Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EU: Sklep Komisije z dne 9. marca 2011 o objavi in vodenju referenčnega dokumenta iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1536) Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/22


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. marca 2011

o objavi in vodenju referenčnega dokumenta iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1536)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/155/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) ter zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju priporočila Evropske agencije za železniški promet z dne 15. aprila 2010 o referenčnem dokumentu, kakor je določeno v členu 27(3) Direktive 2008/57/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/965/ES z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES (2) v svoji prilogi vsebuje seznam parametrov za razvrstitev nacionalnih predpisov v referenčnem dokumentu iz člena 27 Direktive 2008/57/ES.

(2)

Pomembno je, da so nacionalni predpisi, ki morajo biti zajeti v referenčnem dokumentu, jasno določeni, da je mogoče opredeliti, v kolikšnem obsegu se jih lahko šteje za enakovredne, da se tako poveča število predpisov v skupini A v skladu z oddelkom 2 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES.

(3)

Države članice so odgovorne za posodabljanje svojih nacionalnih predpisov. Posodobitve nacionalnih predpisov lahko za določen parameter, določen v oddelku 1 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES, vplivajo na razvrstitev predpisov glede na druge predpise držav članic.

(4)

Potrebno je posodabljanje podatkovne baze, ki mogoča navzkrižno primerjanje nacionalnih predpisov in njihovo razvrščanje po enakovrednosti.

(5)

Evropska agencija za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: Agencija) mora za vsako državo članico zbrati, objaviti in hraniti seznam nacionalnih predpisov za odobritev vozil, ki mora za vsak parameter vsebovati sklice na nacionalni predpis in razvrstitev ustreznih predpisov drugih držav članic za ta parameter. Ti seznami morajo biti vključeni v referenčni dokument.

(6)

Države članice morajo zagotoviti skladnost med predpisi iz referenčnega dokumenta in predpisi, priglašenimi na podlagi člena 17 Direktive 2008/57/ES. Za to morajo države članice imeti dovolj časa, da posodobijo referenčni dokument, ali da priglasijo/spremenijo/odpravijo predpise po postopku iz člena 17. Dokler nista oba sklopa pravil usklajena in dokler ni zagotovljen enoten vnos podatkov za nacionalne predpise, lahko nacionalni varnostni organi v primeru morebitnih razhajanj med obema sklopoma predpisov pri odobritvah začetka obratovanja vozil uporabljajo predpise s seznama v referenčnem dokumentu.

(7)

Kar zadeva priglasitev nacionalnih varnostnih predpisov v skladu s členom 8 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), ta niso bistvena za referenčni dokument. Navedena direktiva je bila namreč spremenjena z Direktivo 2008/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), s katero so bili iz Priloge II k Direktivi 2004/49/ES umaknjeni nacionalni varnostni predpisi o zahtevah za odobritev začetka obratovanja vozil in vzdrževanja vozil.

(8)

Pri pripravljanju nacionalnih referenčnih dokumentov morajo nacionalni varnostni organi po posvetovanjih v pristojnih delovnih skupinah določiti prednostne naloge glede na cilje Direktive 2008/57/ES, upoštevajoč pri tem vire, ki so na voljo v nacionalnih varnostnih organih.

(9)

V skladu s členom 27(4) Direktive 2008/57/ES mora Komisija vselej imeti pravico, da sprejme ukrep, ki se nanaša na Agencijo, njegov cilj pa je sprememba referenčnega dokumenta.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Vsebina referenčnega dokumenta iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES je določena v Prilogi k temu sklepu.

2.   Agencija objavi in hrani referenčni dokument. Prost dostop do dokumenta je možen prek spletne strani Agencije. Agencija objavi prvo različico referenčnega dokumenta v štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.

3.   Agencija vsaj enkrat na leto Komisiji in odboru iz člena 29 Direktive 2008/57/ES predloži poročilo o napredku pri objavi in vodenju referenčnega dokumenta.

4.   Na zahtevo Agencije, države članice ali na lastno pobudo lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES kadar koli sprejme sklep o spremembi referenčnega dokumenta, ki ga izda Agencija.

Člen 2

Za namen referenčnega dokumenta:

(a)

„predpis“ pomeni zahtevo, ki se uporablja v državi članici in ki jo mora prosilec za dovoljenje za začetek obratovanja vozil izpolnjevati, pri čemer se zahteva nanaša na:

parameter s seznama v Prilogi k Odločbi 2009/965/ES in/ali

zahteve v zvezi s preverjanjem in preskušanjem in/ali

postopek, ki ga je treba izvesti za pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja vozil;

(b)

„razvrstitev“ pomeni lastnost, ki jo neka država članica pripiše nacionalnemu predpisu druge države članice, ki zadeva določen parameter, v skladu z eno od skupin A, B ali C, ki so opredeljene v oddelku 2 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES.

Člen 3

1.   Nacionalni referenčni dokument vsake posamezne države članice za vsak parameter s seznama v Prilogi k Odločbi 2009/965/ES vsebuje naslednje:

(a)

sklic na ustrezni nacionalni predpis, ki v zadevni državi članici velja za odobritev začetka obratovanja vozil, ali izjavo, da v zvezi z zadevnim parametrom ne velja nobena zahteva;

(b)

razvrstitev predpisov, ki veljajo v drugih državah članicah, v skladu z oddelkom 2 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES.

2.   Kjer je to primerno, Agencija olajša s strani nacionalnih varnostnih organov opravljeno razvrstitev nacionalnih predpisov za odobritev vozil, in sicer z organiziranjem sestankov.

Člen 4

1.   Vsak nacionalni varnostni organ Agenciji zagotovi informacije, ki so potrebne za pripravo nacionalnega referenčnega dokumenta. Nacionalni varnostni organ zlasti:

(a)

za vsak parameter navede Agenciji nacionalne predpise in njihovo razvrstitev;

(b)

obvesti Agencijo o spremembah predpisov ob objavi spremembe predpisa;

(c)

imenuje osebo ali oddelek, ki bo odgovoren za zagotavljanje te informacije Agenciji;

(d)

vodi aktivno izmenjavo mnenj in izkušenj z drugimi nacionalnimi varnostnimi organi, da bo mogel razvrstiti predpise v skladu s členom 3(1)(b). Nacionalni varnostni organi medsebojno sodelujejo z namenom, da odpravijo nepotrebne zahteve in odvečna preverjanja.

2.   Vsaka država članica odobri svoj nacionalni referenčni dokument.

3.   Države članice v enem letu po objavi ustreznega nacionalnega referenčnega dokumenta poskrbijo za skladnost med zahtevami iz referenčnega dokumenta in zahtevami iz predpisov, prijavljenih na podlagi člena 17 Direktive 2008/57/ES. Ko bo zagotovljen enoten vnos podatkov za priglasitev nacionalnih predpisov in za referenčni dokument, bo skrajni rok za zagotovitev skladnosti med njimi šest mesecev. Komisija države članice obvesti o datumu, do katerega bo zagotovljen enoten vnos podatkov za priglasitev nacionalnih predpisov. Če Agencija po tem obdobju ugotovi neskladnosti, o tem obvesti zadevno državo članico. Če predpis iz referenčnega dokumenta še ni prijavljen, je ta predpis treba priglasiti ali posodobiti referenčni dokument.

4.   Države članice v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa sporočijo Komisiji ime pristojnega oddelka, ki bo odgovoren za potrjevanje in odobritev njihovega nacionalnega referenčnega dokumenta in njegovih sprememb.

Člen 5

1.   Če bi sprememba nekega predpisa vplivala na razvrstitev tega predpisa v kateri koli drugi državi članici, Agencija v skladu s členom 4(1)(b) obvesti nacionalne varnostne organe zadevnih držav članic, da revidirajo razvrstitev.

2.   Če Agencija ugotovi, da država članica predlaga razvrstitev nekega predpisa v skupino B ali C, medtem ko sama meni, da ga je treba razvrstitev skupino A, o tem obvesti ustrezni nacionalni varnostni organ in se z njim pogovori s ciljem, da se doseže prava razvrstitev.

3.   Če Agencija po pogovoru z nacionalnimi varnostnimi organi meni, da razvrstitev v skupino B ali C s strani nacionalnih varnostnih organov glede na določbe Direktive 2008/57/ES ni upravičena in da razvrstitev v skupino B ali C predstavlja nepotrebno zahtevo oziroma nepotrebno preverjanje, ki nesorazmerno vpliva na stroške ali čas, potreben za odobritev začetka obratovanja vozil, Agencija o tem obvesti Komisijo ter Komisiji in zadevni državi članici predloži tehnično mnenje.

4.   Kjer je to primerno, Komisija sprejme sklep v skladu s postopkom iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES. Ta sklep je naslovljen na Agencijo s ciljem, da se posodobi referenčni dokument, in na zadevno državo članico z namenom odobritve nacionalnega referenčnega dokumenta, kot določa člen 4(2).

Člen 6

Ta sklep ne velja za Republiko Ciper in Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi železniški sistem.

Člen 7

Ta sklep se uporablja od 1. aprila 2011.

Člen 8

Ta sklep je naslovljen na države članice in Evropsko agencijo za železniški promet.

V Bruslju, 9. marca 2011

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 341, 22.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 164, 30.4.2004, str. 44.

(4)  UL L 345, 23.12.2008, str. 62.


PRILOGA

REFERENČNI DOKUMENT

1.   Namen referenčnega dokumenta

Namen referenčnega dokumenta je olajšati postopek odobritve za začetek obratovanja vozil, in sicer tako, da:

(a)

se navedejo vsi parametri, ki jih je treba preveriti v zvezi z odobritvijo za začetek obratovanja;

(b)

se ugotovijo predpisi, ki jih države članice uporabljajo za odobritev začetka obratovanja vozil;

(c)

se za vsak predpis navede eden od parametrov, ki jih je treba preveriti v zvezi z odobritvijo za začetek obratovanja;

(d)

se vsi predpisi v skladu z oddelkom 2 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES razvrstijo v skupine A, B ali C;

(e)

se v skladu s členom 1 Odločbe 2009/965/ES določijo nacionalni pravni okviri, ki urejajo odobritev za začetek obratovanja vozil.

2.   Sestava in vsebina

Referenčni dokument je sestavljen iz naslednjih delov:

1. del

:

Napotki za uporabo: Ta del se nanaša na sestavne dele tega sklepa in na vse druge podatke, ki so potrebni za vodenje, razumevanje in uporabo referenčnega dokumenta.

2. del

:

Nacionalni referenčni dokumenti: Referenčni dokument za vsako državo članico vsebuje vse nacionalne referenčne dokumente, v katerih so po seznamih navedeni in razvrščeni nacionalni predpisi, kot je navedeno v členu 3.

3. del

:

Podatki o nacionalnih pravnih okvirih: V skladu s členom 1 Odločbe 2009/965/ES referenčni dokument vsebuje podatke o nacionalnih pravnih okvirih, ki veljajo za odobritev začetka obratovanja vozil. Ta del se izpolni, takoj ko države članice prijavijo nacionalne ukrepe za izvedbo Direktive 2008/57/ES.

3.   Obseg uporabe referenčnega dokumenta

Referenčni dokument obsega vse vrste odobritev za začetek obratovanja železniških vozil, za katere velja Direktiva 2008/57/ES in za katere se zahteva skladnost z nacionalnimi pravili.

V skladu s členom 1 Direktive 2008/57/ES gre za vozila, ki naj bi vozila po omrežju TEN in zunaj njega.

Kar zadeva vozila, ki so skladna s TSI, referenčni dokument za določen parameter omogoča primerjave in sklicevanja med predpisi, ki se uporabljajo v različnih državah članicah, da se preveri tehnična skladnost z infrastrukturo, upoštevanje specifičnih primerov, rešitev odprtih točk ter spoštovanje nacionalnih predpisov v primerih odstopanja.

Referenčni dokument obenem omogoča primerjave in sklicevanja na nacionalne predpise, povezane s seznamom parametrov, ki jih je treba preveriti v povezavi z začetkom obratovanja vozil, ki niso skladna s TSI.


Top