Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Sklep Komisije z dne 6. novembra 2012 o spremembi Sklepa 2012/88/EU o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7325) Besedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/3


SKLEP KOMISIJE

z dne 6. novembra 2012

o spremembi Sklepa 2012/88/EU o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7325)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/696/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

16. aprila 2012 je Evropska železniška agencija izdala priporočilo ERA/REC/03-2012/ERTMS. Ta sklep temelji na navedenem priporočilu.

(2)

Razvoj dodatnih funkcionalnosti za evropski sistem za upravljanje železniškega prometa/Evropski sistem za nadzor vlakov („ERTMS/ETCS“), z namenom hitre namestitve ETCS na obstoječih konvencionalnih progah, za katere je zaprosil sektor, je določen v memorandumu o soglasju, ki sta ga julija 2008 podpisala Evropska komisija in sektorska združenja. Ta sklep bi moral vsebovati te funkcionalnosti v novih osnovnih specifikacijah, imenovanih „osnovne konfiguracije 3“ (Baseline 3), ki jih vložniki lahko uvedejo v celoti namesto specifikacij ERTMS/ETCS iz Sklepa Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (2) (zadnja izdaja osnovne konfiguracije 2, znana tudi kot 2.3.0d). Ključna funkcija osnovne konfiguracije 3 je, da vlaki, opremljeni z ERTMS/ETCS, v skladu z osnovno konfiguracijo 3, lahko vozijo na progah, opremljenih z ERTMS/ETCS v skladu z osnovno konfiguracijo 2, brez dodatnih tehničnih ali operativnih omejitev, ki jih povzročajo ERTMS/ETCS. Na progah bi bilo treba omogočiti nastavitve osnovne konfiguracije 3 za zagotovitev kompatibilnosti z vlaki, ki so opremljeni z ERTMS/ETCS v skladu z osnovno konfiguracijo 2 (samo raba funkcij verzije 2.3.0d). Osnovna konfiguracija 3 zapira tudi odprte točke ERTMS/ETCS, kot so zavorne krivulje in ergonomski vidiki DMI.

(3)

Potrjeno je, da so specifikacije osnovne konfiguracije 2 stabilne od sprejetja Odločbe Komisije 2008/386/ES z dne 23. aprila 2008 o spremembi Priloge A k Odločbi 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ter Priloge A k Odločbi 2006/860/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje – upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (3). Zato bi bilo treba omogočiti njihovo nadaljnjo uporabo. Kljub temu pa je treba za ERTMS/ETCS na vlaku uporabiti popravljene preizkusne specifikacije (navedene pod točkama 37b in 37c preglednice A.2 v Prilogi A). Ker osnovna konfiguracija 3 zapira številne odprte točke, bi moralo izvajanje osnovne konfiguracije 2 za te točke temeljiti na ustreznih specifikacijah osnovne konfiguracije 3 iz Priloge A.

(4)

Evropska železniška agencija je popravila specifikacije ERTMS za mobilne komunikacijske funkcije za železnice (GSM-R) (navedene pod točkami 32, 33, 34 in 65 preglednice A.2 v Prilogi A). Popravljene specifikacije ne spreminjajo zahtev, temveč zagotavljajo jasno in nedvoumno klasifikacijo obstoječih obveznih zahtev v dokumentih evropsko integriranega radijsko podprtega omrežja (European Integrated Radio Enhanced Network, EIRENE) in s tem omogočajo postopke certificiranja, ugotavljanja skladnosti in verificiranja.

(5)

V zvezi s specifikacijami z oznako „rezervirano“ iz Tabele A.2 v Prilogi A memorandum o soglasju o krepitvi sodelovanja za upravljanje ERMTS, ki so ga 16. aprila 2012 podpisali Evropska komisija, Evropska železniška agencija in Evropska združenja za železniški promet, vsebuje določbe, vključno z definicijo časovnega razporeda Evropske železniške agencije, da se zagotovi potrjevanje testnih specifikacij in pravočasno zagotavljanje „rezerviranih“ specifikacij.

(6)

Sklep 2012/88/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/88/EU se spremeni:

1.

Člen 6 se črta.

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Pri izvajanju TSI iz Priloge III k temu sklepu se uporabi eno izmed dveh navedenih seznamov specifikacij iz preglednice A.2 v Prilogi A. Osnovno konfiguracijo 3 je treba ohraniti, s čimer se zagotovi, da vlaki, opremljeni z ERTMS/ETCS v skladu z osnovno konfiguracijo 3, lahko vozijo na progah, opremljenih z ERTMS/ETCS v skladu z osnovno konfiguracijo 2, brez dodatnih tehničnih ali operativnih omejitev“

3.

Priloga A se nadomesti s Prilogo I k temu sklepu.

4.

Priloga G se nadomesti s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. novembra 2012

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 51, 23.2.2012, str. 1.

(3)  UL L 136, 24.5.2008, str. 11.


PRILOGA I

„PRILOGA A

Reference

Za vsako sklicevanje v osnovnih parametrih (poglavje 4 te TSI) kaže naslednja preglednica ustrezne obvezne specifikacije prek točke v preglednici A.2.

Preglednica A 1

Sklic v poglavju 4

Točka (gl. preglednico A.2)

4.1

4.1a

1,4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (oddelek 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (oddelek 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifikacije

Uporabi se eno izmed dveh navedenih seznamov specifikacij iz preglednice A.2 te priloge.

Dokumenti, navedeni v specifikaciji iz preglednice A.2, so zgolj informativni, razen če je drugače navedeno v preglednici A.2.

Opomba:

specifikacije, označene z izrazom „rezervirano“ v preglednici A.2, so kot odprte točke navedene tudi v Prilogi G, če je za zapiranje zadevne odprte točke potrebno obvestilo o nacionalnih pravilih. Rezervirani dokumenti, ki se ne navajajo kot odprte točke, so namenjeni izboljšavam sistema.

Preglednica A.2

Seznam obveznih specifikacij

Točka

Seznam specifikacij # 1

(Osnovna konfiguracija 2 za ETCS in osnovna konfiguracija 0 za GSM-R)

Seznam specifikacij # 2

(Osnovna konfiguracija 3 za ETCS in osnovna konfiguracija 0 za GSM-R)

Sklicevanje

Ime specifikacije

Različica

Opombe

Sklicevanje

Ime specifikacije

Različica

Opombe

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Namerno črtano

 

 

 

2

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Opomba 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS vmesnik med strojevodjem in strojem

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Namerno črtano

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Namerno črtano

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Namerno črtano

 

 

 

22

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Rezervirano

Reliability — availability requirements

 

 

Rezervirano

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „k“

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „k“

2.0.0

 

30

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

36 a

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

36 b

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Rezervirano

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

42

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

43

UNISIG SUBSET-085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET-085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Rezervirano

Odometry FIS

 

 

Rezervirano

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K‘ Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K‘ Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G‘ Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G‘ Specification

2.0.0

 

47

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

48

Rezervirano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Rezervirano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Rezervirano

Ergonomski vidiki DMI

 

 

Namerno črtano

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

54

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

55

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

56

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

57

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

58

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

59

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

60

Namerno črtano

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Namerno črtano

 

 

 

Namerno črtano

 

 

 

62

Rezervirano

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Namerno črtano

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Opomba 2

EN 301.515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Opomba 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Opomba 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Opomba 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls‘

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls‘

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Rezervirano

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Rezervirano

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Ni relevantno

Ni relevantno

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Ni relevantno

Ni relevantno

 

 

Rezervirano

(DMI – Driver-Machine Interface) GSM-R

 

 

Opomba 1:

obvezen je le funkcionalni opis informacij, ki jih je treba zabeležiti, ne pa tehnične značilnosti vmesnika.

Opomba 2:

specifikacije iz oddelka 2.1 iz EN 301 515 so obvezne.

Opomba 3:

zahteve po spremembi (CR – change requests), navedene v preglednicah 1 in 2 iz TR 102 281, so obvezne.

Preglednica A3

Seznam obveznih standardov

Standardi, navedeni v spodnji preglednici, se uporabljajo v postopku certificiranja, brez poseganja v določbe poglavja 4 in poglavja 6 te TSI.

Št.

Sklicevanje

Ime dokumenta in pripombe

Različica

A1

EN 50126

Railway applications — The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems

2001

A3

EN 50129

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling

2003

A4

EN 50159-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 1: Safety related communication in closed transmission systems

2001

A5

EN 50159-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 2: Safety related communication in open transmission systems

2001“


PRILOGA II

„PRILOGA G

ODPRTE TOČKE

Odprta točka

Opombe

Vidiki zaviranja

Velja zgolj za ERTMS/ETCS osnovne konfiguracije 2 (glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 15).

Rešeno za ERTMS/ETCS osnovne konfiguracije 3 (glej Prilogo A, preglednico A.2, točki 4 in 13).

Točka 28 – Zanesljivost / zahteve v zvezi z razpoložljivostjo

Pogosto pojavljanje degradiranih stanj, ki jih povzročajo okvare opreme za nadzor-vodenje in signalizacijo, bo zmanjšalo varnost sistema.

Najmanjši premer kolesa za hitrost, večjo od 350 km/h

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77.

Najmanjša osna razdalja za hitrost, večjo od 350 km/h

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77.

Prostor med kolesi, v katerem ni kovin in induktivnih sestavnih delov

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77.

To ni odprta točka za tovorne vagone.

Značilnosti peska, ki se uporablja na tirih

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Kovinska masa vozila

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Kombinacija značilnosti tirnih vozil, ki vplivajo na primerne ranžirne impedance

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Elektromagnetne motnje (vlečni tok)

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Elektromagnetne motnje (elektromagnetna polja)

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

To ni odprta točka za energetske sisteme, razen za enosmerne (DC)

Impedanca vozila

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77.

Enosmerne (DC) in nizkofrekvenčne komponente vlečnega toka

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Uporaba magnetnih zavor / zavor na vrtinčne tokove

Glej Prilogo A, preglednico A.2, točko 77

Točka 78 – varnostne zahteve za funkcije ETCS DMI

Ta odprta točka je povezana z vmesnikom med ETCS na vozilu in strojevodjo, tj. z napakami pri prikazovanju informacij in pri vnašanju podatkov in ukazov.“


Top