Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0531

2013/531/EU: Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2013 o zagotovitvi preventivne srednjeročne finančne pomoči Unije Romuniji

OJ L 286, 29.10.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/531/oj

29.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/1


SKLEP SVETA

z dne 22. oktobra 2013

o zagotovitvi preventivne srednjeročne finančne pomoči Unije Romuniji

(2013/531/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (1) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisje, ki ga je podala po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2013/532/EU (2) odločil, da se Romuniji dodeli vzajemna pomoč.

(2)

Preventivna srednjeročna finančna pomoč Romuniji v okviru aranžmaja za plačilne bilance držav članic je ustrezna glede na sedanje razmere, tj. nestabilne kapitalske tokove, ki vplivajo zlasti na nastajajoče trge, tveganja za makroekonomski scenarij in preostale šibke točke v bančnem sektorju. Čeprav Romunija v trenutnih tržnih razmerah ne namerava zaprositi za izplačilo nobenega obroka, se lahko pričakuje, da bi preventivna pomoč prispevala k utrditvi makroekonomske, proračunske in finančne stabilnosti ter z izvajanjem strukturnih reform povečala odpornost romunskega gospodarstva in njegove zmožnosti za rast.

(3)

Če se bodo negativna tveganja uresničila, Romunija morda ne bo mogla pokriti svojih potreb po zunanjem financiranju iz razpoložljivih virov financiranja. Ta tveganja so med drugim povezana s pomembnimi refinanciranji zunanjega dolga in finančnega sektorja, močno negativnim stanjem neto naložb in posledicami neugodnega razvoja dogodkov v euroobmočju. V takšnem izjemnem scenariju bi bilo treba preostale potrebe po financiranju morda kriti z aktivacijo preventivne srednjeročne finančne pomoči.

(4)

Primerno je, da Unija zagotovi Romuniji preventivno pomoč v višini do 2 000 milijonov EUR v okviru aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic, ki je bil uveden z Uredbo (ES) št. 332/2002. To pomoč bi bilo treba zagotoviti v povezavi s podporo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) na podlagi „stand-by“ aranžmaja v višini 1 751,34 milijona SDR (približno 2 000 milijonov EUR, 170 % romunske kvote pri MDS), odobreno 27. septembra 2013, ki jo bodo organi prav tako obravnavali kot preventivno srednjeročno finančno pomoč. Svetovna banka je v okviru posojila za razvojno politiko zagotovila 1 000 milijonov EUR z možnostjo odloženega črpanja, ki je na voljo do decembra 2015. Poleg tega bo Svetovna banka nadaljevala z zagotavljanjem že odobrene pomoči v višini 891 milijonov EUR, od katerih je za izplačilo na voljo še 514 milijonov EUR.

(5)

Preventivno srednjeročno finančno pomoč bi morala upravljati Komisija, ki se bo po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z romunskimi organi dogovorila o posebnih pogojih gospodarske politike, povezanih s to pomočjo. Te pogoje bi bilo treba zapisati v memorandumu o soglasju.

(6)

Ker je srednjeročna finančna pomoč preventivne narave, Romunija ne bo zaprosila za izplačilo nobenega obroka posojila Unije, razen če bo imela težave v zvezi z bilanco tekočih plačil ali pretoki kapitala. Če bo Romunija Komisijo zaprosila za finančna sredstva, se bo Komisija po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom odločila o aktivaciji programa ter višini in času izplačila takšnih obrokov. Podrobni finančni pogoji, povezani z morebitnimi izplačili, bodo določeni v sporazumu o preventivnem posojilu.

(7)

Preventivna srednjeročna finančna pomoč bi se morala zagotoviti z namenom prispevanja k uspešnemu izvajanju vladnega programa gospodarske politike, s čimer bi se podprla vzdržnost plačilne bilance v Romuniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Unija da na voljo Romuniji preventivno srednjeročno finančno pomoč v višini največ 2 000 milijonov EUR. Če se aranžma aktivira in izplačila izvršijo, se ta pomoč zagotovi v obliki posojila s povprečnim rokom zapadlosti največ osem let.

2.   Aktivacijo preventivne srednjeročne finančne pomoči in njenega izplačila je mogoče zahtevati do 30. septembra 2015.

Člen 2

1.   Komisija preventivno srednjeročno finančno pomoč upravlja v skladu z zavezami Romunije in priporočili Sveta, zlasti v okviru izvajanja nacionalnega programa reform in letne posodobitve konvergenčnega programa Romunije.

2.   Komisija se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z romunskimi organi dogovori o posebnih pogojih gospodarske politike, povezanih s preventivno srednjeročno finančno pomočjo, kot je določeno v členu 3(3) tega sklepa. Ti pogoji se določijo v memorandumu o soglasju v skladu z zavezami in priporočili iz odstavka 1 tega člena. Podrobne finančne pogoje določi Komisija v sporazumu o preventivnem posojilu.

3.   Komisija v sodelovanju z Ekonomsko-finančnim odborom redno preverja, ali so izpolnjeni pogoji gospodarske politike, na katere je vezana preventivna srednjeročna finančna pomoč.

Člen 3

1.   Aktivacijo preventivne srednjeročne finančne pomoči preuči Komisija po pisni prošnji, ki jo nanjo naslovi Romunija. Komisija po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom odloči, ali sta aktivacija pomoči in prošnja za izplačila v okviru te pomoči upravičeni, ter določi znesek in časovni okvir takšnih izplačil. V primeru aktivacije pomoči se sredstva lahko sprostijo v največ dveh obrokih. Vsak obrok se lahko izplača v eni ali več tranšah.

2.   Ob aktivaciji preventivne srednjeročne finančne pomoči Komisija po pridobitvi mnenja Ekonomsko-finančnega odbora odloči o izplačilu posojila Unije ali njegovih delov.

3.   Vsako izplačilo se izvrši na podlagi zadovoljivega izvajanja gospodarskega programa vlade, ki se vključi v konvergenčni program in nacionalni program reform.

Posebni pogoji glede gospodarske politike, določeni v memorandumu o soglasju, med drugim vključujejo zlasti:

(a)

sprejetje proračunov in izvajanje politik v skladu z načrtom fiskalne konsolidacije na podlagi obveznosti Romunije v okviru Pakta za stabilnost in rast, da se doseže srednjeročni proračunski cilj Romunije do leta 2015 in se ga nato ohranja;

(b)

popolno ohranitev ukrepov, dogovorjenih v okviru prejšnjih dveh programov, in izvedbo vseh preostalih delov še neizpolnjenih pogojev;

(c)

nadaljnjo krepitev okvira za fiskalno upravljanje, vključno z izvajanjem Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju, da se zagotovi ustrezno trdnost fiskalne konsolidacije. Posebna pozornost se nameni okrepitvi večletnega proračunskega načrtovanja, izvajanju učinkovitega sistema za nadzor obveznosti, boljšemu pobiranju davkov in izboljšanju postopka načrtovanja naložb;

(d)

pravočasno izvajanje akcijskih načrtov, sprejetih na podlagi ugotovitev funkcionalnih pregledov, ki jih je v letih 2010 in 2011 opravila Svetovna banka, ter vzpostavitev osrednje službe za pripravo politik, da se izboljša določanje prednostnih politik v vsej javni upravi;

(e)

poravnavo zaostankov v plačilih in okrepitev mehanizmov proračunskega nadzora v zdravstvenem sektorju z boljšima okviroma za poročanje in spremljanje;

(f)

izvajanje strateškega akcijskega načrta za zdravstveno varstvo z racionalizacijo strukture bolnišnic in povečanjem obsega osnovne zdravstvene dejavnosti, da se izboljšajo rezultati na področju zdravja;

(g)

boljše upravljanje javnega dolga s ciljem zmanjšanja tveganj ter utrditve in razširitve krivulje donosnosti za državne dolžniške vrednostne papirje;

(h)

nadaljnjo krepitev okvira za reševanje bank, kriznega načrtovanja centralne banke Romunije in korporativnega upravljanja sklada za zajamčene vloge ter izvajanje ukrepov za pospešitev procesa čiščenja bilanc stanja nacionalnih bank in ohranjanje plačilne discipline pri kreditih v bančnem sektorju;

(i)

uskladitev zakonodaje o finančnem nadzornem organu z mednarodnimi dobrimi praksami za okrepitev nadzora nad nebančnim finančnim trgom;

(j)

prestrukturiranje podjetij v državni lasti, vključno s prodajo kapitalskih deležev države, in okrepitev korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti;

(k)

nadaljnje izvajanje ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja, tudi z zmanjšanjem upravnega bremena za mala in srednja podjetja (MSP), ter ukrepov za olajšanje dostopa do financiranja za MSP.

4.   Preudarna uporaba obrestnih zamenjav z nasprotnimi strankami najvišje kreditne kakovosti je dovoljena, če je to potrebno za financiranje posojila. Komisija obvešča Ekonomsko-finančni odbor o morebitnem refinanciranju posojil ali prestrukturiranju finančnih pogojev.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Romunijo.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 53, 23.2.2002, str. 1.

(2)  Glej stran 4 tega Uradnega lista.


Top