Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1371

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1371/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Besedilo velja za EGP

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; razveljavil 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1371/2011

z dne 21. decembra 2011

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti aktivnosti, ki veljajo za živila na Japonskem. Taka kontaminacija lahko ogrozi zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 (2).

(3)

Japonski organi nadzorujejo prisotnost radioaktivnosti v krmi in živilih, na podlagi poročil o analizi rezultatov pa se lahko vidi, da določena krma in živila v prefekturah v bližini jedrske centrale Fukušima še naprej vsebujejo ravni radioaktivnosti nad mejnimi vrednostmi. Zato je primerno podaljšati datum uporabe ukrepov za tri dodatne mesece.

(4)

Rezultati visokega števila vzorcev, ki so jih japonski organi odvzeli s krme in živil, proizvedenih v prefekturi Nagano, so pokazali, da je proizvodnja krme in živil v navedeni prefekturi le v zelo omejenem obsegu prizadeta zaradi nesreče v jedrski elektrarni Fukušima, saj je le en vzorec gob od več kot 1 800 vzorcev krme in živil iz Nagana presegel ravni radioaktivnosti. Tako v skoraj vseh vzorcih ni bilo mogoče zaznati radioaktivnosti in le v nekaj vzorcih je bila odkrita znatna raven radioaktivnosti. Zato je primerno navedeno prefekturo črtati s seznama prefektur, za katere se zahteva preskušanje vse krme in živil s poreklom iz navedenih prefektur pred izvozom v EU.

(5)

Rezultati analize uvoznih kontrol, ki so jih izvedli pristojni organi držav članic, so bili do zdaj zelo ugodni in kažejo, da japonski organi ustrezno in učinkovito izvajajo nadzorne ukrepe za krmo in živila za izvoz v EU. Zato je primerno pri naslednjem pregledu ukrepov zmanjšati pogostnost uvoznih kontrol.

(6)

Ker je razpolovna doba joda-131 kratka (okrog 8 dni) in ker se v zadnjem času ni poročalo o novih sprostitvah joda-131 v okolje, prisotnost joda-131 ni bila več ugotovljena v krmi in živilih ali okolju. Ker je možnost novih sprostitev joda-131 zelo majhna, je ustrezno, da se analiza za prisotnost joda-131 več ne zahteva.

(7)

Za olajšanje izdajanja potrdil je primerno pristojni organ pooblastiti, da imenuje službo, ki je v določenih primerih pooblaščena za podpisovanje potrdil pod vodstvom in nadzorom japonskega pristojnega organa.

(8)

Zato je primerno ustrezno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) št. 961/2011.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določbe o spremembah

Uredba (EU) št. 961/2011 se spremeni:

1.

Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja izjava, ki potrjuje, da:

(a)

so bili proizvodi spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011, ali

(b)

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, ali

(c)

so proizvodi poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vendar ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in med tranzitom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti, ali

(d)

pri proizvodih, ki izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vrednost radionuklidov cezij-134 in cezij-137 ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi.“

2.

Člen 2(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Izjava iz odstavka 3 se sestavi v skladu z vzorcem iz Priloge I. Izjavo za proizvode iz točk (a), (b) ali (c) odstavka 3 podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa ali pristojni predstavnik službe, ki jo je pooblastil ter jo vodi in nadzira japonski pristojni organ. Pri proizvodih iz točke (d) odstavka 3 izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskih pristojnih organov, priloži pa se ji poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.“

3.

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni organi na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki:

(a)

preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1 ter

(b)

preverijo identiteto in fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost cezija-134 in cezija-137, najmanj:

10 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(d) in

20 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(b) in (c).“

4.

V drugem odstavku člena 10 se datum „31. decembra 2011“ nadomesti z „31. marca 2012“.

5.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 252, 28.9.2011, str. 10.


PRILOGA

„PRILOGA I

Image

Image


Top