EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0484

2012/484/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. avgusta 2012 o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Vzhodna republika Urugvaj pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5704) Besedilo velja za EGP

OJ L 227, 23.8.2012, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/484/oj

23.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/11


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. avgusta 2012

o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Vzhodna republika Urugvaj pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5704)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/484/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) in zlasti člena 25(6) Direktive,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se prenos osebnih podatkov v tretjo državo lahko izvede le, če tretja država zagotovi ustrezno raven varstva in če se pred prenosom upoštevajo zakoni držav članic, ki izvajajo druge določbe Direktive.

(2)

Komisija lahko ugotovi, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva. V tem primeru se lahko osebni podatki prenesejo iz držav članic, ne da bi bila potrebna dodatna jamstva.

(3)

V skladu z Direktivo 95/46/ES je treba raven varstva podatkov oceniti glede na vse okoliščine, ki so povezane s postopkom prenosa podatkov ali nizom postopkov prenosa podatkov, pri čemer je treba skrbno pretehtati vrsto elementov, ki so pomembni za prenos in so našteti v členu 25 Direktive.

(4)

Glede na različne pristope k varstvu podatkov v tretjih državah je treba izvesti oceno ustreznosti in vsako odločitev, sprejeto na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES, je treba sprejeti in uveljaviti tako, da ne bo samovoljno ali neupravičeno povzročala diskriminacije do tretjih držav ali med njimi, kadar prevladujejo enaki pogoji, in tudi ne bo prikrito ovirala trgovinske, ob upoštevanju sedanjih mednarodnih zavez Skupnosti.

(5)

Politična ureditev Vzhodne republike Urugvaj, sprejeta leta 1967, temeljnih pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov ne priznava izrecno. Vendar seznam temeljnih pravic ni zaključen seznam, saj člen 72 Ustave določa, da navedba pravic, obveznosti in zagotovil v Ustavi ne izključuje drugih pravic, ki so same po sebi del človekove osebnosti ali izhajajo iz republiške državne ureditve. Člen 1 Zakona št. 18.331 o varstvu osebnih podatkov in pravnem sredstvu „Habeas Data“ (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de „Habeas Data“) z dne 11. avgusta 2008 izrecno določa, da je „pravica do varstva osebnih podatkov neločljivo povezana s človeškim bitjem in je s tem vključena v člen 72 Ustave republike“. Člen 332 Ustave določa, da neobstoj posebnih zakonov ne sme zmanjševati uporabe določb te ustave, ki priznavajo pravice posameznika, ter določb, ki podeljujejo pravice in nalagajo obveznosti organom javne uprave. Uporaba teh določb bi morala v skladu s temeljnimi načeli podobnih zakonov temeljiti na splošnih pravnih načelih in splošno sprejetih doktrinah.

(6)

Pravni standardi varstva osebnih podatkov v Vzhodni republiki Urugvaj v veliki meri temeljijo na standardih, določenih v Direktivi 95/46/ES, in so določeni v Zakonu št. 18.331 o varstvu osebnih podatkov in pravnem sredstvu „Habeas Data“ (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de „Habeas Data“) z dne 11. avgusta 2008. Ta velja za fizične in pravne osebe.

(7)

Ta zakon je še dopolnjen z Odlokom št. 414/009 z dne 31. avgusta 2009, ki je bil sprejet za razjasnitev več vidikov navedenega zakona ter za določitev podrobnih zakonov o organizaciji, pooblastilih in delovanju nadzornega organa za varstvo podatkov. V Preambuli navedenega odloka je navedeno, da je treba nacionalni pravni sistem v zvezi s tem prilagoditi najpogostejši primerljivi pravni ureditvi, zlasti tisti, ki so jo evropske države določile z Direktivo 95/46/ES.

(8)

Določbe o varstvu podatkov prav tako vsebujejo številni posebni zakoni, s katerimi se oblikujejo in urejajo podatkovne baze, namreč zakoni o nekaterih javnih registrih (javne listine, industrijska lastnina in blagovne znamke, osebni dokumenti, zemljiška knjiga, pravice rudarjenja ali poročila o plačilni sposobnosti). Zakon št. 18.331 se uporablja tudi za te zakone v zvezi s tistimi vprašanji, ki niso urejena s temi posebnimi pravnimi akti, v skladu s členom 332 Ustave.

(9)

Pravni standardi varstva podatkov, ki se uporabljajo Vzhodni republiki Urugvaj, zajemajo vsa osnovna načela, ki so nujna za ustrezno stopnjo varstva za fizične osebe, ter določa tudi izjeme in omejitve za zavarovanje pomembnih javnih interesov. Ti pravni standardi varstva podatkov in izjeme upoštevajo načela, določena z Direktivo 95/46/ES.

(10)

Uporaba pravnih standardov varstva podatkov je zagotovljena z upravnim in sodnim varstvom, zlasti s pravnim sredstvom „habeas data“, ki posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogoča, da zoper upravljavca podatkov začne postopek pred sodiščem zaradi uveljavljanja pravice do dostopa, popravka ali izbrisa podatkov, ter z neodvisnim nadzorom, ki ga izvaja nadzorni organ, namreč Enota za urejanje in nadzor osebnih podatkov (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), ki ima pooblastila za preiskavo, posredovanje in kaznovanje v skladu s členom 28 Direktive 95/46/ES ter deluje povsem neodvisno. Poleg tega lahko vsaka oseba s pravnim interesom uporabi pravna sredstva za povračilo škode, nastale zaradi nezakonite obdelave njenih osebnih podatkov.

(11)

Urugvajski organi za varstvo podatkov so priskrbeli razlage in zagotovila glede načina razlage urugvajskih zakonov ter podali zagotovila, da se urugvajska zakonodaja o varstvu podatkov izvaja v skladu s tako razlago. Urugvajski organi za varstvo podatkov so predvsem pojasnili, da se v skladu s členom 332 Ustave Zakon št. 18.331 uporablja tudi za posebne zakone, s katerimi se oblikujejo in urejajo posebne podatkovne baze v zvezi s tistimi vprašanji, ki niso urejena s temi posebnimi pravnimi akti. Prav tako so pojasnili, da se določbe navedenega zakona uporabljajo tudi glede seznamov, ki so navedeni v členu 9(C) Zakona št. 18.331 in se za njihovo obdelavo ne zahteva privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer se uporabljajo zlasti določbe o načelih sorazmernosti in dokončnosti, pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter o nadzoru organa za varstvo podatkov. Urugvajski organi za varstvo podatkov so glede načela preglednosti sporočili, da se obveznost obveščanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, o nujnih informacijah, upošteva v vseh primerih. Glede pravice dostopa do podatkov so organi za varstvo podatkov pojasnili, da zadostuje, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob zahtevi za dostop izkaže svojo identiteto. Urugvajski organi za varstvo podatkov so pojasnili, da izjem v zvezi z načelom mednarodnih prenosov iz člena 23(1) Zakona št. 18.331 ni mogoče razumeti, kot da imajo širše področje uporabe od izjem iz člena 26(1) Direktive 95/46/ES.

(12)

Ta sklep upošteva te razlage in zagotovila ter temelji na njih.

(13)

Vzhodna republika Urugvaj je tudi podpisnica Ameriške konvencije o človekovih pravicah (Pakt iz San Joséja v Kostariki) z dne 22. novembra 1969 in velja od 18. julija 1978 (3). Člen 11 te konvencije določa pravico do zasebnosti, člen 30 pa, da se sme omejitve, s katerimi se v skladu s to konvencijo lahko omeji uresničevanje ali izvajanje teh pravic ali svoboščin, priznanih z navedeno konvencijo, uporabiti le v skladu z zakoni, sprejetimi zaradi varstva splošnih interesov in v skladu z namenom, za katerega so bile take omejitve določene (člen 30). Poleg tega je Vzhodna republika Urugvaj sprejela pristojnost Medameriškega sodišča za človekove pravice. Ministrski namestniki Sveta Evrope so na 1118. seji 6. julija 2011 tudi pozvali Vzhodno republiko Urugvaj, naj pristopi h Konvenciji o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (ETS št. 108) in njenemu dodatnemu protokolu (ETS št. 118) po podanem pozitivnem mnenju ustreznega posvetovalnega odbora (4).

(14)

Za Vzhodno republiko Urugvaj bi bilo treba torej šteti, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES.

(15)

Ta sklep zadeva ustreznost varstva, zagotovljenega v Vzhodni republiki Urugvaj, z namenom izpolnjevanja zahtev iz člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

(16)

Zaradi preglednosti in zaščite zmožnosti pristojnih organov držav članic, da zagotovijo varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, je treba določiti izjemne okoliščine, v katerih se lahko upraviči začasna ustavitev prenosa nekaterih podatkov, ne glede na ugotovljeno ustrezno varstvo.

(17)

Komisija spremlja učinkovanje tega sklepa in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o vseh zadevnih ugotovitvah. Takšno spremljanje, med drugim, zajema sklop določb Vzhodne republike Urugvaj, ki se v okviru mednarodnih pogodb uporablja za prenose.

(18)

Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena v skladu s členom 29 Direktive 95/46/ES, je dala pozitivno mnenje o ravni ustreznosti glede varstva osebnih podatkov, ki je bilo upoštevano pri pripravi tega sklepa (5).

(19)

Ukrepi, določeni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 31(1) Direktive 95/46/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Vzhodno republiko Urugvaj šteje, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije.

2.   Pristojni nadzorni organ za področje uporabe pravnih standardov varstva podatkov v Vzhodni republiki Urugvaj je naveden v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Brez vpliva na pooblastila za ukrepanje za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi zakoni, sprejetimi v skladu z določbami, razen s tistimi iz člena 25 Direktive 95/46/ES, lahko pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da začasno ustavijo prenos podatkov prejemniku v Vzhodni republiki Urugvaj z namenom zavarovanja posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

(a)

če pristojni urugvajski organ ugotovi, da prejemnik krši veljavne standarde varstva, ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da so standardi varstva kršeni, če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da pristojni urugvajski organ ne ukrepa ali ne bo ukrepal primerno in pravočasno za rešitev zadevnega vprašanja, če bi neprekinjeni prenos povzročil neposredno tveganje hudega škodovanja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in če so si pristojni organi v državi članici v teh okoliščinah ustrezno prizadevali obvestiti organ, pristojen za obdelavo in s sedežem v Vzhodni republiki Urugvaj, ter mu dati priložnost za odziv.

2.   Začasna ustavitev prenosa podatkov preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva in so o tem uradno obveščeni pristojni organi zadevnih držav članic.

Člen 3

1.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko so sprejeti ukrepi na podlagi člena 2.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Vzhodni republiki Urugvaj, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.   Če informacije, zbrane v skladu s členom 2 ter odstavkoma 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Vzhodni republiki Urugvaj, svoje vloge ne izpolnjuje učinkovito, Komisija obvesti pristojni urugvajski organ in po potrebi predloži osnutke ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali začasnega prenehanja izvajanja tega sklepa ali omejitve njegovega področja uporabe.

Člen 4

Komisija spremlja učinkovanje tega sklepa in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih ugotovitvah, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 tega sklepa, da je varstvo v Vzhodni republiki Urugvaj ustrezno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi dokazi, da se ta sklep izvaja na diskriminatoren način.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, v treh mesecih od datuma njegove notifikacije.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. avgusta 2012

Za Komisijo

Viviane REDING

Podpredsednica


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  Dopis z dne 31. avgusta 2011.

(3)  Organizacija ameriških držav; O.A.S, Serija pogodb, št. 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html

(4)  Svet Evrope: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

(5)  Mnenje 6/2010 o ravni varstva osebnih podatkov v Vzhodni republiki Urugvaj. Na voljo je na spletni strani http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf.


PRILOGA

Pristojni nadzorni organ iz člena 1(2) tega sklepa:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),

Andes 1365, Piso 8

Telefon: +598 29012929, interna številka 1352

11.100 Montevideo

URUGVAJ

Kontaktni e-naslov: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Pritožbe preko spleta: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Spletišče: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx


Top