EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0349

Uredba Komisije (EU) št. 349/2011 z dne 11. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu Besedilo velja za EGP

OJ L 97, 12.4.2011, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 270 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/349/oj

12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 349/2011

z dne 11. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (1) in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1338/2008 vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu.

(2)

V skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1338/2008 so potrebni izvedbeni ukrepi za določitev podatkov in metapodatkov, ki morajo biti predloženi glede nezgod pri delu iz Priloge IV k navedeni uredbi, ter za določitev referenčnih obdobij, časovnih presledkov in časovnih omejitev za predložitev omenjenih podatkov.

(3)

Z zaupnimi podatki, ki jih države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu), je treba ravnati v skladu z načelom statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (2) in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(4)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1338/2008 je bila opravljena analiza stroškov in koristi ter njena ocena.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nezgoda pri delu“ pomeni nenaden pojav v toku dela, ki pripelje do telesne ali duševne škode. Besedna zveza „med delom“ pomeni čas, v katerem se opravljajo poklicne dejavnosti oziroma čas na delovnem mestu. To vključuje prometne nesreče, ki se zgodijo med delom, vendar ne vključuje nesreč na poti v službo ali iz nje, to je prometnih nesreč, ki se zgodijo na poti med domom in delovnim mestom;

(b)

„nezgoda s smrtnim izidom“ pomeni nezgodo, katere posledica je smrt udeleženca v enem letu po nezgodi;

(c)

„gospodarska dejavnost delodajalca“ zajema glavno „gospodarsko“ dejavnost lokalne enote podjetja, v kateri je žrtev zaposlena;

(d)

„starost“ pomeni starost žrtve v času nezgode;

(e)

„narava poškodbe“ pomeni fizične posledice za žrtev;

(f)

„geografska lokacija“ pomeni ozemeljsko enoto, kjer se je nezgoda zgodila;

(g)

„velikost podjetja“ pomeni število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa) v lokalni enoti podjetja žrtve;

(h)

„državljanstvo žrtve“ pomeni državo državljanstva;

(i)

„izgubljeni dnevi“ pomenijo število koledarskih dni, v katerih žrtev ni zmožna za delo zaradi nezgode pri delu;

(j)

„mesto dela“ pomeni običajni ali začasni kraj/delovno mesto, ki ga žrtev zaseda v času nezgode;

(k)

„delovno okolje“ pomeni delovno mesto, delovne prostore ali splošno okolje, kjer se je nezgoda zgodila;

(l)

„delovni proces“ pomeni glavno vrsto dela ali delovne naloge (splošne dejavnosti), ki jo žrtev opravlja v času nezgode;

(m)

„specifična aktivnost“ pomeni žrtvino natančno fizično dejavnost v trenutku nezgode;

(n)

„materialni povzročitelj, povezan s specifično aktivnostjo“ pomeni orodje, predmet ali instrument, ki ga žrtev uporablja v času nezgode;

(o)

„vzrok nezgode“ pomeni zadnje dejanje, ki odstopa od običajnega in je povod za nezgodo;

(p)

„materialni povzročitelj, povezan z vzrokom nezgode“ pomeni orodje, predmet ali instrument, ki je udeležen pri neobičajnem dogodku;

(q)

„način poškodbe“ pomeni, kako je materialni povzročitelj, ki je povzročil nezgodo, poškodoval žrtev (telesne poškodbe ali duševni pretres);

(r)

„materialni povzročitelj, povezan z načinom poškodbe“ pomeni predmet, orodje ali instrument, s katerim je bila žrtev v stiku, oziroma psihološki način poškodbe.

Člen 2

Zahtevani podatki

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo mikropodatke o osebah, ki so v referenčnem obdobju na delu doživele nezgodo, in povezane metapodatke. Seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati Komisiji (Eurostatu), obvezni oziroma neobvezni status spremenljivke in prvo leto, v katerem je podatke treba posredovati, so določeni v Prilogi I.

2.   Predložitev podatkov o nezgodah pri delu za samozaposlene osebe, družinske delavce in študente je prostovoljna.

3.   Predložitev podatkov o nezgodah pri delu, ki so predmet pravil o zaupnosti v skladu z nacionalno zakonodajo iz Priloge II, je prostovoljna.

4.   Podatki o nezgodah pri delu, ki se zgodijo v referenčnem letu, morajo po možnosti temeljiti na registrih in drugih upravnih virih. Kadar to ni mogoče, se lahko za zapolnitev vrzeli v podatkovni pokritosti uporabita ocenjevanje in imputacija, tudi če temeljita na podlagi raziskav in ne na podatkih za posamične primere.

Člen 3

Referenčno obdobje

Referenčno obdobje je koledarsko leto, v katerem se nezgode sporočijo pristojnim državnim organom.

Člen 4

Metapodatki

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) sporočijo letno preverjanje in posodobitev metapodatkov skupaj s podatki.

2.   Metapodatki se sporočijo v skladu s standardno predlogo, ki jo določi Komisija (Eurostat) in vključuje postavke iz Priloge III.

Člen 5

Posredovanje podatkov in metapodatkov Komisiji (Eurostatu)

1.   Države članice podatke in metapodatke posredujejo v skladu s standardom izmenjave, kot ga je določila Komisija (Eurostat), v 18 mesecih po koncu referenčnega obdobja.

2.   Podatki in metapodatki se Komisiji (Eurostatu) posredujejo elektronsko, skozi enotni portal za vnos podatkov na Komisiji (Eurostatu).

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 70.

(2)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM SPREMENLJIVK

Evropska statistika o nezgodah pri delu (ESAW), fazi I in II, spremenljivke

Spremenljivke

Specifikacija

Prvo leto za posredovanje podatkov

Zaporedna številka

Edinstvena zaporedna številka za beleženje posameznega vnosa in zagotavljanje, da vsak vnos predstavlja ločen primer nezgode pri delu.

Pred izbrano številko primera morajo biti 4 števke, ki predstavljajo leto, v katerem je bila nezgoda sporočena pristojnim državnim organom.

2013

Gospodarska dejavnost delodajalca

Štirimestna oznaka NACE Rev. 2 (1)

2013 za sektorje NACE Rev. 2

A in C–N

2015 za sektorje NACE Rev. 2

B in O–S.

Poklic žrtve

Dvomestna oznaka ISCO-08

2013

Starost žrtve

Dvomestna številka

2013

Spol žrtve

Enomestna šifra

2013

Narava poškodbe

Trimestna različica klasifikacije ESAW za „naravo poškodbe“ v skladu z metodologijo ESAW

2013

Poškodovani del telesa

Dvomestna različica klasifikacije za „poškodovan del telesa“ v skladu z metodologijo ESAW

2013

Geografski položaj nezgode

Petmestna šifra v skladu s klasifikacijo NUTS (2)

2013

Datum nezgode

Numerična spremenljivka, navedena kot leto, mesec in dan

2013

Ura nezgode

Dvomestna spremenljivka, ki označuje časovne intervale v urah v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Velikost podjetja

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Državljanstvo žrtve

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

izbirno

Zaposlitveni status žrtve

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

2013

Izgubljeni dnevi (resnost)

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW. Za označevanje trajne nezmožnosti za delo in nezgode s smrtnim izidom se uporabljajo posebne šifre.

2013

Utež ESAW

Uporablja se, kadar država članica za zbiranje podatkov o nezgodah uporablja vzorec in/ali želi popraviti nezadostno poročanje.

Če se ne uporablja, velja privzeta vrednost 1.

2013


ESAW, faza III, spremenljivke o vzrokih in okoliščinah

Spremenljivke

Specifikacija

Prvo leto za posredovanje podatkov

1.

Mesto dela

Kategorije v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

2.

Delovno okolje

Trimestna različica klasifikacije za „delovno okolje“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

3.

Delovni proces

Dvomestna različica klasifikacije za „delovni proces“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

4.

Specifična aktivnost

Dvomestna različica klasifikacije za „specifično aktivnost“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

5.

Vzrok nezgode

Dvomestna različica klasifikacije za „vzrok nezgode“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

6.

Način poškodbe

Dvomestna različica klasifikacije za „način poškodbe“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

7.

Materialni povzročitelj, povezan s specifično aktivnostjo

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

8.

Materialni povzročitelj, povezan z vzrokom nezgode

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

9.

Materialni povzročitelj, povezan z načinom poškodbe

Štirimestna različica klasifikacije za „materialni povzročitelj“ v skladu z metodologijo ESAW

2015 (3)

Utež za vzroke in okoliščine

Uporablja se, kadar država članica uporablja dodatno vzorčenje za kodiranje spremenljivk o vzrokih in okoliščinah faze III ESAW.

Če se ne uporablja, velja privzeta vrednost 1.

2015


(1)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(3)  Obvezno posredovanje vsaj 3 od 9 spremenljivk


PRILOGA II

SEZNAM POKLICEV, KI SO PREDMET PRAVIL O ZAUPNOSTI ZA PROSTOVOLJNO SPOROČANJE

 

V skladu z ISCO-08:

0 Poklici v oboroženih silah

3351 Carinski inšpektorji/carinske inšpektorice in mejni inšpektorji/mejne inšpektorice

3355 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke in detektivi/detektivke

541 Poklici za varovanje oseb in premoženja

a.

5411 Gasilci/gasilke

b.

5412 Policisti/policistke

c.

5413 Pazniki/paznice v zaporu

d.

5414 Varnostniki/varnostnice

e.

5419 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n.

 

V skladu z NACE Rev. 2:

84.22 Obramba

84.23 Sodstvo

84.24 Dejavnosti za javni red in varnost

84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


PRILOGA III

METAPODATKI

Če je potrebno in ustrezno za celovito razumevanje podatkov ESAW, metapodatki opisujejo naslednje postavke:

prebivalstvo, zaposleno v sektorjih in po možnosti podsektorjih NACE Rev. 2, ter zaposlitveni status,

informacije o poklicih/dejavnostih, za katere so podatki o nezgodah pri delu predmet pravil o zaupnosti v skladu z nacionalno zakonodajo in jih ni možno posredovati,

število prijavljenih nezgod pri delu, ki se uporabljajo za popravljanje nezadostnega poročanja,

pokritost različnih vrst nezgod, kot je pojasnjeno v metodologiji ESAW,

metoda vzorčenja (če se uporablja), ki je uporabljena pri vzpostavitvi zbirke mikropodatkov,

metoda vzorčenja (če se uporablja), ki je uporabljena za kodiranje spremenljivk o vzrokih in okoliščinah,

število prometnih nezgod s smrtnim izidom in nezgod s smrtnim izidom v katerem koli prevoznem sredstvu med potjo v službenem času za osebe, ki niso zaposlene v sektorju H NACE Rev. 2 „promet“,

informacije o kateri koli nacionalni specifičnosti, potrebni za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.


Top