Help Print this page 

Document 32011L0018

Title and reference
Direktiva Komisije 2011/18/EU z dne 1. marca 2011 o spremembi prilog II, V in VI k Direktivi 2008/57/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 281 - 286

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/18/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/21


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/18/EU

z dne 1. marca 2011

o spremembi prilog II, V in VI k Direktivi 2008/57/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 30(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2008/57/ES v zvezi s prilagoditvijo prilog II do IX navedene direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(4) Direktive 2008/57/ES.

(2)

Podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija sestoji iz opreme, ki je nameščena ob progi, in opreme, ki je na vozilu, ter bi moral veljati za dva ločena podsistema. Prilogo II k Direktivi 2008/57/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Oprema za merjenje porabe energije je fizično vgrajena v tirna vozila. Prilogo II k Direktivi 2008/57/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

V skladu s členom 17(3) Direktive 2008/57/ES morajo države članice imenovati organe, ki so v primerih nacionalnih predpisov pristojni za izvajanje postopkov verifikacije. Prilogi V in VI k Direktivi 2008/57/ES je zato treba spremeniti, da se podrobno opredelijo zadevni postopki, ki jih uporabijo ti organi.

(5)

V zvezi z oddelkom 2 Priloge VI k Direktivi 2008/57/ES in uporabo vmesnih izjav o verifikaciji (v nadaljnjem besedilu: VIV) mora priglašeni organ najprej pripraviti potrdilo „ES“ o vmesni izjavi o verifikaciji, nato pa mora prosilec pripraviti ustrezno izjavo „ES“. Prilogi V in VI k Direktivi 2008/57/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, V in VI k Direktivi 2008/57/ES se nadomestijo z besedilom, določenim v prilogah I, II oziroma III k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2011 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih določb.

2.   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3.   Obveznost prenosa in izvajanja te direktive se ne uporablja za Republiko Ciper in Republiko Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi železniški sistem.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA II

PODSISTEMI

1.   Seznam podsistemov

Za namene te direktive je sistem, ki sestavlja železniški sistem, mogoče razdeliti na naslednja podsisteme:

(a)

strukturna področja:

infrastruktura,

energetika,

vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi,

vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu,

tirna vozila;

(b)

področja delovanja:

vodenje in upravljanje prometa,

vzdrževanje,

telematske aplikacije za potniški in tovorni promet.

2.   Opis podsistemov

Agencija pri pripravi osnutka ustrezne TSI predlaga seznam elementov in vidikov v zvezi z interoperabilnostjo za vsak podsistem ali del podsistema. Brez poseganja v izbiro vidikov in elementov interoperabilnosti ali vrstni red, po katerem bodo podsistemi vključeni v TSI, ti podsistemi zajemajo naslednje:

2.1   Infrastruktura

Železniški tir, kretnice, gradbeni objekti (mostovi, predori itd.), pripadajoča infrastruktura na postajah (peroni, območja dostopa, vključno z upoštevanjem potreb oseb z omejeno mobilnostjo itd.), varnostna in zaščitna oprema.

2.2   Energetika

Elektrifikacijski sistem, vključno z vozno mrežo in sistemom za merjenje porabe električne energije ob progi.

2.3   Vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi

Vsa oprema ob progi, potrebna za zagotavljanje varnosti, vodenja in nadzora voženj vlakov, ki so dovoljeni v omrežju.

2.4   Vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu

Vsa oprema na vozilih, potrebna za zagotavljanje varnosti, vodenja in nadzora voženj vlakov, ki so dovoljeni v omrežju.

2.5   Vodenje in upravljanje prometa

Postopki in dodatna oprema, ki omogoča usklajeno obratovanje raznih strukturnih podsistemov med normalnim, pa tudi zmanjšanim obratovanjem, vključno zlasti s sestavo vlaka in vožnjami vlakov, načrtovanjem in upravljanjem prometa.

Strokovna usposobljenost, ki se lahko zahteva za opravljanje čezmejnih storitev v železniškem prometu.

2.6   Telematske aplikacije

Ta podsistem v skladu s Prilogo I zajema dva elementa:

(a)

aplikacije za potniški promet, vključno s sistemi, ki potnikom dajejo informacije pred in med vožnjo, sistemi za rezervacije in plačila, za upravljanje prtljage in upravljanje povezav med železnico in drugimi načini prevoza;

(b)

aplikacije za tovorni promet, vključno z informacijskimi sistemi (spremljanje tovora in vlakov v realnem času), ranžirnimi sistemi in sistemi usmerjanja vlakov, sistemi za rezervacije, plačila in fakturiranje, upravljanjem povezav z drugimi načini prevoza in izdelavo elektronskih spremnih dokumentov.

2.7   Tirna vozila

Struktura, vodenje in nadzorni sistem za vso vlakovno opremo, naprave za odjem električnega toka, vlečna vozila in vozila za pretvarjanje energije, oprema za merjenje porabe električne energije na vozilih, zavorne naprave, naprave za spenjanje vagonov, tekalni mehanizmi (vozni podstavek, osi itd.) in vzmetenje, vrata, vmesniki človek/stroj (voznik, vlakovno osebje in potniki, vključno z upoštevanjem potreb oseb z omejeno mobilnostjo), pasivne in aktivne varnostne naprave in pripomočki, ki so potrebni za zdravje potnikov in vlakovnega osebja.

2.8   Vzdrževanje

Postopki, dodatna oprema, logistični centri za vzdrževanje in rezerve, ki omogočajo obvezna popravila in preventivno vzdrževanje za zagotavljanje interoperabilnosti železniškega sistema in potrebne učinkovitosti.“


PRILOGA II

„PRILOGA V

IZJAVA O VERIFIKACIJI PODSISTEMOV

1.   Izjava ‚ES‘ o verifikaciji podsistemov

Izjava ‚ES‘ o verifikaciji in spremna dokumentacija morata imeti datum in podpis.

Navedena izjava mora temeljiti na podatkih, ki izhajajo iz postopka verifikacije ‚ES‘ za podsisteme, kot so opredeljeni v oddelku 2 Priloge VI. Napisana mora biti v istem jeziku kakor tehnična dokumentacija in mora vsebovati vsaj naslednje:

sklicevanje na to direktivo,

ime in naslov naročnika ali proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji (navesti firmo in popolni naslov; v primeru pooblaščenega zastopnika pa tudi ime naročnika ali ime proizvajalca),

kratek opis podsistema,

ime in naslov priglašenega organa, ki je vodil postopek verifikacije ‚ES‘ iz člena 18,

sklicevanje na dokumente, vsebovane v tehnični dokumentaciji,

vse začasne ali dokončne predpise, s katerimi morajo biti podsistemi v skladu, in zlasti po potrebi omejitve ali pogoje obratovanja,

če je začasna: trajanje veljavnosti izjave ‚ES‘,

navedbo podpisnika.

Kjer se Priloga VI sklicuje na izjavo ‚ES‘ o VIV, se za to izjavo uporabljajo določbe tega oddelka.

2.   Izjava o verifikaciji podsistemov v primeru nacionalnih predpisov

Kjer se Priloga VI sklicuje na izjavo o verifikaciji podsistemov v primeru nacionalnih predpisov, se za to izjavo smiselno uporabljajo določbe oddelka 1.“


PRILOGA III

„PRILOGA VI

POSTOPEK VERIFIKACIJE ZA PODSISTEME

1.   SPLOŠNA NAČELA

Postopek verifikacije za podsistem vključuje preverjanje in potrditev, da je podsistem:

načrtovan, izdelan in nameščen tako, da ustreza osnovnim zahtevam, ki se nanj nanašajo, in

je odobren za začetek obratovanja.

2.   POSTOPEK VERIFIKACIJE ‚ES‘

2.1   Uvod

Verifikacija ‚ES‘ je postopek, s katerim priglašeni organ preveri in potrdi, da je podsistem:

skladen z ustreznimi TSI in

skladen z drugimi predpisi, ki izhajajo iz Pogodbe.

2.2   Deli podsistema in stopnje

2.2.1   Vmesna izjava o verifikaciji (VIV)

Če je tako določeno v TSI oziroma na prošnjo prosilca, če je to primerno, se lahko podsistem razdeli v določene dele oziroma se ga preveri na določenih stopnjah postopka verifikacije.

Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) je postopek, pri katerem priglašeni organ preveri in potrdi določene dele podsistema ali določene stopnje postopka verifikacije.

Vsaka VIV pomeni, da priglašeni organ, ki ga izbere prosilec, izda potrdilo ‚ES‘ o VIV, prosilec pa, kjer je to mogoče, pripravi izjavo ‚ES‘ o VIV. Potrdilo o VIV in izjava o VIV se morata sklicevati na TSI, s katerimi je bila ugotovljena skladnost.

2.2.2   Deli podsistema

Prosilec lahko za vsak del zaprosi za VIV. Vsak del se preveri na vsaki stopnji, kot je opisano v oddelku 2.2.3.

2.2.3   Stopnje postopka verifikacije

Podsistem ali določeni deli podsistema se preverijo na vsaki od naslednjih stopenj:

celotno načrtovanje;

proizvodnja: gradnja, zlasti dejavnosti nizke gradnje, proizvodnja, izdelava komponent in celostne prilagoditve;

končni preizkus.

Prosilec lahko zaprosi za VIV za stopnjo načrtovanja (vključno s preizkusi tipa) in stopnjo proizvodnje.

2.3   Potrdilo o verifikaciji

2.3.1   Priglašeni organ, ki je pristojen za verifikacijo „ES“, oceni načrtovanje, proizvodnjo in končni preizkus podsistema ter pripravi potrdilo ‚ES‘ o verifikaciji, ki je namenjeno prosilcu, slednji pa pripravi izjavo ‚ES‘ o verifikaciji. Potrdilo ‚ES‘ o verifikaciji se mora sklicevati na TSI, s katerimi je bila ugotovljena skladnost.

Kadar ni bila v celoti ocenjena skladnost podsistema z vsemi ustreznimi TSI (npr. v primeru odstopanja, delne uporabe TSI za nadgradnjo ali obnovo, prehodnega obdobja pri TSI ali v specifičnem primeru), potrdilo ‚ES‘ vsebuje točen sklic na TSI ali njihove dele, v zvezi s katerimi priglašeni organ med postopkom verifikacije ‚ES‘ ni preveril skladnosti.

2.3.2   Če so bila izdana potrdila ‚ES‘ o VIV, priglašeni organ, pristojen za verifikacijo ‚ES‘ podsistema, upošteva ta potrdila ‚ES‘ o VIV in pred izdajo potrdila ‚ES‘ o verifikaciji:

preveri, da potrdila ‚ES‘ o VIV pravilno obravnavajo ustrezne zahteve iz TSI,

preveri vse vidike, ki se ne obravnavajo v potrdilih ‚ES‘ o VIV, in

preveri končni preizkus podsistema kot celote.

2.4   Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija, ki je priložena izjavi ‚ES‘ o verifikaciji, mora vsebovati naslednje:

tehnične značilnosti v zvezi z zasnovo, vključno s splošnimi in podrobnimi načrti glede izvedbe, shemami električnih in hidravličnih napeljav, stikalnimi shemami, opisom sistemov za obdelavo podatkov in avtomatizacijo, dokumentacijo o obratovanju in vzdrževanju itd., ki je potrebna za zadevni podsistem,

seznam komponent interoperabilnosti, navedenih v členu 5(3)(d), ki so vgrajene v podsistem,

izvode izjav ‚ES‘ o skladnosti ali primernosti za uporabo, ki jih morajo imeti zgoraj navedene komponente v skladu s členom 13 te direktive, po potrebi skupaj z ustreznimi izračuni in izvodom zapisnikov o preizkusih in pregledih, ki jih opravljajo priglašeni organi na podlagi splošnih tehničnih specifikacij,

če obstajajo, potrdila ‚ES‘ o VIV in v tem primeru, če je to ustrezno, vmesne izjave ‚ES‘ o preverjanju, ki spremljajo potrdilo ‚ES‘ o verifikaciji, vključno z rezultatom preverjanja njihove veljavnosti, ki ga je opravil priglašeni organ,

potrdilo ‚ES‘ o verifikaciji, kateremu so priloženi ustrezni izračuni in je podpisan s strani priglašenega organa, pristojnega za verifikacijo ‚ES‘, s katerim potrjuje skladnost podsistema z zahtevami iz ustreznih TSI in navaja morebitne pridržke, ki so bili izraženi med izvedbo del in niso bili umaknjeni, potrdilu ‚ES‘ o verifikaciji morajo biti priložena tudi poročila o pregledih in revizijska poročila, ki jih izdela isti organ v okviru svojih nalog v skladu z oddelkoma 2.5.3 in 2.5.4,

potrdila ‚ES‘, izdana v skladu z drugimi predpisi, ki izhajajo iz Pogodbe,

kadar se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 352/2009 (1) zahteva varna vključitev, prosilec v tehnično dokumentacijo vključi poročilo ocenjevalca o skupnih varnostnih metodah pri oceni tveganja iz člena 6(3) Direktive 2004/49/ES.

2.5   Spremljanje

2.5.1   Namen spremljanja ‚ES‘ je med proizvodnjo podsistema zagotoviti izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz tehnične dokumentacije.

2.5.2   Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje proizvodnje, mora imeti stalen dostop do gradbišč, proizvodnih obratov, skladiščnih površin in po potrebi do naprav za montažo in preizkušanje ter na splošno do vseh objektov, za katere meni, da so potrebni za izpolnjevanje svojih nalog. Prosilec mora priglašenemu organu poslati vse dokumente, potrebne za ta namen, ter zlasti izvedbene načrte in tehnično dokumentacijo za podsistem.

2.5.3   Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje izvajanja, mora redno opravljati revizije, da se prepriča o skladnosti z ustreznimi TSI. Pooblaščenim za izvajanje mora predložiti revizijsko poročilo. Lahko se zahteva, da je prisoten na določenih stopnjah postopkov gradnje.

2.5.4   Poleg tega lahko priglašeni organ opravi naključne obiske delovišča ali proizvodnih obratov. Med takimi obiski lahko opravi popolne ali delne revizije. Pooblaščenim za izvajanje mora izdati poročilo o pregledu in po potrebi revizijsko poročilo.

2.5.5   Za izdajo izjave ‚ES‘ o primernosti za uporabo iz oddelka 2 Priloge IV je priglašenemu organu omogočeno spremljati podsisteme, na katere je vgrajena komponenta interoperabilnosti, da se oceni, če tako zahteva ustrezna TSI, njihova primernost za uporabo v njihovem predvidenem železniškem okolju.

2.6   Predložitev

Popolna tehnična dokumentacija, navedena v odstavku 2.4, se predloži prosilcu skupaj s potrdili ‚ES‘ o VIV, ki jih izda za to odgovoren priglašeni organ, če so na voljo, ali skupaj s potrdilom o verifikaciji, ki ga izda priglašeni organ, pristojen za verifikacijo ‚ES‘ podsistema. Dokumentacija se predloži izjavi ‚ES‘ o verifikaciji, ki jo prosilec pošlje pristojnemu organu, kateremu predloži prošnjo za odobritev začetka obratovanja.

Izvod dokumentacije mora hraniti prosilec celotno obratovalno dobo podsistema. Spis se pošlje vsaki drugi državi članici na njeno zahtevo.

2.7   Objavljanje

Vsak priglašeni organ mora redno objavljati ustrezne informacije o:

prejetih zahtevkih za verifikacijo ‚ES‘ in VIV,

zahtevkih za oceno skladnosti in/ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti,

izdanih ali zavrnjenih potrdilih ‚ES‘ o VIV,

izdanih ali zavrnjenih potrdilih ‚ES‘ o skladnosti in/ali primernosti za uporabo,

izdanih ali zavrnjenih potrdilih ‚ES‘ o verifikaciji.

2.8   Jezik

Dokumentacija in dopisi, ki se nanašajo na postopke verifikacije ‚ES‘, morajo biti napisani v uradnem jeziku države članice EU, v kateri ima prosilec sedež, ali v uradnem jeziku EU, ki ga prosilec sprejema.

3.   POSTOPEK VERIFIKACIJE V PRIMERU NACIONALNIH PREDPISOV

3.1   Uvod

Postopek verifikacije v primeru nacionalnih predpisov je postopek, pri katerem organ, ki je pristojen v skladu s členom 17(3) (pristojni organ), preveri in potrdi, da je podsistem skladen z nacionalnimi predpisi, priglašenimi v skladu s členom 17(3).

3.2   Potrdilo o verifikaciji

Organ, ki je pristojen za postopek verifikacije v primeru nacionalnih predpisov, pripravi potrdilo o verifikaciji, namenjeno prosilcu.

Potrdilo mora vsebovati točno sklicevanje na nacionalne predpise, v zvezi s katerimi je pristojni organ v postopku preverjanju preverjal skladnost, vključno s tistimi, ki se nanašajo na dele, za katere velja odstopanje od TSI, ter tistimi, ki se nanašajo na nadgradnjo ali obnovo.

V primeru nacionalnih predpisov v zvezi s podsistemi, ki sestavljajo vozilo, pristojni organ razdeli potrdilo v dva dela, od katerih eden vsebuje sklicevanja na tiste nacionalne predpise, ki se izrecno nanašajo na tehnično interoperabilnost med vozilom in zadevnim omrežjem, v drugem delu pa so navedeni vsi ostali nacionalni predpisi.

3.3   Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija, ki je priložena potrdilu o verifikaciji v primeru nacionalnih predpisov, je vključena v tehnično dokumentacijo iz točke 2.4 in mora vsebovati tehnične podatke, ki so potrebni za oceno skladnosti podsistema z nacionalnimi predpisi.“


(1)  UL L 108, 22.4.2009, str. 4.


Top