Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Direktiva Komisije 2012/45/EU z dne 3. decembra 2012 o drugi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/18


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/45/EU

z dne 3. decembra 2012

o drugi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES se nanašajo na določbe iz mednarodnih sporazumov o notranjemu prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh, kakor je določeno v členu 2 navedene direktive.

(2)

Določbe teh mednarodnih sporazumov se posodobijo vsaki dve leti. Zato se zadnje spremenjene različice teh sporazumov uporabljajo od 1. januarja 2013, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2013.

(3)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 2008/68/ES

Direktiva 2008/68/ES se spremeni:

1.

oddelek I.1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„I.1.   ADR

Prilogi A in B k ADR, kakor se uporablja od 1. januarja 2013, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

2.

oddelek II.1 Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„II.1.   RID

Priloga k RID, ki je priložen v Dodatku C k COTIF, kakor se uporablja od 1. januarja 2013, pri čemer se ‚država pogodbenica RID‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

3.

oddelek III.1 Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„III.1.   ADN

Priloženi predpisi k ADN, kakor se uporablja od 1. januarja 2013, kakor tudi členi 3(f), 3(h), 8(1) in 8(3) ADN, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2013. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.


Top