Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 826/2012 z dne 29. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 251/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 826/2012

z dne 29. junija 2012

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za priglasitev in razkritje neto kratkih pozicij, natančnih informacij o neto kratkih pozicijah, ki se posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, in metod za izračun prometa za določitev izvzetih delnic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (1) ter zlasti členov 9(5), 11(3) in 16(3) Uredbe,

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj te uredbe je vzpostaviti enoten sistem za predložitev priglasitev in informacij vlagateljev nacionalnim pristojnim organom ali navedenih pristojnih organov Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA). Ker je izračun prometa za določitev izvzetih delnic tudi tesno povezan z navajanjem informacij o delnicah, katerih glavno mesto trgovanja je v Uniji, bi ta uredba morala zajemati tudi to. Za zagotovitev skladnosti med takimi določbami, ki bi morale začeti veljati hkrati, in za omogočanje celovitega pregleda nad določbami in enotnega dostopa do njih za osebe, za katere veljajo navedene obveznosti, je zaželeno vse regulativne tehnične standarde, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) št. 236/2012, vključiti v eno uredbo.

(2)

V zvezi s priglasitvami neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja ter javnim razkritjem znatnih neto kratkih pozicij v delnicah bi bilo treba določiti enotna pravila o natančnih informacijah, vključno z enotnim standardom, ki naj se uporablja pri priglasitvah, da se zagotovi skladnost pri uporabi zahtev za priglasitev v Uniji, spodbudi učinkovitost v postopku poročanja in zagotovijo primerljive informacije za javnost.

(3)

Priglasitev bi morala, kadar je mogoče, vključevati oznako, ki lahko opredeljuje ime imetnika pozicije, da se zagotovi ustrezno ugotavljanje imetnikov pozicij. Dokler ne bo na voljo enoten, zanesljiv in javno priznan svetovni identifikator pravnih oseb, je treba uporabljati obstoječe oznake, ki jih imajo lahko nekateri imetniki pozicij, kot je bančna identifikacijska koda.

(4)

ESMA mora za izvajanje svojih nalog v skladu s to uredbo in Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (2) vsako četrtletje od pristojnih organov prejeti informacije v zvezi s priglasitvijo neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja ter na zahtevo tudi dodatne informacije o neto kratkih pozicijah.

(5)

Za učinkovito uporabo takih informacij, zlasti glede izpolnjevanja cilja zagotavljanja pravilnega delovanja in integritete finančnih trgov ter stabilnosti finančnega sistema v Uniji, bi morale biti četrtletne informacije standardizirane, stabilne v času in zadostno razčlenjene ter v obliki skupnih dnevnih podatkov, da jih bo organ ESMA lahko obdelal ter izvedel raziskave in analize.

(6)

Organ ESMA ne more vnaprej določiti posebnih informacij, ki bi jih lahko zahteval od pristojnega organa, saj se navedene informacije lahko določijo zgolj za vsak primer posebej in lahko vključujejo tako različne kot tudi posamezne informacije ali skupne podatke o neto kratkih pozicijah ali nekritih pozicijah v poslih kreditnih zamenjav. Pomembno pa je, da se določijo splošne informacije, ki jih je treba v zvezi s tem zagotoviti.

(7)

Za izračun prometa v Uniji in na mestih trgovanja izven Unije za določitev glavnega mesta trgovanja z delnico mora vsak ustrezen pristojni organ določiti ustrezne vire informacij za opredelitev in merjenje trgovanja z določeno delnico. Trenutno v Uniji ni na voljo usklajenih zahtev za poročanje o transakcijah z delnicami, ki so uvrščene samo v večstranske sisteme trgovanja, niti mednarodnih standardov na področju statistike trgovanja s posameznimi delnicami na mestih trgovanja, ki bi lahko pokazala različne možnosti. Zato je treba pristojnim organom, ki izvajajo navedeni izračun, omogočiti nekaj prožnosti.

(8)

Za zagotovitev skladnosti bi moral biti datum začetka uporabe te uredbe enak kot datum začetka uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012. Da pa bi se fizičnim in pravnim osebam omogočilo dovolj časa za obravnavo seznama izvzetih delnic v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 236/2012, bi morali priprava navedenega seznama in njegova poznejša objava na spletni strani organa ESMA potekati dovolj časa pred začetkom uporabe Uredbe (EU) št. 236/2012. Zato se mora metoda za izračun prometa za določitev glavnega mesta trgovanja z delnico uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(9)

Ker Uredba (EU) št. 236/2012 določa, da bi bilo treba zavezujoče tehnične standarde sprejeti, preden se navedena uredba začne koristno uporabljati, in ker je ključno, da se pred 1. novembrom 2012 določi zahtevane neključne elemente za spodbujanje skladnosti z navedeno uredbo s strani udeležencev na trgu in izvrševanje pristojnih organov, mora ta uredba začeti veljati na dan po objavi.

(10)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je organ ESMA predložil Komisiji.

(11)

Organ ESMA je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa regulativne tehnične standarde, ki opredeljujejo:

(a)

natančne informacije o neto kratkih pozicijah, ki jih mora fizična ali pravna oseba predložiti pristojnim organom in razkriti javnosti v skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 236/2012;

(b)

natančne informacije, ki jih mora pristojni organ predložiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 236/2012;

(c)

metodo za izračun prometa za določitev glavnega mesta trgovanja z delnico v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 236/2012.

POGLAVJE II

NATANČNE INFORMACIJE O NETO KRATKIH POZICIJAH, KI JIH JE TREBA PRIGLASITI IN RAZKRITI

(ČLEN 9 UREDBE (EU) št. 236/2012)

Člen 2

Priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja pristojnim organom

1.   Priglasitev iz členov 5(1), 7(1) ali 8 Uredbe (EU) št. 236/2012 vsebuje informacije iz razpredelnice 1 Priloge I k tej uredbi.

Priglasitev se vloži z uporabo obrazca, ki ga je izdal ustrezen pristojni organ in ima obliko, določeno v Prilogi II.

2.   Kadar ima pristojni organ na voljo varne sisteme, prek katerih lahko v celoti prepozna osebo, ki vlaga priglasitev, in imetnika pozicije, vključno z vsemi informacijami iz polj 1 do 7 razpredelnice 1 Priloge I, lahko ustrezna polja obrazca za priglasitev ostanejo neizpolnjena.

3.   Fizična ali pravna oseba, ki je vložila priglasitev iz odstavka 1, ki vsebuje napako, ob odkritju napake pošlje preklic ustreznemu pristojnemu organu.

Ta se opravi na obrazcu, ki ga je izdal navedeni pristojni organ in je v obliki, ki je določena v Prilogi III.

Zadevna fizična ali pravna oseba po potrebi vloži novo priglasitev v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 3

Javno razkritje informacij o neto kratkih pozicijah v delnicah

Vsako javno razkritje neto kratke pozicije v delnicah, ki doseže ustrezen prag za objavo ali je po dosegu tega praga znatno padlo pod naveden prag v skladu s členom 6(1) Uredbe (EU) št. 236/2012, vsebuje informacije iz razpredelnice 2 Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE III

NATANČNE INFORMACIJE O NETO KRATKIH POZICIJAH, KI SE PREDLOŽIJO ORGANU ESMA

(ČLEN 11 UREDBE (EU) št. 236/2012)

Člen 4

Periodične informacije

Pristojni organi v skladu s členom 11(1) Uredbe (EU) št. 236/2012 organu ESMA vsako četrtletje predložijo naslednje informacije:

(a)

dnevni skupek neto kratkih pozicij v vsaki posamezni delnici iz glavnega borznega indeksa lastniških vrednostnih papirjev, kot je določil ustrezen pristojni organ;

(b)

četrtletni skupek neto kratkih pozicij v vsaki posamezni delnici, ki je ni v indeksu iz točke (a);

(c)

dnevni skupek neto kratkih pozicij za vsakega posameznega izdajatelja državnega vrednostnega papirja;

(d)

kadar je ustrezno, dnevni skupek nekritih pozicij v poslih kreditnih zamenjav izdajatelja državnega vrednostnega papirja.

Člen 5

Informacije na zahtevo

Informacije, ki jih mora ustrezen pristojni organ zagotoviti na ad hoc osnovi v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 236/2012, vključujejo vse informacije, ki jih zahteva ESMA in ki jih pristojni organ še ni predložil v skladu s členom 4 te uredbe.

POGLAVJE IV

METODA ZA IZRAČUN PROMETA ZA DOLOČITEV GLAVNEGA MESTA TRGOVANJA Z DELNICO

(ČLEN 16 UREDBE (EU) št. 236/2012)

Člen 6

Izračun prometa za določitev glavnega mesta trgovanja z delnico

1.   Pri izračunu prometa v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 236/2012 ustrezen pristojni organ uporabi najboljše razpoložljive informacije, ki lahko vključujejo:

(a)

javno dostopne informacije;

(b)

podatke o transakcijah, pridobljene v skladu s členom 25(3) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(c)

informacije z mest trgovanja, kjer se trguje z zadevno delnico;

(d)

informacije, ki jih je predložil drug pristojni organ, vključno s pristojnim organom tretje države;

(e)

informacije, ki jih je predložil izdajatelj zadevne delnice;

(f)

informacije drugih tretjih strani, vključno s tistimi, ki zagotavljajo podatke.

2.   Ustrezen pristojni organ pri odločanju, kaj pomenijo najboljše razpoložljive informacije, zagotovi, v kolikor je mogoče, da:

(a)

uporablja javno razpoložljive informacije in jim daje prednost pred drugimi viri informacij;

(b)

informacije zajemajo vsa obdobja trgovanja v zadevnem obdobju, ne glede na to, ali se je z delnico trgovalo v vseh obdobjih trgovanja ali ne;

(c)

se vhodne transakcije, ki so vključene v izračune, upošteva le enkrat;

(d)

se transakcij, o katerih se je poročalo prek mesta trgovanja, izvršene pa so bile zunaj navedenega mesta, ne upošteva.

3.   Promet z delnico na mestu trgovanja se šteje kot nič, kadar delnica ni več uvrščena v trgovanje na navedenem mestu trgovanja, tudi če je bila delnica uvrščena v trgovanje na mestu trgovanja v zadevnem obdobju izračuna.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2012, razen člena 6, ki se začne uporabljati na dan iz prvega odstavka.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 86, 24.3.2012, str. 1.

(2)  UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(3)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA I

RAZPREDELNICA 1

Seznam polj za namene priglasitve (člen 2)

Identifikator polja

Opis polja

1.

Imetnik pozicije

Za fizične osebe: ime in priimek

Za pravne osebe: polno ime, vključno s pravno obliko, kot je razvidno iz registra, v katerega je vključena, če je ustrezno

2.

Identifikacijska oznaka pravne osebe

Bančna identifikacijska koda, če je na voljo

3.

Naslov imetnika pozicije

Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država

4.

Kontaktni podatki imetnika pozicije

Telefonska številka, številka telefaksa (če je na voljo), elektronski naslov

5.

Poročevalec

Za fizične osebe: ime in priimek

Za pravne osebe: polno ime, vključno s pravno obliko, kot je razvidno iz registra, v katerega je vključena, če je ustrezno

6.

Naslov poročevalca

Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država, če se razlikujeta od imetnika pozicije

7.

Kontaktni podatki poročevalca

Telefonska številka, številka telefaksa (če je na voljo), elektronski naslov, če se razlikujejo od imetnika pozicije

8.

Datum poročanja

Datum predložitve priglasitve v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll–mm–dd)

9.

Identifikacija izdajatelja

Za delnice: polno ime družbe, ki ima delnice, uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja

Za državne vrednostne papirje: polno ime izdajatelja

Za nekrite posle kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja: polno ime izdajatelja osnovnih državnih vrednostnih papirjev

10.

ISIN

Le za delnice: ISIN glavnega razreda navadnih delnic izdajatelja. Če navadnih delnic, uvrščenih v trgovanje, ni, ISIN razreda prednostnih delnic (ali glavnega razreda prednostnih delnic, uvrščenih v trgovanje, če obstaja več razredov takih delnic)

11.

Oznaka države

Dvomestna oznaka za državo izdajatelja državnih vrednostnih papirjev v skladu s standardom ISO 3166-1

12.

Datum pozicije

Datum odprtja, spremembe ali zaprtja pozicije. Oblika v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll–mm–dd)

13.

Obseg neto kratke pozicije v odstotkih

Le za delnice: odstotek (zaokrožen na dve decimalni mesti) izdanega delniškega kapitala, izražen v absolutnih vrednostih, brez znaka „+“ ali „–“

14.

Enakovreden znesek neto kratke pozicije

Za delnice: celotno število enakovrednih delnic

Za državne vrednostne papirje: enakovreden nominalni znesek v EUR

Za nekrite posle kreditne zamenjave državnega vrednostnega papirja: enakovreden nominalni znesek v EUR

Podatki, izraženi v absolutnih vrednostih brez znaka „+“ ali „–“, in valuta, izražena v skladu s standardom ISO 4217

15.

Datum prejšnje priglasitve

Datum, ko imetnik pozicije priglasi zadnjo pozicijo v zvezi z istim izdajateljem. Oblika v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll-mm-dd)

16.

Datuma preklica

Datum predložitve obrazca za preklic, s katerim se prekliče napačna prejšnja predložena priglasitev. Oblika v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll–mm–dd)

17.

Opombe

Prosto besedilo – neobvezno


RAZPREDELNICA 2

Seznam polj za namene javnega razkritja (člen 3)

Identifikator polja

Opis polja

1.

Imetnik pozicije

Za fizične osebe: ime in priimek

Za pravne osebe: polno ime, vključno s pravno obliko, kot je razvidno iz registra, v katerega je vključena, če je ustrezno

2.

Ime izdajatelja

Polno ime družbe, ki ima delnice, uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja

3.

ISIN

ISIN glavnega razreda navadnih delnic izdajatelja. Če navadnih delnic, uvrščenih v trgovanje, ni, ISIN razreda prednostnih delnic (ali glavnega razreda prednostnih delnic, uvrščenih v trgovanje, če obstaja več razredov takih delnic)

4.

Obseg neto kratke pozicije v odstotkih

Odstotek (zaokrožen na dve decimalni mesti) izdanega delniškega kapitala

5.

Datum pozicije

Datum odprtja, spremembe ali zaprtja pozicije v skladu s standardom ISO 8601:2004 (llll–mm–dd)


PRILOGA II

Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij (člen 2)

IMETNIK POZICIJE

Ime

PRIIMEK

Polno ime družbe

 

Oznaka BIC

(če jo imetnik ima)

 

Država

 

Naslov

 

Kontaktna oseba

Ime

Priimek

 

Telefonska številka

 

Številka telefaksa

 

Elektronski naslov

 


POROČEVALEC:

(če je različen)

Ime

PRIIMEK

Polno ime družbe

 

Država

 

Naslov

 

Kontaktna oseba

Ime

Priimek

 

Telefonska številka

 

Številka telefaksa

 

Elektronski naslov

 


NETO KRATKA POZICIJA V DELNICAH

1.

Datum poročanja

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka ISIN

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije

(llll–mm–dd)

 

4.   

Neto kratka pozicija po preseganju praga

4.1

Število enakovrednih delnic

 

4.2

% izdanega delniškega kapitala

 

5.

Datum prejšnje priglasitve

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


NETO KRATKA POZICIJA V DRŽAVNIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH

1.

Datum poročanja

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka države

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije

(llll–mm–dd)

 

4.

Neto kratka pozicija po preseganju praga

Enakovreden nominalni znesek

 

5.

Datum prejšnje priglasitve

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


POZICIJA V NEKRITIH POSLIH KREDITNE ZAMENJAVE DRŽAVNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

1.

Datum poročanja

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka države

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije

(llll–mm–dd)

 

4.

Neto kratka pozicija po preseganju praga

Enakovreden nominalni znesek

 

5.

Datum prejšnje priglasitve

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


PRILOGA III

Oblika obrazca za preklic napačne priglasitve (člen 2)

IMETNIK POZICIJE

Ime

PRIIMEK

Polno ime družbe

 

Oznaka BIC

(če jo imetnik ima)

 

Država

 

Naslov

 

Kontaktna oseba

Ime

Priimek

 

Telefonska številka

 

Številka telefaksa

 

Elektronski naslov

 


POROČEVALEC:

(če je različen)

Ime

PRIIMEK

Polno ime družbe

 

Država

 

Naslov

 

Kontaktna oseba

Ime

Priimek

 

Telefonska številka

 

Številka telefaksa

 

Elektronski naslov

 


PREKLICANA NETO KRATKA POZICIJA V DELNICAH

1.

Datum preklica

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka ISIN

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije, katere priglasitev se prekliče

(llll–mm–dd)

 

4.   

Neto kratka pozicija po preseganju praga, katere priglasitev se prekliče

4.1

Število enakovrednih delnic

 

4.2

% izdanega delniškega kapitala

 

5.

Datum poročanja iz priglasitve, ki se prekliče

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


PREKLICANA NETO KRATKA POZICIJA V DRŽAVNIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH

1.

Datum preklica

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka države

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije, katere priglasitev se prekliče

(llll–mm–dd)

 

4.

Neto kratka pozicija po preseganju praga, katere priglasitev se prekliče

Enakovreden nominalni znesek

 

5.

Datum poročanja iz priglasitve, ki se prekliče

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


PREKLICANA POZICIJA V NEKRITIH POSLIH KREDITNE ZAMENJAVE DRŽAVNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

1.

Datum preklica

(llll–mm–dd)

 

2.   

Ime izdajatelja

2.1

Oznaka države

 

2.2

Polno ime

 

3.

Datum pozicije, katere priglasitev se prekliče

(llll–mm–dd)

 

4.

Neto kratka pozicija po preseganju praga, katere priglasitev se prekliče

Enakovreden nominalni znesek

 

5.

Datum poročanja iz priglasitve, ki se prekliče

(llll–mm–dd)

 

6.

Opombe

 


Top