Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 328/2012 z dne 17. aprila 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 62/2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti Besedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; razveljavil 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 328/2012

z dne 17. aprila 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 62/2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je prejela priporočilo Evropske agencije za železniški promet št. ERA/REC/06-2011/INT z dne 12. maja 2011.

(2)

Vsaka tehnična specifikacija za interoperabilnost („TSI“) mora določiti strategijo za izvajanje TSI in faze, ki jih je treba zaključiti za postopen prehod s sedanjega položaja na končni položaj, ko bo skladnost s specifikacijami TSI postala standard. Strategija za izvajanje TSI v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni promet („TAF“) se ne sme zanašati le na skladnost podsistemov s TSI, ampak mora temeljiti tudi na usklajenem izvajanju.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 62/2006 z dne 23. decembra 2005 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (2) mora biti, kadar je to primerno, usklajena s poglavjem 7 Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, povezanih s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (3).

(4)

V skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 62/2006 so predstavniška telesa evropskega železniškega sektorja poslala Evropski komisiji strateški evropski razvojni načrt („SEDP“) za izvajanje telematskih aplikacij za tovorni promet. To delo je treba upoštevati pri spreminjanju Priloge A v Prilogo. Priloga A se nanaša na podrobne specifikacije, ki so osnova za razvoj sistema TAF. Te dokumente je treba vključiti v proces upravljanja sprememb. Agencija mora te dokumente prek navedenega procesa posodobiti, da bi pojasnila, kaj je podlaga za izvajanje.

(5)

Posamezni časovni načrti SEDP, predloženi leta 2007, so zastareli. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastruktur in imetniki vagonov morajo zato Komisiji prek usmerjevalnega odbora predložiti podrobne časovne načrte z opredeljenimi vmesnimi koraki, končnimi izsledki in datumi za izvajanje posameznih funkcij TAF TSI. Kakršno koli odstopanje od časovnih načrtov SEDP je treba ustrezno utemeljiti z blažilnimi ukrepi, ki se izvajajo za omejitev nadaljnjih zamud. Ta načrt mora temeljiti na domnevi, da bodo potrjene zahteve za spremembe iz oddelka 7.2.2 Priloge.

(6)

Vse naslovnike je treba obvestiti o njihovih obveznostih v okviru te uredbe, zlasti manjše tovorne prevoznike, ki niso člani predstavniških teles evropskega železniškega sektorja.

(7)

Uredbo (ES) št. 62/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO –

Člen 1

V Uredbo (ES) št. 62/2006 se vstavijo naslednji členi 4a, 4b in 4c:

„Člen 4a

1.   Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastruktur in imetniki vagonov razvijejo in uvedejo računalniški sistem v skladu z določbami poglavja 7 Priloge k tej uredbi ter zlasti v skladu s specifikacijami v zvezi s funkcionalnimi zahtevami ter z glavnim načrtom iz oddelka 7.1.2.

2.   Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastruktur in imetniki vagonov najpozneje do 13. maja 2012 predložijo Komisiji prek usmerjevalnega odbora iz oddelka 7.1.4 Priloge glavni načrt iz oddelka 7.1.2 s podrobnimi časovnimi roki in z opredeljenimi vmesnimi koraki, končnimi izsledki in datumi za izvajanje posameznih funkcij TAF TSI.

3.   O napredku poročajo Komisiji prek usmerjevalnega odbora iz oddelka 7.1.4 Priloge, in sicer v skladu z določbami poglavja 7 Priloge k tej uredbi.

Člen 4b

1.   Agencija objavi glavni načrt iz oddelka 7.1.2 in ga posodablja.

2.   Agencija posodablja dokumente iz Priloge A na podlagi zahtev za spremembe, potrjenih pred 13. majem 2012 v skladu s procesom upravljanja sprememb iz oddelka 7.2.2. Agencija do 13. oktobra 2012 predloži Komisiji priporočilo o posodobljeni Prilogi A, ki je podlaga za izvajanje.

3.   Agencija oceni izvajanje TAF, da bi ugotovila, ali so bili zastavljeni cilji in roki doseženi.

Člen 4c

Države članice zagotovijo, da so vsi prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastrukture in imetniki vagonov s sedežem na njihovem ozemlju obveščeni o tej uredbi, ter imenujejo nacionalno kontaktno točko za spremljanje njenega izvajanja.“

Člen 2

Priloga k Uredbi (ES) št. 62/2006 se spremeni:

1.

Oddelki 7.1, 7.2 in 7.3 se nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

3.

V oddelku 2.3.1 se v odstavku, ki se začne z „Nekateri izvajalci posebnih storitev…“, izbriše besedilo „(glej tudi Prilogo A, indeks 6)“.

4.

V oddelkih 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 in 4.2.8.1 se sklic na „indeks 1“ nadomesti s sklicem na „Dodatek F“.

5.

V oddelku 4.2.1.1 se stavek

„Ti podatki, vključno z dodatnimi, so (za opis teh podatkov glej Prilogo A, indeks 3) našteti v preglednici v Prilogi A, indeks 3, v vrstici „Podatki v tovornem listu“ pa je navedeno, ali so obvezni ali neobvezni in ali jih mora zagotoviti pošiljatelj ali dopolniti VPŽP.“

nadomesti z

„Ti podatki, vključno z dodatnimi, so (za opis teh podatkov glej Prilogo A Dodatkov A, B in F ter Prilogo 1 Dodatka B) našteti v preglednici v Prilogi A – Prilogi 1 Dodatka B, v vrstici „Podatki v tovornem listu“ pa je navedeno, ali so obvezni ali neobvezni in ali jih mora zagotoviti pošiljatelj ali dopolniti VPŽP.“

6.

V oddelku 4.2.1.2 se stavek

„Podatki za vagonske naloge v skladu z različnimi nalogami PŽP so podrobneje navedeni v Prilogi A, indeks 3, z oznako, ali so obvezni ali neobvezni. Podrobni formati teh sporočil so opredeljeni v Prilogi A, indeks 1.“

nadomesti z

„Podatki za vagonske naloge v skladu z različnimi nalogami PŽP so podrobneje navedeni v Prilogi A Dodatkov A in B ter Prilogi 1 Dodatka B z oznako, ali so obvezni ali neobvezni. Podrobni formati teh sporočil so opredeljeni v Prilogi A Dodatka F.“

7.

V oddelku 4.2.2.1 se „indeks 4“ nadomesti z „Dodatek F“, „indeks 1“ pa z „Dodatek F“.

8.

V oddelku 4.2.11.2 se „indeks 2“ nadomesti z „Dodatka D in F“.

9.

V oddelku 4.2.11.3 se „indeks 2“ nadomesti z „Dodatki A, B in F, ter Prilogi 1, Dodatek B“.

10.

V oddelku 6.2 se „indeks 1“ nadomesti z „Dodatka E in F“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 13, 18.1.2006, str. 1.

(3)  UL L 123, 12.5.2011, str. 11.


PRILOGA I

7.1   Načini uporabe te TSI

7.1.1   Uvod

Ta TSI se nanaša na podsistem telematskih aplikacij za tovorni promet. Ta podsistem deluje v skladu s Prilogo II k Direktivi 2008/57/ES. Uporaba te TSI se zato ne naslanja na pojem novega, obnovljenega ali nadgrajenega podsistema, kot je običajno pri TSI, povezanih s strukturnimi podsistemi, če v TSI to ni navedeno.

TSI se izvaja v fazah:

—   faza ena: podrobne specifikacije IT in glavni načrt,

—   faza dve: razvoj,

—   faza tri: uvedba.

7.1.2   Faza ena – Podrobne specifikacije IT in glavni načrt

Specifikacije v zvezi s funkcionalnimi zahtevami, ki se uporabljajo kot podlaga za zgornjo tehnično arhitekturo pri razvoju in uvedbi računalniškega sistema, so navedene v dodatkih od A do F Priloge A.

Obvezen glavni načrt od koncepta do dobave računalniškega sistema, ki temelji na strateškem evropskem razvojnem načrtu (SERN), ki ga je pripravil železniški sektor, vključuje osnovne arhitekturne komponente sistema in opredelitev glavnih dejavnosti, ki se bodo izvajale.

7.1.3   Fazi 2 in 3– Razvoj in uvedba

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastruktur in imetniki vagonov razvijejo in uvedejo računalniški sistem TAF v skladu z določbami poglavja 7.

7.1.4   Upravljanje, vloge in odgovornosti

Razvoj in uvedba bosta v pristojnosti strukture upravljanja z naslednjimi udeleženci.

Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor ima naslednje vloge in odgovornosti:

1.

Usmerjevalni odbor zagotovi strukturo strateškega upravljanja za učinkovito upravljanje in usklajevanje dela za izvajanje TAF-TSI. To vključuje oblikovanje politike, strateško usmerjanje in določanje prioritet. Pri tem bo usmerjevalni odbor upošteval tudi interese majhnih podjetij, novih udeležencev na trgu in prevoznikov v železniškem prometu, ki zagotavljajo posebne storitve.

2.

Usmerjevalni odbor spremlja napredek pri izvajanju. O napredku, doseženem v primerjavi z glavnim načrtom, redno poroča Evropski komisiji, in sicer vsaj štirikrat na leto. Usmerjevalni odbor sprejme potrebne ukrepe za prilagoditev zgoraj omenjenega razvoja v primeru odstopanja od glavnega načrta.

3.

Usmerjevalni odbor sestavljajo

predstavniška telesa železniškega sektorja, ki delujejo na evropski ravni, kakor je opredeljeno v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 881/2004 („predstavniška telesa železniškega sektorja“),

Evropska agencija za železniški promet in

Komisija.

4.

Temu usmerjevalnemu odboru sopredsedujeta (a) Komisija in (b) oseba, ki jo imenujejo predstavniška telesa železniškega sektorja. Komisija bo ob pomoči članov usmerjevalnega odbora pripravila osnutek poslovnika usmerjevalnega odbora, o katerem se dogovori usmerjevalni odbor.

5.

Člani usmerjevalnega odbora lahko usmerjevalnemu odboru predlagajo vključitev drugih organizacij kot opazovalcev, kadar za to obstajajo utemeljeni tehnični in organizacijski razlogi.

Zainteresirane strani

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastrukture in imetniki vagonov vzpostavijo učinkovito strukturo upravljanja projekta, ki omogoča učinkovit razvoj in uvedbo sistema TAF.

Zgoraj navedene zainteresirane strani:

zagotovijo potrebna sredstva in si prizadevajo za izvajanje te uredbe,

upoštevajo načela dostopa do skupnih komponent TAF TSI, ki so na voljo vsem udeležencem na trgu po enotni, pregledni in najnižji možni stroškovni strukturi storitev,

zagotovijo, da imajo vsi udeleženci na trgu dostop do vseh izmenjanih podatkov, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pravnih obveznosti ter izvajanje svojih funkcij v skladu s funkcionalnimi zahtevami TAF TSI,

varujejo zaupnost odnosov s strankami,

vzpostavijo mehanizem, ki bo omogočal „zamudnikom“, da se vključijo v razvoj TAF ter uživajo koristi doseženega razvoja TAF, povezanega s skupnimi komponentami, tako da bo zadovoljivo tako za zgoraj navedene zainteresirane strani kot za „novince“, zlasti v smislu pravične delitve stroškov,

poročajo usmerjevalnemu odboru TAF o napredku v zvezi z izvedbenimi načrti. To poročanje vključuje – kjer je ustrezno – tudi odstopanja od glavnega načrta.

Predstavniška telesa

Predstavniška telesa železniškega sektorja, ki delujejo na evropski ravni, kakor je opredeljeno v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 881/2004 imajo naslednje vloge in odgovornosti:

zastopajo posamezne člane zainteresiranih strani na sejah usmerjevalnega odbora TAF-TSI,

povečujejo ozaveščenost svojih članov o njihovih obveznostih, povezanih z izvajanjem te uredbe,

zagotavljajo tekoč in popoln dostop za vse zgoraj navedene zainteresirane strani do statusnih informacij o delu usmerjevalnega odbora in drugih skupin, da se pravočasno zaščitijo interesi posameznih predstavnikov pri izvajanju TAF-TSI,

zagotovijo učinkovit pretok informacij med posameznimi člani zainteresiranih strani in usmerjevalnim odborom TAF, tako se interesi zainteresiranih strani ustrezno upoštevajo pri odločitvah, ki zadevajo razvoj in uvedbo TAF,

zagotovijo učinkovit pretok informacij med usmerjevalnim odborom TAF in posameznimi člani zainteresiranih strani, tako da so zainteresirane strani ustrezno obveščene o odločitvah, ki zadevajo razvoj in uvedbo TAF.

7.2   Upravljanje sprememb

7.2.1   Postopek upravljanja sprememb

Postopki za upravljanje sprememb se oblikujejo zato, da se zagotovi ustrezna analiza stroškov in koristi spremembe ter nadzorovano izvajanje sprememb. Te postopke mora opredeliti, uvesti, podpirati in upravljati Evropska agencija za železniški promet in obsegajo:

identifikacijo tehničnih omejitev, ki podpirajo spremembo,

navedbo, kdo prevzema odgovornost za postopke izvajanja sprememb,

validacijski postopek za spremembe, ki se bodo izvajale,

politiko upravljanja sprememb, izdajo, prehod in razvoj,

opredelitev odgovornosti za upravljanje podrobnih specifikacij ter zagotavljanje njihove kakovosti in oblikovanje upravljanja.

Odbor za nadzor sprememb (ONS) sestavljajo Evropska agencija za železniški promet, predstavniška telesa železniškega sektorja in nacionalni varnostni organi. Takšna organiziranost mora zagotoviti perspektivo sprememb, ki jih je treba uvesti, in skupno oceno njihovih posledic. Komisija lahko CCB doda še druge strani, če je njihovo sodelovanje potrebno. CCB bo končno deloval pod pokroviteljstvom Evropske agencije za železniški promet.

7.2.2   Posebni postopek upravljanja sprememb za dokumente, navedene v Prilogi A k tej uredbi

Upravljanje nadzora sprememb za dokumente, navedene v Prilogi A k tej uredbi, vzpostavi Evropska agencija za železniški promet v skladu z naslednjimi merili:

1.

Zahteve za spremembe, ki vplivajo na dokumente, se predložijo prek nacionalnih varnostnih organov (NSA) ali predstavniških teles železniškega sektorja, ki delujejo na evropski ravni, kakor je opredeljeno v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 881/2004 ali prek usmerjevalnega odbora TAF TSI. Komisija lahko doda še druge strani, če je njihov prispevek potreben.

2.

Zahteve za spremembe zbira in shranjuje Evropska agencija za železniški promet.

3.

Evropska agencija za železniški promet predloži zahteve za spremembe svoji odgovorni delovni skupini ERA, ki jih oceni in po potrebi pripravi predlog, skupaj z ekonomsko oceno.

4.

Nato Evropska agencija za železniški promet predloži zahtevo za spremembo in ustrezni predlog odboru za nadzor sprememb, ki zahtevo za spremembo potrdi, zavrne ali odloži.

5.

Če zahteva za spremembo ni potrjena, Evropska agencija za železniški promet pošlje organu, ki je spremembo zahteval, razlog za zavrnitev zahteve ali prošnjo za dodatne informacije o osnutku zahteve za spremembo.

6.

Dokument se spremeni na podlagi potrjenih zahtev za spremembe.

7.

Evropska agencija za železniški promet predloži Komisiji priporočilo za posodobitev Priloge A, skupaj z osnutkom nove različice dokumenta ter zahtevami za spremembe in njihovo ekonomsko oceno.

8.

Evropska agencija za železniški promet na svoji spletni strani objavi osnutek nove različice dokumenta in potrjene zahteve za spremembe.

9.

Ko je posodobitev Priloge A objavljena v Uradnem listu Evropske unije, Evropska agencija za železniški promet objavi novo različico dokumenta na svoji spletni strani.

Kadar upravljanje nadzora sprememb vpliva na elemente, ki so v skupni rabi znotraj TAP TSI, je treba spremembe izvesti tako, da ostanejo čim bolj usklajene z uporabljeno TAP TSI, da se dosežejo optimalne sinergije.


PRILOGA II

„PRILOGA A

SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV

Seznam obveznih specifikacij

Zaporedna številka

Številka

Naslov dokumenta

Različica

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI – PRILOGA A.5: številke in diagrami zaporedja v sporočilih TAF TSI

1.0


Dodatek

Številka

Naslov dokumenta

Različica

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK A (NAČRTOVANJE POTOVANJA VAGONA/ILU)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK B – OPERATIVNA PODATKOVNA BAZA ZA VAGONE IN INTERMODALNE ENOTE (WIMO)

1.0

B – Priloga 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK B – OPERATIVNA PODATKOVNA BAZA ZA VAGONE IN INTERMODALNE ENOTE (WIMO) – PRILOGA 1: PODATKI WIMO

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK C – REFERENČNE DATOTEKE

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK D – PODATKI O OMEJITVAH INFRASTRUKTURE

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI – Priloga D.2: Dodatek E – Skupni vmesnik

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK F – VZOREC PODATKOV IN SPOROČIL TAF TSI

1.0“


Top