EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0058

Direktiva 2013/58/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma razveljavitve nekaterih direktiv (Solventnost I) Besedilo velja za EGP

OJ L 341, 18.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/58/oj

18.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/1


DIREKTIVA 2013/58/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. decembra 2013

o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma razveljavitve nekaterih direktiv (Solventnost I)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 53(1) in člena 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa sodoben, na ocenjevanju tveganj temelječ sistem za urejanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic v Uniji. Ta sistem je bistven za varen in trden zavarovalniški sektor, ki lahko zagotovi trajnostne zavarovalne proizvode ter s spodbujanjem dolgoročnih naložb in z dodatno stabilnostjo podpre realno gospodarstvo.

(2)

Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) uvaja nekaj sprememb členov od 212 do 262 Direktive 2009/138/ES, ki se začnejo uporabljati od 10. junija 2013 dalje.

(3)

Direktiva 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) spreminja Direktivo 2009/138/ES s podaljšanjem roka za prenos z 31. oktobra 2012 na 30. junij 2013 ter prestavitvijo datuma začetka njene uporabe s 1. novembra 2012 na 1. januar 2014 in datuma razveljavitve obstoječih direktiv o zavarovanju in pozavarovanju (5) (ki se skupaj imenujejo „Solventnost I“), s 1. novembra 2012 na 1. januar 2014.

(4)

Komisija je 19. januarja 2011 sprejela predlog (v nadaljnjem besedilu: predlog Omnibus II), ki med drugim spreminja Direktivo 2009/138/ES, da bi upoštevala novo nadzorno strukturo za zavarovalniški sektor, tj. ustanovitev Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine) (EIOPA). Predlog Omnibus II vsebuje tudi določbe za podaljšanje roka za prenos oziroma za prestavitev datuma začetka uporabe Direktive 2009/138/ES ter datuma za razveljavitev Solventnosti I in deluje kot sredstvo za prilagoditev Direktive 2009/138/ES začetku veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije s spremembo določb o podelitvi pooblastil Komisiji za sprejemanje izvedbenih ukrepov v določbe, ki Komisiji podeljujejo pooblastila za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov.

(5)

Zaradi kompleksnosti predloga Omnibus II obstaja tveganje, da ne bo začel veljati pred rokom za prenos oziroma datumom začetka uporabe Direktive 2009/138/ES. Če bi ti datumi ostali nespremenjeni, bi to pomenilo, da bi bilo treba Direktivo 2009/138/ES izvajati pred začetkom veljavnosti prehodnih določb in ustreznih prilagoditev, vključno z dodatnimi pojasnili glede pooblastil v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti, določenih v predlogu Omnibus II.

(6)

Da ne bi držav članic čezmerno obremenili z zakonodajnimi obveznostmi po Direktivi 2009/138/ES in pozneje v okviru nove nadzorne strukture, ki jo predvideva predlog Omnibus II, je zato primerno podaljšati rok za prenos in datum začetka uporabe Direktive 2009/138/ES, s čimer se nadzornikom, zavarovalnicam ter pozavarovalnicam zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo te nove strukture.

(7)

Iz časovnega zaporedja dogodkov izhaja, da bi se morala prestavitev roka za prenos in datuma začetka uporabe Direktive 2009/138/ES uporabljati tudi za spremembe navedene direktive, ki so bile izvedene z Direktivo 2011/89/ES.

(8)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba ustrezno prestaviti datum razveljavitve Solventnosti I.

(9)

Ker je obdobje pred iztekom zadevnih rokov iz Direktive 2009/138/ES zelo kratko, bi morala ta direktiva začeti veljati brez odlašanja.

(10)

Zato je v tem primeru pri posredovanju predloga te direktive nacionalnim parlamentom upravičeno uporabiti izjemo za nujne primere, ki jo določa člen 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

1.

člen 309(1) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se datum „30. junija 2013“ nadomesti z datumom „31. marca 2015“;

(b)

v drugem pododstavku se datum „1. januarja 2014“ nadomesti z datumom „1. januarja 2016“;

2.

v prvem odstavku člena 310 se datum „1. januarja 2014“ nadomesti z datumom „1. januarja 2016“;

3.

v drugem odstavku člena 311 se datum „1. januarja 2014“ nadomesti z datumom „1. januarja 2016“.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. decembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 5. decembra 2013.

(2)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(3)  Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L 326, 8.12.2011, str. 113).

(4)  Direktiva 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 o spremembi Direktive 2009/138/ES glede rokov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv (UL L 249, 14.9.2012, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 64/225/EGS z dne 25. februarja 1964 o odpravi omejitev svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev na področjih pozavarovanja in retrocesije (UL 56, 4.4.1964, str. 878/64); Prva Direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. julija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, 16.8.1973, str. 3); Direktiva Sveta 73/240/EGS z dne 24. julija 1973 o odpravi omejitve svobode ustanavljanja na področju dejavnosti neposrednega zavarovanja, razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, 16.8.1973, str. 20); Direktiva Sveta 76/580/EGS z dne 29. junija 1976 o spremembi Direktive 73/239/EGS (UL L 189, 13.7.1976, str. 13); Direktiva Sveta 78/473/EGS z dne 30. maja 1978 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o sozavarovanju na ravni Skupnosti (UL L 151, 7.6.1978, str. 25); Direktiva Sveta 84/641/EGS z dne 10. decembra 1984 o spremembi Prve direktive (73/239/EGS) zlasti glede zavarovanja pomoči (UL L 339, 27.12.1984, str. 21); Direktiva Sveta 87/344/EGS z dne 22. junija 1987 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zavarovanju stroškov postopka (UL L 185, 4.7.1987, str. 77); Druga direktiva Sveta 88/357/EGS z dne 22. junija 1988 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, ki opredeljuje določbe za učinkovito uresničevanje svobode opravljanja storitev (UL L 172, 4.7.1988, str. 1); Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju) (UL L 228, 11.8.1992, str. 1); Direktiva 98/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o dopolnilnem nadzoru nad zavarovalnicami v zavarovalniški skupini (UL L 330, 5.12.1998, str. 1); Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L 110, 20.4.2001, str. 28); Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L 345, 19.12.2002, str. 1); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju (UL L 323, 9.12.2005, str. 1).


Top