Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 201/2011

z dne 1. marca 2011

o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) ter zlasti člena 26(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija naj sprejme vzorec izjave o skladnosti za odobren tip vozila, kot določa navedena direktiva.

(2)

Evropska agencija za železniški promet je 30. junija 2010 izdala priporočilo o vzorcu izjave o skladnosti za odobreni tip vozila.

(3)

Priloge k izjavi o skladnosti morajo vsebovati dokaze o zaključku ustreznih postopkov za preverjanje v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi ter sklice na direktive, tehnične specifikacije za medobratovalnost, nacionalne predpise in druge določbe. Tipska odobritev, ki je označena z Evropsko identifikacijsko številko, mora vsebovati podatke o vseh pravnih zahtevah, na podlagi katerih je bila tipska odobritev podeljena v neki državi članici.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vzorec izjave o skladnosti za tip iz člena 26(4) Direktive 2008/57/ES je določen v Prilogi k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah razen na Cipru in Malti, dokler se na njunem ozemlju ne vzpostavi železniški sistem.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.


PRILOGA

VZOREC IZJAVE O SKLADNOSTI ZA ODOBREN TIP VOZILA

Mi,

prosilec (1)

[naziv podjetja]

[popolni naslov]

pooblaščeni predstavnik

[naziv podjetja]

[popolni naslov]

prosilca

[naziv podjetja]

[popolni naslov]

z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je vozilo [evropska številka vozila]  (2), na katero se nanaša ta izjava,

skladno s tipom vozila [oznaka tipa vozila po Evropskem registru dovoljenih tipov vozil – ERDTV], odobrenim v naslednjih državah članicah:

[1. država članica] s številko odobritve [evropska identifikacijska številka tipske odobritve v 1. državi članici]

[2. država članica] s številko odobritve [evropska identifikacijska številka tipske odobritve v 2. državi članici]

… (navedite vse države članice, za katere je odobren tip vozila)

skladno z ustrezno zakonodajo Unije, ustreznimi tehničnimi specifikacijami za medobratovalnost in veljavnimi nacionalnimi predpisi, kot je navedeno v prilogah k tej izjavi,

prestalo vse postopke preverjanja, ki so potrebni za pripravo te izjave.

Seznam prilog (3)

[naslovi prilog]

Podpisano za in v imenu [ime prosilca]

Potrjeno v [kraj], [datum DD/MM/LLLL]

[ime, funkcija] [podpis]

Polje, rezervirano za nacionalni varnostni organ:

Evropska številka vozila, določena za zadevno vozilo: [evropska številka vozila]


(1)  Prosilec je lahko naročnik ali proizvajalec ali njun pooblaščeni predstavnik v Uniji.

(2)  Če vozilo ob pripravi te izjave še ni imelo določene evropske številke vozila, se ga označi po nekem drugem sistemu identifikacije, o katerem se dogovorita prosilec in pristojni nacionalni varnostni organ. V slednjem primeru nacionalni varnostni organ izpolni polje, rezervirano za ta namen, ko vozilo pridobi svojo evropsko številko vozila.

(3)  Med priloge spadajo kopije dokumentov, ki dokazujejo, da so bili opravljeni ustrezni postopki preverjanja v skladu z veljavno zakonodajo Unije (izjave ES o preverjanju) in nacionalnimi predpisi.


Top