Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0827

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 827/2012 z dne 29. junija 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav Besedilo velja za EGP

OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 251/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 827/2012

z dne 29. junija 2012

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede sredstev za javno razkritje neto pozicij v delnicah, oblike informacij, ki jih je treba predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v zvezi z neto kratkimi pozicijami, vrst dogovorov, ureditev in ukrepov za ustrezno zagotovitev, da so delnice ali državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo, ter datumov in obdobij za določanje glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (1) ter zlasti členov 9(6), 11(4), 12(2), 13(5) in 16(4) Uredbe,

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj te uredbe je določitev seznama izvzetih delnic kot potrebnega koraka za javno razkritje kratkih pozicij v vseh delnicah, ki niso izvzete, in pogojev, pod katerimi bi bilo navedene informacije treba posredovati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu "ESMA"). Zato je bistveno, da se oblikujejo tudi pravila o ureditvah in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s temi delnicami, ki niso izvzete. Za zagotovitev skladnosti med navedenimi določbami o prodaji na kratko, ki bi morale začeti veljati hkrati, in za omogočanje celovitega pregleda nad določbami in enotnega dostopa do njih za osebe, za katere veljajo navedene obveznosti, je primerno vse izvedbene tehnične standarde, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) št. 236/2012, vključiti v eno uredbo.

(2)

Da se zagotovi enotna uporaba Uredbe (EU) št. 236/2012 v zvezi z informacijami, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu ESMA, in učinkovitejša obdelava navedenih informacij, bi bilo treba informacije izmenjavati elektronsko, in sicer na varen način z uporabo standardne predloge.

(3)

Pomembno je, da se omogočita enostaven dostop do podatkov o neto kratkih pozicijah in ponovna uporaba navedenih podatkov, ki se trgu razkrijejo prek osrednjih spletnih strani, ki jih upravlja in nadzoruje pristojni organ. Ti podatki bi se v ta namen morali zagotoviti v obliki, ki omogoča njihovo prožno uporabo in ki jih ne omejuje le na statične faksimile dokumentov. Kadar je tehnično mogoče, bi se morale uporabiti strojno berljive oblike, da se uporabnikom omogoči obdelava informacij na strukturiran in stroškovno učinkovit način.

(4)

Da se zagotovi dostop do teh informacij na trgu poleg razkritja na osrednji spletni strani, ki jo upravlja ali nadzira pristojni organ, bi bilo treba dostop do natančnih informacij o neto kratki poziciji javnosti omogočiti tudi na druge načine.

(5)

Za uporabnike je ključno, da imajo pri javnem razkritju posameznih neto kratkih pozicij v delnicah nad zadevnim pragom za objavo na voljo dve osnovni komponenti. Zajemati bi morali strnjen seznam ali razpredelnico neto kratkih pozicij nad pragom za objavo, ki so v času spremljanja osrednje spletne strani neporavnane, in seznam ali razpredelnico s historičnimi podatki o vseh objavljenih posameznih neto kratkih pozicijah.

(6)

Kadar neto kratka pozicija v delnicah pade pod zadevni prag za razkritje, bi bilo treba objaviti natančne informacije, vključno z dejanskim obsegom pozicije. Da bi se izognili negotovosti uporabnikov, ki spremljajo osrednje spletne strani, razkritja pozicij, ki so padle pod prag 0,5 % izdanega delniškega kapitala zadevne družbe, ne bi smela biti stalno navedena poleg aktualnih pozicij, ampak bi morala biti na voljo kot historični podatki, potem ko so bili prikazani 24 ur.

(7)

Da se zagotovi dosleden in jasen okvir, ki pa je prožen, je pomembno določiti vrste dogovorov o izposoji in drugih izterljivih terjatvah s podobnim učinkom ter vrste ureditev s tretjo stranjo, ki ustrezno zagotavljajo, da bodo delnice ali državni dolžniški instrumenti na voljo za poravnavo, prav tako pa določiti merila, ki jih morajo izpolnjevati taki dogovori in ureditve.

(8)

Uporaba pravice do vpisa novih delnic v zvezi s prodajo na kratko lahko ustrezno zagotovi razpoložljivost za poravnavo le, če je ureditev takšna, da je poravnava prodaje na kratko zagotovljena, ko zapade. Zato je treba določiti pravila za zagotovitev, da so delnice, ki izhajajo iz pravice do vpisa, na voljo na dan poravnave ali pred njo ter v obsegu, ki je vsaj enakovreden številu delnic, ki se nameravajo prodati na kratko.

(9)

Pri določanju časovno omejenih ureditev potrjevanja je pomembno določiti časovni okvir za pokritje prodaje na kratko z nakupi, ki so nekako združljivi z različnimi cikli poravnave v različnih jurisdikcijah.

(10)

Za ustrezno zagotovitev, da so instrumenti na voljo za poravnavo, kadar ima fizična ali pravna oseba, ki sklene prodajo na kratko, ureditev s tretjo stranjo, pri čemer je le-ta potrdila, da je instrument na voljo, je ključno zaupanje, da je tretja stran, če ima sedež v tretji državi, ustrezno nadzorovana ter da so na voljo ustrezne ureditve izmenjave informacij med nadzorniki. Takšne ustrezne ureditve bi lahko vključevale podpis memoranduma o soglasju Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO).

(11)

Za zagotavljanje ustreznega izvajanja zahteve za ugotavljanje, ali je glavno mesto trgovanja z delnico zunaj Unije, bi bilo treba oblikovati prehodne ureditve za prvo določitev seznama izvzetih delnic v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 236/2012. Čeprav bo seznam izvzetih delnic veljal dve leti, pa je treba zagotoviti tudi nekaj prožnosti, saj se bodo pojavili primeri, ko bo v navedenem obdobju morda potrebna posodobitev seznama.

(12)

Za zagotovitev skladnosti bi moral biti datum začetka uporabe te uredbe enak kot datum začetka uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012. Da pa bi se fizičnim in pravnim osebam omogočilo dovolj časa pri obravnavi seznama izvzetih delnic v skladu z Uredbo (EU) št. 236/2012, bi morali priprava navedenega seznama in njegova poznejša objava na spletni strani organa ESMA potekati dovolj časa pred začetkom uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012. Zato bi se morale določbe o datumu in obdobju izračunov glavnega mesta trgovanja, datumu priglasitve delnic z glavnim mestom trgovanja zunaj Unije organu ESMA in veljavnosti seznama izvzetih delnic uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(13)

Ker Uredba (EU) št. 236/2012 določa, da bi bilo treba zavezujoče tehnične standarde sprejeti, preden se navedena uredba dejansko začne uporabljati, in ker je ključno, da se pred 1. novembrom 2012 določi zahtevane neključne elemente za spodbujanje skladnosti z navedeno uredbo s strani udeležencev na trgu in izvrševanje pristojnih organov, mora ta uredba začeti veljati na dan po objavi.

(14)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je organ ESMA predložil Komisiji.

(15)

Organ ESMA je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa izvedbene tehnične standarde, ki opredeljujejo:

(a)

sredstva, s katerimi lahko fizične ali pravne osebe razkrijejo informacije o neto kratkih pozicijah, in obliko informacij, ki jih pristojni organi predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu "ESMA") v skladu s členoma 9(6) in 11(4) Uredbe (EU) št. 236/2012;

(b)

vrste dogovorov, ureditev in ukrepov, ki ustrezno zagotavljajo, da so delnice na voljo za poravnavo, ter vrste dogovorov ali ureditev, ki ustrezno zagotavljajo, da so državni vrednostni papirji na voljo za poravnavo v skladu s členoma 12(2) in 13(5) Uredbe (EU) št. 236/2012;

(c)

datum in obdobje za izračune glavnega mesta trgovanja, priglasitev organu ESMA in učinkovitost zadevnega seznama v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 236/2012.

POGLAVJE II

SREDSTVA ZA JAVNO RAZKRITJE ZNATNIH NETO KRATKIH POZICIJ V DELNICAH

[ČLEN 9 UREDBE (EU) št. 236/2012]

Člen 2

Sredstva, s katerimi se lahko informacije razkrijejo javnosti

Informacije o neto kratkih pozicijah v delnicah se javnosti razkrijejo z objavo na osrednji spletni strani, ki jo upravlja ali nadzoruje ustrezen pristojni organ v skladu s členom 9(4) Uredbe (EU) št. 236/2012. Informacije se javnosti razkrijejo s sredstvi, ki:

(a)

jih objavijo v obliki, določeni v Prilogi I, tako, da se javnosti, ki spremlja spletno stran, omogoči dostop do ene ali več razpredelnic, ki zajemajo vse zadevne informacije o pozicijah glede na izdajatelja delnice;

(b)

uporabnikom omogočajo ugotavljanje in filtriranje informacij o tem, ali so neto kratke pozicije v delnici izdajatelja v času dostopanja do spletne strani, dosegle ali presegle ustrezen prag za objavo;

(c)

zagotavljajo historične podatke o objavljenih neto kratkih pozicijah izdajatelja delnice;

(d)

vključujejo, kadarkoli je tehnično mogoče, prenosljive datoteke z objavljenimi in historičnimi neto kratkimi pozicijami v strojno berljivi obliki, kar pomeni, da so datoteke zadostno strukturirane za uporabo s programsko opremo, pri čemer je mogoča določitev zanesljivih posameznih dejstev in njihove notranje strukture;

(e)

kažejo dnevne neto kratke pozicije, skupaj z informacijami iz točke (b), ki so objavljene, ker so padle pod prag za objavo, ki znaša 0,5 % izdanega delniškega kapitala, nato pa se navedene informacije odstranijo in prenesejo v oddelek historičnih podatkov.

POGLAVJE III

OBLIKA INFORMACIJ O NETO KRATKIH POZICIJAH, KI JIH PRISTOJNI ORGANI PREDLOŽIJO ORGANU ESMA

[ČLEN 11 UREDBE (EU) št. 236/2012]

Člen 3

Oblika periodičnih informacij

1.   Informacije o neto kratkih pozicijah v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in poslih kreditnih zamenjav, ki jih je treba vsako četrtletje predložiti organu ESMA v skladu s členom 11(1) Uredbe (EU) št. 236/2012, zagotovijo ustrezni pristojni organi v obliki, določeni v Prilogi II k tej uredbi.

2.   Informacije iz odstavka 1 se pošljejo organu ESMA v elektronski obliki, in sicer prek sistema, ki ga je vzpostavil organ ESMA in zagotavlja popolnost, celovitost in zaupnost informacij med prenosom.

Člen 4

Oblika informacij, ki se predložijo na zahtevo

1.   Ustrezen pristojni organ posreduje informacije o neto kratkih pozicijah v delnicah in državnih vrednostnih papirjih ali nekritih pozicijah v poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 236/2012 v obliki, ki jo v svoji zahtevi določi organ ESMA.

2.   Kadar zahtevane informacije zadevajo informacije iz priglasitve, ki jo je pristojni organ prejel v skladu s členi 5, 7 in 8 Uredbe (EU) št. 236/2012, se navedene informacije zagotovijo v skladu z zahtevami iz člena 2 delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 826/2012 (3).

3.   Pristojni organ zahtevane informacije pošlje v elektronski obliki z uporabo sistema, ki ga je vzpostavil organ ESMA za izmenjavo informacij in zagotavlja popolnost, celovitost in zaupnost informacij med prenosom.

POGLAVJE IV

DOGOVORI, UREDITVE IN UKREPI ZA USTREZNO ZAGOTAVLJANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI ZA PORAVNAVO

[ČLENA 12 IN 13 UREDBE (EU) št. 236/2012]

Člen 5

Dogovori o izposoji in druge izterljive terjatve s podobnim učinkom

1.   Dogovor o izposoji ali druga izterljiva terjatev iz člena 12(1)(b) in člena 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 236/2012 se izvede s pomočjo naslednjih vrst dogovorov, pogodb ali terjatev, ki so pravno zavezujoči v času prodaje na kratko:

(a)

standardizirane terminske pogodbe in zamenjave: terminske pogodbe in zamenjave, ki vodijo k fizični poravnavi zadevnih delnic ali državnih vrednostnih papirjev ter zajemajo vsaj število delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, in ki se sklenejo pred prodajo na kratko ali istočasno z njo ter navajajo datum izročitve ali zapadlosti, ki zagotavlja poravnavo prodaje na kratko ob zapadlosti;

(b)

opcije: opcije, ki vodijo k fizični poravnavi zadevnih delnic ali državnih vrednostnih papirjev ter zajemajo vsaj število delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, in ki se sklenejo pred prodajo na kratko ali istočasno z njo ter navajajo datum zapadlosti, ki zagotavlja poravnavo prodaje na kratko ob zapadlosti;

(c)

dogovori o poslih začasnega nakupa in prodaje: dogovori o ponovnem nakupu, ki zajemajo vsaj število delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, in ki se sklenejo pred prodajo na kratko ali istočasno z njo ter navajajo datum ponovnega odkupa, ki zagotavlja poravnavo prodaje na kratko ob zapadlosti;

(d)

stalni dogovori ali obnavljajoči se instrumenti: sporazum ali instrument, ki se sklene pred prodajo na kratko ali istočasno z njo in ima vnaprej določeno število posebej določenih delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki v času prodaje na kratko zajema vsaj število delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, ter navaja datum izročitve ali zapadlosti, ki zagotavlja poravnavo prodaje na kratko ob zapadlosti;

(e)

sporazumi, ki zadevajo pravice do vpisa: sporazumi, ki zadevajo pravice do vpisa, pri čemer ima fizična ali pravna oseba pravico do vpisa novih delnic istega izdajatelja in razreda, ki zajemajo vsaj število delnic, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, če je fizična ali pravna oseba upravičena do prejema delnic na dan poravnave prodaje na kratko ali pred njim;

(f)

druge terjatve ali dogovori, ki vodijo do izročitve delnic ali državnih vrednostnih papirjev: dogovori ali terjatve, ki zajemajo vsaj število delnic ali državnih vrednostnih papirjev, ki jih fizična ali pravna oseba želi prodati na kratko, in ki se sklenejo pred prodajo na kratko ali istočasno z njo in navajajo datum izročitve ali zapadlosti, ki zagotavlja poravnavo prodaje na kratko ob zapadlosti.

2.   Nasprotna stran fizični ali pravni osebi dogovor, pogodbo ali terjatev zagotovi na trajnem nosilcu podatkov, ki je dokaz za obstoj dogovora o izposoji ali druge izterljive terjatve.

Člen 6

Ureditve in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi prodajo na kratko v delnici, uvrščeni v trgovanje na mestu trgovanja

[Člen 12(1)(c) Uredbe (EU) št. 236/2012]

1.   Odstavki 2, 3 in 4 določajo ureditve in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v zvezi s prodajo na kratko v delnici, uvrščeni v trgovanje na mestu trgovanja v skladu s členom 12(1)(c) Uredbe (EU) št. 236/2012.

2.   Standardne ureditve in ukrepi glede razpoložljivosti pomenijo ureditve, potrditve in ukrepe, ki vključujejo vse naslednje elemente:

(a)

za potrditve razpoložljivosti: potrditev tretje strani pred prodajo na kratko, ki jo sklene fizična ali pravna oseba, o tem, da bodo delnice pravočasno na voljo za poravnavo ob upoštevanju obsega morebitne prodaje in tržnih pogojev in ki navaja obdobje, v katerem je delnica na voljo; in

(b)

za potrditve zadržanja: potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da je vsaj zadržala zahtevano število delnic za navedeno osebo.

3.   Standardne ureditve in ukrepi glede razpoložljivosti na isti dan pomenijo ureditve, potrditve in ukrepe, ki vključujejo vse naslednje elemente:

(a)

za zahtevke za potrditev: zahtevek fizične ali pravne osebe za potrditev tretje strani, ki navaja, da bo prodaja na kratko krita z nakupi na dan, ko se prodaja izvede;

(b)

za potrditve razpoložljivosti: potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da bodo delnice pravočasno na voljo za poravnavo ob upoštevanju obsega morebitne prodaje in tržnih pogojev, in ki navaja obdobje, v katerem so delnice na voljo;

(c)

za potrditve enostavne izposoje ali nakupa: potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da si je delnice v zadevni količini mogoče enostavno izposoditi ali jih kupiti ob upoštevanju tržnih pogojev in drugih informacij o izročitvi delnic, ki so na voljo navedeni tretji strani, ali če take potrditve tretje strani ni, da je vsaj zadržala zahtevano število delnic za fizično ali pravno osebo;

(d)

za spremljanje: ukrep fizične ali pravne osebe za spremljanje obsega prodaje na kratko, ki ni krita z nakupi;

(e)

za navodila v primeru nekritja: ukrep fizične ali pravne osebe v primeru izvedenih prodaj na kratko, ki niso krite z nakupi istega dne, o tem, da takoj posreduje navodilo tretji strani, da priskrbi delnice za kritje prodaje na kratko, kar bo zagotovilo pravočasno poravnavo.

4.   Ureditve in ukrepi glede enostavne izposoje ali nakupa pomenijo ureditve, potrditve in ukrepe, kadar fizična ali pravna oseba sklene prodajo na kratko v delnicah, ki izpolnjujejo zahteve glede likvidnosti iz člena 22 Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 (4), ali v drugih delnicah, ki so vključene v osrednji borzni indeks lastniških vrednostnih papirjev, kot je določil ustrezen pristojni organ vsake države članice, in so osnovni finančni instrument za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, ki je bil uvrščen v trgovanje na mestu trgovanja, ki vključujejo naslednje elemente:

(a)

za potrditve razpoložljivosti: potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da bodo delnice pravočasno na voljo za poravnavo ob upoštevanju obsega morebitne prodaje in tržnih pogojev, in ki navaja obdobje, v katerem je delnica na voljo;

(b)

za potrditve enostavne izposoje ali nakupa: potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da si je delnice v zadevni količini mogoče enostavno izposoditi ali jih kupiti ob upoštevanju tržnih pogojev in drugih informacij o izročitvi delnic, ki so na voljo navedeni tretji strani, ali če take potrditve tretje strani ni, da je vsaj zadržala zahtevano število delnic za fizično ali pravno osebo; in

(c)

za navodila za kritje: kadar izvedena prodaja na kratko ne bo krita z nakupi ali izposojo, ukrep o tem, da bo fizična ali pravna oseba tretji strani takoj posredovala navodila, da priskrbi delnice za kritje prodaje na kratko, kar bo zagotovilo pravočasno poravnavo.

5.   Tretja oseba fizični ali pravni osebi ureditve, potrditve in navodila iz odstavkov 2, 3 in 4 zagotovi na trajnem nosilcu podatkov, ki je dokaz o obstoju teh ureditev, potrditev in navodil.

Člen 7

Dogovori s tretjimi stranmi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji

[Člen 13(1)(c) Uredbe (ES) št. 236/2012]

1.   Odstavki 2 do 5 določajo dogovore s tretjimi stranmi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji v skladu s členom 13(1)(c) Uredbe (EU) št. 236/2012.

2.   Standardna ureditev razpoložljivosti državnih vrednostnih papirjev pomeni potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko o tem, da bodo državni vrednostni papirji pravočasno na voljo za poravnavo v obsegu, ki ga zahteva fizična ali pravna oseba, ob upoštevanju tržnih pogojev, in ki navaja obdobje, v katerem so državni vrednostni papirji na voljo.

3.   Časovno omejena ureditev potrditve pomeni ureditev, kjer fizična ali pravna oseba tretji strani navede, da bo prodaja na kratko krita z nakupi istega dne, ko je izvedena prodaja na kratko, in tretja stran pred sklenjeno prodajo na kratko potrdi, da upravičeno pričakuje, da bo državne vrednostne papirje mogoče kupiti v ustreznem obsegu, ob upoštevanju tržnih pogojev in drugih informacij, ki so tretji strani na voljo o izročitvi državnih vrednostnih papirjev na dan sklenjene prodaje na kratko.

4.   Brezpogojna potrditev poslov začasnega nakupa in prodaje pomeni potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko, da upravičeno pričakuje, da se poravnava lahko izvede ob zapadlosti kot rezultat njene udeležbe v strukturni ureditvi, ki jo organizira ali izvaja centralna banka, urad za upravljanje dolga ali sistem poravnave vrednostnih papirjev, ki zagotavlja brezpogojen dostop do enakega obsega zadevnih državnih vrednostnih papirjev kot prodaja na kratko.

5.   Potrditev enostavnega nakupa državnih vrednostnih papirjev pomeni potrditev tretje strani pred sklenjeno prodajo na kratko, da upravičeno pričakuje, da se poravnava lahko izvede ob zapadlosti na podlagi dejstva, da se zadevni državni vrednostni papirji lahko enostavno izposodijo ali kupijo v ustreznem obsegu, ob upoštevanju tržnih pogojev in vseh drugih informacij, ki so na voljo tretji strani o izročitvi državnih vrednostnih papirjev.

6.   Tretja oseba fizični ali pravni osebi ureditve, potrditve in navodila iz odstavkov 2 do 5 zagotovi na trajnem nosilcu podatkov, ki je dokaz o obstoju teh ureditev, potrditev in navodil.

Člen 8

Tretje strani, s katerimi se sklenejo dogovori

1.   Kadar je s tretjo stranjo sklenjen dogovor iz členov 6 in 7, je tretja stran:

(a)

v primeru investicijske družbe: družba, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 2;

(b)

v primeru centralne nasprotne strani: stran, ki poravna zadevne delnice ali državne vrednostne papirje;

(c)

v primeru sistema poravnave vrednostnih papirjev: sistem, kakor je opredeljen v Direktivi 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki poravna plačila v zvezi z zadevnimi delnicami ali državnimi vrednostnimi papirji;

(d)

v primeru centralne banke: banka, ki sprejme zadevne delnice ali državne vrednostne papirje kot zavarovanje ali izvaja transakcije na odprtem trgu ali posle začasnega nakupa in prodaje v zvezi z zadevnimi delnicami ali državnimi vrednostnimi papirji;

(e)

v primeru nacionalnega subjekta za upravljanje dolga: subjekt zadevnega izdajatelja državnih vrednostnih papirjev;

(f)

katera koli druga oseba, ki mora od članice evropskega sistema finančnega nadzora dobiti dovoljenje ali registracijo v skladu z zakonodajo Unije in izpolnjuje zahteve iz odstavka 2;

(g)

oseba s sedežem v tretji državi, ki je odobrena ali registrirana in jo nadzira organ v navedeni tretji državi, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 2, če je organ tretje države stranka ustrezne ureditve o sodelovanju glede izmenjave informacij z ustreznim pristojnim organom.

2.   Tretja stran za namene točk (a), (f) in (g) odstavka 1 izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

sodeluje pri upravljanju izposoje ali nakupu zadevnih delnic ali državnih vrednostnih papirjev;

(b)

predloži dokazila o takšnem sodelovanju; in

(c)

lahko na zahtevo svojim nasprotnim stranem predloži dokazila o svoji sposobnosti izročitve ali obdelave izročitve delnic ali državnih vrednostnih papirjev na dneve, za katere se je zavezala, vključno s statističnimi dokazili.

POGLAVJE V

DOLOČITEV GLAVNEGA MESTA TRGOVANJA ZA NAMENE IZVZETJA

[ČLEN 16 UREDBE (EU) št. 236/2012]

Člen 9

Datum in obdobje za izračun glavnega mesta trgovanja

1.   Ustrezni pristojni organi izvedejo vse izračune za določitev glavnega mesta trgovanja z delnico vsaj 35 koledarskih dni pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012 za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.

2.   Naslednji izračuni se izvedejo pred 22. februarjem 2014 za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013 in nato vsaki dve leti za naslednje dveletno obdobje.

3.   Če zadevna delnica ni bila uvrščena v trgovanje v celotnem dveletnem obdobju na mestu trgovanja v Uniji in mestu trgovanja v tretji državi, je obdobje izračuna obdobje, katerem je bila delnica uvrščena v trgovanje na obeh mestih hkrati.

Člen 10

Datum priglasitve organu ESMA

Ustrezni pristojni organi obvestijo organ ESMA o tistih delnicah, katerih glavno mesto trgovanja je zunaj Unije, vsaj 35 koledarskih dni pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012 in nato na dan pred prvim dnevom trgovanja v marcu vsako drugo leto od marca 2014.

Člen 11

Veljavnost seznama izvzetih delnice

Seznam delnic, katerih glavno mesto trgovanja je zunaj Unije, začne veljati 1. aprila po objavi organa ESMA, razen prvega seznama, ki ga objavi organ ESMA in začne veljati na dan začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 236/2012.

Člen 12

Posebni primeri pregleda izvzetih delnic

1.   Kadar ustrezen pristojni organ ugotovi, da je glavno mesto trgovanja z delnico zunaj Unije, in ob upoštevanju ene od okoliščin iz odstavka 2 zagotovi, da:

(a)

se vsi izračuni za določitev glavnega mesta trgovanja izvedejo takoj, ko nastanejo zadevne okoliščine, in ob upoštevanju dveletnega obdobja pred dnevom izračuna;

(b)

o svoji odločitvi obvesti organ ESMA takoj in, če je ustrezno, pred dnevom uvrstitve v trgovanje na mestu trgovanja v Uniji.

Vsak revidiran seznam začne veljati na dan po objavi organa ESMA.

2.   Določbe iz odstavka 1 se uporabljajo, ko:

(a)

so delnice družbe stalno umaknjene iz trgovanja na glavnem mestu trgovanja zunaj Unije;

(b)

so delnice družbe stalno umaknjene iz trgovanja na mestu trgovanja v Uniji;

(c)

so delnice družbe, ki so bile prej uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja zunaj Unije, uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v Uniji.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2012, razen členov 9, 10 in 11, ki se začnejo uporabljati na dan iz prvega odstavka.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 86, 24.3.2012, str. 1.

(2)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 241, 2.9.2006, str. 1.

(5)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.


PRILOGA I

Javno razkritje znatnih neto kratkih pozicij (člen 2)

Imetnik pozicije

Ime izdajatelja

ISIN

Neto kratka pozicija

(%)

Datum odprtja, spremembe in zaprtja pozicije

(llll–mm–dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Oblika informacij, ki jih je treba vsako četrtletje predložiti organu ESMA (člen 3)

Informacije

Oblika

1.

Identifikacija izdajatelja

 

Za delnice: polno ime družbe, ki ima delnice, ki so uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja

 

Za državne vrednostne papirje: polno ime izdajatelja

 

Za nekrite posle kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja: polno ime izdajatelja osnovnih državnih vrednostnih papirjev

2.

ISIN

Le za delnice: ISIN glavnega razreda navadnih delnic izdajatelja. Če navadnih delnic, uvrščenih v trgovanje, ni, ISIN razreda prednostnih delnic (ali glavnega razreda prednostnih delnic, uvrščenih v trgovanje, če obstaja več razredov takih delnic)

3.

Oznaka države

Dvomestna oznaka za državo izdajatelja državnih vrednostnih papirjev v skladu s standardom ISO 3166-1

4.

Datum pozicije

Datum poročanja o poziciji. Oblika v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll–mm–dd)

5.

Dnevni skupek neto kratkih pozicij v delnicah glavnega borznega indeksa

Odstotek, zaokrožen na dve decimalni mesti

6.

Četrtletni skupek neto kratkih pozicij v drugih delnicah

Odstotek, zaokrožen na dve decimalni mesti

7.

Dnevni skupek neto kratkih pozicij v državnih vrednostnih papirjih

Enakovredni nominalni znesek v EUR

8.

Dnevni skupek nekritih pozicij v poslih kreditnih zamenjav izdajatelja državnega vrednostnega papirja

Enakovredni nominalni znesek v EUR


Top