EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0023

Direktiva 2012/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede rokov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv Besedilo velja za EGP

OJ L 249, 14.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/23/oj

14.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/1


DIREKTIVA 2012/23/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. septembra 2012

o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede rokov za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 53(1) in člena 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (2) določa sodoben, na ocenjevanju tveganj temelječ sistem za urejanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic v Uniji. Ta sistem je bistven za varen in trden zavarovalniški sektor, ki lahko zagotovi trajnostne zavarovalne proizvode ter s spodbujanjem dolgoročnih naložb in z dodatno stabilnostjo podpre realno gospodarstvo.

(2)

Direktiva 2009/138/ES določa 31. oktober 2012 kot rok za njen prenos in 1. november 2012 kot rok za njeno uporabo. Poleg tega navedena direktiva določa 1. november 2012 kot datum razveljavitve obstoječih direktiv o zavarovanju in pozavarovanju (3) (v nadaljnjem besedilu skupaj: Solventnost I).

(3)

Komisija je 19. januarja 2011 sprejela predlog (v nadaljnjem besedilu: predlog Omnibus II), ki med drugim spreminja Direktivo 2009/138/ES, da bi upoštevala novo nadzorno strukturo za zavarovalniški sektor, tj. ustanovitev Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine). Predlog Omnibus II vsebuje tudi določbe za podaljšanje rokov za prenos oziroma uporabo Direktive 2009/138/ES ter datumov za razveljavitev Solventnost I.

(4)

Zaradi kompleksnosti predloga Omnibus II obstaja tveganje, da ne bo začel veljati pred roki za prenos oziroma uporabo iz Direktive 2009/138/ES. Če bi ti roki ostali nespremenjeni, bi to pomenilo, da bi bilo treba Direktivo 2009/138/ES izvajati pred začetkom veljavnosti prehodnih določb in ustreznih prilagoditev, določenih v predlogu Omnibus II.

(5)

Da ne bi držav članic čezmerno obremenili z zakonodajnimi obveznostmi po Direktivi 2009/138/ES in pozneje v okviru nove strukture, ki jo predvideva predlog Omnibus II, je primerno podaljšati rok za prenos Direktive 2009/138/ES.

(6)

Da bi se nadzorniki ter zavarovalnice in pozavarovalnice pripravili na uporabo nove nadzorne strukture, je primerno določiti poznejši rok za uporabo Direktive 2009/138/ES.

(7)

Z namenom pravne varnosti bi bilo treba ustrezno spremeniti datum razveljavitve Solventnost I.

(8)

Ker je obdobje pred iztekom rokov iz Direktive 2009/138/ES kratko, bi morala ta direktiva začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

1.

člen 309(1) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se datum „31. oktobra 2012“ nadomesti z datumom „30. junija 2013“;

(b)

za prvim pododstavkom se vstavi naslednji pododstavek:

„Zakoni in drugi predpisi iz prvega pododstavka se uporabljajo od 1. januarja 2014.“;

2.

v prvem odstavku člena 310 se datum „1. novembra 2012“ nadomesti z datumom „1. januarja 2014“;

3.

v drugem odstavku člena 311 se datum „1. novembra 2012“ nadomesti z datumom „1. januarja 2014“.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 12. septembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 5. septembra 2012.

(2)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(3)  Direktiva Sveta 64/225/EGS z dne 25. februarja 1964 o odpravi omejitev svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev na področjih pozavarovanja in retrocesije (UL 56, 4.4.1964, str. 878/64); Prva direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. julija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, 16.8.1973, str. 3); Direktiva Sveta 73/240/EGS z dne 24. julija 1973 o odpravi omejitve svobode ustanavljanja na področju dejavnosti neposrednega zavarovanja, razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, 16.8.1973, str. 20); Direktiva Sveta 76/580/EGS z dne 29. junija 1976 o spremembi Direktive 73/239/EGS (UL L 189, 13.7.1976, str. 13); Direktiva Sveta 78/473/EGS z dne 30. maja 1978 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o sozavarovanju na ravni Skupnosti (UL L 151, 7.6.1978, str. 25); Direktiva Sveta 84/641/EGS z dne 10. decembra 1984 o spremembi Prve direktive (73/239/EGS) zlasti glede zavarovanja pomoči (UL L 339, 27.12.1984, str. 21); Direktiva Sveta 87/344/EGS z dne 22. junija 1987 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zavarovanju stroškov postopka (UL L 185, 4.7.1987, str. 77); Druga direktiva Sveta 88/357/EGS z dne 22. junija 1988 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, ki opredeljuje določbe za učinkovito uresničevanje svobode opravljanja storitev (UL L 172, 4.7.1988, str. 1); Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju) (UL L 228, 11.8.1992, str. 1); Direktiva 98/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o dopolnilnem nadzoru nad zavarovalnicami v zavarovalniški skupini (UL L 330, 5.12.1998, str. 1); Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L 110, 20.4.2001, str. 28); Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L 345, 19.12.2002, str. 1), in Direktiva 2005/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju (UL L 323, 9.12.2005, str. 1).


Top