EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Uredba Komisije (EU) št. 366/2011 z dne 14. aprila 2011 o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) Besedilo velja za EGP

UL L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 101/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 366/2011

z dne 14. aprila 2011

o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Akrilamid je razvrščen kot rakotvorna snov iz skupine 1B in mutagena snov iz skupine 1B. Njegova tveganja so bila ocenjena v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (2).

(2)

Rezultati evropske ocene tveganja so pokazali, da je treba omejiti tveganje, ki ga za vodni ekosistem pomeni uporaba fugirnih mas na osnovi akrilamida pri gradbenih delih, in tveganje za druge organizme, ki so mu posredno izpostavljeni prek onesnažene vode, ki je posledica iste uporabe. Nadalje je bila izražena zaskrbljenost za delavce in ljudi, ki so izpostavljeni prek okolja, zaradi rakotvorne in mutagene narave akrilamida ter nevrotoksičnosti in strupenosti za razmnoževanje kot posledice izpostavljenosti, ki izhaja iz majhne in velike uporabe fugirnih mas na osnovi akrilamida.

(3)

Priporočilo Komisije 2004/394/ES z dne 29. aprila 2004 o rezultatih ocene tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za snovi: acetonitril, akrilamid, akrilonitril, akrilna kislina, butadien, vodikov fluorid, vodikov peroksid, metakrilna kislina, metil metakrilat, toluen, triklorobenzen (3), ki je bilo sprejeto v okviru Uredbe (EGS) št. 793/93, priporoča razmislek na ravni Unije o uvedbi omejitev pri trženju in uporabi akrilamida v fugirnih masah majhnega ali velikega obsega v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (4).

(4)

Za akrilamid je vključena mejna vrednost 0,1 %, da se zajame druge vire prostega akrilamida v postopku fugiranja, na primer N-metilolakrilamid, kot je navedeno v Priporočilu 2004/394/ES.

(5)

Za varovanje zdravja ljudi in okolja je torej nujno, da se omejita dajanje v promet in uporaba akrilamida v fugirnih masah in vseh njihovih uporabah.

(6)

V skladu s prehodnimi ukrepi iz člena 137(1)(a) Uredbe REACH je treba spremeniti Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

(3)  UL L 144, 30.4.2004, str. 72.

(4)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.


PRILOGA

V preglednico Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda vnos 60:

„60.

Akrilamid

Št. CAS 79-06-1

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali kot sestavina zmesi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, za uporabe fugirnih mas po 5. novembru 2012.“


Top