Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1029

Uredba (EU) št. 1029/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

OJ L 316, 14.11.2012, p. 43–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1029/oj

14.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/43


UREDBA (EU) št. 1029/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. oktobra 2012

o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odnosi med Evropsko Unijo (v nadaljnjem besedilu: Unija) in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 2004 (2). Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama Sporazuma o sodelovanju ter ju spodbujati. Spoštovanje človekovih pravic, ki vključuje temeljne pravice delavcev, in demokratičnih načel je tudi bistveni element navedenega sporazuma.

(2)

Po močnem monsunskem deževju julija in avgusta 2010 so obsežna območja Pakistana, zlasti province Beludžistan, Kiber Paktunkva, Pandžab, Sind in Gilgit-Baltistan, prizadele uničujoče poplave. Glede na vire Združenih narodov so prizadele približno 20 milijonov ljudi in 20 odstotkov ozemlja Pakistana, kar je vsaj 160 000 kvadratnih kilometrov, zaradi česar je nujno človekoljubno pomoč potrebovalo do 12 milijonov ljudi.

(3)

Človekoljubna pomoč je v takih razmerah seveda primarni instrument, Unija pa je pri tem v ospredju že od začetka izrednih razmer, saj se je zavezala, da bo Pakistanu namenila več kot 423 milijonov EUR nujne pomoči.

(4)

Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana, vključno s predlaganimi izrednimi trgovinskimi ukrepi za pospešitev izvoza Pakistana, da bi prispevali k njegovemu prihodnjemu gospodarskemu razvoju ter obenem zagotovili ohranitev doslednosti in skladnosti na vseh ravneh z namenom oblikovati trajnostno dolgoročno strategijo.

(5)

Resnost te naravne nesreče zahteva takojšen in obsežen odziv, ki bi upošteval geostrateški pomen partnerstva Pakistana z Unijo, zlasti s ključno vlogo, ki jo ima Pakistan v boju proti terorizmu, hkrati pa prispeval k splošnemu razvoju, varnosti in stabilnosti regije.

(6)

Učinki avtonomnih trgovinskih preferencialov bi morali biti konkretno merljivi z rezultati na področjih ustvarjanja novih delovnih mest, izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja delavskega in revnega prebivalstva Pakistana.

(7)

Evropski svet je v izjavi o Pakistanu, priloženi njegovim sklepom z dne 16. septembra 2010, sklenil, da bo ministre pooblastil, da se nujno dogovorijo o celovitem svežnju kratko-, srednje- in dolgoročnih ukrepov za pomoč pri obnovi in prihodnjemu razvoju Pakistana, ki bodo med drugim vključevali ambiciozne trgovinske ukrepe, potrebne za gospodarsko obnovo in rast.

(8)

Evropski svet je zlasti poudaril svojo trdno zavezanost, da izključno Pakistanu odobri večji dostop do trga Unije prek takojšnjega in časovno omejenega zmanjšanja dajatev za ključne izdelke, ki se uvažajo iz Pakistana. Na podlagi navedene izjave je Komisija podala predlog za sveženj, ki opredeljuje 75 tarifnih vrstic, ki se nanašajo posebej na ključne izvozne panoge Pakistana na območjih, ki so jih poplave najhuje prizadele, pri čemer je zagotovila, da bi povečanje izvoza Pakistana v Unijo za 100 milijonov EUR letno ali več pomenilo dejansko, obsežno in koristno pomoč tej regiji.

(9)

Trgovina Pakistana z Unijo pretežno temelji na tekstilnih izdelkih in oblačilih, ki so leta 2009 zajemali 73,7 % izvoza Pakistana v Unijo. Pakistan tudi izvaža etanol in usnje, ki sta poleg tekstilnih izdelkov in oblačil občutljiva industrijska izdelka v nekaterih državah članicah, kjer je zaposlene v tej panogi globalna recesija v različnem obsegu že prizadela. Navedene panoge si prizadevajo prilagoditi novemu globalnemu trgovinskemu okolju.

(10)

Tekstilni sektor je bistvenega pomena za gospodarstvo Pakistana, saj pomeni 8,5 % bruto domačega proizvoda in zaposluje 38 % delovne sile, od katere je polovica žensk.

(11)

Glede na težavne okoliščine, s katerimi se zaradi zelo hudih poplav soočajo prebivalci Pakistana, je primerno izredne avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za določene izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev takih trgovinskih preferencialov bi lahko povzročila samo omejene škodljive učinke na notranji trg Unije in ne bi smela prizadeti najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(12)

Navedeni ukrepi so predlagani kot del izrednega svežnja, namenjenega reševanju specifičnega položaja v Pakistanu. V nobenem primeru ne bi smeli pomeniti precedensa za trgovinsko politiko Unije do drugih držav.

(13)

Avtonomni trgovinski preferenciali bodo bodisi v obliki oprostitev carin ob uvozu v Unijo bodisi v obliki tarifnih kvot.

(14)

Upravičenost do izkoriščanja izrednih avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov.

(15)

Za opredelitev pojma izdelki s poreklom, potrjevanje porekla in postopke upravnega sodelovanja bi bilo treba uporabljati oddelek 1 in oddelek 1A poglavja 2 naslova IV dela I Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3), razen členov 68 do 71, 90 do 97i in 97j(2) teh oddelkov. Vendar bi bilo glede na kumulacijo porekla treba za tovrstne namene dovoliti samo uporabo materialov s poreklom iz Unije. Regionalna kumulacija in druge vrste kumulacije, razen tiste z materiali s poreklom iz Unije, se ne bi smele uporabljati za določanje statusa porekla izdelkov, ki so zajeti v avtonomnih trgovinskih preferencialih v skladu s to uredbo, da se v Pakistanu zagotovijo zadostne pretvorbe.

(16)

Razširitev avtonomnih trgovinskih preferencialov na Pakistan zahteva odstopanje od obveznosti Unije na podlagi členov I in XIII Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini iz leta 1994 (GATT) v skladu s členom IX Sporazuma o ustanovitvi STO. Generalni svet STO je takšno odstopanje odobril 14. februarja 2012.

(17)

Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah in v skladu z odstopanjem STO, se priporoča, da se trajanje avtonomnih trgovinskih preferencialov omeji do 31. decembra 2013.

(18)

Zaradi hitre odzivnosti ter za zagotovitev celovitosti in pravilnega delovanja avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan ter za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe v zvezi z začasno opustitvijo zaradi neupoštevanja carinskih postopkov in obveznosti, zaradi resnih in sistematičnih kršitev temeljnih načel človekovih pravic, demokracije in pravne države s strani Pakistana, ali zaradi neupoštevanja pogoja s strani Pakistana, da se od 1. julija vzdrži uvajanja novih ali povečanja obstoječih carin ali dajatev z enakim učinkom oziroma vsakršnih drugih omejitev ali prepovedi za izvoz ali prodajo za izvoz kakršnih koli materialov, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelkov, ki jih zajema ta uredba, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da sprejeme izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (4).

(19)

Da bi se potrebno tehnično prilagodil seznam blaga, za katerega se uporabljajo avtonomni trgovinski preferenciali, in izvzetje izdelkov iz področja uporabe te uredbe, če se obseg uvoza poveča nad določeno raven, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo prilog I in II, da bi se upoštevale spremembe v kombinirani nomenklaturi in da bi lahko izvzela izdelke iz področja uporabe te uredbe. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(20)

Da bi se lahko brez odlašanja odzvala na občutno povečan uvoz izdelkov, ki so oproščeni carin in bi utegnili imeti škodljive posledice za evropske proizvajalce, v Unijo, bi morala Komisija sprejeti delegirane akte za izvzetje teh izdelkov iz področja uporabe te uredbe v skladu s postopkom v nujnih primerih.

(21)

Komisija bi morala najpozneje dve leti po prenehanju veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o učinkih avtonomnih trgovinskih preferencialov. To poročilo bi moralo vsebovati tudi podrobno analizo njihovih učinkov na gospodarstvo Pakistana ter na trgovino Unije in njene prihodke iz naslova carinskih tarif, pa tudi na gospodarstvo in zaposlovanje v Unije. Komisija bi morala pri pripravi poročila upoštevati zlasti učinke avtonomnih trgovinskih preferencialov na ustvarjanje novih delovnih mest, izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj delavskega in revnega prebivalstva Pakistana –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preferencialna ureditev

1.   Izdelki s poreklom iz Pakistana in vključeni v Prilogo I, so ob uvozu v Unijo oproščeni carin.

2.   Izdelki s poreklom iz Pakistana, vključeni v Prilogo II, se v Unijo uvažajo v skladu s posebnimi določbami člena 3.

Člen 2

Pogoji za upravičenost do preferencialnega režima

1.   Za upravičenost do izkoriščanja preferencialne ureditve iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

(a)

skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz pododdelkov 1 in 2 oddelka 1 in oddelka 1A poglavja 2 naslova IV dela I Uredbe (EGS) št. 2454/93, razen členov 68 do 71, 90 do 97(i) in člena 97(j)(2) teh oddelkov. Glede na kumulacijo porekla za namene določanja statusa porekla izdelkov, ki so zajeti z ureditvijo iz člena 1 te uredbe, se dovoli le kumulacija z materiali s poreklom iz Unije. Regionalna kumulacija in druge vrste kumulacije, razen tiste z materiali s poreklom iz Unije, niso dovoljene;

(b)

skladnost z načini upravnega sodelovanja iz pododdelka 3 oddelka 1 poglavja 2 naslova IV dela I Uredbe (EGS) št. 2454/93;

(c)

Pakistan ne krši človekovih pravic resno in sistematično, vključno s temeljnimi pravicami delavcev ter temeljnimi načeli demokracije in pravne države;

(d)

Pakistan od 1. julija 2012 ne uvede novih ali poveča obstoječih carin ali dajatev z enakim učinkom oziroma uvede drugih omejitev ali prepovedi za izvoz ali prodajo za izvoz materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo izdelkov, zajetih v navedenem preferencialni ureditvi, namenjenih za ozemlje Unije.

2.   Potrdila o poreklu iz obrazca A, ki jih izdajo pristojni organi Pakistana v skladu s to uredbo, imajo v polju 4 naslednjo navedbo „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)“ („Avtonomni ukrep – Uredba (EU) št. 1029/2012“).

Člen 3

Tarifne kvote

1.   Za izdelke iz Priloge II se dovoli uvoz v Unijo z oprostitvijo plačila carin v okviru tarifnih kvot Unije, določenih v navedeni prilogi.

2.   Tarifne kvote iz odstavka 1, ki so naštete v Prilogi II, upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Izvzem izdelkov iz področja uporabe te uredbe

1.   Če bi se v koledarskem letu 2012 ali 2013 uvoz izdelka s poreklom iz Pakistana, vključenih v Prilogo I, po carinskih podatkih o uvozu povečal za 25 % ali več v primerjavi s povprečjem v obdobju 2009 do 2012, se navedeni izdelek za preostanek leta izvzame iz področja uporabe te uredbe. Za namene tega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejeme delegirane akte v skladu s členom 6, s katerimi spremeni Prilogo I tako, da se navedeni izdelek za preostanek navedenega leta izvzamejo iz področja uporabe te uredbe.

2.   Po začetku veljavnosti delegiranega akta za izdelek iz odstavka 1 veljajo dajatve za države z največjimi ugodnostmi ali druge veljavne dajatve.

Člen 5

Tehnične prilagoditve prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 6 sprejme delegirane akte za spremembo prilog, da se vključijo spremembe in tehnične prilagoditve, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC.

Člen 6

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 5 je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 5 se prenese na Komisijo za obdobje uporabe te uredbe.

3.   Pooblastilo iz členov 4 in 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj, ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 4 in 5, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 7

Postopek v nujnih primerih

1.   Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 6(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

Člen 8

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členoma 247a(1) in 248a(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (6). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice lahko ta odbor preuči katero koli zadevo, ki se nanaša na uporabo te uredbe.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 9

Začasna opustitev

1.   Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2, lahko, da bi se odzvali na to nujnost, z izvedbenimi akti, ki se začnejo uporabljati takoj, popolnoma ali delno opusti preferencialne ureditve iz te uredbe za največ šest mesecev, če je pred tem:

(a)

obvestila odbor iz člena 8(1);

(b)

pozvala države članice, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, ki so potrebni za varovanje finančnih interesov Unije ali za zagotavljanje upoštevanja člena 2 s strani Pakistana;

(c)

objavila obvestilo v Uradnem listu Evropske unije in v njem navedla, da obstajajo razlogi za utemeljen dvom glede uporabe preferencialne ureditve ali skladnosti s členom 2 s strani Pakistana, zaradi česar lahko postane vprašljiva njegova pravica do nadaljnjega izkoriščanja ugodnosti iz te uredbe;

(d)

obvestila Pakistan o vseh odločitvah, sprejetih v skladu s tem odstavkom, preden začnejo veljati.

2.   Po preteku obdobja začasne opustitve Komisija z izvedbenimi akti odloči, da začasno opustitev ukine ali podaljša njeno obdobje uporabe.

3.   Izvedbeni akti iz odstavkov 1 in 2 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(2).

4.   Države članice Komisiji predložijo vse ustrezne informacije, ki bi lahko upravičevale začasno opustitev preferencialne ureditve ali njeno podaljšanje.

Člen 10

Poročilo

Komisija najpozneje 31. decembra 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi in učinkih te uredbe.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. oktobra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. oktobra 2012.

(2)  Sklep Sveta 2004/870/ES z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan (UL L 378, 23.12.2004, str. 22).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(5)  UL L 316, 14.11.2012, str. 43.

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA I

IZDELKI, OPROŠČENI CARINSKIH DAJATEV

Izdelki, za katere veljajo ukrepi, so opredeljeni z osemmestnimi oznakami KN. Navedene oznake so opisane v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1). Opis oznak KN je naveden le informativno.

Oznaka KN

Poimenovanje

0712 39 00

Gobe in gomoljike, sušene, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene (razen gob iz rodu Agaricus, bezgove uhljevke (Auricularia spp.) in drhtavke (Tremella spp.)

5205 12 00

Enojna bombažna preja, iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri manj kot 714,29 deciteksa, vendar ne manj kot 232,56 deciteksa (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43), nepripravljena za prodajo na drobno

5205 22 00

Enojna bombažna preja, iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri manj kot 714,29 deciteksa, vendar ne manj kot 232,56 deciteksa (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43), nepripravljena za prodajo na drobno

5205 32 00

Dvojna, „večnitna“ ali pramenska bombažna preja, iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri na eno nit manj kot 714,29 deciteksa, vendar ne manj kot 232,56 deciteksa (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43 na eno nit), nepripravljena za prodajo na drobno

5205 42 00

Dvojna, „večnitna“ ali pramenska bombažna preja, iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri na eno nit manj kot 714,29 deciteksa, vendar ne manj kot 232,56 deciteksa (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43 na eno nit), nepripravljena za prodajo na drobno

5208 11 90

Nebeljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase do vključno 100 g/m2, razen tkanin za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz

5208 12 16

Nebeljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 100 g/m2, vendar ne več kot 130 g/m2, širine do vključno 165 cm

5208 12 19

Nebeljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 100 g/m2, vendar ne več kot 130 g/m2, širine več kot 165 cm

5208 13 00

Nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, v trinitnem ali štirinitnem kepru, vključno križni keper

5208 19 00

Druge nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

5208 21 90

Beljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase do vključno 100 g/m2, razen tkanin za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz

5208 22 19

Beljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 100 g/m2, vendar ne več kot 130 g/m2, širine več kot 165 cm

5208 22 96

Beljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 130 g/m2, širine do vključno 165 cm

5208 29 00

Druge beljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

5208 51 00

Tiskane bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase do vključno 100 g/m2

5208 52 00

Tiskane bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2

5208 59 90

Druge tiskane bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

5209 11 00

Nebeljene bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2

5209 12 00

Nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2, v trinitnem ali štirinitnem kepru, vključno križni keper

5209 19 00

Druge nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

5209 22 00

Nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2, v trinitnem ali štirinitnem kepru, vključno križni keper

5209 29 00

Druge beljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

5209 32 00

Barvane bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2, v trinitnem ali štirinitnem kepru, vključno križni keper

5211 12 00

Nebeljene bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase več kot 200 g/m2, v trinitnem ali štirinitnem kepru, vključno križni keper

5407 81 00

Tkanine iz preje, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % sintetičnih filamentov, vključno s tkaninami, pridobljenimi iz sintetičnega monofilamenta 67 deciteksov ali več in pri katerem noben prečni presek ni večji kot 1 mm, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, nebeljene ali beljene

5407 82 00

Tkanine iz preje, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % sintetičnih filamentov, vključno s tkaninami, pridobljenimi iz sintetičnega monofilamenta 67 deciteksov ali več in pri katerem noben prečni presek ni večji kot 1 mm, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, barvane

5513 11 20

Tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do vključno 170 g/m2, v platnovi vezavi, nebeljene ali beljene, širine 165 cm ali manj

5513 21 00

Tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do vključno 170 g/m2, v platnovi vezavi, barvane

5513 41 00

Tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do vključno 170 g/m2, tiskane

6101 20 90

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz bombaža za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

6112 12 00

Trenirke iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

6116 10 20

Rokavice, impregnirane, prevlečene ali prekrite z gumo, pletene ali kvačkane

6116 10 80

Palčniki in rokavice brez prstov, impregnirani, prevlečeni ali prekriti s plastično maso ali gumo, pleteni ali kvačkani, in rokavice, impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično maso, pletene ali kvačkane

6116 92 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz bombaža, pleteni ali kvačkani

6116 93 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz sintetičnih vlaken, pleteni ali kvačkani

6201 93 00

Vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6203 43 19

Hlače in dokolenske hlače (pumparice) za moške ali dečke, iz sintetičnih vlaken (razen delovnih in poklicnih)

6204 22 80

Kompleti za ženske ali deklice, iz bombaža (razen delovnih in poklicnih)

6204 62 90

Kratke hlače iz bombaža za ženske ali deklice

6207 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki iz bombaža za moške ali dečke

6208 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnjice, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki iz bombaža za ženske ali deklice

6211 43 10

Predpasniki, delovni kombinezoni ter druga delovna in poklicna oblačila za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6216 00 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

6303 91 00

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, iz bombaža, ne pletene ali kvačkane

6303 92 90

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, iz sintetičnih vlaken, ne iz netkanega tekstila, ne pletene ali kvačkane

6303 99 90

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, ne iz bombaža ali sintetičnih vlaken, ne iz netkanega tekstila, ne pletene ali kvačkane

6304 92 00

Drugi izdelki za notranjo opremo, iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih

6307 10 90

Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, ne pletene ali kvačkane, ne iz netkanega tekstila

6307 90 99

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila, ne pleteni ali kvačkani, ne iz klobučevine


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA II

IZDELEK, KI JE PREDMET LETNIH DAJATEV PROSTIH TARIFNIH KVOT IZ ČLENA 3

Izdelki, za katere veljajo ukrepi, so opredeljeni z osemmestnimi oznakami KN. Navedene oznake so opisane v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. Opis oznak KN je naveden le informativno.

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje

Od začetka veljavnosti do konca leta 2012

1.1.2013 – 31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več

18 750 ton

75 000 ton

09.2409

4107 92 10

Usnje govedi (vključno bivolov), cepljeno z licem, brez dlak, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, razen cele kože z dlako ali brez dlake

89 ton

356 ton

09.2410

4107 99 10

Usnje govedi (vključno bivolov), brez dlak, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi; razen cele kože z dlako ali brez dlake, razen neceljenega in cepljenega z licem

90,25 tone

361 ton

09.2411

4203 21 00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja, posebej oblikovani za uporabo v športu

361,75 tone

1 447 ton

09.2412

4203 29 10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja, zaščitne za vse poklice, razen posebej oblikovanih za uporabo v športu

1 566,5 tone

6 266 ton

09.2413

ex 4203 29 90

Moške in fantovske rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja, razen posebej oblikovanih za uporabo v športu, razen zaščitnih za vse poklice

62,75 tone

251 ton

09.2414

ex 4203 29 90

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja, razen posebej oblikovanih za uporabo v športu, razen zaščitnih za vse poklice, razen moških in fantovskih

135,5 tone

542 ton

09.2415

5205 23 00

Enojna bombažna preja, iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri manj kot 232,56 deciteksa, vendar ne manj kot 192,31 deciteksa (metrične številke nm več kot 43 do vključno 52), nepripravljena za prodajo na drobno

1 790 ton

7 160 ton

09.2416

5205 24 00

Enojna bombažna preja, iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % bombaža, meri manj kot 192,31 deciteksa, vendar ne manj kot 125 deciteksov (metrične številke nm več kot 52 do vključno 80), nepripravljena za prodajo na drobno

1 276,25 tone

5 105 ton

09.2417

5208 39 00

Druge barvane bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža

421,25 tone

1 685 ton

09.2418

5209 39 00

Druge barvane bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 ali več mas. % bombaža, mase več kot 200 g/m2

689,25 tone

2 757 ton

09.2419

5509 53 00

Preja (razen sukanca za šivanje) rezanih poliestrskih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, nepripravljena za prodajo na drobno

3 061 ton

12 244 ton

09.2420

6103 32 00

Suknjiči in blazerji iz bombaža za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

249,75 tone

999 ton

09.2421

6103 42 00

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumparice) in kratke hlače iz bombaža za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

568,75 tone

2 275 ton

09.2422

6107 21 00

Spalne srajce in pižame iz bombaža za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

167,5 tone

670 ton

09.2423

6108 31 00

Spalne srajce in pižame iz bombaža za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

374,5 tone

1 498 ton

09.2424

6109 90 20

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice iz volne ali fine živalske dlake ali umetnih ali sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

297,5 tone

1 190 ton

09.2425

6111 20 90

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz bombaža, pleteni ali kvačkani (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov)

153,5 tone

614 ton

09.2426

6115 95 00

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice brez podplatov, iz bombaža, pletene ali kvačkane (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije, hlačnih nogavic in nogavic, dolgih nogavic ali dokolenk za ženske, ki merijo manj kot 67 deciteksov na eno nit)

2 263 ton

9 052 ton

09.2427

6204 62 31

Hlače in dokolenske hlače iz bombaža za ženske ali deklice (razen delovnih in poklicnih)

1 892,75 tone

7 571 ton

09.2428

6211 42 90

Oblačila za ženske ali deklice, iz bombaža

96,5 tone

386 ton

09.2429

6302 60 00

Toaletno in kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobnih frotirnih tkanin, iz bombaža

9 602 ton

38 408 ton

09.2430

6302 91 00

Toaletno in kuhinjsko perilo iz bombaža, razen iz frotirja ali podobnih frotirnih tkanin

2 499,25 tone

9 997 ton

09.2431

6403 99 93

Obutev s podplati iz gume, plastične mase ali umetnega usnja ter z zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dolžine 24 cm ali več, ki se ne loči na moško ali žensko obutev, razen športne obutve in obutve z zaščitno kovinsko kapico, ki ne pokriva gležnjev, ni izdelana z lesenim jedrom v podplatu (brez notranjega podplata), razen obutve s prednjikom iz plaščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, razen copat

60,5 tone

242 ton

09.2432

6403 99 96

Obutev s podplati iz gume, plastične mase ali umetnega usnja ter z zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dolžine 24 cm ali več, za moške, razen športne obutve in obutve z zaščitno kovinsko kapico, ki ne pokriva gležnjev, ni izdelana z lesenim jedrom v podplatu (brez notranjega podplata), razen obutve s prednjikom iz plaščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, razen copat

363,25 tone

1 453 ton

09.2433

6403 99 98

Obutev s podplati iz gume, plastične mase ali umetnega usnja ter z zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dolžine 24 cm ali več, za ženske, razen športne obutve in obutve z zaščitno kovinsko kapico, ki ne pokriva gležnjev, ni izdelana z lesenim jedrom v podplatu (brez notranjega podplata), razen obutve s prednjikom iz plaščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, razen copat

172,75 tone

691 ton


Top