EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0512

Uredba (EU) št. 512/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011

OJ L 145, 31.5.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 279 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32012R0978

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/512/oj

31.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/28


UREDBA (EU) št. 512/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. maja 2011

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija od leta 1971 dodeljuje državam v razvoju trgovinske preferenciale v okviru splošne sheme preferencialov (GSP). GSP se izvaja z zaporednimi uredbami o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (v nadaljnjem besedilu: „shema“) z vsakokratnim, običajno triletnim obdobjem uporabe.

(2)

Sedanja shema je bila vzpostavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 (2) in se uporablja do 31. decembra 2011. Ta uredba bi morala zagotoviti, da se izvajanje sheme nadaljuje po tem datumu.

(3)

Prihodnje izboljšave sheme bi morale temeljiti na predlogu Komisije za novo uredbo (v nadaljnjem besedilu: „naslednja uredba“), ki bi upoštevala ustrezne vidike glede učinkovitosti Uredbe (ES) št. 732/2008 pri doseganju ciljev te sheme. Naslednja uredba bi morala vključevati potrebne spremembe za zagotovitev trenutne učinkovitosti sheme. Bistveno je tudi, da predlog Komisije upošteva statistične podatke o trgovini, ki so postali dostopni šele julija 2010, in sicer o uvozu, zajetim v shemi za obdobje, ki vključuje leto 2009, zaznamovano z močnim padcem v svetovni trgovini, vključno s tistim iz držav v razvoju. Enako pomembno je tudi zagotoviti, da so gospodarski subjekti in države upravičenke ustrezno obveščeni o spremembah, ki jih prinaša naslednja uredba. Iz teh razlogov preostalo obdobje uporabe Uredbe (ES) št. 732/2008 ni dovolj dolgo, da bi Komisija v tem času izdelala predlog in bi bila sprejeta naslednja uredba v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Vendar je zaželeno zagotoviti neprekinjeno nadaljevanje izvajanja sheme po 31. decembru 2011, dokler se ne sprejme in začne uporabljati naslednja uredba.

(4)

Obdobje podaljšanja Uredbe(ES) št. 732/2008 ne bi smelo biti časovno neomejeno. Zaradi tega in zaradi zagotovitve potrebnega časa za zakonodajni postopek za sprejetje nove sheme se obdobje uporabe navedene uredbe podaljša do 31. decembra 2013. Če se naslednja uredba začne uporabljati pred tem datumom, bi bilo treba obdobje podaljšanja ustrezno skrajšati.

(5)

Za zagotovitev skladnosti in neprekinjenega izvajanja sheme so potrebne nekatere tehnične spremembe Uredbe (ES) št. 732/2008.

(6)

Državam v razvoju, ki izpolnjujejo merila za upravičenost do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+), bi se moralo omogočiti uživanje ugodnosti dodatnih tarifnih preferencialov po tem režimu, če jim Komisija na njihovo zahtevo, predloženo do 31. oktobra 2011 ali 30. aprila 2013, dodeli posebni spodbujevalni režim do 15. decembra 2011 oziroma 15. junija 2013. Države v razvoju, ki so jim bile z Odločbo Komisije 2008/938/ES z dne 9. decembra 2008 o seznamu držav upravičenk, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, kakor je predvideno v Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 (3), in s Sklepom Komisije 2010/318/EU z dne 9. junija 2010 o državah upravičenkah, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. julija 2010 do 31. decembra 2011, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 (4), dodeljene ugodnosti iz posebnega spodbujevalnega režima, bi morale obdržati ta status tudi med podaljšanjem sedanje sheme.

(7)

Uredbo (ES) št. 732/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 732/2008 se spremeni:

1.

naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

v drugem pododstavku člena 8(2) se dodata naslednji točki:

„(c)

za namene člena 9(1)(a)(iii): podatki, ki so bili na voljo 1. septembra 2010, in sicer kot letno povprečje treh zaporednih let;

(d)

za namene člena 9(1)(a)(iv): podatki, ki so bili na voljo 1. septembra 2012, in sicer kot letno povprečje treh zaporednih let.“;

3.

člen 9 se spremeni:

(a)

v točki (a) odstavka 1 se za točko (ii) vstavi:

„ali

(iii)

do 31. oktobra 2011 za dodelitev posebnega spodbujevalnega režima s 1. januarjem 2012,

ali

(iv)

do 30. aprila 2013 za dodelitev posebnega spodbujevalnega režima s 1. julijem 2013;“;

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

drugi stavek se nadomesti z naslednjim:

„Državam, ki jim je bil na podlagi zahtevka iz točke (i) odstavka 1(a) dodeljen posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, ni treba predložiti zahtevka iz točk (ii), (iii) ali (iv) navedenega odstavka.“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Državam, ki jim je bil na podlagi zahtevka iz točke (ii) odstavka 1(a) dodeljen posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, ni treba predložiti zahtevka iz točke (iii) ali (iv) navedenega odstavka. Državam, ki jim je bil na podlagi zahtevka iz točke (iii) navedenega odstavka dodeljen posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, ni treba predložiti zahtevka iz njegove točke (iv).“;

4.

člen 10(3) se spremeni:

(a)

v točki (b) se na koncu stavka doda beseda „oziroma“;

(b)

dodata se naslednji točki:

„(c)

do 15. decembra 2011 za zahtevke iz člena 9(1)(a)(iii), oziroma

(d)

do 15. junija 2013 za zahtevke iz člena 9(1)(a)(iv).“;

5.

v členu 32(2) se besedilo „31. decembra 2011“ nadomesti z besedilom „31. decembra 2013 ali do datuma iz naslednje uredbe, pri čemer se upošteva datum, ki nastopi prej“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. maja 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu Evropske unije) in odločitev Sveta z dne 14. aprila 2011.

(2)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(3)  UL L 334, 12.12.2008, str. 90.

(4)  UL L 142, 10.6.2010, str. 10.


Top