EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0669

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 669/2011 z dne 12. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

OJ L 183, 13.7.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; implicitno zavrnjeno 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/669/oj

13.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 669/2011

z dne 12. julija 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 134 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je bila za upravljanje uvoza in izvoza pooblaščena za določanje proizvodov, za katere se bo pri uvozu in/ali izvozu zahtevala predložitev dovoljenja. Pri ocenjevanju potrebe po sistemu dovoljenj naj bi Komisija upoštevala ustrezne instrumente za upravljanje trgov, zlasti instrumente za spremljanje uvoza.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2008 (2) je bila uvedena zahteva po uvoznih dovoljenjih za sveža jabolka, ki spadajo v oznako KN 0808 10 80, potem ko so se proizvajalci jabolk v Evropski uniji znašli v težkem položaju, med drugim zaradi znatnega povečanja uvoza jabolk iz nekaterih tretjih držav na južni polobli.

(3)

Zdaj se lahko izvaja učinkovit nadzor uvoza z drugimi sredstvi. Za poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena za države članice in gospodarske subjekte je treba po izteku sedanjega sprožitvenega obdobja iz Priloge XVIII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (3) ukiniti zahtevo po predložitvi uvoznih dovoljenj za jabolka.

(4)

Uredbo (ES) št. 376/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Zaradi jasnosti je treba določiti predpise glede uvoznih dovoljenj, izdanih za sveža jabolka, ki spadajo v oznako KN 0808 10 80, in so na dan začetka uporabe te uredbe še zmeraj veljavna.

(6)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka G dela I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008 se nadomesti z naslednjim:

„G.   Sadje in zelenjava (del IX Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Opis

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (4)

0703 20 00

česen, svež ali ohlajen, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0703 90 00

druge čebulnice, sveže ali ohlajene, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.“

Člen 2

Na zahtevo zainteresiranih strani se varščine, položene za namene izdaje uvoznih dovoljenj za sveža jabolka, ki spadajo v oznako KN 0808 10 80, sprostijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

veljavnost dovoljenj na dan začetka uporabe te uredbe še ni potekla;

(b)

dovoljenja so na dan začetka uporabe te uredbe le delno izkoriščena ali neizkoriščena.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(3)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

(4)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.“


Top