Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: Sklep Komisije z dne 10. oktobra 2011 o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7001) Besedilo velja za EGP

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/25


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. oktobra 2011

o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7001)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/667/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (1), ter zlasti člena 9(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Odločbe št. 626/2008/ES je olajšati razvoj konkurenčnega notranjega trga za MSS v vsej Uniji in zagotavljati postopno pokritost vseh držav članic z obratovalci, izbranimi za nudenje teh storitev.

(2)

Zadevna odločba zlasti določa postopek za skupno izbiro obratovalcev mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo frekvenčni pas 2 GHz, ki zajema radijski spekter od 1 980 do 2 010 MHz za komunikacije Zemlja–vesolje in od 2 170 do 2 200 MHz za komunikacije vesolje–Zemlja.

(3)

Odločba Komisije 2009/449/ES z dne 13. maja 2009 o izbiri obratovalcev vseevropskih sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (2), navaja izbrana obratovalca in ustrezne frekvence.

(4)

V skladu s členom 7(1) Odločbe št. 626/2008/ES države članice zagotovijo, da imajo izbrani prosilci v skladu s časovnim okvirom in območjem pokritosti, h kateremu se obvežejo, pravico do uporabe določene radijske frekvence, opredeljene v Odločbi 2009/449/ES, in pravico obratovanja mobilnega satelitskega sistema.

(5)

Pravice uporabe določene radijske frekvence in obratovanje mobilnega satelitskega sistema so predmet splošnih pogojev iz člena 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES. Zlasti morajo izbrani obratovalci za zagotavljanje MSS uporabljati dodeljeni radijski spekter, izpolniti etapne cilje od šest do devet iz Priloge k navedeni odločbi z dne 13. maja 2011 in spoštovati vse obveze, ki so jih navedli v svojih vlogah.

(6)

Spremljanje skladnosti s temi splošnimi pogoji in izvrševanje bi morala potekati na nacionalni ravni, vključno s končno oceno morebitnih kršitev splošnih pogojev.

(7)

Nacionalna pravila o izvrševanju bi morala biti v skladu z zakonodajo Unije, zlasti člena 10 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (3).

(8)

Čezmejna narava splošnih pogojev iz člena 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES zahteva usklajevanje nacionalnih postopkov, ki vodijo do izvrševanja s strani držav članic, na ravni Unije. Nedoslednosti pri uporabi nacionalnih postopkov izvrševanja, zlasti glede preiskave, časa vsakega sprejetega ukrepa in njegove narave, bi lahko imele za posledico skupek ukrepov izvrševanja v nasprotju z vseevropsko naravo MSS.

(9)

Ta sklep ne bi smel zajemati izvrševanja izključno nacionalnih pogojev niti se uporabljati za ukrepe izvrševanja v zvezi z nobenimi drugimi pogoji razen splošnimi pogoji iz člena 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES. Zaradi bistveno nacionalne razsežnosti katerega koli posebnega pogoja v zvezi s talnimi komponentami mobilnih satelitskih sistemov izvrševanje splošnih pogojev iz člena 8(3) Odločbe št. 626/2008/ES ne bi smelo biti vključeno v področje uporabe tega sklepa.

(10)

Da bi zagotovile skladnost s splošnimi pogoji, ki so sestavni del splošne odobritve in/ali pravic za uporabo dodeljenih frekvenc, lahko države članice, ki so odobrile izbrane obratovalce, sprejmejo ukrepe za izvrševanje v skladu s členom 10 Direktive 2002/20/ES.

(11)

Člen 10 Direktive 2002/20/ES zagotavlja postopen pristop k izvrševanju, pri čemer predvideva prvo stopnjo, v kateri se domnevna kršitev preišče in se po potrebi sprejmejo ukrepi za zagotovitev skladnosti. V skladu s členom 10(3) Direktive 2002/20/ES morajo taki ukrepi določiti primerno obdobje, v katerem mora obratovalec zagotoviti skladnost z ukrepom. Na splošno bi morala določitev primernega časa za zagotovitev skladnosti upoštevati posebno naravo satelitske industrije, zadevno kršitev in predviden ukrep. Zlasti v primerih, ko bi bila za zagotovitev skladnosti s katerim koli od zadevnih splošnih pogojev nujna izstrelitev satelita, lahko sprejeti ukrepi določijo časovni načrt, vključno z vmesnimi koraki in ustreznimi časovnimi omejitvami. Druga stopnja, ki jo sproži nezmožnost odprave resnih in ponavljajočih se kršitev, lahko vodi do stalnega odvzema pravic uporabe.

(12)

Ta sklep ne bi smel posegati v pravico ustreznih nacionalnih organov, da sprejmejo začasne ukrepe v skladu s pogoji iz člena 10(6) Direktive 2002/20/ES.

(13)

Uradna obvestila Komisiji glede morebitnih ugotovitev držav članic, ki dodelijo odobritve, v skladu s tem sklepom ne posegajo v možnost posamezne države članice, da predloži pisne ugotovitve za razprave Odbora za komunikacije.

(14)

Medtem ko so splošni pogoji iz člena 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES sestavni del nacionalnega pravnega okvira, ki ureja dejavnost odobrenih obratovalcev, zahteva spremljanje skladnosti v vsaki državi članici in še zlasti analiza dejstev, na katerih temelji posamezna domnevna kršitev zadevnih splošnih pogojev, poznavanje vseh stvarnih elementov čezmejne narave ter učinkov in lahko zahteva informacije o zagotavljanju storitve v drugih državah članicah. Izmenjave ugotovitev različnih pristojnih nacionalnih organov in stališč, ki jih navajajo zadevni odobreni obratovalci, bi pomagale doseči skladnejše ter učinkovitejše izvrševanje v vsej Uniji. Poleg tega bi morala usklajena časovnica za izvrševanje povečati pravno varnost za zadevne odobrene obratovalce.

(15)

V skladu s členom 10(5) Direktive 2002/20/ES se v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev lahko sprejme odločitev o preprečitvi nadaljnjega zagotavljanja storitev ter začasnem ali stalnem odvzemu pravice uporabe določene radijske frekvence, če ukrepi, namenjeni zagotovitvi skladnosti, niso bili izpolnjeni v primernem obdobju. V posebnem primeru zagotavljanja MSS ima odločitev o stalnem ali začasnem odvzemu pravic uporabe pomembne čezmejne učinke. Glede na nacionalni postopek so poleg tega lahko potrebni ustrezni ukrepi, ki vodijo do stalnega odvzema odobritve, na primer začasen odvzem. Zato bi bilo treba ukrepe za stalen ali začasen odvzem sprejeti šele po tem, ko so v okviru Odbora za komunikacije države članice izmenjale mnenja ter o njih razpravljale.

(16)

Ker cilja tega sklepa, in sicer opredelitve načinov za v vsej Evropski uniji usklajeno uporabo pravil o izvrševanju splošnih pogojev, povezanih z odobritvijo za zagotavljanje storitev MSS, in/ali pravice uporabe izbranih frekvenc, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči ter ga je torej zaradi obsega in učinkov ukrepanja mogoče bolje doseči na ravni Unije, lahko slednja sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz zadevnega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za komunikacije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina, cilj in področje uporabe

1.   Ta sklep določa načine za usklajeno uporabo pravil držav članic v zvezi z izvrševanjem, ki se uporabljajo za odobrene obratovalce mobilnih satelitskih sistemov v primeru domnevne kršitve splošnih pogojev, povezanih z odobritvijo posameznega obratovalca.

2.   Zaradi čezmejne narave MSS je cilj usklajevanja s pomočjo Odbora za komunikacije zlasti spodbujanje skupnega razumevanja dejstev, na katerih temelji domnevna kršitev, in njene resnosti, kar vodi do dosledne uporabe nacionalnih pravil o izvrševanju v vsej Evropski uniji, vključno s časovno uskladitvijo vsakega sprejetega ukrepa, zlasti kadar je narava kršitev podobna.

3.   Ta sklep se ne uporablja za ukrepe izvrševanja v zvezi z nobenimi drugimi pogoji razen splošnimi pogoji iz člena 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1.   Za namene tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov iz Odločbe št. 626/2008/ES.

2.   Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

„odobreni obratovalec“ je obratovalec, izbran v skladu z Odločbo 2009/449/ES, ki mu je bila v okviru splošne odobritve ali individualne pravice do uporabe dodeljena pravica uporabe določenih radijskih frekvenc, navedenih v Odločbi 2009/449/ES, in/ali pravica obratovanja mobilnega satelitskega sistema,

„splošni pogoji“ so splošni pogoji, katerih predmet so v skladu s členom 7(2) Odločbe št. 626/2008/ES pravice odobrenega obratovalca,

„država članica, ki dodeli odobritev“ je država članica, ki je v okviru splošne odobritve ali individualne pravice do uporabe odobrenemu obratovalcu dodelila pravice uporabe določenih radijskih frekvenc, navedenih v Odločbi 2009/449/ES, in/ali pravico obratovanja mobilnega satelitskega sistema.

Člen 3

Usklajevanje izvrševanja splošnih pogojev

1.   Kadar država članica, ki je dodelila odobritev, ugotovi, da odobreni obratovalec ne spoštuje enega ali več splošnih pogojev, in o svojih ugotovitvah zadevnega obratovalca obvesti v skladu s členom 10(2) Direktive 2002/20/ES, o tem istočasno obvesti Komisijo, ki nato obvesti druge države članice.

2.   Potem ko Komisija državam članicam posreduje informacije iz odstavka 1, države članice, ki dodelijo odobritev, raziščejo, če gre za kršitev splošnih pogojev v njihovi pristojnosti, in zadevnemu odobrenemu obratovalcu omogočijo, da poda svoje stališče.

3.   V petih mesecih od takrat, ko Komisija državam članicam posreduje informacije iz odstavka 1, države članice, ki dodelijo odobritev, Komisijo uradno obvestijo o povzetku svojih ugotovitev in stališčih, ki jih je podal zadevni odobreni obratovalec, Komisija pa o tem obvesti vse druge države članice. Komisija v osmih mesecih od takrat, ko državam članicam posreduje informacije iz odstavka 1, skliče sestanek Odbora za komunikacije, da bi proučil domnevno kršitev in po potrebi razpravljal o morebitnih primernih ukrepih za zagotovitev skladnosti v skladu s cilji iz člena 1(2).

4.   Države članice se vzdržijo sprejemanja vsake dokončne odločitve o domnevni kršitvi pred sestankom Odbora za komunikacije iz odstavka 3.

5.   Po sestanku Odbora za komunikacije iz odstavka 3 vsaka država članica, ki dodeli odobritev in je uradno obvestila zadevnega odobrenega obratovalca o svojih ugotovitvah v skladu s členom 10(2) Direktive 2002/20/ES ter ugotovi, da je prišlo do kršitve enega ali več splošnih pogojev, sprejme ustrezne in sorazmerne ukrepe, vključno z denarnimi kaznimi, da bi zagotovila skladnost zadevnega odobrenega obratovalca s splošnimi pogoji, z izjemo stalnega ali, če tako določa njihova nacionalna zakonodaja, začasnega odvzema katere koli odobritve ali pravice do uporabe zadevnega odobrenega obratovalca.

6.   V primeru resnih ali ponavljajočih se kršitev splošnih pogojev vsaka država članica, ki dodeli odobritev in ima po sprejemu ukrepov iz odstavka 5 namen sprejeti odločitev o stalnem odvzemu odobritve v skladu s členom 10(5) Direktive 2002/20/ES, o svoji nameri obvesti Komisijo ter predloži povzetek vsakega ukrepa, ki ga je sprejel zadevni odobreni obratovalec za zagotovitev skladnosti z ukrepi izvrševanja. Komisija te informacije sporoči drugim državam članicam.

7.   V treh mesecih od takrat, ko Komisija državam članicam posreduje informacije iz odstavka 6, se skliče sestanek Odbora za komunikacije z namenom uskladiti vsak stalen odvzem odobritve v skladu s cilji iz člena 1(2). Medtem se vse države članice, ki dodelijo odobritev, vzdržijo sprejemanja odločitev, ki pomenijo stalen ali, če tako določa njihova nacionalna zakonodaja, začasen odvzem katere koli odobritve ali pravice do uporabe zadevnega odobrenega obratovalca.

8.   Po sestanku Odbora za komunikacije iz odstavka 7 lahko država članica, ki dodeli odobritev, sprejme primerne odločitve v zvezi s stalnim odvzemom dodeljene odobritve zadevnemu odobrenemu obratovalcu.

9.   Vsako odločitev o izvrševanju iz odstavkov 5 in 8 ter razloge, na katerih je osnovana, se zadevnemu odobrenemu obratovalcu sporoči v enem tednu od njenega sprejema, prav tako pa tudi Komisiji, ki o tem obvesti druge države članice.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 10. oktobra 2011

Za Komisijo

Neelie KROES

Podpredsednica


(1)  UL L 172, 2.7.2008, str. 15.

(2)  UL L 149, 12.6.2009, str. 65.

(3)  UL L 108, 24.4.2002, str. 21.


Top