(6)  Številčenje kategorij v tej smernici odraža številčenje, ki ga uvaja ESR 2010.

(7)  Drugi finančni posredniki (S.125) in izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.126) in lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.127).

(8)  Samo, če se sektorji S.11, S.13 in S.15 ne poročajo ločeno.

(9)  Za podatke, ki jih poročajo nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja, samo za poročanje imetij nerezidenčnih vlagateljev.

(10)  Nedodeljeni sektor, ki je rezident države imetnika; tj. neznani sektorji neznanih držav se ne bi smeli poročati. NCB v primeru statistično relevantnih vrednosti obvestijo upravljavce SHSDB o razlogih, zakaj je sektor neznan.

(11)  ( Samo, če ni mogoče razlikovati med neposrednim poročanjem in poročanjem skrbnikov.

(12)  Obvezno pri poročanju vrednostnih papirjev s kodo ISIN; prostovoljno pri poročanju vrednostnih papirjev brez kode ISIN.

(13)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti (in zadevne druge spremembe obsega/transakcije).

(14)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.

(15)  Če NCB sporoči status zaupnosti, tega atributa ni treba poročati. Na odgovornost poročevalske NCB se lahko vrednost namesto na dva največja vlagatelja nanaša na enega največjega vlagatelja.

(16)  NCB se spodbuja, da v primeru, ko so vrednostni papirji v CSDB zabeleženi v enotah, poročajo nominalno vrednost v številu enot.

(17)  Poroča se samo, če transakcije niso izpeljane iz stanj v SHSDB.

(18)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.

(19)  Poroča se samo za transakcije, ki se zberejo od poročevalskih enot, ne poroča se za transakcije, ki jih NCB izpeljejo iz stanj.

(20)  Poroča se, če ustrezna vrednost dveh največjih vlagateljev za stanja, transakcije in druge spremembe obsega, ni na voljo/zagotovljena.

(21)  Uporablja se samo, če NCB transakcije izpeljejo iz stanj. V teh primerih bo status zaupnosti izpeljan iz SHSDB, tj. če so začetna in/ali končna stanja zaupna, se izpeljana transakcija označi kot zaupna.

(22)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(23)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(24)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(25)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(26)  Ne zahteva se za vrednostne papirje, ki se poročajo agregirano.

(27)  Po možnosti bi morale NCB uporabljati iste identifikacijske številke vrednostnega papirja za vsak vrednostni papir po več let. Poleg tega bi morala biti vsaka identifikacijska številka vrednostnega papirja povezana s samo enim vrednostnim papirjem. Če NCB tega ne morejo zagotoviti, obvestijo upravljavce SHSDB. Kode CUSIP in SEDOL se lahko obravnavajo kot interne številke NCB.

(28)  Ti vrednostni papirji ne bodo vključeni v pripravo agregatov.

(29)  Za izračun stanj po tržni vrednosti iz stanj po nominalni vrednosti.

(30)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(31)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(32)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(33)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(34)  Identifikator je treba opredeliti posebej.

(35)  NCB lahko poročajo skladno s štirimi alternativnimi možnostmi: (1) agregirano za vse subjekte v skupini, vključno s sedežem; (2) agregirano za subjekte, ki so rezidenti države sedeža; in agregirano za subjekte, ki niso rezidenti države sedeža; (3) agregirano za subjekte, ki so rezidenti države sedeža; agregirano za subjekte, ki so rezidenti druge države euroobmočja; agregirano za subjekte, ki so rezidenti zunaj euroobmočja; (4) po posameznih subjektih.

(36)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti.

(37)  NCB se spodbuja, da v primeru, ko so vrednostni papirji v CSDB zabeleženi v enotah, poročajo nominalno vrednost v številu enot.

(38)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.

(39)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(40)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(41)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(42)  Številčenje kategorij v tej smernici odraža številčenje, ki ga uvaja ESR 2010.

(43)  Ne zahteva se za vrednostne papirje, ki se poročajo agregirano.

(44)  Po možnosti bi morale NCB uporabljati iste identifikacijske številke vrednostnega papirja za vsak vrednostni papir po več let. Poleg tega bi morala biti vsaka identifikacijska številka vrednostnega papirja povezana s samo enim vrednostnim papirjem. Če NCB tega ne morejo zagotoviti, obvestijo upravljavce SHSDB. Kode CUSIP in SEDOL se lahko obravnavajo kot interne številke NCB.

(45)  NCB bi morale vrsto uporabljene identifikacijske številke opredeliti v metapodatkih.

(46)  Ti vrednostni papirji ne bodo vključeni v pripravo agregatov.

(47)  Za izračun stanj po tržni vrednosti iz stanj po nominalni vrednosti.


PRILOGA II

URADNO OBVESTILO VODJEM POROČEVALSKIH SKUPIN

Uradna obvestitev o razvrstitvi v vodjo poročevalske skupine po Uredbi (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (1)

[Spoštovani!]

V imenu Evropske centralne banke (ECB) vas obveščamo, da je Svet ECB [pravni naziv vodje poročevalske skupine] razvrstil v vodjo poročevalske skupine za statistične namene, skladno s členoma 1(11) in 2(4) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Obveznosti poročanja [pravni naziv vodje poročevalske skupine] kot vodje poročevalske skupine so določene v členu 3(3) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Razlogi za razvrstitev v „vodjo poročevalske skupine“

Svet ECB je ugotovil, da [pravni naziv vodje poročevalske skupine] izpolnjuje pogoje za vodjo poročevalske skupine skladno z naslednjimi merili iz Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24):

(a)

[pravni naziv vodje poročevalske skupine] je vodja bančne skupine, kot je opredeljeno v členu 1(10) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24);

(b)

bančna skupina, katere vodja je [pravni naziv vodje poročevalske skupine], izpolnjuje naslednja merila (2):

(i)

[sredstva konsolidirane bilance stanja bančne skupine, izračunano po oddelku 1 poglavja 4 naslova V Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (3), so višja od 0,5 % skupnih sredstev konsolidirane bilance stanja bančnih skupin v Evropski uniji, glede na najnovejše podatke, ki so na voljo ECB, tj. (a) podatke, ki se nanašajo na konec decembra v koledarskem letu pred pošiljanjem tega uradnega obvestila; ali (b) če podatki pod (a) niso na voljo, podatke, ki se nanašajo na konec decembra predhodnega leta];

(ii)

bančna skupina je pomembna za stabilnost in delovanje finančnega sistema v euroobmočju iz naslednjih razlogov: [tukaj dodati razloge, zaradi katerih je bančna skupina pomembna za stabilnost in delovanje finančnega sistema v euroobmočju:

bančna skupina je tesno in v veliki meri medsebojno povezana z drugimi finančnimi institucijami v euroobmočju,

bančna skupina ima močno in obsežno čezmejno dejavnost,

dejavnost bančne skupine je v pretežni meri koncentrirana na enem delu bančnega poslovanja v euroobmočju, v katerem predstavlja glavnega akterja,

bančna skupina ima kompleksno korporativno strukturo, ki prestopa okvir domačega ozemlja]];

(iii)

[bančna skupina je pomembna za stabilnost in delovanje finančnega sistema v [zadevne države članice euroobmočja] iz naslednjih razlogov: [tukaj dodati razloge, zaradi katerih je bančna skupina pomembna za stabilnost in delovanje finančnega sistema v zadevnih državah članicah euroobmočja:

bančna skupina je tesno in v veliki meri medsebojno povezana z drugimi finančnimi institucijami na domačem ozemlju,

dejavnost bančne skupine je v pretežni meri koncentrirana na [opredeliti del bančnega poslovanja], v katerem predstavlja glavnega domačega akterja]].

Vir informacij, na katerega se opira razvrstitev v „vodjo poročevalske skupine“

ECB izpelje skupna sredstva konsolidirane bilance stanja bančnih skupin v Evropski uniji na podlagi informacij, zbranih od nacionalnih centralnih bank, o konsolidirani bilanci stanja bančnih skupin v zadevni državi članici, izračunano v skladu z oddelkom 1 poglavja 4 naslova V Direktive 2006/48/ES.

[Kjer je potrebno, je tukaj treba navesti nadaljnja pojasnila o metodologiji, ki se uporabi pri kakršnih koli dodatnih merilih za razvrstitev v vodjo poročevalske skupine, ki jih določi Svet ECB.]

Ugovori in pregled s strani Sveta ECB

Kakršno koli zahtevo, da Svet ECB pregleda razvrstitev [pravni naziv vodje poročevalske skupine] v vodjo poročevalske skupine na podlagi razlogov, podanih zgoraj, je treba nasloviti na [vstaviti ime in naslov NCB] v 15 delovnih dneh ECB od prejema tega obvestila. [Pravni naziv vodje poročevalske skupine] tako zahtevo obrazloži in vključi vse podporne informacije.

Datum začetka obveznosti poročanja

Če ni ugovorov, mora [pravni naziv vodje poročevalske skupine] poročati statistične informacije v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) od [vstaviti začetni datum za poročanje, tj. najpozneje šest mesecev po pošiljanju obvestila].

Spremembe statusa obveščenega subjekta

Naprošamo vas, da [ime NCB, ki pošilja uradno obvestilo] obvestite o vseh spremembah imena ali pravne oblike, združitvah, prestrukturiranjih [pravni naziv vodje poročevalske skupine] in vseh ostalih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na obveznosti poročanja [pravni naziv vodje poročevalske skupine], v 10 delovnih dneh ECB od takega dogodka.

Ne glede na nastop takega dogodka bodo za [pravni naziv vodje poročevalske skupine] še naprej veljale obveznosti poročanja, določene v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), dokler vas v imenu ECB ne bomo drugače uradno obvestili.

S spoštovanjem,

[podpis]


(1)  UL L 305, 1.11.2012, str. 6.

(2)  Vstaviti ustrezna merila, ki jih obveščeni subjekt izpolnjuje za vodjo poročevalske skupine, kot je odločil Svet ECB.

(3)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.


Top