Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0801

2013/801/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES

OJ L 352, 24.12.2013, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/801/oj

24.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 352/65


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 23. decembra 2013

o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES

(2013/801/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo, da v svojem imenu in pod svojo odgovornostjo prenese pooblastila za izvajanje celotnega ali dela programa ali projekta Unije na izvajalske agencije.

(2)

Komisija pooblašča izvajalske agencije za izvajanje programov z namenom, da bi se lahko osredotočila na ključne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v izvajanje, ne da bi izgubila nadzor in končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(3)

Prenos nalog, povezanih z izvajanjem programov, na izvajalske agencije zahteva jasno ločevanje med programskimi fazami, ki vključujejo veliko mero diskrecije pri sprejemanju odločitev, ki so odvisne od stališč politike, za kar so pristojne službe Komisije, in izvajanjem programov, za kar bi bilo treba pooblastiti izvajalske agencije.

(4)

S Sklepom 2007/60/ES (2) je Komisija ustanovila Izvajalsko agencijo za vseevropsko prometno omrežje in jo pooblastila za upravljanje ukrepov Skupnosti na področju vseevropskega prometnega omrežja.

(5)

Komisija je nato s Sklepom 2008/593/ES (3) podaljšala obdobje delovanja Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje in na novo opredelila njene cilje in naloge, tako da je postala odgovorna tudi za izvajanje finančne pomoči iz proračuna za vseevropsko prometno omrežje v večletnem finančnem okviru 2007–2013.

(6)

Izkazalo se je, da je Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje dobro organizirana agencija, ki dodeljene naloge izvaja uspešno in učinkovito ter v skladu s pravnim okvirom, ki ureja njene dejavnosti. Vmesno ocenjevanje agencije je pokazalo, da ima dobre kazalnike produktivnosti in da so deležniki zadovoljni z njenim tehničnim in finančnim upravljanjem. Agencija je uspešno prispevala k izvajanju programa vseevropskega prometnega omrežja in je Komisiji omogočila, da se osredotoči na svoje politične in institucionalne naloge ter izboljša njihovo upravljanje. Vmesno ocenjevanje je pokazalo tudi, da je agencija cenovno ugodnejša možnost za upravljanje programa vseevropskega prometnega omrežja v primerjavi z notranjim upravljanjem Komisije. Prihranki, ki izhajajo iz prenosa nalog na agencijo, so bili ocenjeni na okoli 8,66 milijona EUR v letih 2008–2015.

(7)

V sporočilu z dne 29. junija 2011„Proračun za strategijo Evropa 2020“ (4) je Komisija predlagala, da se obstoječe izvajalske agencije še bolj izkoristijo za izvajanje programov Unije v obdobju večletnega finančnega okvira 2014–2020.

(8)

Glede na rezultate analize stroškov in koristi, izvedene v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, bi prenos upravljanja delov programa instrumenta za povezovanje Evrope na področju prometa, energetike in telekomunikacij (5) ter delov raziskav na področju prometa in energetike v okviru programa Obzorje 2020 (6) na Izvajalsko agencijo za vseevropsko prometno omrežje omogočil učinkovito izvajanje takih programov z nižjimi stroški v primerjavi z izvajanjem na Komisiji. Tak prenos upravljanja programov na agencijo bi po ocenah pomenil prihranek v višini 54 milijonov EUR v obdobju večletnega finančnega okvira 2014–2020. Analiza je pokazala tudi, da bi združitev upravljanja infrastrukture in raziskovalnih projektov na področju prometa in energetike v isti agenciji povzročila znatno ekonomijo obsega in sinergije med takšnimi dejavnostmi. Razširitev pooblastil Agencije bi Komisiji in deležnikom omogočila, da bi lahko izkoristili strokovno znanje in izkušnje Agencije ter visokokakovostno upravljanje programov in zagotavljanje storitev. Prav tako bi zagotovila neprekinjeno poslovanje za upravičence programa vseevropskega prometnega omrežja in visoko raven prepoznavnosti Unije kot nosilca programov, ki jih upravlja agencija. Poleg tega je analiza pokazala, da bi za program vseevropskega prometnega omrežja (7) in program Marco Polo (8) vrnitev k notranjemu upravljanju povzročila motnje ter posledično izgubo učinkovitosti.

(9)

Da bi imele izvajalske agencije jasno identiteto, je Komisija, kolikor je bilo mogoče, pri podeljevanju novih nalog delo razdelila po tematskih področjih politike.

(10)

Nova agencija bi morala imeti razširjen mandat za upravljanje delov naslednjih programov:

programa novega instrumenta za povezovanje Evrope; upravljanje tega programa vključuje izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, in zahteva visoko raven tehničnega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

delov dela III „Družbeni izzivi“ posebnega programa Obzorje 2020; upravljanje tega programa vključuje izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, in zahteva visoko raven tehničnega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

preostanka programa vseevropskega prometnega omrežja, ki je že bil zaupan Izvajalski agenciji za vseevropsko prometno omrežje v obdobju večletnega finančnega okvira 2000–2006 (od leta 2007) in večletnega finančnega okvira 2007–2013; upravljanje tega programa vključuje izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, in zahteva visoko raven tehničnega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

preostanka programa Marco Polo, ki ga je v obdobju večletnega finančnega okvira 2007–2013 upravljala Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost; upravljanje tega programa vključuje izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, in zahteva visoko raven tehničnega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta.

(11)

Za zagotovitev skladnega in pravočasnega izvajanja tega sklepa in zadevnih programov je treba zagotoviti, da Agencija izvaja svoje naloge, povezane z izvajanjem navedenih programov, pod pogojem in z dnem začetka izvajanja teh programov.

(12)

Ustanoviti bi bilo treba Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja. Nadomestiti in naslediti bi morala Izvajalsko agencijo za vseevropsko prometno omrežje, ustanovljeno s Sklepom 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES. Delovati bi morala v skladu s splošnim statutom, določenim z Uredbo (ES) št. 58/2003.

(13)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2007/60/ES in Sklep 2008/593/ES ter določiti prehodne določbe.

(14)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in sicer za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024.

Statut Agencije ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

Agencija nadomesti in nasledi izvajalsko agencijo, ustanovljeno s Sklepom 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES.

Člen 2

Sedež

Sedež agencije je v Bruslju.

Člen 3

Cilji in naloge

1.   Agencija je odgovorna za izvajanje delov naslednjih programov Unije:

(a)

instrumenta za povezovanje Evrope;

(b)

dela III „Družbeni izzivi“ posebnega programa Obzorje 2020.

Ta odstavek se uporablja pod pogojem in od dne začetka veljavnosti vsakega od teh programov.

2.   Agencija je odgovorna za izvajanje preostanka naslednjih programov Unije:

(a)

programa vseevropskega prometnega omrežja;

(b)

programa Marco Polo.

3.   Agenciji bodo dodeljene naslednje naloge, povezane z izvajanjem delov programov Unije iz odstavkov 1 in 2:

(a)

upravljanje nekaterih faz izvajanja programov in nekaterih faz posameznih projektov na podlagi ustreznih delovnih programov, ki jih je sprejela Komisija, na osnovi ustreznega pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(b)

sprejemanje instrumentov za proračunsko izvrševanje prihodkov in odhodkov ter izvajanje vseh potrebnih ukrepov za upravljanje programov na osnovi ustreznega pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(c)

zagotavljanje podpore pri izvajanju programov na osnovi ustreznega pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 4

Trajanje mandata

1.   Člani usmerjevalnega odbora so imenovani za dve leti.

2.   Direktor je imenovan za pet let.

Člen 5

Nadzor in poročilo o izvajanju

Agencija je pod nadzorom Komisije in redno poroča o napredku pri izvajanju programov Unije ali njihovih delov, za katere je odgovorna, na način in tako pogosto, kakor je določeno v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 6

Izvrševanje operativnega proračuna

Agencija izvršuje svoj operativni proračun v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 (9).

Člen 7

Razveljavitev in prehodne določbe

1.   Sklep 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES, se razveljavi s 1. januarjem 2014. Sklicevanja na razveljavljeni Sklep se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

2.   Šteje se, da je Agencija pravna naslednica izvajalske agencije, ustanovljene s Sklepom 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES.

3.   Brez poseganja v člen 28(2), člen 29(2), člen 30 in člen 31(2) Sklepa C(2013) 9235 ta sklep ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Agencije, tudi direktorja.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

V Bruslju, 23. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  Sklep Komisije 2007/60/ES z dne 26. oktobra 2006 o ustanovitvi Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 32, 6.2.2007, str. 88).

(3)  Sklep Komisije 2008/593/ES z dne 11. julija 2008 o spremembi Sklepa 2007/60/ES glede prilagoditve nalog in obdobja delovanja Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (UL L 190, 18.7.2008, str. 35).

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(6)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 104) in Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(7)  Uredba (ES) št. 680/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij (UL L 162, 22.6.2007, str. 1).

(8)  Uredba (ES) št. 1692/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“) (UL L 328, 24.11.2006, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 297, 22.9.2004, str. 6).


Top