Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

2013/721/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2013 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, Oddelek II – Evropski svet in Svet

OJ L 328, 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/95


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 9. oktobra 2013

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2013/721/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega letnega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2011 (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2011 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je pripravilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2011 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. aprila 2013 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2011 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (7), ter zlasti členov 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

1.

ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2011;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 68, 15.3.2011, str. 1.

(2)  UL C 348, 14.11.2012, str. 1.

(3)  UL C 344, 12.11.2012, str. 1.

(4)  UL C 348, 14.11.2012, str. 130.

(5)  UL L 308, 16.11.2013, str. 20.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(8)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 9. oktobra 2013

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, Oddelek II – Evropski svet in Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega letnega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2011 (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2011 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2011 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. aprila 2013 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2011 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (7), in zlasti členov 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

A.

ker imajo davkoplačevalci in javnost v demokratični družbi pravico, da so obveščeni o porabi javnih sredstev (9);

B.

ker imajo državljani pravico vedeti, kako se porabi njihov davkoplačevalski denar in kako se izvršujejo pristojnosti, ki so zaupane političnim organom;

C.

ker bi moral biti Svet kot institucija Unije demokratično odgovoren državljanom Unije, saj prejema sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

D.

ker je Parlament edini neposredno izvoljen organ med institucijami Unije in je odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

1.

poudarja vlogo, ki jo Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) daje Parlamentu glede podelitve razrešnice za izvrševanje proračuna;

2.

opozarja, da v skladu s členom 335 PDEU „v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da je ob upoštevanju člena 55 Finančne uredbe vsaka institucija posebej odgovorna za izvrševanje svojega proračuna;

3.

ugotavlja, da v skladu s členom 77 Poslovnika „določbe, ki urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna, se smiselno uporabljajo tudi za […] postopek podelitve razrešnice osebam, odgovornim za izvrševanje proračunov drugih institucij in organov Evropske unije, kot so Svet (glede njegovega delovanja kot izvršilnega organa), Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij“;

Mnenje Računskega sodišča o Evropskem svetu in Svetu v njegovi izjavi o zanesljivosti za proračunsko leto 2011

4.

poudarja, da je Računsko sodišče v letno poročilo v zvezi s proračunskim letom 2011 vključilo ugotovitve o Evropskem svetu in Svetu v zvezi s postopki javnih naročil za storitve čiščenja ter nakup delovnih oblačil in obutve, pri katerih je odkrilo določene pomanjkljivosti pri uporabi izbirnih meril;

5.

je seznanjen s pojasnili Sveta glede pomanjkljivosti pri javnih naročilih in z njegovim zagotovilom glede popolnega spoštovanja duha in načel finančne uredbe;

6.

se strinja s priporočilom Računskega sodišča, da morajo odredbodajalci izboljšati pripravo, usklajevanje in izvajanje postopkov javnega naročanja z ustreznimi pregledi in boljšim vodenjem; priporoča doslednejšo uporabo pravil za javna naročila, ki jih morajo spoštovati vse institucije Unije;

7.

ugotavlja, da Svet ni posredoval dodatnega odgovora na priporočilo Računskega sodišča glede ustreznih pregledov in boljšega vodenja pri izvajanju javnih naročil;

Odprta vprašanja

8.

obžaluje težave, nastale v okviru postopkov za podelitev razrešnice za proračunska leta 2007, 2008, 2009 in 2010, zaradi pomanjkanja sodelovanja s strani Sveta; opozarja, da je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za izvrševanje proračuna Sveta za proračunski leti 2009 in 2010 zaradi razlogov, navedenih v resolucijah z dne 10. maja 2011 (10), 25. oktobra 2011 (11), 10. maja 2012 (12) in 23. oktobra 2012 (13);

9.

pričakuje, da bodo prihodnja letna poročila o dejavnostih, ki jih prejme Parlament iz Sveta, vsebovala tako celovit pregled vseh človeških virov, razčlenjenih po kategoriji, razredu, spolu, narodnosti in poklicnem usposabljanju, kot tudi notranje proračunske sklepe Sveta;

10.

poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, saj bo tako zagotovljena večja preglednost finančnega poslovodenja in jasnejša odgovornost obeh institucij;

11.

ponovno poudarja, da mora Svet pripraviti izčrpno pisno pojasnilo in v njem navesti celotni znesek proračunskih sredstev, porabljenih za nakup stavbe Résidence Palace, proračunske postavke, iz katerih se je ta denar črpal, že plačane obroke, obroke, ki jih bo treba še poravnati, in namen stavbe;

12.

obžaluje, da Svet še vedno ne želi odgovoriti na vprašanja Parlamenta;

13.

ponovno opozarja, da še vedno čaka na odgovor Sveta glede vprašanj in zahteve po dokumentih iz resolucije z dne 10. maja 2012; poziva generalnega sekretarja Sveta, naj Odboru Parlamenta za proračunski nadzor predloži izčrpen pisen odgovor na ta vprašanja;

14.

vztraja, da je treba izdatke Sveta pregledati na enak način kot izdatke drugih institucij; meni, da so temeljni elementi takega pregleda opredeljeni v njegovi resoluciji z dne 23. oktobra 2012;

15.

vseeno pozdravlja dejstvo, da je sedanje predsedstvo Sveta sprejelo vabilo Parlamenta na razpravo o poročilih za razrešnico za leto 2011, ki je potekala na plenarnem zasedanju 16. aprila 2013; odobrava odprtost predsedstva, da bi razvilo pozitivno sodelovanje med Parlamentom in Svetom;

16.

je seznanjen s predlogom irskega predsedstva, da bi ustanovili medinstitucionalno delovno skupino za pogajanja o možnih rešitvah za razrešnico Svetu; pričakuje, da bo litovsko predsedstvo Sveta podalo tudi dejanski predlog;

Pravica Parlamenta do podelitve razrešnice

17.

poudarja pristojnost Parlamenta, za podelitev razrešnice, iz členov 317, 318 in 319 PDEU v skladu s sedanjo razlago in prakso, in sicer da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost do davkoplačevalcev Unije;

18.

opominja, da je Komisija 25. novembra 2011 v odgovoru na pismo predsednika Odbora za proračunski nadzor zapisala, da je zaželeno, da Parlament še naprej podeljuje razrešnice, odlaga sklepe o podelitvi oziroma zavrača podelitev razrešnice za vse preostale institucije, tudi za Svet, kot je to počel doslej;

19.

meni, da je treba v vsakem primeru oceniti poslovodenje Sveta kot institucije Unije med proračunskim letom, ki se obravnava, s čimer bodo upoštevane posebne pravice Parlamenta, zlasti zagotavljanje demokratične odgovornosti do državljanov Unije;

20.

zato meni, da bi lahko dosegli določen napredek, če bi Parlament in Svet skupaj pripravila seznam dokumentov za izmenjavo in s tem izpolnila svoji vlogi v procesu podelitve razrešnice;

21.

meni, da bi bilo lahko uspešno sodelovanje med institucijama v obliki odprtega in formalnega dialoga pozitiven znak za državljane Unije v teh težkih časih.


(1)  UL L 68, 15.3.2011, str. 1.

(2)  UL C 348, 14.11.2012, str. 1.

(3)  UL C 344, 12.11.2012, str. 1.

(4)  UL C 348, 14.11.2012, str. 130.

(5)  UL L 308, 16.11.2013, str. 20.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(8)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(9)  Sodba Sodišča z dne 20. maja 2003 v združenih zadevah C-465/00, C-138/01 in C-139/01 Österreichischer Rundfunk in drugi (Recueil, str. I-4989, odstavek 85).

(10)  UL L 250, 27.9.2011, str. 25.

(11)  UL L 313, 26.11.2011, str. 13.

(12)  UL L 286, 17.10.2012, str. 23.

(13)  UL L 350, 20.12.2012, str. 71.


Top