EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0801

Uredba Komisije (EU) št. 801/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili države zastave Besedilo velja za EGP

OJ L 241, 14.9.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/801/oj

14.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 241/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 801/2010

z dne 13. septembra 2010

o izvajanju člena 10(3) Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili države zastave

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (1) in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uspešnost države zastave je pomemben vrstni parameter, ki določa rizični profil ladij.

(2)

Da bi ocenili rizični profil ladje, je treba upoštevati delež zadržanj v Uniji in na območju, ki ga pokriva Pariški memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe („Pariški memorandum“).

(3)

V zvezi z metodologijo za ocenjevanje uspešnosti države zastave je potrebno upoštevati strokovno znanje, pridobljeno z uporabo Pariškega memoranduma.

(4)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kategorizacija držav zastav na podlagi deležev zadržanj

1.   Da bi ugotovili uspešnost države zastave v smislu Direktive 2009/16/ES, se države zastav razvrščajo na črne, sive ali bele sezname, sprejete v skladu s Pariškim memorandumom na podlagi skupnega števila inšpekcijskih pregledov in zadržanj v obdobju treh let. Poleg tega se države zastav, uvrščene na črni seznam, glede na njihov delež zadržanja delijo na izjemno rizične, zelo rizične, srednje do zelo ali srednje rizične. Razvrstitev se posodablja vsako leto.

2.   Uvrstitev države zastave na črni, sivi ali beli seznam zahteva najmanj trideset inšpekcijskih pregledov pomorske inšpekcije.

3.   Metodologija in formule, ki se uporabljajo za kategorizacijo držav zastav, so v skladu z merili, povezanimi z državo zastave, ki so navedena v Prilogi.

Člen 2

Uspešnost države zastave na podlagi pregleda IMO

Upoštevanje iz točke (c)(iii) dela I.1 Priloge I k Direktivi 2009/16/ES, ki se zahteva za opredelitev ladij kot manj rizičnih, se šteje za izkazano, ko Komisija prejme pisno potrdilo od države zastave, da je končno poročilo o pregledu zaključeno in da je po potrebi predložen načrt za odpravo nepravilnosti. Pregledi, opravljeni pred 17. junijem 2009, se enakovredno upoštevajo.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 131, 28.5.2009, str. 57.


PRILOGA

Merila, povezana z državo zastave

(kakor je navedeno v členu 10(3)(a) Direktive 2009/16/ES)

1.

Uspešnost države zastave se izračuna na podlagi standardne formule za statistične izračune, v kateri so nekatere vrednosti stalne. Meje med črno in sivo ter sivo in belo določata naslednji formuli:

Formula Formula

pri čemer je:

N število inšpekcijskih pregledov,

p dovoljena meja zadrževanja,

z kritična vrednost normalne distribucije (1,645 za 95-odstotno raven zanesljivosti).

2.

Formule iz točke 1 zagotavljajo dovoljeno število zadržanj za črni ali beli seznam. Število zadržanj nad mejo med črnim in sivim pomeni slabše od povprečja in se mora posledično uvrstiti na črni seznam, število zadržanj pod mejo med belim in sivim pa pomeni boljše od povprečja in se mora posledično uvrstiti na beli seznam. Če se število zadržanj za določeno državo zastave postavi med ti dve meji, se država zastave uvrsti na sivi seznam.

3.

Za primerjavo uspešnosti držav zastav iz črnega, sivega ali belega seznama se izračun ponovi s prilagoditvijo p v formulah iz točke 1.

4.

Da bi dosegli primerljivost uspešnosti držav zastav, se uporablja faktor presežka (EF). EF kaže, kolikokrat je treba spremeniti p in ponovno izračunati, da se število zadržanj za državo zastave izenači z mejami. Vsako 3 % povečanje ali zmanjšanje p ustreza eni celi točki EF. Za države zastav, kategorizirane na sivi seznam, se EF izračuna po naslednji formuli:

Formula

5.

Za razporejanje držav zastav, uvrščenih na črni seznam, v izjemno rizične, zelo rizične, srednje do zelo rizične ali srednje rizične se upoštevajo naslednje vrednosti EF:

 

EF = 4,01 in več pomeni izjemno rizično

 

EF = 3,01 do 4,00 pomeni zelo rizično

 

EF = 2,01 do 3,00 pomeni srednje do zelo rizično

 

EF = 1,01 do 2,00 pomeni srednje rizično


Top