Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1152

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih Besedilo velja za EGP

OJ L 296, 15.11.2011, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 230 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018; razveljavil 32018R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1152/oj

15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1152/2011

z dne 14. julija 2011

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Zlasti določa pravila, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v države članice, in po potrebi preventivne zdravstvene ukrepe, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti, za nadzor drugih bolezni razen stekline, za katere obstaja verjetnost, da se razširijo zaradi premika navedenih živali. Navedeni ukrepi morajo biti znanstveno utemeljeni in sorazmerni s tveganjem za širjenje navedenih bolezni zaradi takih premikov.

(2)

Poleg tega Uredba (ES) št. 998/2003 določa, da morajo biti hišne živali opremljene s potnim listom, ki ga izda veterinar, pooblaščen od pristojnega organa, in ki po potrebi dokazuje, da so bili na zadevni živali izvedeni preventivni zdravstveni ukrepi za druge bolezni razen stekline.

(3)

Alveolarna ehinokokoza je zajedavska bolezen, ki jo povzroča trakulja Echinococcus multilocularis. Kjer je bolezen prisotna, temelji značilni razvojni krog zajedavca ter prenosa bolezni na prostoživečih živalih, pri čemer so prostoživeče zveri končni gostitelj, več vrst sesalcev, predvsem malih glodavcev, pa so vmesni gostitelj, ki se okuži z zaužitjem jajčec, raznesenih po okolju z iztrebki končnih gostiteljev.

(4)

Čeprav so psi drugotnega pomena za potek razvojnega kroga zajedavca v endemičnih razmerah, jih lahko ta napade pri zaužitju okuženih glodavcev. Ker so možni končni gostitelji in so v tesnem stiku s človekom, so lahko vir okužbe zanj in vir kontaminacije okolja, vključno z območji za naravnimi ovirami, ki so prosta zajedavcev. Ni poročil o belih dihurjih kot končnih gostiteljih, in kolikor je zdaj znano, je prispevek mačk k razvojnemu krogu zajedavca in prenosa bolezni dvomljiv.

(5)

Kadar larvalna oblika trakulje prizadene človeka kot neznačilnega vmesnega gostitelja, je po dolgi inkubacijski dobi opaziti hude klinične in patološke znake bolezni, katere stopnja umrljivosti pri nezdravljenih ali neustrezno zdravljenih pacientih je lahko višja kot 90 %. Čedalje večja prevalenca bolezni pri prostoživečih živalih in vzporedno ljudeh je v nekaterih predelih Evrope resen razlog za zaskrbljenost javnozdravstvenih organov v mnogih državah članicah.

(6)

Medtem ko se okužba z Echinococcusom multilocularis pri živalih pojavlja na severni polobli, vključno s srednjimi in severnimi predeli Evrope, Azije in Severne Amerike, ni bila nikoli opažena pri domačih in prostoživečih končnih gostiteljih na nekaterih območjih Evropske unije kljub stalnemu spremljanju prostoživečih živali ter neomejenemu dostopu psov.

(7)

V znanstvenem mnenju o oceni tveganja za vnos ehinokokoze v Združeno kraljestvo, Irsko, Švedsko, Malto in Finsko zaradi odprave nacionalnih pravil (2) je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) v čezmejnem gibanju okuženih prostoživečih živali ugotovila glavno možno pot vdora zajedavca Echinococcus multilocularis, predvsem na območjih, kjer ni dejanskih fizičnih ovir, kakršna so odprta morja. EFSA meni, da je epidemiološka vloga psov v endemičnih razmerah manjšega pomena za razvojni krog zajedavca.

(8)

Vendar EFSA meni, da tveganje, da se razvojni krog zajedavca Echinococcus multilocularis trajno ustali v primernih vmesnih in končnih gostiteljih pri prostoživečih živalih na območjih, ki so bila prej prosta bolezni, ni zanemarljivo, kjer se zajedavec vnese s premiki okuženih psov, ki izločajo jajčeca trakulje.

(9)

Po EFSA bi se tveganje za vnos zajedavca Echinococcus multilocularis na prej zajedavca prosta območja lahko ublažilo s tretiranjem psov z endemičnih območij. Zaradi preprečevanja ponovne okužbe je treba tako tretiranje opraviti čim prej pred vstopom na območja, prosta navedenega zajedavca. Vendar je potrebno minimalno 24-urno obdobje po tretiranju, da se prepreči izločanje ostanka kužnih jajčec v okolje zajedavca prostega območja.

(10)

Za zagotovitev učinkovitosti zdravil pri nadzoru okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih, morajo zdravila bodisi imeti dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (3) ali Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (4) bodisi jih morajo pristojni organi tretje države izvora živali odobriti ali izdati dovoljenje zanje.

(11)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 998/2003 določa, da glede ehinokokoze lahko Finska, Irska, Malta, Švedska in Združeno kraljestvo za vstop hišnih živali na svoje ozemlje zahtevajo izpolnjevanje posebnih pravil, ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti navedene uredbe. Ker se člen 16 navedene uredbe uporablja samo do 31. decembra 2011, je pred navedenim datumom treba sprejeti ukrepe za nepretrgano zaščito tistih držav članic iz navedenega člena, ki trdijo, da so ostala zajedavca prosta zaradi izvajanja nacionalnih pravil.

(12)

Izkušnje so pokazale, da lahko 24- do 48-urno časovno okno za tretiranje, ki ga zahtevajo nekatere države članice po nacionalnih pravilih v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 998/2003, močno obremenjuje ali je celo neizvedljiv za lastnike hišnih živali, zlasti ko je treba tretiranje opraviti konec tedna in na praznik ali ko se odhod po tretiranju odloži iz razlogov, na katere lastnik ne more vplivati.

(13)

Po izkušnjah nekaterih drugih držav članic, ki omogočajo daljše časovno okno za tretiranje po nacionalnih pravilih v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 998/2003 in so ostala zajedavca prosta, razumno podaljšanje časovnega okna za tretiranje na od 24- do 120-urno obdobje ne bi smelo občutno povečati tveganja za ponovno okužbo tretiranih psov z endemičnih območij z zajedavcem Echinococcus multilocularis.

(14)

Preventivni zdravstveni ukrepi za nadzor okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih morajo zato vključevati evidentirano uporabo zdravila, ki ga da veterinar in zagotavlja pravočasno uničenje črevesnih oblik zajedavca Echinoccocus multilocularis.

(15)

Tretiranje se evidentira v ustreznem oddelku potnega lista, kot ga določa Odločba Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (5), ali zdravstvenega spričevala, kot ga določa Odločba Komisije 2004/824/ES z dne 1. decembra 2004 o uvedbi vzorčnega zdravstvenega spričevala za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav v Skupnost (6).

(16)

Ker preventivni zdravstveni ukrepi pomenijo precejšnje breme, jih je treba izvajati sorazmerno s tveganjem za širjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri netrgovskih premikih hišnih psov. Zato je primerno omejiti taka tveganja z izvajanjem preventivnih zdravstvenih ukrepov iz te uredbe za netrgovske premike psov, ki vstopajo na ozemlje države članice ali njene dele, v katerih okužba ni bila ugotovljena, se pravi države članice, ki so navedene v delu A Priloge I k tej uredbi.

(17)

Za omejeno obdobje bo poleg tega treba izvajati preventivne zdravstvene ukrepe za preprečevanje ponovnega vnosa zajedavca Echinococcus multilocularis v države članice ali njene dele, v katerih je prevalenca navedenega zajedavca nizka in se izvaja obvezen program za njegovo izkoreninjenje pri prostoživečih končnih gostiteljih, se pravi države članice, ki so navedene v delu B Priloge I k tej uredbi.

(18)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (7), med drugim določa predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovanje s psi in njihov uvoz iz tretjih držav. Zahteve zdravstvenega varstva iz členov 10 in 16 navedene direktive se nanašajo na Uredbo (ES) št. 998/2003. Zato je zaradi usklajenosti zakonodaje Unije primerno, da se programi za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih končnih gostiteljih sestavijo in predložijo Komisiji, pri čemer navedejo zlasti elemente iz člena 14(1) Direktive 92/65/EGS.

(19)

Ker premik psov z območja, prostega zajedavca Echinoccocus multilocularis, pomeni le zanemarljivo tveganje za širjenje bolezni, se preventivni zdravstveni ukrepi ne smejo zahtevati za pse, ki prihajajo iz držav članic ali njihovih delov, navedenih v delu A Priloge I k tej uredbi.

(20)

Švedska je od januarja 2011 poročala o primerih okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, medtem ko so Irska, Finska in Združeno kraljestvo Komisiji predložili ugotovitve spremljanja zajedavca Echinococcus multilocularis pri prostoživečih končnih gostiteljih, ki potrjujejo njihove trditve, da je v njihovih ekosistemih zajedavec odsoten.

(21)

Malta je predložila dokaze, da na otoku ni primernih prostoživečih živali končnih gostiteljev, zajedavec Echinococcus multilocularis ni bil nikoli ugotovljen pri avtohtonih domačih končnih gostiteljih in okolje ne omogoča preživetja večje populacije živali, ki so možni vmesni gostitelji.

(22)

Iz podatkov, ki so jih predložili Irska, Malta, Finska in Združeno kraljestvo, je razvidno, da navedene države članice izpolnjujejo enega od pogojev za to, da se navedejo v delu A Priloge I k tej uredbi za celoto svojega ozemlja. Zato jim je treba dovoliti, da preventivne zdravstvene ukrepe iz te uredbe izvajajo od 1. januarja 2012, ko prenehajo veljati prehodni ukrepi iz člena 16 Uredbe (ES) št. 998/2003.

(23)

Po mnenju EFSA iz leta 2006 se izločanje kužnih jajčec zajedavca Echinococcus multilocularis ne začne v prvih 28 dneh po zaužitju okuženega vmesnega gostitelja. Zato mora ta uredba določiti pogoje za priznanje odstopanj za pse, ki so na ozemlju držav članic ali njihovih delov, navedenih v Prilogi I k tej uredbi, manj kot 28 dni po izvajanju preventivnih zdravstvenih ukrepov, ker psi ne pomenijo tveganja za vnos navedenega zajedavca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa preventivne zdravstvene ukrepe za nadzor okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike na ozemlja držav članic ali njihovih delov, opredeljenih na podlagi:

(a)

odsotnosti zajedavca Echinococcus multilocularis pri živalih, ki so končni gostitelj, ali

(b)

izvajanja časovno določenega programa za izkoreninjenje zajedavca Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj.

Člen 2

Zemljepisno izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Države članice, navedene v Prilogi I, izvajajo preventivne zdravstvene ukrepe iz člena 7 (v nadaljnjem besedilu: preventivni zdravstveni ukrepi) pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in vstopajo na ozemlje držav članic ali njihovih delov, navedenih v Prilogi I.

2.   Države članice, navedene v delu A Priloge I, ne izvajajo preventivnih zdravstvenih ukrepov pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in prihajajo neposredno iz druge države članice ali njenega dela, navedenih v delu A Priloge I.

3.   Države članice, navedene v delu B Priloge I, ne izvajajo preventivnih zdravstvenih ukrepov pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in prihajajo neposredno iz druge države članice ali njenega dela, navedenih v delu A Priloge I.

Člen 3

Pogoji za navedbo držav članic ali njihovih delov v delu A Priloge I

Države članice se navedejo v delu A Priloge I za celoto ali dele svojega ozemlja, če so pri Komisiji oddale vlogo, ki dokazuje izpolnjevanje vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a)

so izjavile po postopku, priporočenem v odstavku 3 člena 1.4.6. poglavja 1.4 Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali, zvezek 1 izdaje iz leta 2010, Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), da je celota ali del njihovega ozemlja prost okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih, ki so končni gostitelj, in da obstajajo pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

v 15 letih pred datumom navedene vloge in brez izvajanja programa spremljanja, specifičnega za patogen, niso ugotovile nobenega pojava okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah, če so bili v desetih letih pred datumom navedene vloge izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

obstajala so pravila za obvezno prijavo okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(ii)

obstajal je sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah;

(iii)

obstajali so ustrezni ukrepi zoper vnos zajedavca Echinococcus multilocularis z domačimi živalmi, ki so končni gostitelj;

(iv)

ni bilo znano, da je pri prostoživečih živalih gostiteljicah na njihovem ozemlju endemična okužba z zajedavcem Echinococcus multilocularis;

(c)

so tri 12-mesečna obdobja pred datumom navedene vloge izvajale program spremljanja, ki je specifičen za patogen in izpolnjuje zahteve Priloge II ter s katerim ni bil ugotovljen noben pojav okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, pri čemer se morajo pojavi okužbe obvezno prijaviti v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 4

Pogoji za navedbo držav članic ali njihovih delov v delu B Priloge I

Države članice se navedejo v delu B Priloge I za ne dlje kot pet 12-mesečnih obdobjih spremljanja, če so pri Komisiji oddale vlogo, ki dokazuje:

(a)

izvajanje obveznega programa v skladu z alineami člena 14(1) Direktive 92/65/EGS za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, na celoti ali delu njihovega ozemlja, ki ga je treba navesti v delu B;

(b)

obstajanje pravil za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 5

Obveznosti držav članic, navedenih v Prilogi I

1.   V državah članicah, navedenih v Prilogi I, obstajajo:

(a)

pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah.

2.   Države članice, navedene v Prilogi I, izvajajo program spremljanja, specifičen za patogen, ki se sestavi in poteka v skladu s Prilogo II.

3.   Države članice, navedene v Prilogi I, Komisiji in drugim državam članicam takoj prijavijo odkritje kakršne koli okužbe z Echinococcusom multilocularisom v vzorcih, odvzetih pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji:

(a)

v predhodnem 12-mesečnem obdobju spremljanja pri državah članicah ali njihovih delih, navedenih v delu A Priloge I; ali

(b)

po prvem 24-mesečnem obdobju po začetku obveznega programa iz člena 4 za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, v državah članicah ali njihovih delih, navedenih v delu B Priloge I.

4.   Države članice, navedene v Prilogi I, poročajo Komisiji o ugotovitvah iz programa spremljanja, specifičnega za patogen, iz člena 2 do 31. maja po koncu vsakega 12-mesečnega obdobja spremljanja.

Člen 6

Pogoji za črtanje držav članic ali njihovih delov iz Priloge I

Komisija odstrani države članice ali njihove dele z zadevnega seznama v Prilogi I, ko:

(a)

pogoji iz člena 5(1) ne veljajo več ali

(b)

se je med obdobji spremljanja iz člena 5(3) odkril pojav kakršne koli okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih, ki so končni gostitelj, ali

(c)

poročilo iz člena 5(4) ni bilo predloženo Komisiji v roku iz člena 5(4) ali

(d)

se je končal program izkoreninjenja iz člena 4.

Člen 7

Preventivni zdravstveni ukrepi

1.   Psi, ki so namenjeni za netrgovske premike v države članice ali njihove dele, navedene v Prilogi I, se tretirajo zoper odrasle in nezrele črevesne oblike zajedavca Echinococcus multilocularis v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v navedene države članice ali njene dele.

2.   Tretiranje iz odstavka 1 opravi veterinar in sestoji iz zdravila:

(a)

ki vsebuje ustrezen odmerek:

(i)

prazikvantela ali

(ii)

farmakološko aktivnih snovi, ki same ali skupaj dokazano zmanjšujejo obremenitev z odraslimi in nezrelimi črevesnimi oblikami zajedavca Echinococcus multilocularis pri zadevnih gostiteljskih vrstah;

(b)

ki ima:

(i)

dovoljenje za promet v skladu s členom 5 Direktive 2001/82/ES ali členom 3 Uredbe (ES) št. 726/2004 ali

(ii)

odobritev ali dovoljenje pristojnega organa tretje države izvora psa, ki je namenjen za netrgovski premik.

3.   Tretiranje iz odstavka 1 potrdi:

(a)

veterinar, ki ga opravi, in sicer v zadevnem oddelku vzorca potnega lista iz Odločbe 2003/803/ES pri netrgovskih premikih psov znotraj Unije, ali

(b)

uradni veterinar, in sicer v zadevnem oddelku vzorca zdravstvenega spričevala iz Odločbe 2004/824/ES pri netrgovskih premikih psov iz tretje države.

Člen 8

Odstopanje od izvajanja preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) se netrgovski premik v državo članico ali njene dele, navedene v Prilogi I, dovoli psom, za katere so se izvajali preventivni zdravstveni ukrepi iz:

(a)

člena 7(2) in člena 7(3)(a) vsaj dvakrat v presledku največ 28 dni, tretiranje pa se je nato ponovilo v rednih presledkih, ki niso daljši od 28 dni;

(b)

člena 7(2) in (3), in sicer ne manj kot 24 ur pred časom vstopa in ne več kot 28 dni pred datumom dokončanja tranzita, pri čemer morajo zadevni psi skozi vstopno mesto za potnike, ki ga država članica navede na seznamu v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 998/2003.

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se uporablja samo za premike psov, ki vstopajo v tiste države članice ali njihove dele, navedene v Prilogi I, ki so:

(a)

Komisiji priglasile pogoje za nadzor takih premikov in

(b)

poskrbele, da so taki pogoji javno dostopni.

Člen 9

Pregled

Komisija:

(a)

pregleda to uredbo najpozneje pet let po datumu začetka veljavnosti na podlagi znanstvenih dognanj o okužbi z Echinococcusom multilocularisom pri živalih;

(b)

predloži ugotovitve svojega pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu.

Pri pregledu se zlasti ocenita sorazmernost in znanstvena utemeljenost preventivnih zdravstvenih ukrepov.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, str. 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

(4)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(5)  UL L 312, 27.11.2003, str. 1.

(6)  UL L 358, 3.12.2004, str. 12.

(7)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.


PRILOGA I

DEL A

Seznam držav članic ali njihovih delov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 3

Oznaka ISO

Država članica

Del ozemlja

FI

FINSKA

celotno ozemlje

GB

ZDRUŽENO KRALJESTVO

celotno ozemlje

IE

IRSKA

celotno ozemlje

MT

MALTA

celotno ozemlje


DEL B

Seznam držav članic ali njihovih delov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4

Oznaka ISO

Država članica

Del ozemlja

 

 

 


PRILOGA II

Zahteve za program spremljanja, specifičen za patogen, iz člena 3(c)

1.

Program spremljanja, specifičen za patogen, je namenjen odkrivanju prevalence največ 1 % ob stopnji zaupanja najmanj 95 % po epidemiološko relevantnih zemljepisnih enotah v državah članicah ali njihovih delih.

2.

Program spremljanja, specifičen za patogen, uporablja ustrezno vzorčenje bodisi po tveganju ali reprezentativnosti, ki zagotavlja odkrivanje zajedavca Echinococcus multilocularis, če je prisoten v katerem koli delu države članice ob prevalenci iz točke 1.

3.

Pri programu spremljanja, specifičnem za patogen, se v 12-mesečnem obdobju spremljanja stalno zbirajo vzorci prostoživečih končnih gostiteljev, oziroma če obstajajo dokazi, da prostoživečih končnih gostiteljev v državi članici ali njenem delu ni, domačih končnih gostiteljev, vzorci pa se analizirajo s preiskavo:

(a)

črevesne vsebine na zajedavca Echinococcus multilocularis s tehniko sedimentacije in štetja (SCT) ali enakovredno občutljivo in specifično tehniko ali

(b)

iztrebke na vrstno specifično deoksiribonukleinsko kislino (DNK) iz tkiva ali jajčec zajedavca Echinococcus multilocularis z verižno reakcijo s polimerazo ali enakovredno občutljivo in specifično tehniko.


Top