Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Uredba Komisije (EU) št. 440/2010 z dne 21. maja 2010 o pristojbinah, ki jih je treba plačati Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Besedilo velja za EGP)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 440/2010

z dne 21. maja 2010

o pristojbinah, ki jih je treba plačati Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 24(2) in člena 37(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik snovi v zmesi lahko Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agenciji) predloži prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena.

(2)

Za takšno prošnjo v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 1272/2008 je treba plačati pristojbino.

(3)

Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik snovi v zmesi lahko Agenciji predloži predlog za uskladitev razvrstitve in označitve snovi, če za ta razred nevarnosti ali razločevanja še ni vpisa v delu 3 Priloge VI Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(4)

Za takšen predlog je treba plačati pristojbino v primerih iz člena 37(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(5)

Določiti je treba višino pristojbin, ki jih pobira Agencija, in pravila za plačilo.

(6)

Pri zneskih pristojbin je treba upoštevati delo, ki ga mora Agencija opraviti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, določiti pa jih je treba na stopnji, ki bo zagotavljala, da bo prihodek iz pristojbin skupaj z drugimi viri prihodkov Agencije na podlagi člena 96(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zadosten za kritje stroškov opravljenih storitev.

(7)

Evropska unija je v „Aktu za mala podjetja“ za Evropo (3) odločno umestila potrebe malih in srednje velikih podjetij („MSP“) v samo središče lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Za blaginjo Unije v prihodnosti bo zato odločilno, ali bo sposobna povečati potencial malih in srednje velikih podjetij za rast in inovacije. Vendar pa MSP nosijo nesorazmerno zakonodajno in upravno breme v primerjavi z velikimi podjetji. Zato je primerno znižati višino pristojbin za MSP.

(8)

Za opredelitev MSP se je primerno ravnati po opredelitvah iz Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o definiciji malih in srednje velikih podjetij (4).

(9)

Znižane pristojbine za predloge za uskladitev razvrstitve in označitve je treba v treh letih po začetku veljavnosti Uredbe pregledati, da bi jih preverili ali po potrebi odstranili.

(10)

Ta uredba mora začeti veljati čim prej, saj je bilo mogoče prošnje za uporabo alternativnega kemijskega imena in predloge za uskladitev razvrstitve in označitve snovi Agenciji predložiti od 20. januarja 2009, tj. od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(11)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa zneske in pravila za plačilo pristojbin, ki jih zaračunava Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija), kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„MSP“ pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

2.

„srednje veliko podjetje“ pomeni srednje veliko podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

3.

„malo podjetje“ pomeni malo podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

4.

„mikropodjetje“ pomeni mikropodjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES.

POGLAVJE II

PRISTOJBINE

Člen 3

Pristojbine za prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena

1.   Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v Prilogi I, za prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v do 5 zmeseh v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

2.   Kadar je vlagatelj malo ali srednje veliko podjetje, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v Prilogi I.

3.   Za uporabo alternativnega kemijskega imena snovi v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 1272/2008 v dodatnih zmeseh se zaračuna dodatna pristojbina za do 10 dodatnih zmesi in enaka dodatna pristojbina za vsakih nadaljnjih 10 dodatnih zmesi, kakor je določeno v oddelku 3 Priloge I.

4.   Datum, ko Agencija prejme pristojbino, zaračunano za prošnjo, se šteje za datum prejema prošnje.

Člen 4

Pristojbine za predložitev predlogov za uskladitev razvrstitve in označitve snovi

1.   Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v Prilogi II, za predložitev predlogov za uskladitev razvrstitve in označitve v skladu s členom 37(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

2.   Kadar je vlagatelj predloga malo ali srednje veliko podjetje, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v Prilogi II.

3.   Datum, ko Agencija prejme pristojbino, zaračunano za predlog, se šteje za datum prejema predloga.

Člen 5

Znižanja

1.   Fizična ali pravna oseba, ki zahteva pravico do znižane pristojbine iz členov 3 in 4, ob predložitvi prošnje o tem obvesti Agencijo.

2.   Agencija lahko kadar koli zahteva dokaz, da so izpolnjeni pogoji za znižanje pristojbin.

3.   Kadar fizična ali pravna oseba, ki zahteva pravico do znižane pristojbine, ne more dokazati upravičenosti do takšnega znižanja, Agencija zaračuna polno pristojbino.

Kadar je fizična ali pravna oseba, ki zahteva pravico do znižane pristojbine, že plačala znižano pristojbino, vendar ne more dokazati upravičenosti do takšnega znižanja, Agencija zaračuna preostanek do polne pristojbine.

POGLAVJE III

PLAČILA

Člen 6

Način plačila

1.   Pristojbine se plačajo v eurih.

2.   Plačilo se izvede šele potem, ko Agencija izda račun.

3.   Plačila se izvedejo s prenosom na bančni račun Agencije.

Člen 7

Identifikacija plačila

1.   Na vsakem plačilu je v okencu za sklic treba navesti številko računa.

2.   Če namena plačila ni mogoče ugotoviti, Agencija določi rok, v katerem mora plačnik pisno sporočiti namen plačila. Če Agencija pred iztekom roka ne prejme sporočila o namenu plačila, se plačilo šteje za neveljavno in zadevni znesek se vrne plačniku.

Člen 8

Datum plačila

Datum, ko je celotni znesek plačila položen na bančni račun Agencije, se šteje za datum plačila.

Člen 9

Vračilo presežkov

1.   Ureditve za vračilo presežkov pristojbine določi izvršni direktor Agencije, objavljene pa so na spletni strani Agencije.

Kadar pa je presežek pod 100 EUR in zadevna stran povračila ni izrecno zahtevala, se presežek ne vrne.

2.   Presežkov ni mogoče uporabiti za poravnanje računov v prihodnosti.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Začasna ocena

Upravni odbor Agencije pri pripravi ocene celotnih odhodkov in prihodkov za naslednje proračunsko leto v skladu s členom 96(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 vključi posebno začasno oceno prihodka od pristojbin, ki je ločen od prihodka od kakršne koli subvencije Skupnosti.

Člen 11

Pregledi

1.   Pristojbine iz te uredbe se letno pregledajo glede na stopnjo inflacije, izračunane glede na evropski indeks cen življenjskih potrebščin in objavljene v Eurostatu, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 (5). Prvi ponovni pregled se opravi 1. junija 2011.

2.   Znižanje pristojbine za MSP za uskladitev razvrstitve in označitve se pregleda v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe.

3.   Komisija to uredbo tudi stalno ponovno pregleduje glede na pomembne informacije, ki so na voljo v zvezi s temeljnimi predpostavkami glede pričakovanih prihodkov in odhodkov Agencije.

4.   Najpozneje do 1. januarja 2013 Komisija ponovno pregleda to uredbo, da jo po potrebi spremeni, upoštevajoč zlasti stroške Agencije.

Člen 12

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(3)  COM(2008) 394 konč.

(4)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(5)  UL L 257, 27.10.1995, str. 1.


PRILOGA I

Pristojbine za prošnjo v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 1272/2008:

Oddelek 1 –   Standardna pristojbina za snov v do petih zmeseh

4 000 EUR

Oddelek 2 –   Znižane pristojbine za mala in srednje velika podjetja za snov v do petih zmeseh

2.1   Znižana pristojbina za srednje velika podjetja

2 800 EUR

2.2   Znižana pristojbina za mala podjetja

1 600 EUR

2.3   Znižana pristojbina za mikropodjetja

400 EUR

Oddelek 3 –   Pristojbina za uporabo alternativnega kemijskega imena na 10 dodatnih zmesi

3.1   Standardna pristojbina

500 EUR

3.2   Znižana pristojbina za srednje velika podjetja

350 EUR

3.3   Znižana pristojbina za mala podjetja

200 EUR

3.4   Znižana pristojbina za mikropodjetja

100 EUR


PRILOGA II

Pristojbine za predloge v skladu s členom 37(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008:

Oddelek 1 –   Standardna pristojbina

12 000 EUR

Oddelek 2 –   Znižane pristojbine za mala in srednje velika podjetja

2.1   Znižane pristojbine za srednje velika podjetja

8 400 EUR

2.2   Znižana pristojbina za mala podjetja

4 800 EUR

2.3   Znižana pristojbina za mikropodjetja

1 200 EUR


Top