EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/69


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/757/ES (2) določa, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zaščito pred vnosom v Unijo škodljivega organizma Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., ki ni naveden v Prilogi I ali II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike se ne sme vnašati v Unijo, razen če ga spremlja fitosanitarno spričevalo iz člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES in točke 2 Priloge k Odločbi 2002/757/ES.

(3)

Komisija je na podlagi informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, sporočila, da je služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin kot uradni program odobrila program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, ki ga bo izvajalo ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

Program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, zagotavlja, da obrati v ZDA, odobreni za poslovanje s trdim lesom, delujejo v skladu s standardom za žagan trd les. Navedeni standard zagotavlja, da so bili vsi deli žaganega trdega lesa, izvoženega v okviru navedenega programa, sušeni v pečeh in da se je s tem postopkom vsebnost vlage v njem zmanjšala pod 20 mas. % v vsakem ciklu sušenja v pečeh ter so brez lubja.

(5)

Navedeni standard tudi zagotavlja, da je vsem svežnjem trdega lesa, sušenega v pečeh, pripeta jeklena identifikacijska priponka NHLA z žigom „NHLA – KD“, vsakemu svežnju pa je dodeljena enkratna številka. Vsaka številka je navedena na ustreznem spričevalu trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: spričevalo o sušenju v pečeh).

(6)

Zato bi bilo treba določiti odstopanje, da se odobri vnos žaganega lesa brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike v Unijo, kadar ga spremlja spričevalo o sušenju v pečeh, ki nadomešča fitosanitarno spričevalo, in če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(7)

Komisija bi morala zagotoviti, da dajo Združene države Amerike na voljo vse tehnične podatke, potrebne za oceno delovanja programa. Poleg tega bi morale države članice stalno ocenjevati uporabo identifikacijskih priponk NHLA in priloženega spričevala o sušenju v pečeh.

(8)

Odstopanje iz drugega pododstavka člena 3(1) Odločbe 2002/757/ES, kakor se spremeni s tem sklepom, bi se moralo uporabljati do 30. novembra 2016, da bo v skladu z zahtevami iz Izvedbenega sklepa Komisije 2013/780/EU (3).

Odločbo 2002/757/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2002/757/ES se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Občutljive rastline in občutljivi les se lahko vnesejo na ozemlje Unije le, če so skladni z nujnimi fitosanitarnimi ukrepi iz točk 1a in 2 Priloge I k tej odločbi, če so izpolnjene vse formalnosti iz prvega pododstavka člena 13(1) Direktive 2000/29/ES ter če se pri navedenih formalnostih v zvezi z navzočnostjo neevropskih izolatov škodljivega organizma ugotovi, da občutljive rastline in občutljivi les niso napadeni s škodljivim organizmom.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike vnaša na ozemlje Unije do 30. novembra 2016, čeprav ni v skladu s točko 2 Priloge I k tej odločbi, če izpolnjuje pogoje iz Priloge II k tej odločbi.“;

2.

v členu 3(2) in (3) ter členu 5(1) se besedna zveza „priloge k tej odločbi“ nadomesti z zvezo „Priloge I k tej odločbi“ in temu ustrezno se tudi slovnično prilagodi besedilo;

3.

vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

1.   Države članice pisno obvestijo Komisijo in druge države članice, kadar uporabijo odstopanje iz drugega pododstavka člen 3(1).

Države članice, ki uporabijo odstopanje, do 15. julija vsako leto predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o številu pošiljk, uvoženih v preteklem letu v skladu z drugim pododstavkom člena 3(1) te odločbe, ter podrobno poročilo o vseh primerih zadržanja v skladu odstavkom 2 tega člena.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice najpozneje dva delovna dneva po datumu zadržanja vsake pošiljke, vnesene na njihovo ozemlje v skladu z drugim pododstavkom člen 3(1), ki ni v skladu s pogoji iz Priloge II.

3.   Komisija od Združenih držav Amerike zahteva, da ji predložijo tehnične podatke, ki jih Komisija potrebuje za oceno delovanja programa za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh.“;

4.

Priloga se preimenuje v Prilogo I;

5.

doda se Priloga II, katere besedilo je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 252, 20.9.2002, str. 37).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/780/EU z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrst Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (glej stran 61 tega Uradnega lista).


PRILOGA

„PRILOGA II

DEL I

Pogoji iz drugega pododstavka člena 3(1)

Pogoji iz drugega pododstavka člena 3(1), v skladu s katerimi se lahko žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike vnaša na ozemlje Unije, čeprav ni v skladu s točko 2 Priloge I, so naslednji:

1.

les se obdeluje na žagah ali v primernih obratih, ki jih za sodelovanje v programu za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: program), odobri in revidira ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA);

2.

les se suši v peči, dokler vsebnost vlage ne pade pod 20 %, izražene kot odstotek suhe snovi, kar je bilo doseženo ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda;

3.

ko je izpolnjen pogoj iz točke 2, uradnik, ki ga za to imenuje žaga iz točke 1, pritrdi na vsak sveženj standardno jekleno identifikacijsko priponko ali se priponka pritrdi pod njegovim nadzorom. Na vsaki identifikacijski priponki je žig ‚NHLA – KD‘ z enkratno številko, ki je dodeljena vsakemu svežnju;

4.

za zagotovitev, da so izpolnjeni pogoji iz točk 2 in 3, se les pregleda po sistemu, ki je vzpostavljen v okviru programa in vključuje inšpekcijski pregled pred odpremo ter spremljanje odobrenih žag, ki ga izvajajo neodvisni tretji revizorji, usposobljeni in pooblaščeni za ta namen. Služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin izvaja občasne inšpekcijske preglede pred odpremo, šestmesečne revizije evidenc NHLA in postopkov, povezanih s programom, neodvisnih tretjih revizorjev in žag ter drugih ustreznih obratov, ki sodelujejo v programu;

5.

lesu se priloži standardno ‚spričevalo o sušenju v pečeh‘, ki je v skladu z vzorcem iz dela II te priloge in ga izda oseba ali osebe, ki jim je dovoljeno sodelovati v programu, ter ga potrdi inšpektor NHLA. Izpolnjeno spričevalo o sušenju v pečeh vključuje informacijo o količini žaganega lesa brez lubja, izraženi v čevljih deske in kubičnih metrih. V spričevalu se prav tako navede skupno število svežnjev in vsaka številka identifikacijske priponke, dodeljena navedenim svežnjem.

DEL II

Model of Certificate of Kiln drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Faks 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top