Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0679

Uredba Sveta (EU) št. 679/2010 z dne 26. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

OJ L 198, 30.7.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 286 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/679/oj

30.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/1


UREDBA SVETA (EU) št. 679/2010

z dne 26. julija 2010

o spremembah Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti tretjega pododstavka člena 126(14) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Verodostojnost proračunskega nadzora je zelo odvisna od zanesljive proračunske statistike. Nadvse pomembno je, da so podatki, ki jih pošiljajo države članice na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (2), zelo kakovostni in zanesljivi.

(2)

Okvir upravljanja fiskalne statistike Evropske unije se je v zadnjih letih dodatno razvil in institucionalni okvir posodobil, zlasti da bi Komisija (Eurostat) lahko izboljšano spremljala državne račune.

(3)

Revidirani okvir upravljanja za fiskalno statistiko na splošno dobro deluje in dosega zadovoljiv izid v smislu pošiljanja ustreznih fiskalnih podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu. Zlasti države članice so večinoma pripravljene sodelovati v dobri veri ter so operativno sposobne sporočati fiskalne podatke visoke kakovosti.

(4)

Vendar so nedavni dogodki tudi jasno pokazali, da sedanji okvir upravljanja za fiskalno statistiko še vedno ne zmanjšuje dovolj tveganja pošiljanja nepravilnih ali netočnih podatkov Komisiji.

(5)

V zvezi s tem in v nekaterih izrednih primerih (metodološki obiski) bi morala imeti Komisija (Eurostat) dodatne pravice dostopa do razširjenega obsega informacij za potrebe ocene kakovosti podatkov, popolnoma v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (3) glede strokovne neodvisnosti.

(6)

Komisija (Eurostat) bi morala biti zato pri izvajanju metodoloških obiskov v državi članici, katere statistični podatki se preverjajo, upravičena do dostopa do državnih računov na centralni, državni in lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti, zagotoviti pa bi ji bilo treba tudi temeljne podrobne računovodske informacije, ustrezne statistične raziskave in vprašalnike ter druge povezane informacije ob upoštevanju zakonodaje o varstvu podatkov in statistične zaupnosti.

(7)

Preverjati bi bilo treba predvsem javne račune posameznih splošnih državnih služb ter javnih služb, uvrščenih zunaj splošnega državnega sektorja, javne račune pa bi bilo treba oceniti v smislu njihove statistične uporabe.

(8)

Države članice bi morale zagotoviti, da institucije in uradniki, pristojni za pošiljanje dejanskih podatkov in temeljnih državnih proračunskih podatkov Komisiji (Eurostatu), v celoti spoštujejo obveznosti v zvezi s statističnimi načeli.

(9)

Uredbo (ES) št. 479/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 479/2009

Uredba (ES) št. 479/2009 se spremeni, kot sledi:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

‚Dostop‘ pomeni, da se morajo zadevni dokumenti in druge informacije zagotoviti na zahtevo, bodisi takoj ali čim hitreje, glede na čas, ki je potreben za zbiranje zahtevanih informacij.“;

2.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (4) države članice v najkrajšem možnem času sporočijo Komisiji (Eurostatu) relevantne statistične informacije, ki se zahtevajo za oceno kakovosti podatkov.

Statistične informacije iz prvega pododstavka je treba omejiti na informacije, ki so nujno potrebne za preverjanje skladnosti s pravili ESR. ‚Statistične informacije‘ so zlasti:

(a)

podatki iz nacionalnih računov;

(b)

evidence;

(c)

preglednice uradnih obvestil o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem;

(d)

dodatni vprašalniki in pojasnila v zvezi z uradnimi obvestili.

Obliko vprašalnikov določi Komisija (Eurostat) po posvetovanju z Odborom za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (v nadaljnjem besedilu: OMFPS).

3.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   Komisija (Eurostat) zagotovi stalen dialog s statističnimi organi držav članic. V ta namen Komisija (Eurostat) v vseh državah članicah redno izvaja obiske za dialog in morebitne metodološke obiske.

2.   Ko Komisija (Eurostat) pripravlja obiske za dialog in metodološke obiske, posreduje svoje začasne ugotovitve zadevni državi članici v mnenje.“;

4.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 11a

Obiski za dialog so namenjeni pregledu dejanskih podatkov, sporočenih v skladu s členom 8, preučitvi metodoloških vprašanj, razpravam o statističnih postopkih in virih, opisanih v evidencah, ter oceni skladnosti z računovodskimi pravili. Obiski za dialog se uporabljajo za ugotavljanje nevarnosti in morebitnih problemov glede kakovosti sporočenih podatkov.

Člen 11b

1.   Metodološki obiski so namenjeni spremljanju postopkov in preverjanju računov, ki utemeljujejo sporočene podatke, in pripravi podrobnih sklepov o kakovosti sporočenih podatkov, kot je opisano v členu 8(1).

2.   Metodološki obiski se izvajajo le v izjemnih primerih, kadar se jasno ugotovijo znatna tveganja ali težave v zvezi s kakovostjo podatkov.

3.   Za namene te uredbe se lahko šteje, da obstajajo znatna tveganja ali težave v zvezi s kakovostjo podatkov, ki jih je sporočila država članica, če:

(a)

prihaja do pogostih in obsežnih revizij primanjkljaja ali dolga, ki niso jasno in ustrezno pojasnjene;

(b)

zadevna država članica Komisiji (Eurostatu) ne posreduje vseh statističnih informacij, zahtevanih v okviru krogov za pojasnitev uradnega obvestila o postopku čezmernega primanjkljaja ali obiska za dialog, v dogovorjenem obdobju in ni jasno in zadovoljivo pojasnila, kaj je razlog za zamudo oziroma zakaj ni odgovorila;

(c)

zadevna država članica enostransko in brez jasne razlage spremeni vire in metode za oceno primanjkljaja in dolga splošnih državnih služb iz evidenc in to bistveno vpliva na ocene;

(d)

obstajajo odprta metodološka vprašanja, ki bodo verjetno imela bistven učinek na statistične podatke o dolgu ali primanjkljaju, ki jih država članica in Komisija (Eurostat) nista rešili ter izhajajo iz krogov za pojasnitev ali prejšnjih obiskov za dialog, zaradi česar je Komisija (Eurostat) izrazila pridržke v dveh zaporednih uradnih obvestilih o postopku čezmernega primanjkljaja;

(e)

obstajajo stalne, nenavadno visoke uskladitve stanj in tokov, ki niso jasno razložene.

4.   Komisija (Eurostat) se večinoma ob upoštevanju meril iz odstavka 3, potem ko je obvestila OMFPS, odloči za metodološki obisk.

5.   Komisija bi morala ekonomsko-finančnemu odboru zagotoviti popolne informacije o razlogih za metodološke obiske.“;

5.

člen 12(1) in (2) se nadomestita z naslednjim:

„1.   Od držav članic se pričakuje, da na zahtevo Komisije (Eurostata) prostovoljno zagotovijo pomoč strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva, vključno s pomočjo pri pripravi in opravljanju metodoloških obiskov. Ti strokovnjaki dajo pri opravljanju svojih nalog na voljo svoje neodvisno strokovno znanje. Seznam strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva se sestavi na podlagi predlogov, ki so jih nacionalni organi, pristojni za poročanje o čezmernem primanjkljaju, poslali Komisiji (Eurostatu).

Komisija določi pravila in postopke za izbiro strokovnjakov, ob upoštevanju ustrezne razdelitve strokovnjakov po državah članicah in ustrezne rotacije strokovnjakov med državami članicami, organizacije njihovega dela in finančnih podrobnosti. Komisija z državami članicami deli vse stroške, ki nastanejo zaradi pomoči nacionalnih strokovnjakov.

2.   V okviru metodoloških obiskov ima Komisija (Eurostat) pravico do dostopa do računov vseh državnih organov na centralni, državni, lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti, dati pa ji je treba tudi obstoječe temeljne podrobne računovodske in proračunske informacije.

V tem smislu računovodske in proračunske informacije vključujejo:

transakcije in bilance stanja,

ustrezne statistične raziskave in vprašalnike splošnih državnih služb ter druge povezane informacije, na primer analitične dokumente,

informacije zadevnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov o izvrševanju proračuna vseh podsektorjev splošnih državnih služb,

račune izvenproračunskih organov, podjetij in nepridobitnih institucij ter drugih podobnih organov, ki so del sektorja splošnih državnih služb v nacionalnih računih,

račune skladov socialnega zavarovanja.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da olajšajo metodološke obiske. Navedeni obiski se lahko izvajajo v nacionalnih organih, vključenih v poročanje v okviru postopka čezmernega primanjkljaja, ter v vseh službah, neposredno ali posredno vključenih v pripravo državnih proračunov in dolgov. V obeh primerih nacionalni statistični uradi kot nacionalni koordinatorji v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 pomagajo Komisiji (Eurostatu) pri organizaciji in usklajevanju obiskov. Države članice zagotovijo, da navedeni nacionalni organi in službe ter po potrebi nacionalni organi, ki so po svoji dolžnosti odgovorni za nadzor javnih računov, uradnikom Komisije ali drugim strokovnjakom iz odstavka 1 tega člena zagotovijo pomoč, ki jo potrebujejo pri opravljanju svojih nalog, vključno s tem, da jim dajo na voljo dokumente za utemeljitev sporočenih dejanskih podatkov o primanjkljaju in dolgu ter o temeljnih državnih proračunskih podatkih. Zaupne evidence nacionalnega statističnega sistema ter druge tajne podatke bi bilo treba Komisiji (Eurostatu) sporočiti samo za namene ocene kakovosti. Strokovnjaki na področju nacionalnega računovodstva, ki pomagajo Komisiji (Eurostatu) v okviru metodoloških obiskov, pred dostopom do zaupnih evidenc ali podatkov podpišejo zavezo, da bodo spoštovali zaupnost.“;

6.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

1.   Države članice zagotovijo, da so dejanski podatki sporočeni Komisiji (Eurostatu) v skladu z načeli iz člena 2 Uredbe (ES) št. 223/2009. V tem okviru morajo nacionalni statistični organi zagotoviti, da so sporočeni podatki skladni s členom 1 te uredbe ter s temeljnimi računovodskimi pravili ESR 95. Države članice zagotovijo, da se nacionalnim statističnim organom zagotovi dostop do vseh ustreznih informacij, potrebnih za opravljanje teh nalog.

2.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da so institucije in uradniki, pristojni za poročanje o dejanskih podatkih in temeljnih državnih računih Komisiji (Eurostatu), odgovorni in delujejo v skladu z načeli iz člena 2 Uredbe (ES) št. 223/2009.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL C 103, 22.4.2010, str. 1.

(2)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.

(3)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(4)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.“;


Top