EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0258

Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita

OJ L 94, 30.3.2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 174 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj

30.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 94/1


UREDBA (EU) št. 258/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. marca 2012

o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2001/748/ES z dne 16. oktobra 2001 o podpisu v imenu Evropske skupnosti Protokola Združenih narodov proti nedovoljeni proizvodnji in prometu strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva, priloženem Konvenciji ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (2), je Komisija v imenu Skupnosti 16. januarja 2002 podpisala navedeni protokol (v nadaljnjem besedilu: Protokol ZN o strelnem orožju).

(2)

Protokol ZN o strelnem orožju, katerega namen je spodbujanje, pospeševanje in krepitev sodelovanja med pogodbenicami za preprečevanje, zatiranje ter izkoreninjanje nedovoljene proizvodnje strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovine z njimi, je začel veljati 3. julija 2005.

(3)

Za omogočanje spremljanja strelnega orožja in učinkovit boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in pomembnimi sestavnimi deli ter strelivom je treba izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami, zlasti z boljšo uporabo obstoječih komunikacijskih kanalov.

(4)

Osebne podatke je treba obdelovati v skladu s pravili, določenimi v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3) ter Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (4).

(5)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 18. julija 2005 o ukrepih za močnejšo zaščito v zvezi z razstrelivi, detonatorji, opremo za izdelavo bomb in strelnim orožjem (5) naznanila svojo namero, da bo izvajala člen 10 Protokola ZN o strelnem orožju kot del ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bo Unija lahko sklenila navedeni protokol.

(6)

Protokol ZN o strelnem orožju zahteva, da pogodbenice vzpostavijo ali izboljšajo upravne postopke ali sisteme za opravljanje učinkovitega nadzora nad proizvodnjo, označevanjem, uvozom in izvozom strelnega orožja.

(7)

Zaradi skladnosti s Protokolom ZN o strelnem orožju je prav tako treba nedovoljeno proizvodnjo ali trgovino s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in pomembnimi sestavnimi deli in strelivom določiti kot kaznivo dejanje in sprejeti ukrepe, da se omogoči zaplemba tako proizvedenih ali prodanih predmetov.

(8)

Ta uredba se ne bi smela uporabljati za strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ali strelivo, ki so predvideni izrecno za vojaške namene. Ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz člena 10 Protokola ZN o strelnem orožju bi bilo treba prilagoditi, da se zagotovijo poenostavljeni postopki za strelno orožje za civilno uporabo. Posledično bi bilo treba zagotoviti delno poenostavitev v zvezi z dovoljenji za večkratne pošiljke, ukrepi glede tranzita in začasnimi izvozi za zakonite namene.

(9)

Ta uredba ne vpliva ne na uporabo člena 346 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se nanaša na bistvene interese varnosti držav članic; prav tako ta uredba nima vpliva na Direktivo 2009/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (6) ali na Direktivo Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (7). Poleg tega se Protokol ZN o strelnem orožju in posledično ta uredba ne uporabljata za meddržavne posle ali prenose znotraj države, kadar bi uporaba Protokola vplivala na pravico pogodbenice, da ukrepa v interesu nacionalne varnosti v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov.

(10)

Direktiva 91/477/EGS se nanaša na prenose strelnega orožja za civilno uporabo znotraj ozemlja Unije, medtem ko se ta uredba osredotoča na ukrepe v zvezi z izvozom s carinskega ozemlja Unije v tretje države ali preko njih.

(11)

Strelno orožje, njegovi deli in pomembni sestavni deli ter strelivo so, kadar so uvoženi iz tretjih držav, predmet prava Unije in zlasti zahtev Direktive 91/477/EGS.

(12)

Zagotoviti bi bilo treba doslednost zvezi z določbami o vodenju evidenc, ki veljajo v pravu Unije.

(13)

Za zagotovitev pravilne uporabe te uredbe bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi pristojni organi dobijo ustrezna pooblastila.

(14)

Da bi ohranili seznam strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, za katere je v skladu s to uredbo potrebno dovoljenje, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejeme akte v zvezi z uskladitvijo Priloge I k tej uredbi s Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (8) ter s Prilogo I k Direktivi 91/477/EGS. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(15)

Unija je sprejela sklop carinskih pravil, ki jih vsebujejo Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (9) in določbe o njenem izvajanju iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (10). Upoštevati bi bilo treba tudi Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (11), katere določbe se v skladu s členom 188 navedene uredbe uporabljajo v različnih fazah. Ta uredba ne omejuje pooblastil, podeljenih s carinskim zakonikom Skupnosti ali v skladu z njim in z določbami o njegovem izvajanju.

(16)

Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(17)

Ta uredba ne posega v režim Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, ki je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 (12).

(18)

Ta uredba je v skladu z drugimi ustreznimi določbami o strelnem orožju, njegovih sestavnih delih, pomembnih sestavnih delih in strelivu za vojaško uporabo, varnostnih strategijah, nezakonitem trgovanju z orožjem malega kalibra in z lahkim orožjem ter izvozu vojaške tehnologije, vključno s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (13).

(19)

Komisija in države članice bi se morale vzajemno obveščati o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si izmenjevati druge razpoložljive ustrezne informacije v zvezi s to uredbo.

(20)

Ta uredba državam članicam ne preprečuje uveljavljanja ustavnih predpisov v zvezi z dostopom javnosti do uradnih dokumentov, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (14)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET, OPREDELITVE IN PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba določa pravila, ki urejajo izvozna dovoljenja za strelno orožje, njegove sestavne dele in pomembne sestavne dele ter strelivo in ukrepe za njihov uvoz ter tranzit za namene izvajanja člena 10 Protokola Združenih narodov proti nedovoljeni proizvodnji in prometu s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli ter strelivom, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (v nadaljnjem besedilu: Protokol ZN o strelnem orožju).

Člen 2

V tej uredbi:

1.

„strelno orožje“ pomeni vsako prenosno cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva, kakor je navedeno v Prilogi I.

Za predmet, ki ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva, šteje orožje, ki:

je videti kot strelno orožje in

ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije ali materiala, iz katerega je izdelano, predelati v strelno orožje;

2.

„deli“ pomeni kateri koli element ali nadomestni element iz Priloge I, ki je posebej namenjen za strelno orožje in je ključnega pomena za njegovo delovanje, vključno s cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali zaklepiščem in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za zadušitev zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim orožjem;

3.

„pomemben sestavni deli“ pomeni mehanizem za zapiranje kanala, ležišče naboja in cev strelnega orožja, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali naj bi se pritrdili;

4.

„strelivo“ pomeni cel naboj ali njegove sestavne dele, vključno s tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim prahom, kroglami ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem orožju, kakor je navedeno v Prilogi I, če je za same sestavne dele potrebno dovoljenje v zadevni državi članici;

5.

„onesposobljeno strelno orožje“ pomeni predmete, ki ustrezajo opredelitvi strelnega orožja in so bili zavrnjeni kot stalno neprimerni za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi bistveni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobilo.

Države članice storijo vse potrebno, da lahko pristojni organi preverijo ukrepe za onesposobitev. Države članice v okviru tega preverjanja poskrbijo za izdajo potrdila ali drugega dokumenta, s katerim se potrjuje onesposobitev strelnega orožja, ali pa na orožje v ta namen namestijo jasno vidno oznako;

6.

„izvoz“ pomeni:

(a)

izvozni postopek v smislu člena 161 Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(b)

ponovni izvoz v smislu člena 182 Uredbe (EGS) št. 2913/92, vendar to ne vključuje blaga, ki se prevaža v okviru zunanjega tranzitnega postopka, kakor je navedeno v členu 91 navedene uredbe, kadar niso izpolnjene formalnosti za ponovni izvoz iz člena 182(2) navedene uredbe;

7.

„oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo oziroma, kadar veljavni predpisi omogočajo to možnost, združenje oseb, za katere velja, da imajo zmožnost izvajanja pravnih aktov, a nimajo pravnega statusa pravne osebe;

8.

„izvoznik“ pomeni vsako osebo, ustanovljeno v Uniji, ki izpolni oziroma v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija, to pomeni osebo, ki ima ob sprejetju deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v tretji državi in ima pooblastilo za odločanje o pošiljanju izdelka s carinskega območja Unije. Če ni bila sklenjena nobena izvozna pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki ima pooblastilo za odločanje o pošiljanju izdelka s carinskega območja Unije.

Če ima v skladu s pogodbo, ki je podlaga za izvoz, pravico razpolaganja s strelnim orožjem, njegovimi deli in pomembnimi sestavnimi deli ali strelivom oseba, ustanovljena zunaj Unije, se kot izvoznik upošteva pogodbena stranka, ustanovljena v Uniji;

9.

„carinsko območje Unije“ pomeni ozemlje v smislu člena 3 Uredbe (EGS) št. 2913/92;

10.

„izvozna deklaracija“ pomeni listino, s katero oseba v predpisani obliki in na predpisani način napove, da namerava za strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo začeti izvozni postopek;

11.

„začasni izvoz“ pomeni premik strelnega orožja, ki je namenjeno ponovnemu uvozu, s carinskega območja Unije v obdobju, ki ni daljše od 24 mesecev;

12.

„tranzit“ pomeni prevoz blaga, ki zapušča carinsko območje Unije in se prevaža prek ozemlja ene ali več tretjih držav z namembnim krajem v drugi tretji državi;

13.

„pretovarjanje“ pomeni prenos, ki vključuje fizično raztovarjanje blaga iz uvoznega prevoznega sredstva, ki mu sledi ponovno natovarjanje zaradi ponovnega izvoza, ponavadi na drugo prevozno sredstvo;

14.

„izvozno dovoljenje“ pomeni:

(a)

enkratno dovoljenje ali licenco, izdano določenemu izvozniku za eno pošiljko, ki zajema eno ali več vrst strelnega orožja, njegovih sestavnih delov ter pomembnih sestavnih delov in streliva, enemu znanemu končnemu uporabniku ali prejemniku v tretji državi ali;

(b)

večkratno dovoljenje ali licenco, izdano posameznemu izvozniku za več pošiljk, ki zajemajo eno ali več vrst strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, enemu znanemu končnemu uporabniku ali prejemniku v tretji državi ali;

(c)

globalno dovoljenje ali licenco, izdano posameznemu izvozniku za več pošiljk, ki zajemajo eno ali več vrst strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, več znanim končnim uporabnikom ali prejemnikom v eni ali več tretjih državah;

15.

„nedovoljena trgovina“ pomeni uvoz, izvoz, prodajo, dobavo, prevoz ali prenos strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ali streliva z območja države članice ali čez njeno območje na območje tretje države, če:

(a)

ga zadevna država članica ne dovoli v skladu s pogoji iz te uredbe;

(b)

strelno orožje ni označeno v skladu s členom 4(1) in (2) Direktive 91/477/EGS;

(c)

uvoženo strelno orožje pri uvozu ni označeno vsaj s preprosto označitvijo, ki omogoča identifikacijo prve države uvoza v Evropski uniji, ali, kadar strelno orožje ni tako označeno, s posebno označitvijo za identifikacijo uvoženega strelnega orožja;

16.

„spremljanje“ pomeni sistematično sledenje strelnega orožja ter, kadar je mogoče, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva od proizvajalca do kupca, da se pristojnim organom držav članic pomaga pri odkrivanju, preiskovanju in analiziranju nedovoljene proizvodnje in nedovoljene trgovine.

Člen 3

1.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

meddržavne posle ali prenose znotraj države;

(b)

strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo, če so oblikovani zlasti za vojaško uporabo, in v vsakem primeru za popolnoma avtomatsko strelno orožje;

(c)

strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo, ki so namenjeni oboroženim silam, policiji ali javnim organom držav članic;

(d)

zbiralce in organizacije, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva in ki so jih za namene te uredbe kot take priznale države članice, na katerih ozemlju imajo sedež ali prebivališče, če so zagotovljeni ukrepi spremljanja;

(e)

onesposobljeno strelno orožje;

(f)

starinsko strelno orožje in njegove kopije, kakor so opredeljeni v skladu z nacionalno zakonodajo, če starinsko strelno orožje ne vključuje strelnega orožja, izdelanega po letu 1899.

2.   Ta uredba ne posega v Uredbo (EGS) št. 2913/92 (carinski zakonik Skupnosti), Uredbo (EGS) št. 2454/93 (določbe za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti), Uredbo (ES) št. 450/2008 (Modernizirani carinski zakonik) in v režim za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, ki je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 428/2009 (Uredba o dvojni rabi).

POGLAVJE II

IZVOZNA DOVOLJENJA, POSTOPKI IN NADZOR TER UKREPI ZA UVOZ IN TRANZIT

Člen 4

1.   Izvozno dovoljenje, izdano v skladu z obrazcem iz Priloge II, se zahteva pri izvozu strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, ki je navedeno v Prilogi I. Takšno dovoljenje dodelijo pristojni organi države članice, v kateri je bil izvoznik ustanovljen, izda pa se v pisni ali elektronski obliki.

2.   Če se pri izvozu strelnega orožja, njegovih delov, pomembnih sestavnih delov ter streliva zahteva izvozno dovoljenje v skladu s to uredbo, zanj pa veljajo tudi zahteve za izvozno dovoljenje v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP, lahko države članice z enotnim postopkom izpolnijo obveznosti, ki jim jih nalagata ta uredba in navedeno skupno stališče.

3.   Če se bodo strelno orožje, njegovi deli in pomembni sestavni deli ter strelivo nahajali v eni ali več državah članicah, od katerih nobena ni država članica, v kateri je bil vložen zahtevek za izvozno dovoljenje, se to dejstvo navede v tem zahtevku. Pristojni organi države članice, ki so prejeli zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, se takoj posvetujejo s pristojnimi organi ustrezne države članice ali držav članic ter jim posredujejo ustrezne podatke. Posvetovana država ali države članice v desetih delovnih dneh sporočijo vse pridržke, ki jih imajo ali bi jih lahko imele glede izdaje takega dovoljenja, ki je zavezujoče za državo članico, v kateri je bil vložen zahtevek.

Člen 5

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6 za spreminjanje Priloge I na podlagi sprememb k Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 in na podlagi sprememb k Prilogi I k Direktivi 91/477/EGS.

Člen 6

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

3.   Pooblastilo iz člena 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 7

1.   Zadevna država članica pred izdajo izvoznega dovoljenja za strelno orožje, njegove sestavne dele in pomembne sestavne dele ter strelivo preveri, da:

(a)

je tretja država uvoznica odobrila ustrezni uvoz in

(b)

so morebitne tretje države tranzita najpozneje pred pošiljanjem izdale pisno obvestilo, da ne nasprotujejo tranzitu. Ta določba se ne uporablja:

za pošiljke po morju ali zraku in prek pristanišč ali letališč tretjih držav, če se te ne pretovarjajo ali ne zamenjujejo prevoznih sredstev,

v primeru začasnega izvoza za preverljivo zakonite namene, ki vključujejo lovstvo, športno streljanje, ocenjevanje, razstave brez prodaje in popravilo.

2.   Države članice lahko sklenejo, da se, če se v 20 delovnih dneh od dneva pisne vloge za nenasprotovanje tranzitu, ki jo vloži izvoznik, ne prejmejo nasprotovanja tranzitu, šteje, da posvetovana tretja država tranzita ne nasprotuje tranzitu.

3.   Izvoznik pristojnemu organu države članice, ki je odgovoren za izdajanje izvoznih dovoljenj, predloži potrebne dokumente, ki dokazujejo, da je tretja država uvoznica dovolila uvoz in da tretja država tranzita ne nasprotuje tranzitu.

4.   Država članica obravnava zahtevke za izvozno dovoljenje v roku, ki je določen z nacionalno zakonodajo ali prakso in ki ne preseže 60 delovnih dni od datuma, ko so bile vse zahtevane informacije predložene pristojnim organom. V izjemnih okoliščinah in ob ustrezno utemeljenih razlogih je mogoče navedeno obdobje podaljšati na 90 delovnih dni.

5.   Obdobje veljavnosti izvoznega dovoljenja ne sme biti daljše od obdobja veljavnosti uvoznega dovoljenja. Če obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja ni navedeno, razen v izjemnih okoliščinah in ob ustrezno utemeljenih razlogih, je obdobje veljavnosti izvoznega dovoljenja najmanj devet mesecev.

6.   Države članice se lahko odločijo za uporabo dokumentov v elektronski obliki za namene obravnavanja zahtevkov za izvozna dovoljenja.

Člen 8

1.   Za namene spremljanja izvozno dovoljenje ter uvozna licenca ali uvozno dovoljenje, ki jih izda tretja država uvoznica, in spremna dokumentacija skupaj vsebujejo informacije, ki vključujejo:

(a)

datum izdaje in datum poteka;

(b)

kraj izdaje;

(c)

država izvoza;

(d)

država uvoza;

(e)

tretja država ali države tranzita, kadar se uporablja;

(f)

prejemnik;

(g)

končni prejemnik, če je znan ob pošiljanju;

(h)

podatki, ki omogočajo identifikacijo, in količina strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, vključno z označevanjem, ki se uporablja za strelno orožje in opravi najpozneje pred pošiljanjem.

2.   Če uvozna licenca ali uvozno dovoljenje vsebuje informacije iz odstavka 1, jih izvoznik vnaprej zagotovi tretji državi tranzita, najpozneje pa pred pošiljanjem.

Člen 9

1.   Poenostavljeni postopki za začasen ali ponovni izvoz strelnega orožja, njegovih delov, pomembnih sestavnih delov in streliva se uporabljajo na naslednji način:

(a)

izvozno dovoljenje se ne zahteva za:

(i)

začasni izvoz, ki ga opravijo lovci ali športni strelci za osebno rabo med potovanjem v tretjo državo in pod pogojem, da pristojnim organom utemeljijo razloge za svoje potovanje, zlasti s predložitvijo vabila ali drugega dokazila o lovu ali športnem streljanju v ciljni tretji državi, in sicer za:

eno ali več vrst strelnega orožja,

njegove pomembne sestavne dele, če so označeni, ter sestavne dele,

strelivo, omejeno na največ 800 nabojev za lovce ter največ 1 200 nabojev za športne strelce.

(ii)

ponovni izvoz, ki ga opravijo lovci ali športni strelci za osebno rabo po začasnem uvozu za dejavnosti lova ali športnega strelstva, če strelno orožje ostane v lasti osebe, ki ima sedež ali prebivališče zunaj carinskega območja Unije, ter se ponovno izvozi do te osebe.

(b)

Ko lovci in športni strelci zapuščajo carinsko območje Unije prek države članice, ki ni država članica, v kateri imajo stalno prebivališče, pristojnim organom predložijo evropsko dovoljenje za strelno orožje v skladu s členoma 1 in 12 Direktive 91/477/EGS. V primeru potovanja po zraku se evropsko dovoljenje za strelno orožje predloži pristojnim oblastem na mestu, kjer se zadevni predmeti predajo letalski družbi za prevoz iz carinskega območja Unije.

Ko lovci in športni strelci zapuščajo carinsko območje Unije prek države članice, kjer imajo stalno prebivališče, lahko namesto evropskega dovoljenja za strelno orožje predložijo drugi dokument, ki ga pristojni organi te države članice štejejo kot veljavnega za ta namen.

(c)

Pristojni organi države članice odložijo postopek izvoza za obdobje, ki ni daljše od deset dni, ali po potrebi kako drugače preprečijo, da bi strelno orožje, njegovi deli ter pomembni sestavni deli ali strelivo zapustili carinsko območje Unije prek te države članice, če imajo razloge za sum, da utemeljitev, ki so jo podali lovci ali športni strelci, ni v skladu z ustreznimi dejavniki in obveznostmi iz člena 10. V izjemnih okoliščinah in ob ustrezno utemeljenih razlogih je mogoče obdobje v tej točki podaljšati na 30 dni.

2.   Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo vzpostavijo poenostavljene postopke za:

(a)

ponovni izvoz strelnega orožja, ki sledi začasnemu uvozu za ocenjevanje ali razstavo brez prodaje ali aktivno oplemenitenje za popravilo, če strelno orožje ostane v lasti osebe s sedežem zunaj carinskega območja Unije ter se ponovno izvozi k navedeni osebi;

(b)

ponovni izvoz strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, če se zadržuje v začasnem skladiščenju od trenutka, ko vstopijo na carinsko območje Unije, do njihovega izhoda;

(c)

začasni izvoz strelnega orožja za ocenjevanje in popravilo ali razstavo brez dovoljenja za prodajo, če izvoznik dokaže zakonito posedovanje tega strelnega orožja in ga izvozi v skladu s postopkom pasivnega oplemenitenja oziroma s postopkom začasnega carinskega izvoza.

Člen 10

1.   Države članice pri odločanju o izdaji izvoznega dovoljenja po tej uredbi upoštevajo vse s tem povezane dejavnike, ki, kadar je ustrezno, vključujejo:

(a)

obveznosti in zaveze, ki jih imajo kot pogodbenice ustreznih mednarodnih dogovorov o nadzoru izvoza ali ustreznih mednarodnih pogodb;

(b)

dejavnike nacionalne zunanje in varnostne politike, vključno s tistimi, ki so zajeti v Skupnem stališču 2008/944/SZVP;

(c)

dejavnike, povezane z nameravano končno uporabo, prejemnikom, določenim končnim prejemnikom in nevarnostjo preusmeritve.

2.   Države članice pri proučevanju zahtevka za izvozno dovoljenje poleg dejavnikov iz odstavka 1 upoštevajo tudi, ali je izvoznik uporabil sorazmerna in ustrezna sredstva ter postopke za zagotovitev skladnosti z določbami in cilji te uredbe ter roki in pogoji iz dovoljenja.

Pri odločanju, ali bodo podelile izvozno dovoljenje v okviru te uredbe, države članice spoštujejo obveznosti v zvezi s sankcijami, uvedenimi s sklepi, ki jih je sprejel Svet, ali z odločitvijo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ali z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, zlasti o embargu na orožje.

Člen 11

1.   Države članice:

(a)

zavrnejo izdajo izvoznega dovoljenja, če je oseba, ki zaprosi za takšno dovoljenje, zabeležena v kazenski evidenci zaradi ravnanja, ki pomeni kaznivo dejanje, navedeno v členu 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (15), ali drugega ravnanja, ki pomeni kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena najvišja kazen odvzema prostosti najmanj štirih let ali strožja kazen;

(b)

razveljavijo, začasno odvzamejo, spremenijo ali prekličejo izvozno dovoljenje, če pogoji za njegovo izdajo niso izpolnjeni ali niso več izpolnjeni.

Ta odstavek ne posega v strožje predpise v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Kadar države članice zavrnejo, razveljavijo, začasno odvzamejo, spremenijo ali prekličejo izvozno dovoljenje, o tem uradno obvestijo pristojne organe drugih držav članic in z njimi izmenjajo ustrezne informacije. Kadar so pristojni organi države članice začasno odvzeli izvozno dovoljenje, se njihova končna ocena sporoči državam članicam ob koncu obdobja začasnega odvzema.

3.   Preden pristojni organi države članice v skladu s to uredbo izdajo izvozno dovoljenje, upoštevajo vse zavrnitve, ki so bile izvedene v skladu s to uredbo in o katerih so bili obveščeni, da preverijo, če je dovoljenje za skoraj povsem enak posel (glede blaga s skoraj enakimi parametri ali tehničnimi značilnostmi za istega uvoznika ali prejemnika) zavrnil pristojni organ ene ali več držav članic.

Ti se lahko najprej posvetujejo s pristojnimi organi države članice ali držav članic, ki so izdale takšne zavrnitve, razveljavitve, začasne odvzeme, spremembe ali preklice na podlagi odstavkov 1 in 2. Če se pristojni organi države članice po takšnem posvetovanju odločijo, da bodo izdali dovoljenje, obvestijo pristojne organe drugih držav članic, pri tem pa zagotovijo vse ustrezne informacije za obrazložitev odločitve.

4.   Vse informacije, izmenjane v skladu z določbami iz tega člena, so v skladu z določbami iz člena 19(2) v zvezi z njihovo zaupnostjo.

Člen 12

Države članice v skladu s svojo veljavno nacionalno zakonodajo ali prakso vsaj 20 let hranijo vse informacije v zvezi s strelnim orožjem in, kadar je to ustrezno in izvedljivo, njegovimi deli in pomembnimi sestavnimi deli ter strelivom, ki so potrebne za spremljanje in določanje tega strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva in za preprečevanje ter odkrivanje nedovoljene trgovine s temi proizvodi. Te informacije vključujejo kraj, datume izdaje in poteka veljavnosti izvoznega dovoljenja, državo izvoza, državo uvoza, tretjo državo tranzita, če se uporablja, prejemnika, končnega prejemnika, če je znan ob izvozu, ter opis in količino proizvodov, vključno z označevanjem, ki se zanje uporablja.

Ta člen se ne uporablja za izvoz iz člena 9.

Člen 13

1.   Države članice v primeru dvoma zaprosijo tretjo državo uvoznico, da potrdi prejetje odposlane pošiljke strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ali streliva.

2.   Na prošnjo tretje države izvoznice, ki je v času izvoza pogodbenica Protokola ZN o strelnem orožju, države članice potrdijo prejem odposlane pošiljke strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ali streliva na carinskem območju Unije, ki se načeloma zagotovi s predložitvijo ustreznih carinskih uvoznih dokumentov.

3.   Države članice izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 in 2 v skladu s svojim veljavnimi nacionalnim pravom ali prakso. Pristojni organ države članice se zlasti lahko v zvezi z izvozom odloči, ali se bo obrnil na izvoznika ali pa bo vzpostavil stik neposredno s tretjo državo uvoznico.

Člen 14

Države članice sprejmejo takšne ukrepe, kakor so lahko potrebni za zagotovitev, da so postopki izdajanja dovoljenj varni in da je pristnost dovoljenj možno preveriti ali potrditi.

Preverjanje in potrjevanje se lahko po potrebi zagotovita tudi prek diplomatskih kanalov.

Člen 15

Za zagotovitev pravilne uporabe te uredbe države članice sprejmejo potrebne in sorazmerne ukrepe, da njeni pristojni organi lahko:

(a)

zberejo podatke o vsakem naročilu ali poslu, ki vključuje strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo, in

(b)

ugotovijo, ali se pravilno uporabljajo ukrepi za nadzor izvoza, ki lahko vključujejo zlasti pravico do vstopa v prostore oseb, ki jih zanima določen izvozni posel.

Člen 16

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

POGLAVJE III

CARINSKE FORMALNOSTI

Člen 17

1.   Pri opravljanju carinskih formalnosti za izvoz strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ali streliva pri carinskem uradu izvoza, izvoznik predloži dokazilo, da so pridobljena vsa potrebna izvozna dovoljenja.

2.   Od izvoznika se lahko zahteva prevod predloženih dokazil v uradni jezik države članice, v kateri se vloži izvozna deklaracija.

3.   Brez vpliva na pooblastila, ki jih država članica dobi na podlagi Uredbe (EGS) št. 2913/92, postopek izvoza s svojega ozemlja odloži za obdobje, ki ni daljše od deset dni, ali po potrebi drugače prepreči, da bi strelno orožje, njegovi deli in pomembni sestavni deli ali strelivo, ki imajo veljavno izvozno dovoljenje, zapustili carinsko ozemlje Unije prek njenega ozemlja, če ima razloge za sum, da:

(a)

pri izdaji dovoljenja niso bili upoštevani potrebni podatki ali

(b)

so se od izdaje dovoljenja materialne okoliščine spremenile.

V izjemnih okoliščinah in ob ustrezno utemeljenih razlogih je mogoče to obdobje podaljšati na 30 dni.

4.   Države članice v roku ali podaljšanemu roku iz odstavka 3 sprostijo strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ali strelivo ali pa ukrepajo v skladu s členom 11(1)(b).

Člen 18

1.   Države članice lahko določijo, da se carinske formalnosti za izvoz strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ali streliva lahko opravljajo samo pri carinskih uradih, ki so za to pooblaščeni.

2.   Države članice, ki izkoristijo možnost iz odstavka 1, sporočijo Komisiji imena ustrezno pooblaščenih carinskih uradov ali naknadne spremembe. Komisija te informacije objavi in jih letno posodablja v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

POGLAVJE IV

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 19

1.   Države članice v sodelovanju s Komisijo in v skladu s členom 21(2) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi za spodbuditev učinkovitosti ukrepov, ki jih uvaja ta uredba. Takšne informacije lahko vključujejo:

(a)

podrobnosti o izvoznikih, katerih zahtevek za dovoljenje se zavrne, ali izvoznikih, ki so predmet odločitev, ki jih države članice sprejmejo v skladu s členom 11;

(b)

podatke o prejemnikih ali drugih akterjih, vpletenih v sumljive dejavnosti, in, kadar so na voljo, njihovih poteh.

2.   Uredba Sveta (ES) št. 515/97 (16) o vzajemni pomoči ter zlasti določbe navedene uredbe o zaupnosti podatkov se smiselno uporabljajo za ukrepe na podlagi tega člena in brez vpliva na člen 20 te uredbe.

POGLAVJE V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 20

1.   Ustanovi se skupina za usklajevanje na področju izvoza strelnega orožja (v nadaljnjem besedilu: skupina za usklajevanje), ki ji predseduje predstavnik Komisije. Vsaka država članica v to skupino imenuje svojega predstavnika.

Skupina za usklajevanje obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe, ki jih lahko sproži predsednik ali predstavnik države članice. Zavezujejo jo pravila o zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 515/97.

2.   Predsednik skupine za usklajevanje ali sama skupina za usklajevanje se posvetuje z vsako ustrezno zainteresirano stranjo, ki jo zadeva ta uredba, kadar koli je to potrebno.

Člen 21

1.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o zakonih in drugih predpisih, sprejetih na podlagi izvajanja te uredbe, vključno z ukrepi iz člena 16.

2.   Do 19. aprila 2012 vsaka država članica sporoči drugim državam članicam in Komisiji imena nacionalnih organov, ki so pristojni za izvajanje členov 7, 9, 11 in 17. Na podlagi teh informacij Komisija objavi in letno posodablja seznam teh organov v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

3.   Komisija do 19. aprila 2017, po preteku tega obdobja pa na zahtevo skupine za usklajevanje, v vsakem primeru pa vsakih deset let, pregleda izvajanje te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, ki lahko vključuje predloge za njeno spremembo. Države članice zagotovijo Komisiji vse ustrezne informacije za pripravo poročila, vključno z informacijami o uporabi enotnega postopka, predvidenega v členu 4(2).

Člen 22

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 30. septembra 2013.

Odstavka 1 in 2 člena 13 se uporabljata od tridesetega dne po datumu začetku veljavnosti Protokola ZN o strelnem orožju v Evropski uniji, po njegovi sklenitvi v skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. marca 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. oktobra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. marca 2012.

(2)  UL L 280, 24.10.2001, str. 5.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(5)  COM(2005) 329. Komisija je napovedala tudi tehnično spremembo Direktive 91/477/EGS, katere namen je vključiti ustrezne določbe, ki jih zahteva Protokol ZN glede orožja orožja znotraj Skupnosti, ki jih zadeva navedena direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/51 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 179, 8.7.2008, str. 5).

(6)  UL L 146, 10.6.2009, str. 1.

(7)  UL L 256, 13.9.1991, str. 51.

(8)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(10)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(11)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

(12)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(13)  UL L 335, 13.12.2008, str. 99.

(14)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(15)  UL L 190, 18.7.2002, str. 1.

(16)  Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o vzajemni pomoči upravnih organov držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).


PRILOGA I (1)

Seznam strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva

 

Opis

OZNAKA KN (2)

1

Polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje

ex 9302 00 00

2

Enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralno udarno iglo

ex 9302 00 00

3

Enostrelno kratkocevno strelno orožje z robnim vžigom, katerega skupna dolžina znaša manj kot 28 cm

ex 9302 00 00

4

Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za manj kot tri naboje, pri katerem se da napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z običajnim orodjem v orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 cm

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Repetirno dolgocevno strelno orožje, razen naštetega v točki 6

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več žlebljenimi cevmi

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, razen naštetega v točkah 4 do 7

ex 9303 90 00

11

Enostrelno kratkocevno strelno orožje z robnim vžigom, katerega skupna dolžina presega 28 cm

ex 9302 00 00

12

Enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Deli, ki so posebej namenjeni za strelno orožje in so ključnega pomena za njegovo delovanje, vključno s cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali zaklepiščem in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za zadušitev zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim orožjem

Vse pomembne sestavne dele takšnega strelnega orožja: mehanizem za zapiranje kanala, ležišče naboja in cev strelnega orožja, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali naj bi se pritrdili

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Strelivo: cel naboj ali njegovi sestavni deli, vključno s tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim prahom, kroglami ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem orožju, če je za same sestavne dele potrebno dovoljenje v zadevni državi članici

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Zbirke in zbirateljski kosi zgodovinskega pomena

Starine, ki so starejše od 100 let

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

V tej prilogi:

(a)

„kratkocevno orožje“ pomeni strelno orožje s cevjo, ki ni daljša od 30 cm, ali katerega skupna dolžina ne presega 60 cm;

(b)

„dolgocevno strelno orožje“ pomeni vsako strelno orožje, ki ni kratkocevno strelno orožje;

(c)

„avtomatsko strelno orožje“ pomeni strelno orožje, ki se avtomatsko napolni vsakič, kadar se izstreli naboj, in s katerim se lahko izstreli več kot en naboj z enim potegom sprožilca;

(d)

„polavtomatsko strelno orožje“ pomeni strelno orožje, ki se avtomatsko napolni vsakič, kadar se izstreli naboj, in s katerim se lahko izstreli samo en naboj z enim potegom sprožilca;

(e)

„repetirno strelno orožje“ pomeni strelno orožje, ki je oblikovano tako, da se po izstrelitvi naboja ročno spet napolni iz nabojnika ali cilindra;

(f)

„enostrelno strelno orožje“ pomeni strelno orožje, ki nima nabojnika in se napolni pred vsakim strelom z ročno vstavitvijo naboja v ležišče naboja ali v nišo za polnjenje ob zaklepu cevi.


(1)  Osnovano na kombinirani nomenklaturi blaga, kakor jo določa Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

(2)  Kadar je navedena oznaka „ex“, se področje uporabe določi na podlagi oznake KN in ustreznega opisa.


PRILOGA II

(vzorec obrazca za izvozno dovoljenje)

(iz člena 4 te uredbe)

Države članice pri podeljevanju izvoznih dovoljenj stremijo k temu, da bi zagotovile prepoznavnost narave dovoljenja na izdanem obrazcu.

To izvozno dovoljenje velja v vseh državah članicah Evropske unije do datuma poteka.

Image

Image

Image


Top