EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Smernica Evropske centralne banke z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/19


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 18. julija 2012

o TARGET2-Securities

(prenovitev)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 3.1, 12.1, 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

K Smernici ECB/2010/2 z dne 21. aprila 2010 o TARGET2-Securities (1) je bilo sprejetih več sprememb. Zaradi jasnosti je treba to smernico prenoviti.

(2)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je 6. julija 2006 sklenil, da se v sodelovanju s centralnimi depotnimi družbami (CDD) in drugimi udeleženci na trgu razišče možnost vzpostavitve nove službe Eurosistema za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju, ki bi se imenovala TARGET2-Securities (T2S). Kot del nalog Eurosistema v skladu s členi 17, 18 in 22 Statuta ESCB je cilj T2S olajšati integracijo potrgovalnih dejavnosti s ponudbo temeljne, nevtralne in brezmejne vseevropske poravnave denarja in vrednostnih papirjev v centralnobančnem denarju, tako da lahko CDD svojim strankam zagotovijo harmonizirane in standardizirane storitve poravnave po načelu dostava proti plačilu v integriranem tehničnem okolju s čezmejnimi zmožnostmi. Ker je zagotavljanje centralnobančnega denarja temeljna naloga Eurosistema, ima T2S naravo javne službe. Nacionalne centralne banke (NCB) euroobmočja bodo zagotavljale storitve upravljanja z zavarovanjem in poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S.

(3)

Člen 22 Statuta ESCB pooblašča Eurosistem za „zagotovitev učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj Unije“. Poleg tega poravnava v centralnobančnem denarju pomeni izogibanje likvidnostnim tveganjem in je zato bistvena za zanesljive potrgovalne dejavnosti v zvezi z vrednostnimi papirji in za finančni trg nasploh.

(4)

Svet ECB je 17. julija 2008 sklenil, da začne projekt T2S in zagotovi vire, ki so potrebni do njegovega zaključka. Na podlagi ponudbe centralnih bank Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France in Banca d’Italia (v nadaljnjem besedilu: 4CB) je Svet ECB sklenil tudi, da bodo T2S razvijale in upravljale 4CB.

(5)

Svet ECB je sprejel Sklep ECB/2012/6 z dne 29. marca 2012 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities in razveljavitvi Sklepa ECB/2009/6 (2). Odbor T2S je poenostavljen organ upravljanja Eurosistema, ki bo za Svet ECB pripravljal predloge o ključnih strateških vprašanjih in izvrševal naloge izključno tehnične narave. Mandat Odbora T2S, ki ga vsebuje Priloga I k Sklepu ECB/2012/6, predstavlja enega od temeljev upravljanja T2S. Centralne banke Eurosistema so Odbor T2S hkrati pooblastile za opravljanje nekaterih izvedbenih nalog, tako da bo lahko popolnoma operativen in bo lahko nastopal v imenu celotnega Eurosistema.

(6)

Ta smernica določa zlasti osnovne temelje T2S v njegovih fazah priprave specifikacij, razvoja in delovanja. Ob nadaljnjem razvoju T2S jo dopolnjujejo dodatni pravni akti in pogodbeni dogovori, za katere je končno odgovoren Svet ECB.

Notranje upravljanje T2S temelji na treh ravneh. Na prvi ravni upravljanja je končno odločanje v zvezi s T2S v pristojnosti Sveta ECB, ki prevzema splošno odgovornost za T2S in je v skladu s členom 8 Statuta ESCB organ odločanja za celoten Eurosistem. Na drugi ravni upravljanja je bil ustanovljen Odbor T2S, da pomaga organom odločanja ECB pri zagotavljanju uspešnega in pravočasnega zaključka programa T2S. Končno, 4CB zagotavljajo tretjo raven upravljanja.

(7)

Ker se storitve T2S ponujajo CDD, NCB zunaj euroobmočja in drugim centralnim bankam na podlagi pogodbenih dogovorov, je pomembno strukturirati razmerje z njimi za ves čas razvoja, migracije in nato delovanja T2S. V ta namen sta bili ustanovljeni Koordinacijska skupina CDD in Koordinacijska skupina za valute, ki niso euro. Nacionalne skupine uporabnikov so forumi za komuniciranje in sodelovanje s ponudniki in uporabniki storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovega nacionalnega trga. Svetovalna skupina za T2S je forum za komuniciranje in sodelovanje med Eurosistemom in zunanjimi deležniki v T2S.

(8)

T2S nima tržnega značaja in ni namenjen konkuriranju CDD ali drugim udeležencem na trgu. Glede na to se storitve T2S, čeprav je cilj finančnega režima T2S polno pokrivanje stroškov, ne ponujajo z namenom ustvarjanja dobička. O skupni investiciji v T2S za Eurosistem je bila sprejeta interna odločitev, cilj odločitve o oblikovanju cen za storitve T2S pa je polno pokrivanje stroškov. Poleg tega bi moral Eurosistem dosledno spoštovati načelo nediskriminacije v zvezi s CDD in si prizadevati za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za CDD, ki bodo svojo platformo za poravnavo prenesle na T2S.

(9)

T2S je tehničen mehanizem, ki ne bo na voljo zgolj za poravnavo v eurih, dostopen bo tudi NCB zunaj euroobmočja in drugim centralnim bankam, ki bi želele sodelovati tako, da bi dale svoje valute na voljo za poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S, kakor je določeno v tej smernici –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   T2S temelji na enotni tehnični platformi, integrirani s sistemi centralnih bank za bruto poravnavo v realnem času. Je služba, ki jo Eurosistem zagotavlja CDD in omogoča temeljno, nevtralno in brezmejno poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji po načelu dostava proti plačilu v centralnobančnem denarju.

2.   Ta smernica določa pravila notranjega upravljanja T2S. Določa tudi glavne značilnosti T2S, pri čemer opredeljuje vloge in odgovornosti Odbora T2S in 4CB ter odnose med njimi v fazah priprave specifikacij, razvoja in delovanja. Opredeljuje tudi glavne odločitve, ki jih mora v zvezi s T2S sprejeti Svet ECB. Poleg tega ta smernica določa osnovna načela za vsa naslednja vprašanja v zvezi s T2S: (a) finančni režim, pravice in jamstva; (b) kako morajo biti določeni dostop CDD do T2S in pogodbeni odnosi z njimi; (c) kako postanejo valute, ki niso euro, primerne za uporabo v T2S; (d) razvoj T2S.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

1.

„centralna depotna družba“ (CDD) pomeni subjekt, ki: (a) omogoča, da se vrednostni papirji oblikujejo in poravnajo v nematerializirani obliki, in/ali prek zagotavljanja ali vodenja računov vrednostnih papirjev vodi in upravlja vrednostne papirje v imenu tretjih oseb; (b) upravlja ali zagotavlja sistem poravnave vrednostnih papirjev v skladu s členom 2(a) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (3) oziroma, v primeru subjektov, ki se ne nahajajo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo, ki je enakovredna Direktivi 98/26/ES, in/ali ga regulira centralna banka; in (c) ga nacionalni predpisi in/ali zakonodaja obravnavajo kot CDD in/ali mu pristojni organ izda dovoljenje ali ga regulira kot CDD;

2.

„dostava proti plačilu“ pomeni mehanizem poravnave poslov z vrednostnimi papirji, ki povezuje prenos vrednostnih papirjev in prenos denarnih sredstev na način, s katerim se zagotovi, da se dostava opravi samo, če se opravi ustrezno plačilo;

3.

„NCB euroobmočja“ pomeni NCB države članice, katere valuta je euro;

4.

„centralna banka Eurosistema“ pomeni bodisi NCB euroobmočja bodisi ECB, odvisno od primera;

5.

„okvirni sporazum“ pomeni pogodbeni okvir, ki ga skleneta CDD in Eurosistem za fazi razvoja in delovanja;

6.

„splošne funkcijske specifikacije“ (General functional specifications – GFS) pomenijo splošen funkcijski opis poslovne aplikacije T2S, ki se razvije, da bi ustrezala zahtevam uporabnikov T2S. Vključeval bo elemente, kot so funkcijska zgradba (domene, moduli in medsebojni vplivi), konceptualni modeli, podatkovni model ali proces toka podatkov;

7.

„sporazum med ravnema 2 in 3“ pomeni sporazum o dobavi in upravljanju z vsemi naknadnimi spremembami, ki ga uskladijo Odbor T2S in 4CB, odobri ga Svet ECB, nato pa ga podpišejo centralne banke Eurosistema in 4CB. Vsebuje dodatne podrobnosti o nalogah in odgovornostih 4CB, Odbora T2S in centralnih bank Eurosistema;

8.

„NCB zunaj euroobmočja“ pomeni NCB države članice, katere valuta ni euro;

9.

„faza delovanja“ pomeni obdobje, ki se začne, ko prva CDD migrira v T2S;

10.

„druga centralna banka“ pomeni centralno banko države zunaj Unije;

11.

„razpored plačil“ pomeni razpored, ki prikazuje zaporedje plačil obrokov za povrnitev stroškov 4CB;

12.

„dogovor o ravni storitev“ pomeni tako dogovor, ki opredeljuje raven storitev, ki jih 4CB zagotavljajo Eurosistemu, kakor tudi dogovor, ki opredeljuje raven storitev, ki jih Eurosistem zagotavlja CDD, v zvezi s T2S;

13.

„faza priprave specifikacij in razvoja“ pomeni obdobje, ki se začne, ko Svet ECB potrdi URD, in konča z začetkom faze delovanja;

14.

„poslovna aplikacija T2S“ pomeni programsko opremo, ki jo v imenu Eurosistema razvijajo in upravljajo 4CB z namenom, da se Eurosistemu omogoči zagotavljanje storitev T2S na platformi T2S;

15.

„postopek upravljanja s spremembami in izdajami T2S“ pomeni niz pravil in postopkov, ki se uporabi vedno, kadar se sproži spreminjanje storitev T2S;

16.

„platforma T2S“ pomeni strojno opremo in vse komponente programske opreme, tj. vso uporabljeno programsko opremo razen poslovne aplikacije T2S, ki so potrebni za delovanje in upravljanje poslovne aplikacije T2S;

17.

„program T2S“ pomeni niz povezanih dejavnosti in dobav, ki so potrebne za razvoj T2S do popolne migracije vseh CDD, ki so podpisale okvirni sporazum, ter vseh centralnih bank Eurosistema, NCB zunaj euroobmočja in drugih centralnih bank;

18.

„Odbor T2S“ pomeni organ upravljanja v Eurosistemu, ustanovljen na podlagi Sklepa ECB/2012/6, katerega naloga je priprava predlogov za Svet ECB o ključnih strateških vprašanjih in izvrševanje nalog izključno tehnične narave v zvezi s T2S;

19.

„račun projekta T2S“ pomeni račun T2S, ki se uporablja za zbiranje in razdeljevanje plačil obrokov, povračil stroškov in nadomestil. Račun projekta ima lahko podračune, da se ločijo različne vrste denarnih tokov. Nima proračunskega značaja;

20.

„storitve T2S“ pomenijo storitve, ki jih bo Eurosistem zagotavljal CDD in centralnim bankam na podlagi pogodbenih dogovorov, sklenjenih med Eurosistemom in CDD, NCB zunaj euroobmočja oziroma drugimi centralnimi bankami;

21.

„uporabniki T2S“ pomeni udeležence CDD, pravne in fizične osebe, ki so v pogodbenem razmerju s CDD za obdelavo njihovih aktivnosti v zvezi s poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v T2S, ali člane centralne banke, katere valuta je na voljo za obdelavo v zvezi s poravnavo poslov v T2S, ki so v pogodbenem razmerju s centralno banko za obdelavo njihovih aktivnosti glede procesiranja denarja v zvezi z vrednostnimi papirji v T2S;

22.

„podrobne funkcijske specifikacije za uporabnike“ (User detailed functional specifications – UDFS) pomenijo podroben opis funkcij upravljanja zunanjih tokov podatkov v zvezi s T2S, od aplikacije do aplikacije. Vključeval bo informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za prilagoditev ali razvoj svojih notranjih informacijskih sistemov za namen njihove povezave s T2S;

23.

„priročnik za uporabnike“ pomeni dokument, ki opisuje, kako lahko uporabniki T2S uporabljajo vrsto funkcij programske opreme T2S, ki so na voljo v (zaslonskem) načinu od uporabnika do aplikacije;

24.

„dokument z zahtevami uporabnikov“ (User requirements document – URD) pomeni dokument, ki navaja zahteve uporabnikov za T2S in ga je ECB objavila 3. julija 2008, z naknadnimi spremembami po postopku upravljanja s spremembami in izdajami T2S.

ODDELEK II

UPRAVLJANJE T2S

Člen 3

Ravni notranjega upravljanja

Notranje upravljanje T2S temelji na treh ravneh. Raven 1 predstavlja Svet ECB, raven 2 predstavlja Odbor T2S in raven 3 predstavljajo 4CB.

Člen 4

Svet ECB

1.   Svet ECB je odgovoren za usmerjanje, splošno upravljanje in kontroliranje T2S. Odgovoren je tudi za sprejemanje končnih odločitev v zvezi s T2S in odloča o razporeditvi nalog, ki niso izrecno dodeljene ravnema 2 in 3.

2.   Svet ECB ima zlasti naslednje pristojnosti:

(a)

odgovornost za upravljanje T2S prek vseh naslednjih dejavnosti:

(i)

odločanje o vseh vprašanjih z zvezi z upravljanjem T2S; prevzemanje odgovornosti za T2S v celoti in posledično sprejemanje končnih odločitev, če pride do kakršnega koli spora;

(ii)

sprejemanje odločitev v posamičnih primerih o nalogah, dodeljenih Odboru T2S ali 4CB;

(iii)

dodeljevanje izvajanja naknadnih ali dodatnih posebnih nalog v zvezi s T2S Odboru T2S in/ali 4CB, pri tem pa tudi določanje, katere odločitve v tej zvezi pridrži sebi;

(iv)

sprejemanje vseh odločitev glede organizacije Odbora T2S;

(b)

obravnavanje zahtev članov Svetovalne skupine za T2S, Koordinacijske skupine za valute, ki niso euro (Non-euro Currencies Steering Group – NECSG) ali Koordinacijske skupine CDD (CSD Steering Group – CSG), predloženih v skladu s pravili posamezne skupine;

(c)

odločanje o osnovnem finančnem režimu T2S, in sicer:

(i)

o politiki oblikovanja cen za storitve T2S;

(ii)

o metodologiji določanja stroškov T2S;

(iii)

o finančnih ureditvah iz člena 12;

(d)

odločanje o pogojih za dostop CDD;

(e)

potrjevanje in sprejemanje povzetka načrta T2S; spremljanje napredka programa T2S in odločanje o ukrepih za zmanjšanje kakršne koli zamude pri izvedbi T2S;

(f)

odločanje o osnovnih operativnih vidikih T2S, in sicer:

(i)

o operativnem okviru T2S, vključno s strategijo upravljanja ob izrednih dogodkih in v kriznih razmerah;

(ii)

o okviru informacijske varnosti v T2S;

(iii)

o postopku upravljanja s spremembami in izdajami T2S;

(iv)

o strategiji testiranja T2S;

(v)

o strategiji migracije v T2S;

(vi)

o okviru upravljanja s tveganji v T2S;

(g)

odobritev osnovnega pogodbenega okvira, in sicer:

(i)

sporazumov med ravnema 2 in 3;

(ii)

dogovorov o ravni storitev, ki jih uskladijo Odbor T2S, CDD in centralne banke Eurosistema ter 4CB;

(iii)

pogodb s CDD, ki jih uskladijo Odbor T2S skupaj s centralnimi bankami Eurosistema in CDD;

(iv)

pogodb z NCB zunaj euroobmočja, drugimi centralnimi bankami ali drugimi pristojnimi denarnimi organi, vključno s pripadajočimi dogovori o ravni storitev;

(h)

odgovornost za sprejemanje ustreznih ukrepov, da se zagotovi uveljavitev pravil in načel pregleda;

(i)

odločanje o datumu začetka prve migracije CDD v T2S.

Člen 5

Odbor T2S

Sestava in mandat Odbora T2S sta določena v Sklepu ECB/2012/6. Odbor T2S je odgovoren za izvajanje nalog, dodeljenih ravni 2 znotraj splošnega okvira, ki ga določi Svet ECB.

Člen 6

4CB

1.   4CB razvijajo in upravljajo T2S ter zagotavljajo Odboru T2S informacije o svoji notranji organiziranosti in delitvi dela.

4CB izvajajo zlasti vse naslednje naloge:

(a)

priprava GFS, UDFS in priročnikov za uporabnike na podlagi URD in usmeritev Odbora T2S ter v skladu s povzetkom načrta T2S;

(b)

razvoj in postavitev T2S v imenu Eurosistema ter zagotavljanje tehničnih komponent T2S v skladu s povzetkom načrta T2S, URD, GFS, UDFS in drugimi specifikacijami in ravnmi storitev;

(c)

predajanje T2S na voljo Odboru T2S v skladu z odobrenimi roki, specifikacijami in ravnmi storitev;

(d)

predložitev naslednjega Odboru T2S za namen finančnih ureditev v T2S iz člena 12:

(i)

ocene stroškov, ki jih bodo imele z razvojem in upravljanjem T2S, v obliki, ki ustreznemu odboru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ali Eurosistema in/ali zunanjemu revizorju omogoča presojo in/ali revidiranje;

(ii)

finančne ponudbe, vključno z vrsto ponudbe, razporedom plačil in obdobjem, na katero se nanaša;

(e)

pridobitev vseh dovoljenj, ki so potrebna, da se T2S postavi in upravlja, Eurosistemu pa omogoči opravljanje storitev T2S za CDD;

(f)

izvajanje sprememb T2S v skladu s postopkom upravljanja s spremembami in izdajami T2S;

(g)

v okviru svojih pristojnosti odgovarjanje na zahteve, ki jih oblikuje Svet ECB ali Odbor T2S;

(h)

zagotavljanje usposabljanja ter tehnične in operativne podpore za testiranja in migracijo, kar koordinira Odbor T2S;

(i)

usklajevanje kakršnih koli sprememb sporazuma med ravnema 2 in 3 z Odborom T2S.

2.   4CB so solidarno odgovorne Eurosistemu za izvajanje svojih nalog. Odgovornost zajema goljufijo, naklep in hudo malomarnost. Ureditev odgovornosti se podrobneje opredeli v sporazumu med ravnema 2 in 3.

3.   Prenos zgoraj navedenih nalog s strani 4CB v izvajanje zunanjim izvajalcem ali podizvajalcem ne posega v odgovornost 4CB do Eurosistema in drugih deležnikov, z njim pa mora biti seznanjen Odbor T2S.

Člen 7

Odnosi z zunanjimi deležniki

1.   Svetovalna skupina za T2S je forum za komuniciranje in sodelovanje med Eurosistemom in zunanjimi deležniki v T2S. Svetovalna skupina za T2S svetuje Odboru T2S, v izjemnih primerih pa lahko predloži zadeve Svetu ECB.

2.   Svetovalni skupini za T2S predseduje predsednik Odbora T2S. Sestava in mandat Svetovalne skupine za T2S sta določena v Prilogi.

3.   Svetovalna skupina T2S izvaja svojo funkcijo v skladu s poslovnikom, ki ga pripravi sama, potrdi pa Odbor T2S.

4.   CSG je organ upravljanja T2S, ki v zvezi z nizom zadev, dogovorjenih v okvirnem sporazumu, pripravlja zaključke in izdaja mnenja v imenu CDD, ki so podpisale okvirni sporazum. Mandat CSG je priložen k okvirnemu sporazumu.

5.   NECSG je organ upravljanja T2S, ki v zvezi z nizom zadev, dogovorjenih v sporazumu o udeležbi valute, pripravlja zaključke in izdaja mnenja v imenu NCB zunaj euroobmočja in drugih centralnih bank, ki so podpisale sporazum o udeležbi valute. Mandat NECSG je priložen k sporazumu o udeležbi valute.

6.   Nacionalne skupine uporabnikov so forumi za komuniciranje in sodelovanje s ponudniki in uporabniki storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovih nacionalnih trgov, da se podpirata razvoj in izvedba T2S ter oceni vpliv T2S na nacionalne trge. Nacionalnim skupinam uporabnikov praviloma predsedujejo zadevne NCB. Sestava in mandat nacionalnih skupin uporabnikov sta določena v Prilogi.

Člen 8

Dobro upravljanje

1.   Centralne banke Eurosistema v izogib nasprotju interesov med Eurosistemovim zagotavljanjem storitev T2S in Eurosistemovimi regulativnimi funkcijami zagotovijo, da:

(a)

člani Odbora T2S niso neposredno vključeni v dejavnost pregleda T2S ali CDD, ki prenesejo izvajanje poravnave na T2S. Ne smejo delovati v odboru Eurosistema/ESCB, ki ima katero od teh pristojnosti za pregled. Ne smejo delovati v Odboru Eurosistema za koordinacijo projektov IT (EISC) ali Odboru notranjih revizorjev; in

(b)

obstaja ločitev med dejavnostjo pregleda T2S in operativnimi dejavnostmi T2S.

2.   Za Odbor T2S veljajo zahteve po poročanju, kontroliranje in revidiranje, kakor je opredeljeno v tej smernici. Revizije v zvezi z razvojem, upravljanjem in stroški T2S se sprožijo in vodijo na osnovi načel in ureditev, določenih v politiki Sveta ECB za revidiranje v ESCB, ki velja v času izvajanja zadevne revizije.

Člen 9

Sodelovanje in izmenjava informacij

1.   4CB in Odbor T2S medsebojno sodelujejo, si izmenjujejo informacije ter zagotavljajo vzajemno tehnično in drugo podporo med razvojem in delovanjem T2S.

2.   4CB, druge centralne banke Eurosistema in Odbor T2S se medsebojno nemudoma obveščajo o vseh zadevah, ki bi lahko bistveno vplivale na razvoj ali postavitev in delovanje T2S, in si prizadevajo omejiti vsa s tem povezana tveganja.

3.   Odbor T2S redno poroča Svetu ECB o razvoju programa T2S in delovanju T2S. Ta poročila se pošljejo EISC, ki lahko svetuje organom odločanja ECB. Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC) prejme poročila v seznanitev.

4.   Odbor T2S seznanja člane odbora PSSC z dnevnimi redi, povzetki in zadevno dokumentacijo o svojih sejah, s čimer tem članom omogoči predložitev prispevkov, kadar je to potrebno.

5.   Odbor T2S in kateri koli pristojni odbor ESCB se lahko na pobudo katerega koli od njiju med seboj posvetujeta, kadar je to potrebno.

6.   4CB zagotavljajo Odboru T2S redna poročila o programu T2S in delovanju T2S.

7.   Vsebina in podroben postopek v zvezi z obveznostmi poročanja Odbora T2S in 4CB se podrobneje določita v sporazumu med ravnema 2 in 3.

ODDELEK III

FINANČNI REŽIM

Člen 10

Politika oblikovanja cen

Politiko oblikovanja cen za T2S usmerjajo osnovna načela neprofitnosti, polnega pokrivanja stroškov in nediskriminacije v odnosu do CDD.

Člen 11

Metodologija za določanje stroškov in računovodstvo

1.   Za T2S veljata skupna metodologija določanja stroškov v Eurosistemu in Smernica ECB/2010/20 z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (4), razen če Svet ECB sklene drugače.

2.   Odbor T2S v zelo zgodnji fazi vključi ustrezne odbore ESCB/Eurosistema v ocenjevanje pravilnega izvajanja:

(a)

skupne metodologije določanja stroškov v Eurosistemu pri ocenah stroškov T2S in izračunih letnih stroškov T2S ter

(b)

Smernice ECB/2010/20 s strani ECB in 4CB pri priznavanju stroškov in sredstev T2S.

Člen 12

Finančne ureditve

1.   Odbor T2S predloži Svetu ECB predloge prilagoditev finančnega režima T2S, ki vključuje stroške T2S, tj. stroške 4CB in ECB v zvezi z razvojem, vzdrževanjem in upravljanjem T2S.

2.   Predlog vključuje tudi:

(a)

vrsto ponudbe;

(b)

razpored plačil;

(c)

obdobje, na katero se nanaša;

(d)

mehanizem delitve stroškov;

(e)

stroške kapitala.

3.   O finančnem režimu T2S odloči Svet ECB.

Člen 13

Plačila

1.   V ECB se vodi račun projekta T2S v imenu Eurosistema. Račun projekta T2S nima proračunskega značaja, uporablja pa se za zbiranje in razdeljevanje vseh predplačil, plačil obrokov in povračil v zvezi s stroški T2S ter nadomestil za uporabo T2S.

2.   Odbor T2S upravlja z računom projekta T2S v imenu Eurosistema. Pod pogojem, da so dobave 4CB preverjene in sprejete, Odbor T2S odobri plačilo obrokov 4CB v skladu z dogovorjenim razporedom plačil, ki ga odobri Svet ECB in je določen v sporazumu med ravnema 2 in 3.

Člen 14

Pravice Eurosistema v zvezi s T2S

1.   Poslovna aplikacija T2S je v izključni lasti Eurosistema.

2.   V ta namen 4CB podelijo Eurosistemu potrebna dovoljenja v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, da Eurosistemu omogočijo zagotavljanje celotnega nabora storitev T2S CDD po veljavnih pravilih, na enotnih ravneh storitev in na enakopravni osnovi. 4CB Eurosistemu povrnejo škodo v primeru kakršnih koli zahtevkov, ki jih sprožijo tretje osebe v povezavi s kršenjem takšnih pravic intelektualne lastnine.

3.   Podrobnosti glede pravic Eurosistema v zvezi s T2S se dogovorijo med 4CB in Odborom T2S v sporazumu med ravnema 2 in 3. Pravice organov, ki so podpisali sporazum o udeležbi valute, kakor je opredeljen v členu 18, se določijo v tem sporazumu.

ODDELEK IV

CENTRALNE DEPOTNE DRUŽBE

Člen 15

Pogoji za dostop CDD

1.   CDD so primerne za dostop do storitev T2S, če:

(a)

so bile sporočene v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES ali, v primeru CDD iz jurisdikcije zunaj EGP, delujejo v pravnem in regulativnem okviru, ki je enakovreden okviru, veljavnemu v Uniji;

(b)

so jim pristojni organi izdali pozitivno oceno glede izpolnjevanja priporočil CESR/ESCB za sisteme poravnave vrednostnih papirjev (Recommendations for Securities Settlement Systems);

(c)

dajo na zahtevo vsak vrednostni papir/ISIN, za katerega so CDD izdajateljica (ali tehnična izdajateljica), na voljo drugim CDD v T2S;

(d)

se zavežejo, da bodo drugim CDD v T2S ponujale osnovne skrbniške storitve brez diskriminacije;

(e)

se zavežejo drugim CDD v T2S, da bodo izvajale poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S, če bo zadevna valuta na voljo v T2S.

2.   Pravila v zvezi s pogoji za dostop CDD so določena v Sklepu ECB/2011/20 z dne 16. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities (5) in se vključijo v pogodbene dogovore med centralnimi bankami Eurosistema in CDD.

3.   ECB na svoji spletni strani vodi seznam CDD, ki so bile sprejete k poravnavi v T2S.

Člen 16

Pogodbeni odnosi s CDD

1.   Pogodbe med centralnimi bankami Eurosistema in CDD, vključno z dogovori o ravni storitev, so popolnoma harmonizirane.

2.   Odbor T2S skupaj s centralnimi bankami Eurosistema uskladi spremembe pogodb s CDD.

3.   Pogodbe s CDD in njihove spremembe odobri Svet ECB, nato pa posamezno pogodbo podpiše centralna banka Eurosistema v državi sedeža CDD ali ECB za CDD s sedežem zunaj euroobmočja, v obeh primerih v imenu in za račun vseh centralnih bank Eurosistema. V primeru Irske pogodbo podpiše centralna banka Eurosistema v državi članici, ki je sistem za poravnavo vrednostnih papirjev sporočila v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES.

Člen 17

Skladnost z regulativnimi zahtevami

1.   Odbor T2S si prizadeva podpirati stalno skladnost CDD z ustreznimi pravnimi in regulativnimi zahtevami ter zahtevami, ki izvirajo iz pregleda.

2.   Odbor T2S preuči, ali bi morala ECB izdati priporočila, ki bi spodbujala prilagoditve predpisov za zagotovitev enakih pravic dostopa CDD do storitev T2S, in pripravi s tem povezane predloge za Svet ECB.

ODDELEK V

VALUTE, KI NISO EURO

Člen 18

Pogoji za primernost za vključitev v T2S

1.   Valuta EGP, ki ni euro, je primerna za uporabo v T2S pod pogojem, da NCB zunaj euroobmočja, druga centralna banka ali drug organ, ki je odgovoren za to valuto, z Eurosistemom sklene sporazum o udeležbi valute, primernost te valute pa je potrdil tudi Svet ECB.

2.   Valuta, ki ni valuta EGP, je primerna za uporabo v T2S pod pogojem, da je primernost te valute potrdil Svet ECB, če:

(a)

pravni in regulativni okvir ter okvir za pregled, ki veljajo za poravnavo v tej valuti, zagotavljajo v bistvenih elementih enako ali višjo stopnjo pravne varnosti kakor okvir, ki velja v Uniji;

(b)

bi imela vključitev te valute v T2S pozitiven učinek na prispevek T2S k trgu poravnave poslov z vrednostnimi papirji v Uniji;

(c)

druga centralna banka ali drug organ, ki je odgovoren za to valuto, z Eurosistemom sklene obojestransko zadovoljiv sporazum o udeležbi valute.

3.   V skladu z mandatom Odbora T2S so NCB zunaj euroobmočja in druge centralne banke lahko zastopane v Odboru T2S.

ODDELEK VI

RAZVOJ PROGRAMA T2S

Člen 19

Povzetek načrta T2S

1.   Svet ECB na podlagi predlogov Odbora T2S oceni, potrdi in sprejme spremembe povzetka načrta T2S.

2.   Odbor T2S na podlagi povzetka načrta T2S oblikuje operativni načrt. Operativni načrt in njegove posodobitve se objavijo in sporočijo zadevnim deležnikom v T2S.

3.   Če obstaja resno tveganje, da mejnik v povzetku načrta T2S ne bo dosežen, Odbor T2S o tem nemudoma obvesti Svet ECB in predlaga ukrepe za zmanjšanje kakršne koli zamude pri izvajanju T2S.

ODDELEK VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Sporazum med ravnema 2 in 3

1.   Sporazum med ravnema 2 in 3 ob upoštevanju te smernice določa dodatne podrobnosti glede nalog in odgovornosti 4CB, Odbora T2S in centralnih bank Eurosistema.

2.   Sporazum med ravnema 2 in 3 ter predlogi njegovih sprememb se predložijo v odobritev Svetu ECB, nato pa ga podpišejo Eurosistem in 4CB.

Člen 21

Reševanje sporov

1.   Če spora v zvezi z zadevo, ki jo ureja ta smernica, ni mogoče rešiti z dogovorom med prizadetimi strankami, lahko katera koli prizadeta stranka predloži zadevo v odločanje Svetu ECB.

2.   V sporazumu med ravnema 2 in 3 se določi, da lahko Odbor T2S ali 4CB predložijo kakršen koli spor v zvezi s sporazumom med ravnema 2 in 3 Svetu ECB.

Člen 22

Razveljavitev

1.   Smernica ECB/2010/2 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno smernico se razlagajo kot sklicevanja na to smernico.

Člen 23

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

Člen 24

Naslovniki in izvedbeni ukrepi

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 18. julija 2012

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 118, 12.5.2010, str. 65.

(2)  UL L 117, 1.5.2012, str. 13.

(3)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(4)  UL L 35, 9.2.2011, str. 31.

(5)  UL L 319, 2.12.2011, str. 117.


PRILOGA

SVETOVALNA SKUPINA ZA T2S

MANDAT

1.   Preambula in cilji

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije in Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke je cilj Eurosistema, da ponudi svoje storitve TARGET2-Securities (T2S) centralnim depotnim družbam (CDD) in centralnim bankam v Evropi. Storitve T2S omogočajo temeljno, nevtralno in brezmejno poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji po načelu dostava proti plačilu v centralnobančnem denarju. To se izvaja na enotni tehnični platformi, integrirani s sistemi centralnih bank za bruto poravnavo v realnem času, za vse udeležene valute.

Zaradi zagotavljanja storitev T2S je Svet Evropske centralne banke (ECB) kot končni organ odločanja Eurosistema ustanovil Svetovalno skupino za T2S (svetovalna skupina), da bi zagotovil, da bo T2S še naprej zadovoljeval potrebe trga. Svetovalna skupina ohranja svojo vlogo svetovalnega telesa Eurosistemu za vse zadeve v zvezi s T2S. Svetuje lahko tudi Koordinacijski skupini CDD in Koordinacijski skupini za valute, ki niso euro.

2.   Odgovornosti in naloge

Svetovalna skupina je odgovorna za:

podpiranje skladnosti nabora dokumentov, ki opredeljujejo obseg T2S, zlasti njihove popolne skladnosti z dokumentom z zahtevami uporabnikov,

podporo Eurosistemu pri pregledu in določitvi prednostne razporeditve zahtev za spremembe nabora dokumentov, ki opredeljujejo obseg T2S, v skladu z veljavnimi postopki, določenimi v prilogah okvirnega sporazuma o upravljanju ter upravljanju s spremembami in izdajami,

podporo Eurosistemu pri vseh prilagoditvah okvira za oblikovanje cen,

nadaljevanje spodbujanja dela v zvezi s harmonizacijo na področju poravnave poslov z vrednostnimi papirji, povezano s T2S, in podpiranje prizadevanja za izvedbo na trgu,

svetovanje pri odločitvah, ki jih sprejemajo Svet ECB, Odbor T2S, Koordinacijska skupina CDD in Koordinacijska skupina za valute, ki niso euro, in ki po mnenju Odbora T2S vplivajo na uporabnike T2S,

svetovanje o praksah in politikah, ki prispevajo k uspešnemu in stroškovno učinkovitemu izvajanju T2S v okolju T2S za potrgovalne storitve,

svetovanje o operativnih vprašanjih,

svetovanje v primeru sporov med Eurosistemom in eno ali več CDD in/ali med Eurosistemom in eno ali več nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) zunaj euroobmočja v skladu s postopkom reševanja sporov iz okvirnega sporazuma in sporazuma o udeležbi valute.

Vsak posamezni polnopravni član svetovalne skupine lahko:

predlaga nasvete o vprašanjih v zvezi s T2S,

sproži zahtevo za spremembo v skladu s postopkom v prilogi okvirnega sporazuma o upravljanju s spremembami in izdajami.

3.   Sestava in trajanje mandata

Svetovalno skupino sestavljajo predsednik, sekretar, polnopravni člani in opazovalci.

Svetovalni skupini predseduje predsednik Odbora T2S. Sekretar svetovalne skupine je visoko izkušen zaposleni v ECB in ga imenuje predsednik svetovalne skupine. ECB zagotavlja sekretarju svetovalne skupine operativno in administrativno podporo. Predsednik svetovalne skupine lahko določi namestnika, ki sekretarja svetovalne skupine nadomešča v izjemnih okoliščinah.

Za polnopravnega člana svetovalne skupine je primeren predstavnik katere koli od naslednjih skupin:

(a)

centralne banke:

ECB in vsako NCB države članice, katere valuta je euro, zastopa en polnopravni član. Ko država članica sprejme euro, bo njena NCB sodelovala kot polnopravni član svetovalne skupine od dneva uvedbe eura. Centralno banko zunaj euroobmočja, ki je podpisala sporazum o udeležbi valute in v T2S sodeluje s takojšnjim učinkom, bo od dneva podpisa prav tako zastopal en polnopravni član. Predstavnika centralne banke bo imenoval guverner ali predsednik te centralne banke v skladu s statutom te centralne banke;

(b)

CDD:

Vsi polnopravni člani Koordinacijske skupine CDD so polnopravni člani svetovalne skupine. Izjemoma in ustrezno njihovemu deležu v obsegu poravnav imajo skupina Euroclear štiri člane, skupina Clearstream štiri člane in Monte Titoli dva člana (1). Ta sestava je zamrznjena za eno leto od začetka delovanja T2S, nato pa bo Svet ECB ponovno odločil o dodatnih članih, da bodo ustrezali dejanskemu obsegu poravnav v T2S;

(c)

uporabniki:

Skupina deležnikov iz vrst uporabnikov in skupina CDD imata enako število članov v svetovalni skupini, tako da sta skupini deležnikov v T2S s strani trga enako zastopani. Svet ECB imenuje predstavnike uporabnikov na predlog Odbora T2S. Predlog Odbora T2S temelji na prijavah, ki jih prejme od Evropskega bančnega združenja (European Banking Federation), Evropske skupine hranilnic (European Savings Bank Group), Evropskega združenja zadružnih bank (European Association of Co-operative Banks), Združenja za finančne trge v Evropi (Association for Financial Markets in Europe) in Evropskega združenja klirinških družb (European Association of Clearing Houses), in sicer z namenom, da se uravnotežijo različni interesi glede T2S s strani uporabnikov, ki vključujejo male in velike institucije in trge, domače in mednarodne udeležence, ter različni obsegi storitev, ki jih uporabniki zagotavljajo, s poudarkom na uporabnikih, ki imajo znaten obseg poslov z vrednostnimi papirji v T2S v eurih ali drugih valutah, ki so primerne za poravnavo v T2S, ne glede na to, kje so ustanovljeni. Za vsako od teh institucij se izbere vsaj eden od njenih prijaviteljev. Poleg tega se uporabljajo naslednji parametri:

(i)

najmanj enajst polnopravnih članov zastopa velike poslovne banke;

(ii)

najmanj dva polnopravna člana zastopata mednarodne investicijske banke;

(iii)

najmanj dva polnopravna člana zastopata banke, ki so dejavne na področju poravnave poslov z vrednostnimi papirji in zagotavljajo storitve svojim lokalnim strankam;

(iv)

najmanj en polnopravni član zastopa centralno nasprotno stranko.

Vsak od vodij naslednjih institucij in organizacij je upravičen, da imenuje enega opazovalca v svetovalni skupini:

Združenje za finančne trge v Evropi,

Evropsko združenje zadružnih bank,

Evropsko bančno združenje,

Evropsko združenje klirinških družb,

Evropska skupina hranilnic,

Evropsko združenje borz (Federation of European Securities Exchanges),

Evropski organ za vrednostne papirje in trge,

Evropska komisija,

funkcija pregleda v okviru Eurosistema,

en predstavnik vsake od 4CB (ti predstavniki bodo svoja stališča svetovalni skupini predstavljali enotno).

Poleg tega se na seje svetovalne skupine v vlogi opazovalcev vabijo člani Odbora T2S.

Vsak imenovani mora imeti primerne izkušnje in ustrezno tehnično znanje. Subjekti, pristojni za imenovanje, morajo zagotoviti, da ima imenovani na voljo dovolj časa za aktivno udeležbo pri delu svetovalne skupine.

Da bi omejili velikost svetovalne skupine, sta lahko v svetovalni skupni hkrati prisotna največ dva polnopravna člana ali opazovalca iz iste centralne banke. Predsednik svetovalne skupine je zaradi zagotavljanja zadostne nevtralnosti izvzet iz tega pravila.

Polnopravni člani in opazovalci se imenujejo za obdobje dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja. Če člani iz vrst uporabnikov odstopijo v času trajanja rednega mandata, lahko Odbor T2S imenuje nadomestne člane na podlagi prijav, ki jih prejme od zadevnih organizacij uporabnikov. Mandat svetovalne skupine se začne v juliju 2012 ter nadomesti mandat in poslovnik svetovalne skupine, ki sta bila prvotno zasnovana za fazo priprave specifikacij in podaljšana do začetka veljavnosti okvirnega sporazuma. Novi mandat poteče, ko okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute nadomesti nov sporazum in/ali ko podpisniki razvežejo okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute.

4.   Poročanje

Svetovalna skupina svetuje Odboru T2S. Na zahtevo lahko svetovalna skupina svetuje tudi Koordinacijski skupini CDD ali Koordinacijski skupini za valute, ki niso euro. Če svetovalna skupina meni, da so ogrožena splošna načela T2S ali drugi temeljni elementi T2S, lahko v izjemnih primerih svetuje neposredno Svetu ECB.

Svet ECB in Odbor T2S (v zadevah, ki jih je Svet ECB prenesel na Odbor T2S) lahko na lastno pobudo ali na zahtevo dajeta svetovalni skupini splošne usmeritve.

5.   Delovni postopki

Polnopravni člani imajo pravico sodelovati pri odločanju svetovalne skupine. Opazovalci imajo pravico udeležbe na sejah svetovalne skupine, vendar ne sodelujejo pri njenem procesu odločanja.

Odločitve svetovalne skupine so v obliki nasvetov ali zaključkov glede organizacije dela svetovalne skupine ali podskupin. Nasvet svetovalne skupine se pošlje neposredno Odboru T2S, Svetu ECB, Koordinacijski skupini CDD ali Koordinacijski skupini za valute, ki niso euro, odvisno od primera. Nasveti in zaključki svetovalne skupine se sprejemajo s konsenzom. Če konsenza ni mogoče doseči, lahko predsednik svetovalne skupine sklene oceniti stopnjo podpore posamezni odločitvi in v tem primeru se nasveti in zaključki sprejmejo z navadno večino polnopravnih članov svetovalne skupine. Predsednik in sekretar svetovalne skupine nimata pravice sodelovati pri sprejemanju nasvetov in zaključkov.

Svetovalna skupina lahko ustanovi podstrukture, ki ji nudijo podporo pri delu, če se to oceni kot potrebno. Usklajuje se z Odborom T2S, ki organizira delo, tako da so zadevni organi upravljanja ustrezno vključeni brez podvajanja podstruktur za podobne teme.

Svetovalna skupina se praviloma sestaja vsaj dvakrat letno. Dodatne seje lahko skliče predsednik svetovalne skupine, njihove datume pa je treba sporočiti svetovalni skupini dovolj časa vnaprej. Seje načeloma potekajo v prostorih ECB. Poleg tega lahko predsednik svetovalne skupine pozove svetovalno skupino, da izda nasvete prek drugih sredstev, na primer v pisnem postopku.

Svetovalna skupina dela na odprt in pregleden način, dokumentacija svetovalne skupine pa se objavi na spletni strani T2S. Podrobni delovni postopki se določijo v poslovniku, ki ga pripravi svetovalna skupina in potrdi Odbor T2S.

NACIONALNA SKUPINA UPORABNIKOV

MANDAT

1.   Cilji

Nacionalne skupine uporabnikov združujejo ponudnike in uporabnike storitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji znotraj njihovih nacionalnih trgov z namenom podpore razvoja, izvedbe in delovanja TARGET2-Securities (T2S). Ustvarjajo forum za vključevanje udeležencev na nacionalnem trgu v delo Svetovalne skupine za T2S (svetovalna skupina) ter vzpostavljajo formalno povezavo med svetovalno skupino in nacionalnimi trgi. Pisarni programa T2S služijo za izmenjavo mnenj, svetovalni skupini pa dajejo prispevke v povezavi z vsemi zadevami, ki jih ta obravnava. V tej vlogi lahko tudi predlagajo zadeve v obravnavo svetovalni skupini.

Nacionalne skupine uporabnikov se lahko vključujejo v proces upravljanja s spremembami in izdajami ter imajo lahko pomembno vlogo pri ocenjevanju takšnih zahtev z vidika delovanja nacionalnih trgov. Nacionalne skupine uporabnikov bi morale sprejeti načelo T2S, da se poskuša izogibati vključevanju nacionalnih posebnosti v T2S, in dejavno spodbujati harmonizacijo.

2.   Odgovornosti in naloge

Nacionalne skupine uporabnikov na trgih, ki sodelujejo v T2S, so odgovorne za:

ocenjevanje vplivov funkcionalnosti T2S in zlasti kakršnih koli sprememb zahtev uporabnikov T2S na njihov nacionalni trg; pri tem bi bilo treba skrbno upoštevati koncept „vitkega T2S“, katerega cilj je izogibati se nacionalnim posebnostim in spodbujati harmonizacijo,

prispevanje k nalogam spremljanja in izvedbenim nalogam, povezanim z aktivnostmi za harmonizacijo T2S, ki jih podpira svetovalna skupina,

opozarjanje svetovalne skupine na bistvene pomisleke nacionalnega trga,

seznanjanje vseh segmentov nacionalne skupnosti na področju vrednostnih papirjev s T2S,

podpiranje članov svetovalne skupine pri zastopanju nacionalne skupnosti.

Nacionalne skupine uporabnikov pri izpolnjevanju svojih odgovornosti spoštujejo visoke standarde preglednosti, ki so ključni element T2S.

Čeprav se ta mandat osredotoča na trge, ki sodelujejo v T2S, so tudi trgi, ki še ne sodelujejo v T2S, vabljeni, da oblikujejo nacionalne skupine uporabnikov. Če se takšen trg odloči, da bo oblikoval nacionalno skupino uporabnikov, mora upoštevati podoben mandat, da bi ta trg pripravil za sodelovanje v T2S.

3.   Sestava in trajanje mandata

Nacionalne skupine uporabnikov sestavljajo predsednik, sekretar in člani.

Predsednik nacionalne skupine uporabnikov naj bi bil po možnosti polnopravni član ali opazovalec v svetovalni skupini. To vlogo bo običajno izvajal visok uradnik zadevne nacionalne centralne banke. V primeru, da zadevna nacionalna centralna banka ne zagotovi ali določi predsednika nacionalne skupine uporabnikov, ga imenuje predsednik svetovalne skupine, ki si glede tega prizadeva doseči konsenz med glavnimi udeleženci na zadevnem trgu. Če predsednik ni član svetovalne skupine, bi moral član svetovalne skupine opravljati usklajevanje med svetovalno skupino in predsednikom nacionalne skupine uporabnikov, da se zagotovi tesna povezava med svetovalno skupino in nacionalno skupino uporabnikov. Če noben član nacionalne skupine uporabnikov ni zastopan v svetovalni skupini, nacionalna skupina uporabnikov zahteva tesno sodelovanje s sekretarjem svetovalne skupine, da bi bila obveščena o dogajanju glede T2S.

Sekretarja nacionalne skupine uporabnikov v državah euroobmočja zagotovi zadevna nacionalna centralna banka; v drugih državah sekretarja nacionalne skupine uporabnikov imenuje predsednik nacionalne skupine uporabnikov in zaželeno je, da ga zagotovi zadevna nacionalna centralna banka. Od sekretarja se pričakuje, da se udeležuje rednih informativnih sestankov, ki jih za sekretarje nacionalnih skupin uporabnikov organizira pisarna programa T2S prek mreže strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov. Sekretarji nacionalnih skupin uporabnikov s trgov, ki ne sodelujejo v T2S, lahko sodelujejo v mreži strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov kot gostje.

Člani nacionalne skupine uporabnikov so ustrezni člani svetovalne skupine in opazovalci v njej (ali od njih imenovani visoki predstavniki, ki jih odobri predsednik nacionalne skupine uporabnikov) ter dodatne osebe, ki imajo znanje in ugled, da lahko v splošnem zastopajo vse kategorije uporabnikov in ponudnikov na nacionalnem trgu, vključno s strokovnjaki za denarne zadeve. Člani nacionalne skupine uporabnikov so tako lahko CDD, borzni posredniki, banke, investicijske banke, skrbniki, izdajatelji in/ali njihovi zastopniki, centralne nasprotne stranke, borze in večstranski sistemi trgovanja, zadevna nacionalna centralna banka, regulativni organi in ustrezna bančna združenja.

Mandat nacionalne skupine uporabnikov poteče hkrati z mandatom svetovalne skupine, tj. ko okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute nadomesti nova pogodba in/ali ko se razvežeta okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute z vsemi CDD in centralnimi bankami zunaj euroobmočja, s katerimi sta bila sklenjena.

4.   Delovni postopki

Nacionalne skupine uporabnikov se ukvarjajo samo z vprašanji, ki zadevajo T2S. Spodbujajo se, da od pisarne programa T2S dejavno zahtevajo pojasnila v zvezi s tekočimi zadevami in pravočasno zagotavljajo nacionalna stališča o zadevah, za katera zaprosi sekretar svetovalne skupine ali jih izpostavi nacionalna skupina uporabnikov. Pisarna za program T2S nacionalnim skupinam uporabnikov redno zagotavlja informacije o trgih, ki sodelujejo v T2S, in organizira sestanke s sekretarji teh nacionalnih skupin uporabnikov prek mreže strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov, da se spodbuja interakcija med nacionalnimi skupinami uporabnikov in pisarno programa T2S.

Nacionalne skupine uporabnikov si bodo prizadevale imeti redne seje, usklajene s koledarjem sej svetovalne skupine, tako da lahko svetujejo nacionalnim članom svetovalne skupine. Vendar pa takšni nasveti za nobenega člana svetovalne skupine niso zavezujoči. Nacionalne skupine uporabnikov lahko dajejo tudi pisne prispevke svetovalni skupini prek njenega sekretarja in pozivajo člana svetovalne skupine, da predstavi svoje stališče.

Sekretar nacionalne skupine uporabnikov si prizadeva, da razpošlje dnevni red in vse potrebne dokumente za razpravo na seji nacionalne skupine uporabnikov najmanj pet delovnih dni pred sejo. Povzetek seje nacionalne skupine uporabnikov bo objavljen na spletni strani T2S in, če se zdi primerno, na spletni strani zadevne NCB. Zaželeno je, da se objave pripravijo v angleščini in, če se zahteva, v zadevnem nacionalnem jeziku v roku treh tednov po vsaki seji nacionalne skupine uporabnikov.

Člani nacionalnih skupin uporabnikov bodo objavljeni na spletni strani T2S. Nacionalne skupine uporabnikov bodo na spletni strani T2S objavile tudi kontaktne naslove elektronske pošte nacionalnih skupin uporabnikov, tako da udeleženci na nacionalnih trgih vedo, na koga se morajo obrniti, da izrazijo svoja stališča.


(1)  Ta sestava je določena pod predpostavko, da skupina Euroclear sodeluje v T2S z Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France in Euroclear Nederland, skupina Clearstream pa s Clearstream Banking Frankfurt in LuxCSD.


Top