EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2013 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/29


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. decembra 2013

o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1, člena 16 in člena 34.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 128(1) Pogodbe in člen 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) določata, da ima Evropska centralna banka (ECB) izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v Uniji. Ta pravica vključuje pristojnost za sprejemanje ukrepov za varovanje celovitosti eurobankovcev kot plačilnega sredstva.

(2)

ECB je sprejela Sklep ECB/2008/3 z dne 15. maja 2008 o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura za eurobankovce (2), ki je vzpostavil postopek varnostnega akreditiranja, s katerim se potrdi, da izdelovalci izpolnjujejo minimalne varnostne zahteve ECB za proizvodnjo, obdelavo, shranjevanje in prevoz eurobankovcev in njihovih sestavin ter drugih s tem povezanih gradiv ali informacij, za katere je potrebna varnostna zaščita in pri katerih bi bila v primeru izgube, tatvine ali objave lahko povzročena škoda za celovitost eurobankovcev ali bi se prispevalo k proizvodnji ponarejenih eurobankovcev ali njihovih sestavin. Poleg tega je Sklep ECB/2008/3 vzpostavil postopke za zagotavljanje stalnega izpolnjevanja zgoraj navedenih varnostnih zahtev.

(3)

ECB je sprejela Sklep ECB/2010/22 z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (3), da se zagotovi, da so za proizvajanje eurobankovcev in surovin za eurobankovce akreditirani samo tisti izdelovalci, ki izpolnjujejo minimalne zahteve ECB glede kakovosti za proizvodnjo teh bankovcev in surovin.

(4)

V skladu s členoma 9 in 11 Pogodbe je ECB sprejela Sklep ECB/2011/8 z dne 21. junija 2011 o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti (4), da se zagotovi, da so za opravljanje dejavnosti proizvodnje eurobankovcev akreditirani samo tisti izdelovalci, ki izpolnjujejo minimalne zahteve ECB glede varstva okolja ter zdravja in varnosti.

(5)

Glede na izkušnje, ki jih je ECB pridobila pri uporabi sklepov ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8, je treba uvesti učinkovit enotni sistem akreditiranja, da se preprečijo vsakršna materialna in postopkovna razhajanja, ki izhajajo iz uporabe zgoraj navedenih sklepov, na primer nesorazmerne razlike v veljavnosti akreditacij, njihovih postopkih in izrazoslovju.

(6)

Z namenom obravnave zgoraj navedenih vprašanj in ublažitve upravnega bremena za izdelovalce je treba vzpostaviti enotni sistem akreditiranja, s katerim se bo: (a) omogočilo ocenjevanje, ali izdelovalci izpolnjujejo ustrezne varnostne zahteve, zahteve glede kakovosti in zahteve glede varstva okolja ter zdravja in varnosti, kot jih določi ECB; (b) izvajalo ocenjevanje izpolnjevanja teh zahtev na podlagi usklajenega postopka pregleda; (c) določile ustrezne in sorazmerne vrste kazni, vključno z denarnimi kaznimi, v primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih zahtev; in (d) zagotovilo, da se lahko zaščiteni elementi eura dobavijo samo nacionalnim centralnim bankam in bodočim nacionalnim centralnim bankam Eurosistema, če tako odloči Svet ECB, drugim akreditiranim izdelovalcem in/ali ECB.

(7)

Ta novi enotni sistem akreditiranja bi moral temeljiti na večfaznem postopku ocenjevanja, v katerem se izdelovalec, ki vloži prošnjo za akreditacijo, oceni, ali v celoti upošteva vse vidike ustreznih zahtev za akreditacijo, ki so določene v tem sklepu.

(8)

Da se olajša to ocenjevanje, vključno z nadaljnjim ocenjevanjem, ali akreditirani izdelovalec še vedno izpolnjuje te zahteve, je treba vzpostaviti racionaliziran sistem pregledov, ki bo ECB omogočil opravljanje pregledov na kraju samem in zunaj lokacije.

(9)

V izogib trenutni raznolikosti posameznih akreditacij bi bilo treba določiti podelitev enotne začasne akreditacije, z možnostjo spremembe v enotno akreditacijo, kadar zadevni izdelovalec izkaže, da izpolnjuje vse zahteve za akreditacijo, tudi med proizvodnjo, na podlagi uradnega naročila akreditiranega izdelovalca, ECB ali NCB v skladu z njegovo začasno akreditacijo.

(10)

Zaradi ohranitve fleksibilnosti procesa akreditiranja bi morala ECB imeti diskrecijsko pravico glede organiziranja faz ocenjevanja v zvezi s prošnjo za začetek postopka za pridobitev začasne akreditacije.

(11)

Za zagotovitev boljšega upravljanja v okviru postopka akreditiranja bi morali začasna akreditacija in akreditacija veljati za nedoločen čas, razen če se ugotovi, da izdelovalec ne izpolnjuje ustreznih zahtev za akreditacijo. Za isti namen je ECB pristojna za spremembo začasne akreditacije v akreditacijo, kadar je zadevni izdelovalec proizvajal zaščitene elemente eura in/ali elemente eura na podlagi uradnega naročila ECB ali NCB v nepretrganem obdobju 36 mesecev. ECB bo tudi pristojna, da na lastno pobudo spremeni akreditacijo v začasno akreditacijo, kadar izdelovalec ni proizvajal zaščitenih elementov eura in/ali elementov eura v nepretrganem obdobju 36 mesecev.

(12)

Zato je treba sklepe ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8 razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom. Za zagotovitev nemotenega prehoda s sedanjih sistemov akreditiranja na enotni sistem akreditiranja po tem sklepu bi bilo treba določiti prehodno obdobje enega leta od sprejetja tega sklepa. To bo izdelovalcem s posameznimi varnostnimi akreditacijami, akreditacijami na področju kakovosti ter akreditacijami na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti omogočilo, da sprejmejo vse potrebne ureditve za izpolnitev ustreznih zahtev za akreditacijo po tem sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

1.

„elementi eura“ pomenijo eurobankovce, delno natisnjene eurobankovce ter papir, barvo, folijo in nit, ki se uporabljajo za proizvodnjo eurobankovcev ali delno natisnjenih eurobankovcev;

2.

„dejavnost v zvezi z elementi eura“ pomeni proizvodnjo elementov eura;

3.

„zaščiteni elementi eura“ pomenijo elemente, naštete med materialnimi varnostnimi zahtevami, vključno z eurobankovci, ki so: (a) v obtoku, (b) v razvoju zaradi nadomestitve eurobankovcev v obtoku ali (c) vzeti iz obtoka, skupaj z njihovimi sestavinami in s tem povezanimi informacijami, za katere je potrebna varnostna zaščita, ker bi bila v primeru izgube, tatvine ali nepooblaščene objave lahko povzročena škoda za celovitost eurobankovcev kot plačilnega sredstva;

4.

„zaščitena dejavnost v zvezi z eurom“ pomeni kar koli od naslednjega: pripravo za tisk, proizvodnjo, obdelavo, uničenje, shranjevanje ali interno gibanje znotraj mesta izdelave ali prevoz zaščitenih elementov eura;

5.

„priprava za tisk“ pomeni pretvorbo osnovne oblikovne podobe eurobankovcev v razvoju v postavitev, ločitev barv, črtni vzorec in tiskarske plošče ter pripravo postavitev in prototipov za sestavine, ki se predlagajo s temi osnovnimi oblikovnimi podobami;

6.

„izdelovalec“ pomeni kateri koli subjekt, ki je ali želi biti udeležen v zaščiteni dejavnosti v zvezi z eurom in/ali dejavnosti v zvezi z elementi eura, razen subjektov, ki so ali želijo biti udeleženi samo pri prevozu zaščitenih elementov eura ali zagotavljanju posebnih obratov za uničenje;

7.

„mesto izdelave“ pomeni vse prostore, ki jih uporablja ali želi uporabljati izdelovalec za pripravo za tisk, proizvodnjo, obdelavo, uničenje in shranjevanje zaščitenih elementov eura in/ali elementov eura;

8.

„zahteve za akreditacijo“ pomenijo materialne zahteve ECB, postopek akreditiranja in zahteve glede lokacije ter trajne obveznosti, določene v tem sklepu, ki jih mora izdelovalec izpolnjevati, da pridobi ali obdrži svojo začasno akreditacijo ali akreditacijo;

9.

„akreditirani izdelovalec“ pomeni izdelovalca z začasno akreditacijo ali akreditacijo;

10.

„materialne zahteve“ pomenijo ustrezne varnostne zahteve, zahteve glede kakovosti in zahteve glede varstva okolja ter zdravja in varnosti, kot jih posebej določi ECB in ki jih mora izdelovalec izpolnjevati, da lahko opravlja zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura;

11.

„ureditve“ pomenijo ukrepe glede varnosti, kakovosti, varstva okolja ali zdravja in varnosti, ki jih sprejme izdelovalec zaradi izpolnjevanja ustreznih materialnih zahtev;

12.

„akreditacije po starem sistemu“ pomenijo veljavne začasne ali polne akreditacije, zlasti varnostne akreditacije, akreditacije na področju kakovosti ter akreditacije na področju varstva okolja ali zdravja in varnosti, ki jih je ECB podelila izdelovalcu za opravljanje zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom in/ali dejavnosti v zvezi z elementi eura v skladu s sklepi ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8;

13.

„razveljavljeni sklepi ECB o akreditacijah“ pomenijo skupaj sklepe ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8;

14.

„NCB“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro;

15.

„bodoča NCB Eurosistema“ pomeni nacionalno centralno banko države članice z odstopanjem, ki je izpolnila pogoje, določene za sprejetje eura, in v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o odpravi odstopanja po členu 140(2) Pogodbe;

16.

„certifikacijski organ“ pomeni neodvisen certifikacijski organ, ki oceni izdelovalčeve sisteme za nadzor kakovosti, varstva okolja ali zdravja in varnosti ter je upravičen, da s certifikatom potrdi, da izdelovalec izpolnjuje zahteve standardov skupine ISO 9001 ali ISO 14000 ali OHSAS 18000;

17.

„delovni dan“ pomeni delovni dan ECB od ponedeljka do petka, razen dela prostih dni v ECB, objavljenih na spletni strani ECB;

18.

„pregled“ pomeni postopek akreditiranja, katerega namen je oceniti izdelovalčevo izpolnjevanje zahtev za akreditacijo in ki se izvaja bodisi v obliki pregleda na kraju samem bodisi v obliki pregleda zunaj lokacije ter se konča z dokončanjem poročila o zadevnem pregledu, v katerem se navede rezultat tega ocenjevanja;

19.

„pregled na kraju samem“ pomeni obisk skupine ECB za pregled na mestu izdelave, da se oceni, ali ureditve, vzpostavljene na mestu izdelave, izpolnjujejo ustrezne zahteve za akreditacijo;

20.

„pregled zunaj lokacije“ pomeni ocenitev dokumentov, ki jih izdelovalec predloži v okviru pregleda, ki jo ECB opravi zunaj mesta izdelave, da se ugotovi, ali izdelovalec izpolnjuje ustrezne zahteve za akreditacijo;

21.

„posebna varnostna preverjanja NCB“ pomenijo preverjanje zalog, preverjanje uničenja ali preverjanje prevoza, ki ga na akreditiranem mestu izdelave opravi naročniška NCB v zvezi z uradnim naročilom za proizvodnjo, danim akreditiranemu izdelovalcu, v skladu s členom 11;

22.

„preverjanje zalog“ pomeni obisk naročniške NCB na akreditiranem mestu izdelave, da se oceni pravilnost zalog zaščitenih elementov eura, ki jih ima zadevni izdelovalec;

23.

„preverjanje uničenja“ pomeni obisk naročniške NCB na akreditiranem mestu izdelave z namenom spremljanja uničenja zaščitenih elementov eura in preverjanja zalog med uničenjem zaščitenih elementov eura v skladu s členom 11;

24.

„preverjanje prevoza“ pomeni oceno, ali ureditve za prevoz eurobankovcev in/ali papirja za eurobankovce, ki jih je vzpostavil akreditirani izdelovalec, izpolnjujejo ustrezne varnostne zahteve za prevoz;

25.

„proizvodnja“ pomeni izdelavo zaščitenih elementov eura ali elementov eura v skladu z uradnim naročilom drugega akreditiranega izdelovalca, NCB ali ECB, razen izdelave za namene raziskav in razvoja ter testiranja, kadar dobave niso namenjene izdaji, in razen izdelave za interne zaloge.

Člen 2

Splošna načela akreditiranja

1.   Izdelovalec lahko zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura glede zaščitenega elementa eura in/ali elementa eura opravlja samo na mestu izdelave, za katero mu je ECB podelila akreditacijo ali začasno akreditacijo.

2.   Kadar izdelovalec ni opravljal proizvodnje, mu lahko ECB podeli začasno akreditacijo za zadevno zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura v skladu s postopkom, določenim v členih 4, 5 in 6.

3.   Začasna akreditacija se lahko spremeni v akreditacijo, kadar izdelovalec opravi ustrezne preglede med proizvodnjo, v skladu s postopkom, določenim v členu 7.

4.   Kadar akreditirani izdelovalec ni opravljal proizvodnje v nepretrganem obdobju 36 mesecev, lahko ECB spremeni njegovo akreditacijo v začasno akreditacijo, kot je določeno v členu 8.

5.   Da izdelovalec od ECB pridobi in obdrži začasno akreditacijo ali akreditacijo, mora poleg zahtev, določenih v tem sklepu, izpolniti:

(a)

ustrezne materialne zahteve, ki so minimalne zahteve. Izdelovalci lahko sprejmejo in izvajajo strožje ureditve glede varnosti, kakovosti, varstva okolja ter zdravja in varnosti;

(b)

naslednje zahteve glede lokacije:

(i)

kadar ne gre za tiskarno, se mora mesto izdelave nahajati v državi članici Evropske unije ali v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino; ali

(ii)

kadar gre za tiskarno, se mora mesto izdelave nahajati v državi članici Evropske unije.

6.   Izvršilni odbor lahko v utemeljenih okoliščinah odobri izjemo od zahteve glede lokacije, določene v odstavku 5(b) zgoraj. Kadar Izvršilni odbor odobri tako izjemo, svoje ravnanje ustrezno obrazloži.

7.   Izdelovalci z začasno akreditacijo ali akreditacijo so enako upravičeni do sodelovanja v razpisih.

8.   Akreditirani izdelovalec lahko proizvaja in/ali dobavlja zaščitene elemente eura samo zaradi izpolnitve uradnega naročila, ki ga je dal eden od naslednjih subjektov:

(a)

drugi akreditirani izdelovalec, ki potrebuje zaščitene elemente eura za svojo zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom;

(b)

NCB;

(c)

če tako odloči Svet ECB, bodoča NCB Eurosistema; in

(d)

ECB.

9.   Izdelovalec nosi vse stroške in s tem povezane izgube, ki nastanejo v zvezi z uporabo tega sklepa.

Člen 3

Odločitve, ki jih sprejme Izvršilni odbor

1.   Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odločitev v zvezi z izdelovalčevo akreditacijo po členih 6, 16 do 18 in 20.

2.   Izvršilni odbor se lahko odloči, da pooblastila za podelitev začasne akreditacije po členu 6 prenese na enega ali več svojih članov.

ODDELEK II

POSTOPEK AKREDITIRANJA

Člen 4

Prošnja za začetek postopka za podelitev začasne akreditacije

1.   Izdelovalec brez katere koli vrste akreditacije, ki želi opravljati zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura, predloži ECB pisno prošnjo za začetek postopka za podelitev začasne akreditacije.

2.   Ta prošnja za začetek postopka mora:

(a)

določati zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in en ali več zaščitenih elementov eura in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura in en ali več elementov eura ter točen naslov mesta izdelave, za katero se vlaga prošnja za začasno akreditacijo;

(b)

vključevati izjavo izdelovalca, ki vlaga prošnjo, da bo vsebino materialnih zahtev obravnaval kot zaupno;

(c)

vključevati pisno zavezo, da bo upošteval vse veljavne določbe tega sklepa.

3.   Kadar izdelovalec vlaga prošnjo za opravljanje dejavnosti v zvezi z elementi eura, predloži Evropski centralni banki kopije certifikatov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, ki jih izdajo pristojni certifikacijski organi in potrjujejo, da izdelovalec na zadevnem mestu izdelave za načrtovano dejavnost v zvezi z elementi eura upošteva vse ustrezne standarde.

4.   ECB oceni informacije in dokumente, ki jih izdelovalec predloži ob vložitvi prošnje za začetek postopka, in lahko po potrebi zahteva dodatne informacije ali pojasnila.

5.   ECB lahko zavrne prošnjo za začetek postopka, kadar ta tudi po zahtevi ECB za predložitev dodatnih informacij ali pojasnil po odstavku 4 še vedno ni popolna ali kadar izdelovalec ne izpolnjuje zahtev iz člena 2(5)(b).

Člen 5

Predhodna ocena materialnih zahtev

1.   Po prejemu prošnje za začetek postopka ECB pošlje izdelovalcu izvod ustreznih materialnih zahtev. Pošlje mu tudi dokumente, v katerih izdelovalec izkaže, kako bi njegove ureditve izpolnile ustrezne materialne zahteve. Izdelovalec izpolni in vrne te dokumente, ki ECB omogočijo, da predhodno oceni, ali lahko izdelovalec izpolni ustrezne materialne zahteve.

2.   Kadar nacionalno pravo od izdelovalca, ki vlaga prošnjo za začasno akreditacijo za zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom, zahteva uporabo posebnih obratov za uničenje in kadar teh obratov ni mogoče zagotoviti na mestu izdelave, izdelovalec predloži tudi informacije o posebnem obratu za uničenje, katerega uporabo predlaga, vključno z vsemi podrobnostmi o:

(a)

zadevnih določbah nacionalnega prava in pojasnilom, zakaj obratov za uničenje ni mogoče vzpostaviti na mestu izdelave;

(b)

posebnem obratu za uničenje, katerega uporabo izdelovalec predlaga;

(c)

enem ali več zaščitenih elementih eura, za katere izdelovalec predlaga uničenje v zadevnem posebnem obratu za uničenje;

(d)

varnostnih ureditvah, ki se predlagajo za zaščito enega ali več zaščitenih elementov eura med celotnim postopkom prevoza do obrata in nazaj ter uničenja v obratu.

3.   ECB oceni informacije in dokumente iz odstavkov 1 in 2, ki jih predloži izdelovalec, in lahko zahteva dodatne informacije ali pojasnila. ECB lahko zavrne katero koli prošnjo za začasno akreditacijo, ki tudi po zahtevi ECB po predložitvi dodatnih informacij ali pojasnil še vedno ni popolna ali ki ne izpolnjuje zahtev iz tega člena.

Člen 6

Podelitev začasne akreditacije

1.   ECB lahko izdelovalcu podeli začasno akreditacijo pod pogojem, da je izdelovalec pred začetkom opravljanja zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom in/ali dejavnosti v zvezi z elementi eura uspešno izkazal, da je na mestu izdelave vzpostavil postopke in infrastrukturo, ki so potrebni za izpolnjevanje ustreznih zahtev za akreditacijo.

2.   V skladu s členom 9 ECB opravi preglede, da oceni, ali izdelovalec izpolnjuje vse zahteve za akreditacijo.

3.   Pri izdelovalcu, ki vloži prošnjo za začasno akreditacijo za načrtovano zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom, se najprej opravi pregled zaradi ugotovitve izpolnjevanja varnostnih zahtev. Dokler izdelovalec uspešno ne opravi varnostnega pregleda, se ne začne opravljati noben drug pregled.

Člen 7

Sprememba začasne akreditacije v akreditacijo

ECB lahko spremeni izdelovalčevo začasno akreditacijo v akreditacijo pod pogojem, da je izdelovalec uspešno opravil ustrezne preglede med proizvodnjo in je pri tem izkazal, da je med dejanskim opravljanjem zadevne zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom in/ali dejavnosti v zvezi z elementi eura vzpostavil potrebne postopke in infrastrukturo ter da na mestu izdelave učinkovito izpolnjuje ustrezne zahteve za akreditacijo.

Člen 8

Sprememba akreditacije v začasno akreditacijo

ECB lahko spremeni izdelovalčevo akreditacijo v začasno akreditacijo, kadar izdelovalec ni opravljal proizvodnje na podlagi uradnega naročila ECB ali NCB v nepretrganem obdobju 36 mesecev.

ODDELEK III

PREGLEDI IN POSEBNA VARNOSTNA PREVERJANJA NCB

Člen 9

Pregledi

1.   ECB oceni, ali izdelovalec izpolnjuje ustrezne zahteve za akreditacijo, z opravljanjem pregledov. Ti se lahko opravijo na kraju samem in/ali zunaj lokacije.

2.   Pregledi zunaj lokacije se opravijo v zvezi s katerim koli dokumentom, ki ga predloži izdelovalec in je pomemben za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev za akreditacijo.

3.   Pregledi na kraju samem se opravijo z namenom ocenjevanja, ali izdelovalec izpolnjuje ustrezne materialne zahteve na mestu izdelave, zlasti v zvezi z varnostnimi zahtevami in zahtevami glede kakovosti. ECB se lahko odloči, da take preglede na kraju samem opravi, kadar koli so po njenem mnenju potrebni, vendar pa mora te preglede opraviti najmanj vsakih 36 mesecev v zvezi z materialnimi varnostnimi zahtevami in zahtevami glede kakovosti za dejavnost v zvezi z elementi eura in/ali zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom.

4.   Pregledi na kraju samem v zvezi z materialnimi varnostnimi zahtevami in zahtevami glede kakovosti se lahko predhodno najavijo. Pregledi na kraju samem v zvezi z varnostjo in kakovostjo, ki so bili najavljeni, se začnejo opravljati na datum, o katerem se izdelovalec in ECB medsebojno dogovorita. Potem ko izdelovalec začne opravljati zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura, se lahko pregledi na kraju samem v zvezi z varnostjo in kakovostjo opravijo tudi brez najave.

5.   ECB lahko najpozneje 10 delovnih dni pred datumom začetka opravljanja najavljenega pregleda na kraju samem pošlje izdelovalcu v izpolnitev predhodne dokumente o pregledu na kraju samem. Izdelovalec vrne te dokumente Evropski centralni banki najpozneje pet delovnih dni pred datumom začetka opravljanja pregleda na kraju samem.

6.   Če nacionalno pravo od izdelovalca zahteva, da uporablja posebni obrat za uničenje, lahko skupina za pregled na kraju samem obišče tudi ta obrat, da se oceni, ali ureditve, ki jih predlaga izdelovalec, zadostujejo za varovanje celovitosti zadevnih zaščitenih elementov eura.

Člen 10

Dopis o ugotovitvah in poročilo o pregledu

1.   Če se med pregledom ugotovi kakršen koli primer neizpolnjevanja ustreznih zahtev za akreditacijo, ECB pošlje izdelovalcu dopis o ugotovitvah, v katerem navede primere neizpolnjevanja, v naslednjih rokih:

(a)

v 15 delovnih dneh od datuma zaključka zadevnega pregleda na kraju samem;

(b)

v 40 delovnih dneh po tem, ko ECB prejme vse zadevne dokumente v okviru pregleda zunaj lokacije, zlasti v zvezi s trajnimi obveznostmi, določenimi v členu 12;

(c)

v 15 delovnih dneh po tem, ko ECB prejme poročilo NCB, kadar so se opravila posebna varnostna preverjanja NCB po členu 11.

2.   Izdelovalec ima na voljo 15 delovnih dni od prejema dopisa o ugotovitvah, da ECB pisno sporoči svoje pripombe in podrobnosti o vseh ureditvah ali izboljšavah, ki jih namerava sprejeti v zvezi z vsebino dopisa o ugotovitvah.

3.   ECB pripravi osnutek poročila o pregledu v 25 delovnih dneh po tem, ko: (a) se zaključi pregled, kadar ni bil ugotovljen noben primer neizpolnjevanja zahtev; (b) ECB prejme izdelovalčeve pisne pripombe na dopis o ugotovitvah; ali (c) izteče rok za predložitev teh pripomb, kadar ECB pripomb ni prejela. Ta osnutek poročila o pregledu vsebuje ugotovitve pregleda in zadevne pripombe, ki jih je predložil izdelovalec. Osnutek poročila o pregledu nadalje podaja ugotovitve, ali izdelovalec izpolnjuje zahteve za akreditacijo.

4.   Izdelovalec ima na voljo 15 delovnih dni od prejema osnutka poročila o pregledu, da ECB pisno sporoči svoje pripombe in podrobnosti o vseh ureditvah ali izboljšavah, ki jih namerava sprejeti v zvezi z vsebino osnutka poročila o pregledu. Po prejemu izdelovalčevih pripomb ali po izteku roka za predložitev teh pripomb ECB v 30 delovnih dneh dokonča osnutek poročila o pregledu in ga pošlje zadevnemu izdelovalcu.

5.   Dodatni pregledi na kraju samem se lahko opravijo, da se preveri, ali po uvedbi teh ureditev ali izboljšav izdelovalec izpolnjuje ustrezne zahteve za akreditacijo. Dodatni pregledi na kraju samem lahko odložijo dokončanje osnutka poročila o pregledu.

6.   Kadar gre za hujše primere neizpolnjevanja zahtev za akreditacijo, ki terjajo sprejetje nujne odločitve ECB in ki bi jih lahko razumno obravnavali kot primere, ki upravičujejo sprejetje odločitve o začasnem odvzemu akreditacije po členu 17 ali odločitve o preklicu akreditacije po členu 18, se lahko ECB odloči za skrajšanje postopka, opisanega v odstavkih 1, 2 in 3, pri čemer ima izdelovalec na voljo največ pet delovnih dni za predložitev pripomb o zadevnem neizpolnjevanju zahtev. ECB navede razloge za to nujnost.

7.   ECB se lahko odloči za podaljšanje rokov, navedenih v tem členu.

Člen 11

Posebna varnostna preverjanja NCB

1.   Katera koli NCB, ki je dala uradno naročilo za proizvodnjo eurobankovcev, lahko v zvezi s temi naročili opravi preverjanja zalog in preverjanja uničenja zaščitenih elementov eura na mestu izdelave, na katerem se proizvajajo eurobankovci, ali na katerem koli drugem mestu izdelave, na katerem se proizvajajo, obdelujejo, shranjujejo ali uničujejo sestavine za te eurobankovce.

2.   NCB, navedena v odstavku 1, lahko opravi tudi preverjanja prevozov eurobankovcev in papirja za eurobankovce.

3.   NCB pošlje pisno poročilo ECB v treh delovnih dneh od zaključka preverjanj, če se ugotovi, da izdelovalec krši pravila ECB o prevozu, ki so del materialnih zahtev, ali če se med preverjanji zalog ali preverjanji uničenja ugotovi kakršno koli razhajanje.

4.   ECB lahko imenuje posebno skupino za varnostni pregled na kraju samem, da na mestu izdelave opravi preglede na kraju samem, s katerimi preveri kršitve ali razhajanja, ki jih je ugotovila NCB. Vse ugotovitve ECB, ki temeljijo na rezultatih pregleda posebne skupine za varnostni pregled, se poročajo po členu 10.

ODDELEK IV

TRAJNE OBVEZNOSTI

Člen 12

Trajne obveznosti akreditiranih izdelovalcev

1.   Akreditirani izdelovalec za zadevno mesto izdelave predloži Evropski centralni banki kopijo ustreznega certifikata, navedenega v členu 4(3), kadar koli se tak certifikat obnovi ali spremeni, in sicer v treh mesecih od zadevnega datuma obnovitve ali spremembe.

2.   Akreditirani izdelovalec nemudoma obvesti ECB o preklicu katerega koli zahtevanega certifikata.

3.   Akreditirani izdelovalec nemudoma pisno obvesti ECB o katerem koli naslednjem primeru:

(a)

začetku katerega koli postopka za prenehanje ali reorganizacijo izdelovalca ali podobnega postopka;

(b)

imenovanju likvidacijskega upravitelja, stečajnega upravitelja, upravitelja ali podobnega uradnika v zvezi z izdelovalcem;

(c)

kakršni koli nameravani vključitvi podizvajalcev ali tretjih oseb v dejavnost v zvezi z elementi eura ali zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom, za katero ima izdelovalec akreditacijo;

(d)

kakršni koli spremembi ureditev na mestu izdelave, ki nastane po podelitvi akreditacije in vpliva ali lahko vpliva na izpolnjevanje ustreznih zahtev za akreditacijo, vključno s spremembami podrobnosti po členu 5(2)(a) do (d);

(e)

kakršni koli nameravani spremembi obvladovanja akreditiranega izdelovalca ali spremembi njegove lastniške strukture;

(f)

izteku nepretrganega obdobja 34 mesecev od njegove zadnje proizvodnje.

4.   Akreditirani izdelovalec ne sme prenesti ali podeliti svojih akreditacij tretjim osebam, kar vključuje njegove hčerinske in povezane družbe.

5.   Akreditirani izdelovalec ne sme prenesti nobenega dela zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom ali dejavnosti v zvezi z elementi eura ali nobenih zaščitenih elementov eura ali elementov eura na drugo mesto, ki je v lasti, zakupu ali kako drugače pod nadzorom izdelovalca, razen če je bila za to mesto podeljena ustrezna akreditacija v skladu s členom 2 in je ECB dala predhodno pisno soglasje za prenos.

6.   Akreditirani izdelovalec ne sme oddati ali prenesti nobenega dela zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom ali dejavnosti v zvezi z elementi eura ali nobenih zaščitenih elementov eura ali elementov eura na nobeno tretjo osebo, vključno s hčerinskimi in povezanimi družbami izdelovalca, razen če je ta tretja oseba pridobila ustrezno akreditacijo v skladu s členom 2 in je ECB dala predhodno pisno soglasje za takšno oddajo ali prenos.

7.   Akreditirani izdelovalec lahko za del zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom ali dejavnosti v zvezi z elementi eura uporabi drugo mesto izdelave samo po predhodnem pisnem soglasju ECB.

8.   Izdelovalec z začasno akreditacijo nemudoma obvesti ECB, kadar prejme uradno naročilo za proizvodnjo od drugega akreditiranega izdelovalca, NCB ali ECB, tako da se lahko čim prej opravijo ustrezni pregledi. Uradno obvestilo mora vsebovati informacije o uradnem naročilu za proizvodnjo ter načrtovani datum začetka in konca proizvodnje.

9.   Izdelovalec z začasno akreditacijo predloži ECB informacije o okoljevarstvenih, zdravstvenih in varnostnih vidikih, kot to zahtevajo ustrezne materialne zahteve.

10.   Če je akreditirani izdelovalec tiskarna, organizira izvedbo analize kemijskih snovi končanih eurobankovcev in poroča ECB v skladu z ustreznimi zahtevami glede varstva okolja, zdravja in varnosti.

11.   Akreditirani izdelovalec obravnava materialne zahteve kot zaupne.

Člen 13

Trajne obveznosti ECB

ECB obvesti akreditirane izdelovalce o vseh spremembah materialnih zahtev, ki se nanašajo na zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura, za katero so pridobili akreditacijo ali začasno akreditacijo.

ODDELEK V

POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA ZAHTEV

Člen 14

Primeri neizpolnjevanja zahtev

1.   Primer neizpolnjevanja zahtev pomeni katero koli naslednje ravnanje izdelovalca:

(a)

neizpolnjevanje ustreznih zahtev za akreditacijo;

(b)

neuvedba izboljšav, kot je dogovorjeno z ECB;

(c)

zavrnitev takojšnjega dostopa do mesta izdelave skupini za pregled na kraju samem ali osebju, ki ga NCB imenuje za opravljanje preverjanja zalog, preverjanja uničenja ali preverjanja prevozov;

(d)

predložitev napačne ali zavajajoče izjave ali ponarejenega dokumenta Evropski centralni banki in, kjer je primerno, nacionalni centralni banki po katerem koli postopku iz tega sklepa;

(e)

kršitev izdelovalčeve obveznosti, da vsebino materialnih zahtev obravnava kot zaupno.

2.   Kateri koli primer neizpolnjevanja ustreznih zahtev za akreditacijo se uradno sporoči izdelovalcu, ki ne izpolnjuje zahtev, v skladu s členom 10(4) ali kako drugače. Kateri koli primer neizpolnjevanja zahtev se mora odpraviti v dogovorjenem roku. Ta rok mora biti sorazmeren resnosti neizpolnjevanja zahtev.

3.   Za hujši primer neizpolnjevanje zahtev gre takrat, če neizpolnjevanje ima ali je imelo takojšen in resen škodljiv vpliv na varnost zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom in/ali takojšen in resen škodljiv vpliv na vidike kakovosti, varstva okolja ali zdravja in varnosti glede dejavnosti v zvezi z elementi eura.

4.   ECB lahko izda izdelovalcu priporočilo, s katerim predlaga izboljšanje ureditve, ki je sicer v skladu z zahtevami za akreditacijo.

Člen 15

Odločitve ECB o neizpolnjevanju zahtev

1.   ECB sprejme vse odločitve, ki so navedene v členih 16 do 18 in 20, v pisni obliki. Te odločitve vključujejo:

(a)

primer neizpolnjevanja zahtev in, kjer je primerno, pripombe, ki jih je predložil izdelovalec;

(b)

mesto izdelave, zaščiteni element eura in/ali element eura ter zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura, na katere se odločitev nanaša;

(c)

datum, na katerega bo odločitev začela učinkovati;

(d)

kjer je primerno, rok za odpravo neizpolnjevanja zahtev;

(e)

razloge za odločitev.

2.   V vseh primerih, ko ECB sprejme odločitev po členih 16 do 18 in 20, mora biti odločitev sorazmerna z resnostjo neizpolnjevanja zahtev in zabeleženimi podatki izdelovalca glede pojavljanja in odpravljanja vseh drugih primerov neizpolnjevanja zahtev.

3.   ECB lahko o kateri koli odločitvi, sprejeti po tem členu, njenem obsegu in trajanju obvesti NCB in vse akreditirane izdelovalce, pri čemer v takem primeru navede, da bodo NCB uradno obveščene o vsaki nadaljnji spremembi statusa zadevnega izdelovalca.

Člen 16

Opozorilo

1.   ECB lahko izda opozorilo v zvezi z akreditiranim izdelovalcem v primeru:

(a)

hujšega primera neizpolnjevanja zahtev v zvezi z varnostnimi vidiki zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom ali vidiki kakovosti, varstva okolja ali zdravja in varnosti glede dejavnosti v zvezi z elementi eura;

(b)

ponavljajočega se vzorca primerov neizpolnjevanja zahtev;

(c)

nepravočasne in neuspešne odprave katerega koli primera neizpolnjevanja zahtev.

2.   ECB upošteva vsa ustrezna pojasnila, ki jih je predložil izdelovalec.

3.   V opozorilu se lahko tudi navede, da se bo v primeru, če neizpolnjevanje zahtev ne bo odpravljeno v določenem roku, uporabil člen 17 ali 18.

4.   Če ECB presodi, da glede na resnost ugotovljenega primera neizpolnjevanja zahtev zgolj opozorilo ne bi bilo upravičeno, lahko sprejme odločitev po členu 17 ali 18.

Člen 17

Začasni odvzem akreditacije v zvezi z novimi naročili

1.   ECB lahko v zvezi z akreditiranim izdelovalcem sprejme odločitev o začasnem odvzemu akreditacije, ki učinkuje tako, da lahko izdelovalec izpolni katero koli tekoče naročilo za proizvodnjo, vendar ne sme sprejeti novih naročil, dokler se odločitev o začasnem odvzemu akreditacije ne odpravi. Odločitev o začasnem odvzemu akreditacije se lahko sprejme:

(a)

ob hujšem primeru neizpolnjevanja zahtev, ki ima takojšen in resen škodljiv vpliv na varnost zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom, vendar je izdelovalec lahko izkazal, da ni prišlo do izgube ali tatvine zaščitenih elementov eura ali do nepooblaščene objave informacij, ki bi lahko povzročila škodo za celovitost zaščitenih elementov eura;

(b)

če izdelovalec ne odpravi neizpolnjevanja zahtev, navedenega v opozorilu.

2.   ECB upošteva vsa ustrezna pojasnila, ki jih je predložil zadevni izdelovalec.

3.   V odločitvi o začasnem odvzemu akreditacije se lahko tudi navede, da se bo v primeru, če neizpolnjevanje zahtev ne bo odpravljeno v določenem roku, uporabil člen 18.

4.   Če ECB presodi, da glede na resnost ugotovljenega primera neizpolnjevanja zahtev zgolj odločitev o začasnem odvzemu akreditacije ne bi bila upravičena, lahko sprejme odločitev o preklicu akreditacije po členu 18.

5.   Odločitev o začasnem odvzemu akreditacije se lahko odpravi samo, če se vsi zadevni primeri neizpolnjevanja zahtev odpravijo in se tudi v okviru pregleda ocenijo kot odpravljeni.

Člen 18

Preklic akreditacije

1.   ECB lahko sprejme odločitev o preklicu akreditacije v primeru:

(a)

da izdelovalec ne upošteva odločitve o začasnem odvzemu akreditacije;

(b)

da izdelovalec ne izpolni zahtev iz člena 19;

(c)

neizpolnjevanja zahteve, da je treba ECB nemudoma obvestiti o kateri koli okoliščini, navedeni v členu 12(3)(c) do (f);

(d)

zahteve akreditiranega izdelovalca, da se celotna zaščitena dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura ali njen del prenese na novo mesto izdelave. Tak preklic akreditacije se nanaša na staro mesto izdelave, s katerega se zadevna dejavnost prenaša;

(e)

zahteve akreditiranega izdelovalca, da se mu začasna akreditacija ali akreditacija odvzame.

2.   ECB lahko sprejme odločitev o preklicu akreditacije, kadar oceni, da je tak preklic sorazmeren s:

(a)

težo primera neizpolnjevanja zahtev;

(b)

obsegom dejanske ali potencialne izgube, tatvine ali kakršne koli posledične finančne škode ali izgube ugleda, ki jo povzroči nepooblaščena objava informacij, povezanih z zaščitenimi elementi eura;

(c)

primernostjo izdelovalčevega odziva, zmogljivosti in zmožnosti za ublažitev neizpolnjevanja zahtev.

3.   ECB upošteva vsa ustrezna pojasnila, ki jih je predložil zadevni izdelovalec.

4.   Kadar bi izdelovalčevo razpolaganje z zaščitenimi elementi eura po preklicu akreditacije lahko ogrozilo celovitost eurobankovcev kot plačilnega sredstva, lahko ECB od izdelovalca zahteva, da sprejme ukrepe, kot je dostava določenih zaščitenih elementov eura Evropski centralni banki ali nacionalni centralni banki ali njihovo uničenje, s katerimi se zagotovi, da izdelovalec po začetku učinkovanja preklica akreditacije z zaščitenimi elementi eura več ne razpolaga.

5.   V odločitvi o preklicu akreditacije se navede datum, po katerem lahko izdelovalec ponovno vloži prošnjo za začasno akreditacijo. Ta datum se bo določil na podlagi okoliščin, ki so vodile do preklica akreditacije, in znaša najmanj eno leto po datumu sprejetja odločitve o preklicu akreditacije.

Člen 19

Takojšnja ustavitev zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom

1.   V izjemnih okoliščinah, kadar se ugotovi hujši primer neizpolnjevanje zahtev, ki bi lahko imel za posledico izgubo ali tatvino zaščitenih elementov eura ali nepooblaščeno objavo informacij, ki bi lahko povzročila škodo za celovitost eurobankovcev kot plačilnega sredstva, če ne bodo sprejeti takojšnji ukrepi za odpravo neizpolnjevanja zahtev, lahko skupina za pregled na kraju samem od izdelovalca, ki ne izpolnjuje zahtev, zahteva ustavitev zadevne zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom s takojšnjim učinkom, dokler se neizpolnjevanje zahtev ne odpravi. V takem primeru izdelovalec ne sme ponovno začeti opravljati te dejavnosti brez predhodne pisne odobritve ECB.

2.   Zadevni izdelovalec predloži Evropski centralni banki informacije v zvezi s katerim koli drugim izdelovalcem, na katerega lahko, v vlogi odjemalca ali dobavitelja, ustavitev zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom in/ali dejavnosti v zvezi z elementi eura posredno vpliva. Skupina za pregled na kraju samem lahko od akreditiranega izdelovalca tudi zahteva, da sprejme ukrepe, navedene v členu 18(4), s katerimi se zagotovi, da v obdobju ustavitve zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom ne razpolaga z določenimi zaščitenimi elementi eura.

3.   Če se zaščitena dejavnost v zvezi z eurom, ki jo opravlja akreditirani izdelovalec, ustavi po odstavku 1, ECB obvesti vse tretje izdelovalce iz odstavka 2, na katere bi lahko ustavitev vplivala, in v tem primeru navede, da bodo tretji izdelovalci, na katere bi lahko ustavitev vplivala, uradno obveščeni o vsaki spremembi statusa zadevnega izdelovalca.

4.   Čim prej po tem, ko je skupina ECB za pregled na kraju samem zahtevala ustavitev zaščitene dejavnosti v zvezi z eurom, in brez poseganja v katero koli drugo odločitev, sprejeto po členih 16 do 18, ECB nemudoma odpravi tako ustavitev, če se v okviru kasnejšega pregleda ugotovi, da je zadevno neizpolnjevanje zahtev odpravljeno.

Člen 20

Denarne kazni v primeru razhajanj v količinah eurobankovcev ali papirja za bankovce

1.   Izdelovalec, ki proizvaja papir za eurobankovce ali eurobankovce, sporoči ECB v skladu z materialnimi varnostnimi zahtevami vsakršno razhajanje v količinah papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma natisnjenih eurobankovcev, ki ga ugotovi med katero koli zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu izdelave.

2.   Če tak izdelovalec med zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu izdelave ugotovi razhajanje v količini papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma natisnjenih eurobankovcev in tega ne sporoči v skladu z materialnimi varnostnimi zahtevami, ECB pa za to razhajanje izve na drug način, ECB naloži izdelovalcu denarno kazen v višini najmanj 50 000 EUR. Če nominalna protivrednost razhajanja presega 50 000 EUR, ECB naloži izdelovalcu denarno kazen v višini te nominalne protivrednosti, vendar največ 500 000 EUR.

3.   Če izdelovalec sporoči ECB razhajanje v količini papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma natisnjenih eurobankovcev, ki ga ugotovi med zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu izdelave, vendar pa ne ugotovi in Evropski centralni banki ne sporoči vzroka za razhajanje v rokih, ki jih določajo materialne varnostne zahteve, lahko ECB naloži najnižjo denarno kazen v višini 50 000 EUR. Če nominalna protivrednost razhajanja presega 50 000 EUR, ECB naloži izdelovalcu denarno kazen v višini te nominalne protivrednosti, vendar največ 500 000 EUR.

4.   Če izdelovalec med zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu izdelave ne ugotovi razhajanja v količini papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma natisnjenih eurobankovcev, ampak se to razhajanje ugotovi in ECB zanj izve na drug način, ECB naloži izdelovalcu denarno kazen v višini najmanj 50 000 EUR. Če nominalna protivrednost razhajanja presega 50 000 EUR, ECB naloži izdelovalcu denarno kazen v višini te nominalne protivrednosti, vendar največ 500 000 EUR.

5.   Pri odločanju o znesku denarne kazni se v vsakem posameznem primeru preuči resnost razhajanja in tako utemelji naložitev denarne kazni nad ali pod zneskom 50 000 EUR. Resnost razhajanja se izkazuje z nominalno protivrednostjo zadevnega razhajanja. Denarne kazni ne smejo v nobenih okoliščinah preseči 500 000 EUR.

6.   Odločitve o naložitvi denarnih kazni se sprejmejo po postopkih, določenih v Uredbi (ES) št. 2532/98 in Uredbi (ES) št. 2157/1999 Evropske centralne banke z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (5). ECB se lahko odloči, da poleg denarnih kazni izda opozorilo ali prekliče ali začasno odvzame začasno akreditacijo ali akreditacijo.

Člen 21

Revizijski postopek

1.   ECB oceni katero koli prošnjo in informacije, ki jih predloži izdelovalec in se nanašajo na ta sklep, ter o svoji odločitvi, ali se prošnji ugodi ali pa se prošnja zavrne, oziroma o veljavnosti prejetih informacij pisno obvesti izdelovalca v 50 delovnih dneh od prejema:

(a)

prošnje za začetek postopka; ali

(b)

vseh dodatnih informacij ali pojasnil, ki jih zahteva ECB.

2.   Kadar je ECB sprejela odločitev:

(a)

o zavrnitvi prošnje za začetek katerega koli postopka akreditiranja;

(b)

o zavrnitvi: (i) podelitve katere koli začasne akreditacije; (ii) spremembe začasne akreditacije v akreditacijo; ali (iii) spremembe akreditacije v začasno akreditacijo;

(c)

o spremembi akreditacije po starem sistemu v začasno akreditacijo ali akreditacijo;

(d)

po členih 16 do 19,

lahko izdelovalec v 30 delovnih dneh od uradnega obvestila o taki odločitvi predloži Svetu ECB pisno zahtevo za revizijo odločitve. Izdelovalec svojo zahtevo obrazloži in priloži vse podporne informacije.

3.   Revizija nima odložilnega učinka. Svet ECB lahko začasno odloži izvajanje odločitve, ki je predmet revizije, če izdelovalec v svoji zahtevi za revizijo to izrecno zahteva in za to navede razloge.

4.   Svet ECB pregleda odločitev v luči izdelovalčeve zahteve za revizijo. Če Svet ECB meni, da se z odločitvijo krši ta sklep, odredi ponovno izvedbo zadevnega postopka ali sprejme dokončno odločitev. V nasprotnem primeru se izdelovalčeva zahteva za revizijo zavrne. Izid revizije se pisno sporoči izdelovalcu v 60 delovnih dneh od prejema zahteve za revizijo. Odločitev Sveta ECB vsebuje razloge, na katerih temelji.

5.   Sodišče Evropske unije je izključno pristojno za kateri koli spor med ECB in izdelovalcem, ki se nanaša na ta sklep. Če je na voljo revizijski postopek po odstavku 2, izdelovalec počaka na odločitev ECB o reviziji in šele nato predloži zadevo Sodišču. Roki, določeni v Pogodbi, začnejo teči od prejema odločitve o reviziji.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 se revizijski postopek za odločitve o naložitvi denarnih kaznih po členu 20 opravi v skladu s postopkom, določenim v Uredbi (ES) št. 2532/98 in Uredbi (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4).

Člen 22

Register akreditacij ECB

1.   ECB vodi register akreditacij:

(a)

ki vsebuje seznam vseh izdelovalcev, katerim je bila podeljena začasna akreditacija ali akreditacija;

(b)

ki v zvezi z vsakim mestom izdelave navaja zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura, zaščitene elemente eura in elemente eura, za katere je bila podeljena začasna akreditacija ali akreditacija.

2.   ECB zagotovi, da so informacije iz registra akreditacij na voljo vsem NCB, bodočim NCB Eurosistema in akreditiranim izdelovalcem. ECB redno posodablja register akreditacij v skladu z informacijami, ki jih predložijo akreditirani izdelovalci in NCB po tem sklepu. Zaradi rednih posodobitev registra akreditacij lahko ECB od akreditiranih izdelovalcev, NCB in bodočih NCB Eurosistema zbira nadaljnje ustrezne informacije, ki so po mnenju ECB potrebne za ohranjanje točnosti in pravilnosti informacij v registru akreditacij.

3.   Če ECB sprejme odločitev o začasnem odvzemu akreditacije po členu 17, zabeleži obseg in trajanje ukrepa in vse spremembe izdelovalčevega statusa v zvezi z njegovim imenom, zadevnim mestom izdelave ter zadevnimi zaščitenimi elementi eura, elementi eura, zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom in dejavnostjo v zvezi z elementi eura skladno s pogoji te odločitve o začasnem odvzemu akreditacije.

4.   Če ECB sprejme odločitev o preklicu akreditacije po členu 18, iz registra akreditacij izbriše ime izdelovalca, mesto izdelave, zaščiteni element eura in zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali element eura in dejavnost v zvezi z elementi eura skladno s pogoji te odločitve o preklicu akreditacije.

ODDELEK VI

DOLOČBA O SPREMEMBI TER PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 23

Sprememba

Člen 1(c) Sklepa ECB/2008/3 se nadomesti z naslednjim:

“(c)

‘zaščiteni elementi eura‘ pomenijo elemente, naštete med varnostnimi pravili, vključno z eurobankovci, ki so: (a) v obtoku, (b) v razvoju zaradi nadomestitve eurobankovcev v obtoku ali (c) vzeti iz obtoka, skupaj z njihovimi sestavinami in s tem povezanimi informacijami, za katere je potrebna varnostna zaščita, ker bi bila v primeru izgube, tatvine ali nepooblaščene objave lahko povzročena škoda za celovitost eurobankovcev kot plačilnega sredstva;“.

Člen 24

Razveljavitev

Sklepi ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8 se razveljavijo z datumom, ki je določen v členu 26(3). Sklicevanja na sklepe ECB/2008/3, ECB/2010/22 in ECB/2011/8 se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 25

Prehodne določbe

1.   Izdelovalci z akreditacijami po starem sistemu so upravičeni opravljati zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura do datuma, navedenega v členu 26(3).

2.   Dva meseca pred datumom, navedenim v členu 26(3), izdelovalci z akreditacijami po starem sistemu obvestijo ECB, ali so opravljali zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom in/ali dejavnost v zvezi z elementi eura v preteklih 36 mesecih.

3.   Akreditacije po starem sistemu, ki so bile podeljene na podlagi razveljavljenih sklepov ECB o akreditacijah, se bodisi spremenijo v skladu z odstavkoma 4 in 5 bodisi iztečejo po datumu, navedenem v členu 26(3), ne glede na obdobje preostale veljavnosti ali na veljavnost za nedoločen čas.

4.   Veljavne varnostne akreditacije, akreditacije na področju kakovosti in akreditacije na področju varstva okolja ter zdravja in varnosti, ki jih ima izdelovalec, ki je proizvajal zaščitene elemente eura in/ali surovine za eurobankovce v skladu z razveljavljenimi sklepi ECB o akreditacijah v obdobju 36 mesecev pred datumom, navedenim v členu 26(3), se spremenijo v akreditacije v skladu s členom 7 tega sklepa in ustreznimi zahtevami za akreditacijo.

5.   Veljavne varnostne akreditacije, akreditacije na področju kakovosti in akreditacije na področju varstva okolja ter zdravja in varnosti, ki jih ima izdelovalec, ki v obdobju 36 mesecev pred datumom, navedenim v členu 26(3), ni proizvajal zaščitenih elementov eura in/ali surovin za eurobankovce v skladu z razveljavljenimi sklepi ECB o akreditacijah, se spremenijo v začasne akreditacije v skladu s členom 8 tega sklepa in ustreznimi zahtevami za akreditacijo.

6.   Vsi postopki, ki so se začeli ali tečejo na podlagi razveljavljenih sklepov ECB o akreditacijah v zvezi z akreditacijami po starem sistemu, zlasti:

(a)

začetni ali nadaljnji varnostni pregledi, vključno s presojo kakovosti ali predhodno presojo kakovosti;

(b)

podelitev akreditacije;

(c)

izdaja opozorila, začasni odvzem ali preklic akreditacije; ali

(d)

revizija ravnanj ali odločitev po pododstavkih (a) do (c),

se v obdobju do datuma, navedenega v členu 26(3), dokončajo v skladu z določbami razveljavljenih sklepov ECB o akreditacijah.

7.   NCB od proizvodnje eurobankovcev v letu 2016 dalje ne odobrijo nobenih natisnjenih eurobankovcev, pri katerih kemijske snovi presegajo mejne vrednosti, ki so navedene v zahtevah glede varstva okolja ter zdravja in varnosti.

Člen 26

Končne določbe

1.   Ta sklep začne učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člena 23 in 25 se začneta uporabljati naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Ostale določbe tega sklepa se začnejo uporabljati dvanajst mesecev po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 27

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na izdelovalce zaščitenih elementov eura in elementov eura ter na nacionalne centralne banke, kadar koli slednje opravljajo preverjanja zalog, preverjanja uničenja ali preverjanja prevozov.

V Frankfurtu na Majni, 20. decembra 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(2)  UL L 140, 30.5.2008, str. 26.

(3)  UL L 330, 15.12.2010, str. 14.

(4)  UL L 176, 5.7.2011, str. 52.

(5)  UL L 264, 12.10.1999, str. 21.


Top