Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 919/2012 z dne 5. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 919/2012

z dne 5. julija 2012

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede metode za izračun padca vrednosti za likvidne delnice in druge finančne instrumente

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (1) ter zlasti člena 23(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Metodo za izračun znatnega padca vrednosti finančnih instrumentov iz oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (2) bi bilo treba prilagoditi različnim načinom, na katere se kaže tak padec, kar je odvisno od vrste zadevnega finančnega instrumenta. Ta metoda je lahko v obliki dejanskega padca cene finančnega instrumenta, povečanja donosa dolžniškega instrumenta, ki ga izda zasebni izdajatelj, ali povečanja donosa na krivulji donosa pri dolžniških instrumentih, ki jih izdajo izdajatelji državnih vrednostnih papirjev.

(2)

To uredbo bi bilo treba brati v povezavi z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 918/2012 (3), ki določa pragove za znaten padec vrednosti nelikvidnih delnic, dolžniških instrumentov, ki jih izdajo izdajatelji državnih vrednostnih papirjev in zasebni izdajatelji, indeksnih investicijskih skladov, instrumentov denarnega trga in izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo le en osnovni finančni instrument, s katerim se trguje na mestu trgovanja. Zato bi morala biti ta uredba omejena na določanje metode za izračun znatnega padca vrednosti teh instrumentov.

(3)

Za zagotovitev skladnosti in pravne varnosti za udeležence na trgu in pristojne organe bi moral biti datum začetka uporabe te uredbe isti kot datum začetka uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012 in Delegirane uredbe (EU) št. 918/2012.

(4)

Ker Uredba (EU) št. 236/2012 določa, da bi morali biti zavezujoči tehnični standardi sprejeti, preden bi se lahko navedena uredba ustrezno uporabljala, ter ker je bistveno, da se pred 1. novembrom 2012 natančno določijo zahtevani nebistveni elementi, ki omogočajo skladnost udeležencev na trgu z navedeno uredbo in njeno izvajanje s strani pristojnih organov, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(5)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(6)

Organ ESMA je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, izvedel javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa metodo za izračun 10-odstotnega padca vrednosti za likvidne delnice, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kakor je določeno v členu 23(5) Uredbe (EU) št. 236/2012.

2.   Ta uredba določa tudi metodo za izračun padca vrednosti za naslednje finančne instrumente, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kakor je določeno v Delegirani uredbi (EU) št. 918/2012, sprejeti v skladu s členom 23(7) Uredbe (EU) št. 236/2012:

(a)

nelikvidne delnice;

(b)

naslednje neizvedene finančne instrumente:

(i)

dolžniške instrumente, ki jih izdajo izdajatelji državnih vrednostnih papirjev in zasebni izdajatelji;

(ii)

indeksne investicijske sklade;

(iii)

instrumente denarnega trga;

(c)

izvedene finančne instrumente, ki imajo le en osnovni finančni instrument, s katerim se trguje na mestu trgovanja.

Člen 2

Metoda za izračun znatnega padca vrednosti za likvidne in nelikvidne delnice

1.   Pri delnicah, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, se padec vrednosti izračuna na podlagi uradne končne cene prejšnjega trgovalnega dne na tem mestu trgovanja, ki se določi v skladu z veljavnimi pravili za to mesto trgovanja.

2.   Ta metoda za izračun izključuje vsakršen padec cene, ki je izključno posledica razdelitve ali kakršnega koli korporacijskega dejanja ali podobnih ukrepov, ki jih sprejme izdajatelj v zvezi z izdanim delniškim kapitalom, na podlagi česar lahko zadevno mesto trgovanja prilagodi ceno.

Člen 3

Metoda za izračun znatnega padca vrednosti za druge neizvedene finančne instrumente

1.   Znaten padec vrednosti za finančne instrumente, ki niso delnice in ne spadajo v kategorije izvedenih finančnih instrumentov iz točk 4 do 10 oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, se izračuna v skladu z metodo iz odstavkov 2, 3 in 4.

2.   Za finančni instrument, pri katerem se znaten padec vrednosti iz člena 23(7) Uredbe (EU) št. 236/2012 izmeri glede na ceno na ustreznem mestu trgovanja, se tak padec izračuna na podlagi uradne končne cene na ustreznem mestu trgovanja, ki se določi v skladu z veljavnimi pravili za to mesto trgovanja.

3.   Za finančni dolžniški instrument, ki ga izda izdajatelj državnega vrednostnega papirja in pri katerem se znaten padec vrednosti iz člena 23(7) Uredbe (EU) št. 236/2012 izmeri glede na krivuljo donosa, se tak padec izračuna kot povečanje na krivulji donosa v primerjavi s krivuljo donosa izdajatelja državnega vrednostnega papirja ob zaključku trgovanja na prejšnji trgovalni dan, ki se izračuna na podlagi podatkov, ki jih ima na voljo izdajatelj na tem mestu trgovanja.

4.   Za finančni instrument, pri katerem se znaten padec vrednosti iz člena 23(7) Uredbe (EU) št. 236/2012 izmeri glede na spremembo donosa, se tak padec izračuna kot povečanje trenutnega donosa v primerjavi z donosom tega instrumenta ob zaključku trgovanja na prejšnji trgovalni dan, ki se izračuna na podlagi podatkov, ki so na voljo za ta instrument na tem mestu trgovanja.

Člen 4

Metoda za izračun znatnega padca vrednosti za izvedene finančne instrumente

Znaten padec vrednosti za finančne instrumente, ki spadajo v kategorije izvedenih finančnih instrumentov iz točk 4 do 10 oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES in ki imajo le en osnovni finančni instrument, s katerim se trguje na mestu trgovanja in za katerega je bil znaten padec vrednosti določen v skladu s členom 2 ali 3, se izračuna glede na znaten padec vrednosti osnovnega finančnega instrumenta.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 86, 24.3.2012, str. 1.

(2)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.


Top